7.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 169/130


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 560/2014

2014 m. gegužės 6 d.

kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 187 straipsnį ir 188 straipsnio pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

kadangi:

(1)

viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, kaip jungtinės technologijų iniciatyvos, pirmiausia buvo numatytos Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1982/2006/EB (2);

(2)

Tarybos sprendime 2006/971/EB (3) nustatytos konkrečios remtinos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1291/2013 (4) sukurta bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) (toliau – programa „Horizontas 2020“). Programos „Horizontas 2020“ tikslas – padaryti didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir inovacijoms sujungiant bendrosios programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo sektoriaus lėšas ir įgyvendinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes pagrindinėse srityse, kuriose moksliniai tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti platesnių Sąjungos konkurencingumo tikslų, paskatinti privačias investicijas ir padėti spręsti visuomenės uždavinius. Tos partnerystės turėtų būti grindžiamos ilgalaikiu įsipareigojimu, įskaitant subalansuotą visų partnerių įnašą, turėtų būti atskaitingos už savo tikslų pasiekimą ir turėtų būti suderintos su Sąjungos strateginiais tikslais, susijusiais su moksliniais tyrimais, technologine plėtra ir inovacijomis. Tų partnerysčių valdymas ir veikimas turėtų būti atviras, skaidrus, veiksmingas ir efektyvus ir suteikti galimybę dalyvauti įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, vykdantiems veiklą savo konkrečioje srityje. Remiantis Reglamentu (ES) Nr. 1291/2013, Sąjunga gali dalyvauti tose partnerystėse mokėdama finansinius įnašus bendrosioms įmonėms, įsteigtoms Sprendimu Nr. 1982/2006/EB pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnį;

(4)

vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1291/2013 ir Tarybos sprendimu 2013/743/ES (5), pagal programą „Horizontas 2020“ įsteigtoms bendrosioms įmonėms gali būti teikiama parama tame sprendime nurodytomis sąlygomis;

(5)

2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (toliau – strategija „Europa 2020“), kurią patvirtino Europos Parlamentas ir Taryba, pabrėžiamas poreikis sudaryti palankias sąlygas investicijoms į žinias ir inovacijas, kad Sąjungoje būtų pasiektas pažangus, tvarus ir integracinis augimas;

(6)

Biologinės pramonės sektorių konsorciumas (toliau – BPS konsorciumas) parengė vizijos dokumentą ir strateginę inovacijų ir mokslinių tyrimų darbotvarkę, pagrįstą plačiomis konsultacijomis su viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotaisiais subjektais. Strateginėje inovacijų ir mokslinių tyrimų darbotvarkėje aprašomi pagrindiniai technologiniai ir inovacijų uždaviniai, kurie turi būti išspręsti norint Europoje plėtoti tvarius ir konkurencingus biologinės pramonės sektorius, ir nustatoma pagal biologinės pramonės sektorių jungtinę technologijų iniciatyvą (toliau – BPS iniciatyva) įgyvendintina mokslinių tyrimų, demonstracinė ir diegimo veikla;

(7)

BPS konsorciumas yra ne pelno organizacija, kuri buvo sukurta atstovauti pramonės grupei, remiančiai BPS iniciatyvą. Jos nariai – didelės bendrovės, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), regioniniai klasteriai, Europos prekybos asociacijos ir Europos technologijų platformos – apima visą biologinės pramonės vertės grandinę. BPS konsorciumo tikslas – užtikrinti ir skatinti technologinį ir ekonominį biologinės pramonės sektorių plėtojimą Europoje. Paraišką dėl narystės gali pateikti visi suinteresuotieji subjektai, priklausantys kuriai nors biologinės pramonės vertės grandinės daliai. Narystės klausimu BPS konsorciumas taiko bendruosius atvirumo ir skaidrumo principus ir taip užtikrina platų pramonės sektorių dalyvavimą;

(8)

visos reikalavimus atitinkančios institucijos gali tapti pasirinktų projektų dalyvėmis ar koordinatorėmis;

(9)

2012 m. vasario 13 d. Komisijos komunikate „Inovacijos vardan tvaraus augimo. Bioekonomika Europai“ ir ypač jo veiksmų plane raginama kurti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, siekiant remti tvarių ir konkurencingų biologinės pramonės sektorių ir vertės grandinių kūrimą Europoje. Pereinant prie visuomenės, kurioje naftai tenka kuklesnis vaidmuo, komunikatu siekiama geriau integruoti biomasės gamybos ir perdirbimo sektorius, kad biomasės naudojimas pramonės ir energetikos poreikiams patenkinti būtų suderintas su aprūpinimo maistu saugumo ir gamtos išteklių trūkumo apsektais ir aplinkos apsaugos tikslais;

(10)

