27.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/135


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 660/2014

2014 m. gegužės 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

siekiant apsaugoti aplinką, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 (4) nustatyti atliekų vežimo ir Sąjungos viduje, ir tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių reikalavimai. Tačiau patikrinimuose dalyvaujančių institucijų valstybėse narėse atliekamoje vykdymo užtikrinimo veikloje ir patikrinimuose nustatyta skirtumų ir spragų;

(2)

norint sukurti pajėgumus, kurių reikia atlikti patikrinimus ir veiksmingai užkirsti kelią neteisėtam vežimui, būtinas tinkamas atliekų vežimo patikrinimų planavimas. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 50 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, susijusias su vykdymo užtikrinimu ir patikrinimais, reikėtų sugriežtinti ir taip užtikrinti, kad tokie patikrinimai būtų reguliariai ir nuosekliai planuojami. Patikrinimams, atliekamiems pagal tas nuostatas, turėtų būti nustatyti tikrinimo planai. Tikrinimo planai turėtų būti grindžiami rizikos įvertinimu ir juose turėtų būti pateikti tam tikri svarbiausi elementai, t. y. tikslai, prioritetai, apimama geografinė vietovė, informacija apie planuojamus patikrinimus, patikrinimuose dalyvaujančioms institucijoms pavestas užduotis, tų patikrinimuose dalyvaujančių institucijų valstybėje narėje, skirtingose valstybėse narėse, taip pat atitinkamais atvejais tarp tų institucijų valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse bendradarbiavimo tvarka, informacija apie inspektorių mokymą, taip pat apie žmogiškuosius, finansinius ir kitus išteklius, skirtus atitinkamam tikrinimo planui įgyvendinti;

(3)

tikrinimo planus turėtų būti galima rengti kaip atskirus dokumentus arba kaip aiškiai nustatytą kitų planų dalį;

(4)

kadangi tikrinimo planai patenka į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB (5) taikymo sritį, tos direktyvos nuostatos, įskaitant, kai taikoma, jos 4 straipsnyje nustatytas išimtis, taikomos tokiems planams;

(5)

patikrinimų rezultatai ir priemonės, kurių imtasi, įskaitant visas paskirtas sankcijas, turėtų būti skelbiami visuomenei, be kita ko, elektroninėmis priemonėmis internete;

(6)

Sąjungoje taikomos skirtingos taisyklės dėl patikrinimuose valstybėse narėse dalyvaujančių institucijų teisės ir galimybės pareikalauti pateikti įrodymus, kad būtų galima įsitikinti, ar vežama teisėtai. Tokie įrodymai galėtų būti, inter alia, susiję su tuo, ar medžiaga arba daiktas yra atliekos pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 apibrėžtį, su tuo, ar atliekos buvo tinkamai klasifikuotos, ir su tuo, ar atliekos bus vežamos į aplinkai nekenksmingus įrenginius pagal to reglamento 49 straipsnį. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 50 straipsniu reikėtų numatyti galimybę patikrinimuose dalyvaujančioms institucijoms valstybėse narėse pareikalauti pateikti tokius įrodymus. Tokių įrodymų galima prašyti bendrų nuostatų pagrindu arba atsižvelgiant į konkretų atvejį. Kai tokių įrodymų nesuteikiama arba laikoma, kad jų nepakanka, atitinkamas medžiagos ar daikto vežimas arba atitinkamas atliekų vežimas turėtų būti laikomas neteisėtu vežimu ir jo atžvilgiu turėtų būti taikomos atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 nuostatos;

(7)

neteisėtai vežamos atliekos dažnai atsiranda dėl nekontroliuojamo surinkimo, rūšiavimo ir saugojimo veiklos. Todėl sistemingai atliekami atliekų vežimo patikrinimai turėtų padėti nustatyti ir šalinti tokią nekontroliuojamą veiklą ir tokiu būdu skatinti įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006;

(8)

kad valstybės narės turėtų pakankamai laiko pasirengti taikyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 50 straipsnį, iš dalies pakeistą šiuo reglamentu, reikalaujamas priemones, tikslinga, kad pirmieji tikrinimo planai būtų priimti ne vėliau kaip 2017 m. sausio 1 d.;

(9)

įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Komisijai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 suteiktus įgaliojimus reikėtų suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau - SESV) 290 ir 291 straipsniais;

(10)

pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos tam tikros neesminės Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 nuostatos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(11)

siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (6);

(12)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis papildomas šiais punktais:

„7a)

pakartotinis naudojimas – kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB (7) 3 straipsnio 13 punkte;

35a)   patikrinimas– veiksmai, kuriuos dalyvaujančios institucijos vykdo siekdamos nustatyti, ar įstaiga, įmonė, tarpininkas ir prekiautojas laikosi šiame reglamente nustatytų atitinkamų reikalavimų, o atliekų vežimas arba susijęs naudojimas ar šalinimas atitinka šiame reglamente nustatytus atitinkamus reikalavimus.

(7)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).“;"

2.

26 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Priklausomai nuo atitinkamų kompetentingų institucijų ir pranešėjo susitarimo, 1 dalyje nurodytą informaciją ir dokumentus galima pateikti ir jais pasikeisti keičiantis elektroniniais duomenimis su elektroniniu parašu arba elektroniniu autentiškumo patvirtinimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/93/EB (8), arba naudojant panašią elektroninę autentiškumo patvirtinimo sistemą, užtikrinančią tą patį apsaugos lygį.

Kad būtų lengviau įgyvendinti pirmą pastraipą, Komisija, kai įmanoma, priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi techniniai ir organizaciniai reikalavimai, skirti praktiniam keitimosi elektroniniais duomenimis pateikiant dokumentus ir informaciją įgyvendinimui. Komisija atsižvelgia į visus susijusius tarptautinius standartus ir užtikrina, kad tie reikalavimai atitiktų Direktyvą 1999/93/EB arba jais būtų užtikrintas bent tas pats apsaugos lygis koks yra numatytas pagal tą direktyvą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

(8)  1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos (OL L 13, 2000 1 19, p. 12).“;"

3.

50 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės, kaip šio reglamento vykdymo užtikrinimo priemones, numato, inter alia, įstaigų, įmonių, tarpininkų ir prekiautojų patikrinimus pagal Direktyvos 2008/98/EB 34 straipsnį ir atliekų vežimo bei susijusio naudojimo ar šalinimo patikrinimus.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Ne vėliau kaip 2017 m. sausio 1 d. valstybės narės užtikrina, kad būtų sudarytas jų visai geografinei teritorijai taikomas vienas ar daugiau planų (kaip atskiras (-i) dokumentas (-ai) arba kaip aiškiai apibrėžta kitų planų dalis), skirtas (-i) pagal 2 dalį atliekamiems patikrinimams (toliau - tikrinimo planas). Tikrinimo planai grindžiami rizikos vertinimu, apimančiu konkrečius atliekų srautus ir neteisėto vežimo šaltinius, kuriame prireikus atsižvelgiama į tokius žvalgybos duomenis, kaip antai duomenys apie policijos ir muitinės tyrimus ir nusikalstamos veikos analizė, jei jų turima. Tuo rizikos vertinimu siekiama, inter alia, nustatyti mažiausią reikiamą patikrinimų skaičių, įskaitant fizines įstaigų, įmonių, tarpininkų, prekiautojų ir atliekų vežimo arba susijusio naudojimo ar šalinimo patikras. Tikrinimo plane nurodomi šie elementai:

a)

patikrinimų tikslai ir prioritetai, įskaitant, apibūdinant, kaip tie prioritetai buvo nustatyti;

b)

geografinė vietovė, kuriai taikomas tas tikrinimo planas;

c)

informacija apie planuojamus patikrinimus, įskaitant apie fizines patikras;

d)

užduotys, pavestos kiekvienai patikrinimuose dalyvaujančiai institucijai;

e)

patikrinimuose dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimo tvarka;

f)

informacija apie inspektorių mokymą su patikrinimais susijusiais klausimais; ir

g)

informacija apie tam tikrinimo planui įgyvendinti skirtus žmogiškuosius, finansinius ir kitus išteklius.

Tikrinimo planas peržiūrimas bent kartą per trejus metus ir prireikus atnaujinamas. Tos peržiūros metu vertinama, kiek įgyvendinti tame tikrinimo plane nustatyti tikslai ir kiti elementai.“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Atliekų vežimo patikrinimai gali būti visų pirma atliekami:

a)

kilmės vietoje, juos atliekant kartu su gamintoju, turėtoju ar pranešėju;

b)

paskirties vietoje, įskaitant tarpinį ir ne tarpinį naudojimą ar šalinimą, atliekant kartu su gavėju arba įmone įrenginiu;

c)

Sąjungos pasienyje ir (arba)

d)

vežimo Sąjungoje metu.“;

d)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Atliekų vežimo patikrinimai apima dokumentų tikrinimą, tapatybės patvirtinimą ir prireikus fizinę atliekų patikrą.“;

e)

įterpiamos šios dalys:

„4a.   Siekiant įsitikinti, kad medžiaga arba daiktas, vežamas keliais, geležinkeliu, oru, jūrų ar vidaus vandens keliais, nėra atliekos, patikrinimuose dalyvaujančios institucijos gali, nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2012/19/ES (9), reikalauti atitinkamą medžiagą arba daiktą turinčio arba jo (jos) vežimą organizuojančio fizinio arba juridinio asmens pateikti dokumentus, įrodančius:

a)

atitinkamos medžiagos ar daikto kilmės ir paskirties vietą; ir

b)

kad tai nėra atliekos, atitinkamais atvejais įskaitant funkcinės gebos įrodymus.