2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikate „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti“ patvirtinama biologinės pramonės sektorių strateginė svarba būsimam Europos konkurencingumui, kaip apibrėžta 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos komunikate „Europos pirmaujančios rinkos iniciatyva“, ir pabrėžiamas BPS iniciatyvos poreikis;

(11)

biologinės pramonės sektoriuose ir jų vertės grandinėse kyla sudėtingų ir esminių technologinių ir inovacijų uždavinių. Siekiant sukurti tvarias ir konkurencingas vertės grandines, biologinės pramonės sektoriams tenka įveikti naujiems sektoriams būdingas problemas – techninės kompetencijos išsisklaidymą ir ribotus viešai prieinamus duomenis apie faktiškai turimus išteklius. Sprendžiant tuos uždavinius reikia kryptingai ir nuosekliai Europos lygiu siekti veiklos masto, kompetencijos ir inovacijų potencialo kritinės masės;

(12)

BPS iniciatyva turėtų sušvelninti įvairius rinkos trūkumus, kurie atgraso nuo privačių investicijų į pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje biologinės pramonės sektorių mokslinių tyrimų, demonstracinę ir diegimo veiklą Europoje. Visų pirma, ja turėtų būti užtikrintas patikimas biomasės tiekimas, atsižvelgiant į kitus ne mažiau svarbius socialinius ir aplinkos apsaugos reikalavimus, ir remiamas pažangių perdirbimo technologijų, didelio masto demonstracinės veiklos ir politikos priemonių plėtojimas, taip sumažinant riziką privačių investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas, skirtas tvarių ir konkurencingų biologinių produktų ir biodegalų plėtojimui, atveju;

(13)

BPS iniciatyva turėtų būti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, kuria siekiama didinti investicijas į tvaraus biologinės pramonės sektoriaus plėtojimą Europoje. Ji turėtų atnešti aplinkosauginės, socialinės ir ekonominės naudos Europos piliečiams, padidinti Europos konkurencingumą ir padėti Europai įsitvirtinti kaip vienai pagrindinių mokslinių tyrimų, demonstracinės ir diegimo veiklos pažangių biologinių produktų ir biodegalų srityje vykdytojai;

(14)

BPS iniciatyvos tikslas – įgyvendinti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos Europoje programą, pagal kurią būtų vertinama, ar esama atsinaujinančiųjų biologinių išteklių, kuriuos galima panaudoti gaminant biologines medžiagas, ir taip remti tvarių biologinės pramonės vertės grandinių kūrimą. Ta veikla turėtų būti vykdoma tarpusavyje bendradarbiaujant suinteresuotiesiems subjektams, susijusiems su visa biologinės pramonės vertės grandine, įskaitant pirminės gamybos ir perdirbimo pramonės sektorius, su vartotojų prekės ženklais susijusius subjektus, MVĮ, mokslinių tyrimų ir technologijų centrus ir universitetus;

(15)

dėl BPS iniciatyvos tikslų užmojo ir aprėpties, sutelktinų finansinių ir techninių išteklių masto ir poreikio užtikrinti veiksmingą koordinavimą ir išteklių bei finansavimo sinergiją reikalingas Sąjungos dalyvavimas. Todėl biologinės pramonės sektorių jungtinei technologijų iniciatyvai įgyvendinti skirta bendroji įmonė (toliau – BPS bendroji įmonė) turėtų būti įsteigta kaip juridinis asmuo;

(16)

BPS bendrosios įmonės tikslo reikėtų siekti remiant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą ir tam panaudojant viešojo ir privačiojo sektorių išteklius. Tuo tikslu BPS bendroji įmonė turėtų rengti kvietimus teikti pasiūlymus, kuriais būtų remiama mokslinių tyrimų, demonstracinė ir diegimo veikla;

(17)

siekdama didžiausio poveikio, BPS bendroji įmonė turėtų plėtoti glaudžias sinergijas su kitomis Sąjungos programomis tokiose srityse, kaip švietimas, aplinka, konkurencingumas ir MVĮ, taip pat su sanglaudos politikos fondais ir kaimo plėtros politikos priemonėmis, nes taip konkrečiai galima padėti stiprinti nacionalinius ir regioninius mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus, aktualius įgyvendinant pažangiųjų specializacijų strategijas;

(18)

programa „Horizontas 2020“ turėtų būti prisidedama prie mokslinių tyrimų ir inovacijų atotrūkio Sąjungoje mažinimo skatinant sinergijas su Europos struktūriniais ir investiciniais fondais (ESI fondais). Todėl BPS bendroji įmonė turėtų siekti plėtoti glaudžias sąsajas su ESI fondais, nes tai gali konkrečiai padėti sustiprinti vietos, regionų ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus BPS bendrosios įmonės veiklos srityje ir remti pažangiosios specializacijos pastangas;

(19)

BPS bendrosios įmonės nariai steigėjai turėtų būti Sąjunga ir BPS konsorciumas;

(20)

BPS bendrosios įmonės organizavimo ir veiklos taisyklės turėtų būti nustatytos BPS bendrosios įmonės įstatuose, kurie būtų šio reglamento dalis;

(21)

BPS konsorciumas raštu sutiko tęsti mokslinius tyrimus BPS bendrosios įmonės veiklos srityje, pasitelkiant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei gerai pritaikytą struktūrą. Tikslinga, kad BPS konsorciumas įsipareigotų laikytis šio reglamento priede pateiktų įstatų pasirašydamas pritarimo raštą;

(22)

kad pasiektų savo tikslus, BPS bendroji įmonė turėtų finansiškai remti veiksmus, pasitelkdama atviras ir skaidrias procedūras, daugiausia dotacijomis, skirtomis dalyviams paskelbus atvirus konkursinius kvietimus teikti pasiūlymus;

(23)

narių, kitų nei Sąjunga, įnašai turėtų būti skiriami ne tik administracinėms BPS bendrosios įmonės sąnaudoms padengti ir bendram finansavimui, kurio reikia siekiant įgyvendinti BPS bendrosios įmonės remiamus mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmus. Jų įnašai taip pat turėtų būti skiriami papildomai veiklai, kurios turi imtis nariai, kiti nei Sąjunga, kaip nurodyta papildomos veiklos plane. Siekiant tinkamai suvokti sverto, taikomo tai papildomai veiklai, poveikį, tai turėtų būti įnašai į platesnę BPS iniciatyvą;

(24)

dalyvavimas netiesioginiuose veiksmuose, kuriuos finansuoja BPS bendroji įmonė, turėtų atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1290/2013 (6). Be to, BPS bendroji įmonė turėtų užtikrinti nuoseklų tų taisyklių taikymą remiantis atitinkamomis Komisijos patvirtintomis priemonėmis;

(25)

BPS bendroji įmonė taip pat turėtų naudoti Komisijos administruojamas elektronines priemones, kad būtų užtikrintas atvirumas, skaidrumas ir sudarytos palankesnės sąlygos dalyvauti. Todėl BPS bendrosios įmonės paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus taip pat turėtų būti skelbiami dalyviams skirtame bendrame portale ir pasitelkiant kitas Komisijos administruojamas programos „Horizontas 2020“ elektronines sklaidos priemones. Be to, BPS bendroji įmonė turėtų Komisijos ataskaitų teikimo prievolėse nustatytu periodiškumu teikti atitinkamus tinkamos formos duomenis, susijusius su, inter alia, pasiūlymais, pareiškėjais, dotacijomis ir dalyviais, kad juos būtų galima įtraukti į Komisijos administruojamas programos „Horizontas 2020“ ataskaitų teikimo ir sklaidos elektronines sistemas;

(26)

Sąjungos finansinis įnašas BPS bendrajai įmonei turėtų būti valdomas pagal patikimo finansų valdymo principą ir atitinkamas netiesioginio valdymo taisykles, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (7) ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1268/2012 (8);

(27)

supaprastinimo tikslais administracinė našta turėtų būti sumažinta visoms šalims. Turėtų būti vengiama dvigubo audito, neproporcingo kiekio dokumentų ir ataskaitų. Sąjungos lėšų gavėjų pagal šį reglamentą auditai turėtų būti atliekami laikantis Reglamento (ES) Nr. 1291/2013;

(28)

Sąjungos ir kitų BPS bendrosios įmonės narių finansiniai interesai per visą išlaidų ciklą turėtų būti saugomi proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų prevenciją, aptikimą ir tyrimą, prarastų, neteisingai išmokėtų ar netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, prireikus, administracinių ir finansinių nuobaudų taikymą pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012;

(29)

BPS bendrosios įmonės atžvilgiu Komisijos vidaus auditorius turėtų turėti tuos pačius įgaliojimus kaip ir Komisijos atžvilgiu;

(30)

atsižvelgiant į bendrųjų įmonių ypatingą pobūdį bei dabartinį statusą ir siekiant užtikrinti Septintosios bendrosios programos tęstinumą, bendrosioms įmonėms turėtų ir toliau būti taikomas atskiras biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Todėl, nukrypstant nuo Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 7 dalies ir 209 straipsnio, patvirtinti, kad BPS bendroji įmonė įvykdė biudžetą, turėtų Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija. Vadinasi, Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalyje nustatyti ataskaitų teikimo reikalavimai neturėtų būti taikomi Sąjungos finansiniam įnašui BPS bendrajai įmonei, tačiau jie turėtų būti kuo labiau suderinti su Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje nurodytoms įstaigoms numatytais reikalavimais. Audito Rūmai turėtų vykdyti sąskaitų ir pagrindinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo auditą;

(31)

BPS bendroji įmonė turėtų veikti atvirai ir skaidriai, laiku teikdama visą svarbią informaciją savo atitinkamiems organams ir atitinkamai propaguodama savo veiklą, įskaitant plačiosios visuomenės informavimo ir sklaidos veiklą. BPS bendrosios įmonės organų darbo tvarkos taisyklės turėtų būti skelbiamos viešai;