Pirmos pastraipos tikslu taip pat įsitikinama, ar užtikrinta atitinkamos medžiagos arba daikto apsauga nuo apgadinimo transportuojant, pakraunant ir iškraunant, kaip antai, tinkamai supakuojant ir deramai sukraunant.

4b.   Patikrinimuose dalyvaujančios institucijos gali padaryti išvadą, kad atitinkama medžiaga ar daiktas yra atliekos, kai:

per jų nurodytą laikotarpį jiems nebuvo pateikti 4a dalyje nurodyti arba pagal kitus Sąjungos teisės aktus reikalaujami įrodymai, kuriais patvirtinama, kad medžiaga ar daiktas nėra atliekos,

jos laiko, kad jų turimi įrodymai ir informacija yra nepakankami išvadai padaryti, arba jos laiko apsaugą nuo apgadinimo, nurodyto 4a dalies antroje pastraipoje, nepakankama.

Tokiomis aplinkybėmis atitinkamos medžiagos ar daikto vežimas arba atliekų vežimas laikomas neteisėtu vežimu. Todėl jo atžvilgiu taikomi 24 ir 25 straipsniai, o patikrinimuose dalyvaujančios institucijos nedelsdamos atitinkamai informuoja šalies, kurioje buvo atliekamas atitinkamas patikrinimas, kompetentingą instituciją.

4c.   Siekdamos nustatyti, ar atliekos vežamos laikantis šio reglamento, patikrinimuose dalyvaujančios institucijos gali reikalauti, kad pranešėjas, vežimą organizuojantis asmuo, turėtojas, vežėjas, gavėjas ir įmonė įrenginys, gaunanti atliekas, per jų nustatytą laikotarpį joms pateiktų atitinkamus dokumentinius įrodymus.

Siekiant nustatyti, ar atliekos, kurioms taikomi 18 straipsnyje nustatyti bendri informacijos reikalavimai, vežamos naudojimo operacijoms, kurios atitinka 49 straipsnį, patikrinimuose dalyvaujančios institucijos gali reikalauti, kad vežimą organizuojantis asmuo pateiktų atitinkamus tarpinio ir ne tarpinio naudojimo įmonės pateiktus ir prireikus paskirties kompetentingos institucijos patvirtintus dokumentinius įrodymus.

4d.   Kai per patikrinimuose dalyvaujančių institucijų nustatytą laikotarpį joms nepateikiami 4c dalyje nurodyti įrodymai arba kai jos turimus įrodymus ir informaciją laiko nepakankamais išvadai padaryti, atitinkamas vežimas laikomas neteisėtu. Todėl jam taikomi 24 ir 25 straipsniai, o patikrinimuose dalyvaujančios institucijos nedelsdamos atitinkamai informuoja, šalies, kurioje atliekamas atitinkamas patikrinimas, kompetentingą instituciją.

4e.   Ne vėliau kaip 2015 m. liepos 18 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato preliminarią kombinuotosios nomenklatūros, numatytos Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 (10), kodų ir šio reglamento III, IIIA, IIIB, IV, IVA ir V prieduose pateiktų įrašų, susijusių su atliekomis, atitikties lentelę. Komisija nuolat atnaujina tą atitikties lentelę, kad ji atspindėtų tos nomenklatūros ir tų įrašų tuose prieduose pasikeitimus, taip pat kad įtrauktų naujus su atliekomis susijusius suderintos sistemos nomenklatūros kodus, kuriuos gali priimti Pasaulio muitinių organizacija.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

(9)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL L 197, 2012 7 24, p. 38)."

(10)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).“;"

f)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Valstybės narės dvišaliu ir daugiašaliu pagrindu bendradarbiauja viena su kita, kad sudarytų palankesnes sąlygas neteisėto vežimo prevencijai ir nustatymui. Jos keičiasi atitinkama informacija apie atliekų vežimo atvejus, atliekų srautus, operatorius bei įrenginius ir dalijasi patirtimi ir žiniomis apie vykdymo užtikrinimo priemones, įskaitant pagal šio straipsnio 2a dalį atliekamą rizikos vertinimą, nustatytose struktūrose, visų pirma per pagal šio reglamento 54 straipsnį paskirtų susirašinėtojų tinklą.“;

4.