(32)

siekdama palengvinti BPS bendrosios įmonės įsteigimą, Komisija turėtų būti atsakinga už jos įsteigimą ir pradinę veiklą, kol BPS bendroji įmonė įgis veiklos pajėgumų savo biudžetui vykdyti;

(33)

atsižvelgiant į programos „Horizontas 2020“ bendrąjį tikslą – užtikrinti didesnį supaprastinimą ir nuoseklumą – visuose BPS bendrosios įmonės kvietimuose teikti pasiūlymus turėtų būti atsižvelgta į programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo trukmę;

(34)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. visoje Sąjungoje stiprinti pramoninius mokslinius tyrimus ir inovacijas BPS bendrajai įmonei įgyvendinant BPS iniciatyvą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siekio išvengti dubliavimosi, išlaikyti kritinę masę ir užtikrinti efektyviausią viešojo finansavimo panaudojimą tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įsteigimas

1.   Siekiant įgyvendinti biologinės pramonės sektorių jungtinę technologijų iniciatyvą (toliau – BPS iniciatyva), laikotarpiui iki 2024 m. gruodžio 31 d. įsteigiama bendroji įmonė (toliau – BPS bendroji įmonė), kaip apibrėžta SESV 187 straipsnyje. Siekiant atsižvelgti į programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo trukmę, BPS bendrosios įmonės kvietimai teikti pasiūlymus paskelbiami ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Tinkamai pagrįstais atvejais kvietimai teikti pasiūlymus gali būti skelbiami iki 2021 m. gruodžio 31 d.

2.   BPS bendroji įmonė yra subjektas, kuriam pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, nurodytą Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje.

3.   BPS bendroji įmonė yra juridinis asmuo. Visose valstybėse narėse ji turi plačiausią juridiniams asmenims pagal tos valstybės narės įstatymus suteikiamą teisnumą. Visų pirma ji gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto arba juo disponuoti ir gali dalyvauti teismo procesuose.

4.   BPS bendrosios įmonės buveinė yra Briuselyje (Belgija).

5.   BPS bendrosios įmonės įstatai (toliau – įstatai) pateikti priede.

2 straipsnis

Tikslai

BPS bendrosios įmonės tikslai:

a)

padėti įgyvendinti Reglamentą (ES) Nr. 1291/2013, ir visų pirma Sprendimo 2013/743/ES III dalį;

b)

padėti siekti BPS iniciatyvos tikslų – kurti efektyviau išteklius naudojančią ir tvarią mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką; didinti ekonomikos augimą ir užimtumą, ypač kaimo vietovėse, Europoje plėtojant tvarius ir konkurencingus biologinės pramonės sektorius, kuriuose naudojami pažangūs, tvariai biomase aprūpinami biologinio perdirbimo įrenginiai, ir visų pirma:

i)

pademonstruoti technologijas, kurios sudaro sąlygas iš Europoje gaunamos biomasės kurti naujus cheminius polimerų segmentus, naujas medžiagas ir naujus vartotojų produktus, kuriais panaikinama būtinybė naudotis iškastiniais ištekliais pagrįstomis žaliavomis;

ii)

plėtoti verslo modelius, pagal kuriuos integruojami viso vertės grandinės ekonominio proceso (nuo biomasės tiekimo iki biologinio perdirbimo įrenginių ir biologinių medžiagų, biologinių cheminių medžiagų ir biodegalų vartotojų) dalyviai, be kita ko, kuriant naujus tarpšakinius ryšius ir remiant tarpsektorinius klasterius; ir

iii)

sukurti pavyzdinius biologinio perdirbimo įrenginius, kuriuose naudojamos biologinėms medžiagoms, biocheminėms medžiagoms ir biodegalams skirtos technologijos ir verslo modeliai, ir parodyti, kad sąnaudos ir rezultatai pagerėja tiek, kad būtų galima konkuruoti su iškastiniais ištekliais pagrįstomis alternatyvomis.

3 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas

1.   Sąjungos finansinis įnašas, įskaitant ELPA asignavimus, į BPS bendrąją įmonę administracinėms sąnaudoms ir veiklos sąnaudoms padengti yra iki 975 000 000 EUR. Sąjungos įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, skirtų specialiajai programai, kuria įgyvendinama Sprendimu 2013/743/ES sukurta programa „Horizontas 2020“, pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunkčio, 60 ir 61 straipsnių nuostatas, taikomas to reglamento 209 straipsnyje nurodytoms įstaigoms.

2.   Sąjungos finansinio įnašo teikimo tvarka nustatoma įgaliojimo susitarimu ir metiniais lėšų pervedimo susitarimais, kuriuos Sąjungos vardu turi sudaryti Komisija ir BPS bendroji įmonė.