51 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos valstybės narės pagal IX priede pateikiamą papildomą ataskaitinį klausimyną taip pat parengia ataskaitą už praėjusius metus ir ją siunčia Komisijai. Per mėnesį nuo tos ataskaitos perdavimo Komisijai valstybės narės tos ataskaitos dalį, susijusią su 24 straipsniu ir 50 straipsnio 1, 2 ir 2a dalimis, įskaitant IX priedo 5 lentelę, taip pat padaro viešai prieinama, įskaitant paskelbimą elektroninėmis priemonėmis internete, kartu su paaiškinimais, kurie, valstybių narių nuomone, yra reikalingi. Komisija sudaro valstybių narių saitų, nurodytų IX priedo dalyje, susijusioje su 50 straipsnio 2 ir 2a dalimis, sąrašą ir padaro jį viešai prieinamu savo interneto svetainėje.“;

5.

58 straipsnis pakeičiamas taip:

„58 straipsnis

Priedų pakeitimai

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 58a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami:

a)

IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI ir VII priedai, siekiant atsižvelgti į pagal Bazelio konvenciją ir EBPO sprendimą priimtus pakeitimus;

b)

V priedas, siekiant atspindėti sutartus pagal Direktyvos 2008/98/EB 7 straipsnį priimto atliekų sąrašo pakeitimus;

c)

VIII priedas, siekiant atspindėti sprendimus, priimtus pagal atitinkamas tarptautines konvencijas ir susitarimus.“;

6.

Įterpiamas šis straipsnis:

„58a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   58 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. liepos 17 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 58 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 58 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“;

7.

59 straipsnis išbraukiamas.

8.

59a straipsnis pakeičiamas taip:

„59a straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Direktyvos 2008/98/EB 39 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.“;

9.

60 straipsnis papildomas šia dalimi:

„2a.   Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija, atsižvelgdama, inter alia, į pagal 51 straipsnį parengtas ataskaitas, atlieka šio reglamento peržiūrą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai jos rezultatų ataskaitą bei prireikus pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Atlikdama tą peržiūrą Komisija visų pirma išnagrinėja 50 straipsnio 2a dalies veiksmingumą kovojant su neteisėtu vežimu, atsižvelgdama į aplinkosaugos, socialinius ir ekonominius aspektus.“;

10.

IX priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

su 50 straipsnio 2 dalimi susijęs skirsnis pakeičiamas taip:

„Apibendrinta informacija apie pagal 50 straipsnio 2 dalį atliktų patikrinimų rezultatus, be kita ko:

įstaigų, įmonių, tarpininkų ir prekiautojų, susijusių su atliekų vežimu, patikrinimų, įskaitant fizines patikras, skaičius:

atliekų vežimo patikrinimų, įskaitant fizines patikras, skaičius:

įstaigų, įmonių, tarpininkų ir prekiautojų, susijusių su atliekų vežimu, įtariamos neteisėtos veiklos atvejų skaičius:

tų patikrinimų metu pasitvirtinusių įtariamo neteisėto atliekų vežimo atvejų skaičius:

Papildomos pastabos:“;

b)

įterpiamas šis su 50 straipsnio 2a dalimi susijęs skirsnis:

50 straipsnio 2a dalis

Informacija apie tikrinimo planą (-us)

Visai geografinei teritorijai taikomo (-ų) tikrinimo plano (-ų) skaičius:

Tikrinimo plano (-ų) priėmimo data ir laikotarpis, kuriuo jis (jie) taikomas (-i):

Tikrinimo plano (-ų) paskutinės peržiūros data:

Patikrinimuose dalyvaujančios institucijos ir tų institucijų bendradarbiavimas:

Prašom nurodyti asmenis ar subjektus, kuriems galima pranešti apie problemas arba pažeidimus:“;

c)

įterpiamas šis su 50 straipsnio 2 ir 2a dalimis susijęs skirsnis:

„Saitas į tinklalapį, kuriame elektronine forma pateikiama pagal 51 straipsnio 2 dalį valstybių narių internete viešai skelbiama informacija:“;

11.

IX priede pateiktos 5 lentelės paskutinės skilties pavadinimas pakeičiamas taip:

„Priemonės, kurių imtasi, įskaitant paskirtas sankcijas“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.

Nepaisant antros pastraipos, 1 straipsnio 4 punktas taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(3)  2014 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL L 190, 2006 7 12, p. 1).

(5)  2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).

(6)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).