3.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodytame įgaliojimo susitarime aptariami elementai, išdėstyti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 3 dalyje, 60 ir 61 straipsniuose ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 40 straipsnyje, bei, inter alia,:

a)

bendrosios įmonės BPS įnašui taikomi reikalavimai, susiję su atitinkamais veiklos rodikliais, nurodytais Sprendimo 2013/743/ES II priede;

b)

BPS bendrosios įmonės įnašui taikomi reikalavimai, siekiant vykdyti Sprendimo 2013/743/ES III priede nurodytą stebėseną;

c)

specialūs veiklos rodikliai, susiję su BPS bendrosios įmonės veikimu;

d)

duomenų, kurių reikia siekiant užtikrinti, kad Komisija galėtų vykdyti sklaidos ir ataskaitų teikimo prievoles, teikimo tvarka, be kita ko, dalyviams skirtame bendrame portale ir pasitelkiant kitas Komisijos administruojamas programos „Horizontas 2020“ elektronines sklaidos priemones;

e)

nuostatos dėl BPS bendrosios įmonės kvietimų teikti pasiūlymus paskelbimo, be kita ko, dalyviams skirtame bendrame portale ir pasitelkiant kitas Komisijos administruojamas programos „Horizontas 2020“ elektronines sklaidos priemones;

f)

žmogiškųjų išteklių naudojimas ir pokyčiai, visų pirma įdarbinimas pagal pareigų grupę, lygį ir kategoriją, perklasifikavimo veiksmai ir bet kokie darbuotojų skaičiaus pokyčiai.

4 straipsnis

Kitų nei Sąjunga narių įnašai

1.   Kiti nei Sąjunga BPS bendrosios įmonės nariai skiria arba pasirūpina, kad juos sudarantys subjektai skirtų iš viso bent 2 730 000 000 EUR įnašą per 1 straipsnyje apibrėžtą laikotarpį.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą įnašą sudaro:

a)

įnašai BPS bendrajai įmonei, kaip nustatyta įstatų 12 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalies b ir c punktuose;

b)

kitų nei Sąjunga narių ar juos sudarančių subjektų bent 1 755 000 000 EUR vertės nepiniginiai įnašai, skirti per 1 straipsnyje apibrėžtą laikotarpį, sudaryti iš sąnaudų, kurias tie subjektai patyrė įgyvendindami BPS bendrosios įmonės darbo plane nenumatytą papildomą veiklą, kuria prisidedama prie BPS iniciatyvos tikslų įgyvendinimo. Tos sąnaudos gali būti dengiamos kitų Sąjungos finansavimo programų lėšomis laikantis taikomų taisyklių ir procedūrų. Tokiais atvejais Sąjungos finansavimas negali būti kitų nei Sąjunga narių ar juos sudarančių subjektų nepiniginių įnašų pakaitalu.

Sąnaudos, nurodytos b punkte, neatitinka reikalavimų BPS bendrosios įmonės finansinei paramai gauti. Atitinkama veikla numatoma metiniame papildomos veiklos plane, kuriame nurodoma tų įnašų apskaičiuotoji vertė.

3.   Kiti nei Sąjunga BPS bendrosios įmonės nariai ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. BPS bendrosios įmonės valdybai pateikia ataskaitą apie 2 dalyje nurodytų įnašų, skirtų kiekvienais ankstesniais finansiniais metais, vertę. Apie tai taip pat laiku informuojama valstybių atstovų grupė.

4.   Siekiant įvertinti šio straipsnio 2 dalies b punkte ir įstatų 12 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytus įnašus, sąnaudos nustatomos pagal atitinkamų subjektų įprastą sąnaudų apskaitos praktiką, pagal šalyje, kurioje įsisteigęs subjektas, taikomus apskaitos standartus ir pagal taikomus tarptautinius apskaitos standartus bei tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Sąnaudas patvirtina atitinkamo subjekto paskirtas nepriklausomas išorės auditorius. Vertinimo metodą gali patikrinti BPS bendroji įmonė, iškilus kokiems nors neaiškumams, susijusiems su tuo patvirtinimu. Taikant šį reglamentą nei BPS bendroji įmonė, nei jokia kita Sąjungos įstaiga dėl papildomos veiklos patirtų sąnaudų audito neatlieka.

5.   Komisija gali nutraukti, proporcingai sumažinti ar sustabdyti BPS bendrajai įmonei skirtą Sąjungos finansinį įnašą arba inicijuoti įstatų 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą likvidavimo procedūrą, jei tie nariai ir juos sudarantys subjektai neskiria šio straipsnio 2 dalyje nurodytų įnašų, skiria tik jų dalį ar juos skiria pavėluotai. Komisijos sprendimas netrukdo kompensuoti reikalavimus atitinkančias sąnaudas, kurias nariai jau patyrė iki pranešimo BPS bendrajai įmonei apie minėtą sprendimą.

5 straipsnis

Finansinės taisyklės

Nedarant poveikio šio reglamento 12 straipsniui, BPS bendroji įmonė priima savo specialiąsias finansines taisykles pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnį ir Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 (9).

6 straipsnis

Darbuotojai

1.   BPS bendrosios įmonės darbuotojams taikomi Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, nustatyti Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (10) (toliau – „Tarnybos nuostatai“ ir „Įdarbinimo sąlygos“), taip pat Sąjungos institucijų bendrai priimtos Tarnybos nuostatų ir Įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisyklės.

2.   BPS bendrosios įmonės darbuotojų atžvilgiu valdyba naudojasi įgaliojimais, kurie Tarnybos nuostatuose suteikti paskyrimų tarnybai, o Įdarbinimo sąlygose – institucijai, įgaliotai sudaryti sutartis (toliau – paskyrimų tarnybos įgaliojimai).

Laikydamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsnio valdyba priima sprendimą, pagrįstą Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu, kuriuo atitinkami paskyrimų tarnybos įgaliojimai suteikiami vykdomajam direktoriui ir apibrėžiamos sąlygos, kuriomis tas įgaliojimų suteikimas gali būti sustabdytas. Vykdomajam direktoriui leidžiama perduoti tuos įgaliojimus.

Kai to reikia dėl išimtinių aplinkybių, valdyba gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų suteikimą vykdomajam direktoriui bei pastarojo įvykdytą įgaliojimų perdavimą. Tokiu atveju valdyba paskyrimų tarnybos įgaliojimais naudojasi pati arba juos suteikia vienam iš savo narių arba BPS bendrosios įmonės darbuotojui, kuris nėra vykdomasis direktorius.

3.   Valdyba priima atitinkamas Tarnybos nuostatų ir Įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisykles, laikydamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsnio.

4.   Personalo ištekliai nustatomi BPS bendrosios įmonės personalo etatų planu, kuriame laikantis jos metinio biudžeto nurodomas laikinų etatų skaičius pagal pareigų grupę bei lygį ir sutartininkų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentu.

5.   BPS bendrosios įmonės personalą sudaro laikinieji darbuotojai ir sutartininkai.

6.   Visas sąnaudas, susijusias su personalu, padengia BPS bendroji įmonė.

7 straipsnis

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai ir stažuotojai

1.   BPS bendrojoje įmonėje gali dirbti jos neįdarbinti deleguotieji nacionaliniai ekspertai ir stažuotojai. Deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentu, įtraukiamas į informaciją apie personalo išteklius, kaip nurodyta 6 straipsnio 4 dalyje, laikantis metinio biudžeto.

2.   Valdyba priima sprendimą, kuriuo nustatomos nacionalinių ekspertų delegavimo į BPS bendrąją įmonę taisyklės ir stažuotojų darbo taisyklės.

8 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

BPS bendrajai įmonei ir jos personalui taikomas Protokolas Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, pridėtas prie Europos Sąjungos sutarties ir SESV.

9 straipsnis

BPS bendrosios įmonės atsakomybė

1.   Sutartinė BPS bendrosios įmonės atsakomybė reglamentuojama atitinkamomis sutartinėmis nuostatomis ir konkrečiam susitarimui, sprendimui ar sutarčiai taikoma teise.

2.   Nesutartinės atsakomybės atveju BPS bendroji įmonė pagal bendrus valstybių narių teisės principus atlygina bet kokią žalą, kurią eidami savo pareigas padaro jos darbuotojai.

3.   Bet kokie BPS bendrosios įmonės mokėjimai, susiję su 1 ir 2 dalyse nurodyta atsakomybe, ir dėl jos patirtos sąnaudos bei išlaidos laikomi BPS bendrosios įmonės išlaidomis ir padengiami naudojant jos išteklius.

4.   Už BPS bendrosios įmonės įsipareigojimų įvykdymą yra atsakinga tik pati BPS bendroji įmonė.

10 straipsnis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcija ir taikoma teisė

1.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi jurisdikciją:

a)

pagal visas nuostatas dėl arbitražo, įtrauktas į BPS bendrosios įmonės sudarytus susitarimus, sutartis arba jos sprendimus;

b)

kilus ginčams, susijusiems su kompensacijomis už žalą, kurią eidami savo pareigas padarė BPS bendrosios įmonės darbuotojai;

c)

kilus BPS bendrosios įmonės ir jos darbuotojo ginčui srityje, kuri reglamentuojama Tarnybos nuostatais ir Įdarbinimo sąlygomis, ir tuose dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

2.   Šiame reglamente ar kituose Sąjungos teisės aktuose nenumatytiems atvejams taikoma šalies, kurioje yra BPS bendrosios įmonės buveinė, teisė.

11 straipsnis

Vertinimas

1.   Ne vėliau kaip 2017 m. birželio 30 d. Komisija, padedama nepriklausomų ekspertų, atlieka tarpinį BPS bendrosios įmonės įvertinimą. Komisija parengia to vertinimo ataskaitą, į kurią įtraukiamos Komisijos vertinimo išvados ir pastabos. Tą ataskaitą Komisija ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai. Į BPS bendrosios įmonės tarpinio įvertinimo rezultatus atsižvelgiama atliekant nuodugnų įvertinimą ir tarpinį įvertinimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 32 straipsnyje.

2.   Remdamasi šio straipsnio 1 dalyje nurodyto tarpinio įvertinimo išvadomis Komisija gali imtis priemonių pagal 4 straipsnio 5 dalį arba kitų atitinkamų veiksmų.

3.   Per šešis mėnesius po BPS bendrosios įmonės likvidavimo, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo įstatų 20 straipsnyje nurodytos likvidavimo procedūros pradėjimo, Komisija atlieka BPS bendrosios įmonės galutinį įvertinimą. To galutinio įvertinimo rezultatai pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai.

12 straipsnis

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas

Nukrypstant nuo Reglamento Nr. 966/2012 60 straipsnio 7 dalies ir 209 straipsnio, tai, kad BPS bendroji įmonė įvykdė biudžetą, patvirtina Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija ir laikydamasis BPS bendrosios įmonės finansinėse taisyklėse numatytos procedūros.

13 straipsnis

Ex post auditai

1.   Išlaidų netiesioginiams veiksmams ex post auditus BPS bendroji įmonė atlieka pagal Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 29 straipsnį, kaip programos „Horizontas 2020“ netiesioginių veiksmų dalį.

2.   Komisija gali nuspręsti pati atlikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus auditus. Tokiais atvejais ji tai daro vadovaudamasi taikytinomis taisyklėmis, visų pirma nustatytomis reglamentuose (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, (ES) Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013.

14 straipsnis

Narių finansinių interesų apsauga

1.   BPS bendroji įmonė suteikia Komisijos darbuotojams, kitiems BPS bendrosios įmonės ar Komisijos įgaliotiems asmenims ir Audito Rūmams prieigą prie jos objektų, patalpų ir prie visos informacijos, įskaitant informaciją elektroniniu formatu, kurios jiems reikia atliekant auditus.

2.   Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti tyrimus, įskaitant patikras vietoje ir tikrinimus, remdamasi Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (11) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 883/2013 (12) nuostatomis ir procedūromis, kad nustatytų, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos arba kitos neteisėtos veikos, darančios poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atvejų, susijusių su pagal šį reglamentą finansuojamais susitarimais, sprendimais arba sutartimis.

3.   Nedarant poveikio 1 ir 2 dalims, į susitarimus, sprendimus ir sutartis, sudarytus įgyvendinant šį reglamentą, įtraukiamos nuostatos, kuriomis Komisija, BPS bendroji įmonė, Audito Rūmai ir OLAF aiškiai įgaliojami atlikti tokius auditus ir tyrimus pagal jų atitinkamą kompetenciją.

4.   BPS bendroji įmonė užtikrina, kad jos narių finansiniai interesai būtų tinkamai ginami, tuo tikslu atliekant arba pavedant atlikti tinkamus vidaus ir išorės patikrinimus.

5.   BPS bendroji įmonė prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų (13). BPS bendroji įmonė patvirtina būtinas priemones, kurios reikalingos sudaryti palankesnes sąlygas OLAF atliekamiems vidaus tyrimams.

15 straipsnis

Konfidencialumas

Nedarant poveikio 16 straipsniui, BPS bendroji įmonė užtikrina neskelbtinos informacijos, kurios atskleidimas galėtų pakenkti jos narių ar jos veikloje dalyvaujančių subjektų interesams, apsaugą.

16 straipsnis

Skaidrumas

1.   BPS bendrosios įmonės turimiems dokumentams taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 (14).

2.   BPS bendrosios įmonės valdyba gali patvirtinti praktines Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimo priemones.

3.   Nedarant poveikio šio reglamento 10 straipsniui, BPS bendrosios įmonės pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį priimti sprendimai gali būti skundžiami Ombudsmenui SESV 228 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

17 straipsnis

Dalyvavimo ir sklaidos taisyklės

BPS bendrosios įmonės finansuojamiems veiksmams taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1290/2013. Laikantis to reglamento, BPS bendroji įmonė laikoma finansuojančiąja įstaiga ir teikia finansinę paramą netiesioginiams veiksmams, kaip nustatyta įstatų 1 straipsnyje.

18 straipsnis

Priimančiosios valstybės parama

BPS bendroji įmonė ir valstybė, kurioje yra jos buveinė, gali sudaryti administracinį susitarimą dėl privilegijų, imunitetų ir kitos paramos, kurią ta valstybė teiks BPS bendrajai įmonei.

19 straipsnis

Pradiniai veiksmai

1.   Komisija yra atsakinga už BPS bendrosios įmonės įsteigimą ir pradinę veiklą, kol ji įgis veiklos pajėgumų savo biudžetui vykdyti. Komisija pagal Sąjungos teisę atlieka visus reikiamus veiksmus bendradarbiaudama su kitais nariais ir dalyvaujant BPS bendrosios įmonės kompetentingiems organams.

2.   Taikant 1 dalį:

a)

kol pagal įstatų 8 straipsnį valdybos paskirtas vykdomasis direktorius ims eiti savo pareigas, Komisija gali paskirti savo pareigūną laikinuoju vykdomuoju direktoriumi, kuris vykdytų vykdomajam direktoriui pavestas pareigas; laikinajam vykdomajam direktoriui gali padėti tam tikras Komisijos pareigūnų skaičius;

b)

nukrypstant nuo šio reglamento 6 straipsnio 2 dalies, laikinasis direktorius vykdo paskyrimų tarnybos įgaliojimus;

c)

Komisija gali laikinai paskirti tam tikrą savo pareigūnų skaičių.

3.   Laikinasis vykdomasis direktorius, valdybai patvirtinus, gali leisti atlikti visus iš BPS bendrosios įmonės metiniame biudžete numatytų asignavimų padengiamus mokėjimus ir gali sudaryti susitarimus, priimti sprendimus ir sudaryti sutartis, įskaitant darbo sutartis, po to, kai patvirtinamas BPS bendrosios įmonės personalo etatų planas.

4.   Laikinasis vykdomasis direktorius, gavęs BPS bendrosios įmonės vykdomojo direktoriaus sutikimą ir pritarus valdybai, nustato datą, kai BPS bendroji įmonė yra pajėgi vykdyti savo biudžetą. Nuo tos datos Komisija nebeprisiima įsipareigojimų ir nebevykdo mokėjimų už BPS bendrosios įmonės veiklą.

20 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  2013 m. gruodžio 10 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 1).

(3)  2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2006/971/EB dėl specialiosios programos „Bendradarbiavimas“, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (OL L 400, 2006 12 30, p. 86).

(4)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104).

(5)  2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas 2013/743/ES dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukūrimo (OL L 347, 2013 12 20, p. 965).

(6)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 81).

(7)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(8)  2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

(9)  2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje (OL L 38, 2014 2 7, p. 2).

(10)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, bei nustatantis Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

(11)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

(12)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(13)  OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

(14)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).


PRIEDAS

BIOLOGINĖS PRAMONĖS SEKTORIŲ BENDROSIOS ĮMONĖS ĮSTATAI

1   straipsnis

Užduotys

BPS bendrosios įmonės užduotys:

a)

užtikrinti BPS iniciatyvos sukūrimą ir tvarų jos valdymą;

b)

sutelkti reikiamus viešojo ir privačiojo sektorių išteklius;

c)

užmegzti ir plėtoti glaudų ir ilgalaikį Sąjungos, pramonės ir kitų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą;

d)

užtikrinti BPS iniciatyvos našumą;

e)

sukaupti mokslinių tyrimų pastangų kritinę masę, kad būtų galima imtis vykdyti ilgalaikę programą;

f)

stebėti pažangą siekiant BPS bendrosios įmonės tikslų;

g)

teikti finansinę paramą netiesioginiams veiksmams mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse, daugiausia dotacijomis;

h)

vykdyti informacijos, komunikacijos, panaudojimo ir sklaidos veiklą taikant, mutatis mutandis, Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 28 straipsnį, be kita ko, užtikrinant, kad išsami informacija apie kvietimų teikti pasiūlymus rezultatus būtų teikiama ir prieinama bendroje programos „Horizontas 2020“ elektroninėje bazėje;

i)

palaikyti ryšį su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant mokslinių tyrimų organizacijas ir universitetus;

j)

atlikti visas kitas užduotis, reikalingas šio reglamento 2 straipsnyje nustatytiems tikslams pasiekti.

2   straipsnis

Nariai

1.

BPS bendrosios įmonės nariai yra:

a)

Sąjunga, atstovaujama Komisijos;

b)

kai pritarimo raštu priims šiuos įstatus – „Bio-based Industries Consortium Aisbl“ (toliau – BPS konsorciumas), pagal Belgijos teisę įsteigta ne pelno organizacija, kurios nuolatinis biuras yra Briuselyje (Belgija).

2.

Subjektai, kurie sudaro kiekvieną BPS bendrosios įmonės narį, išskyrus Sąjungą, pagal to nario įstatus, yra sudarantys subjektai.

3   straipsnis

Narystės pakeitimai

1.

Paraišką dėl narystės BPS bendrojoje įmonėje gali pateikti visi juridiniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai remia mokslinius tyrimus ir inovacijas valstybėje narėje ar programos „Horizontas 2020“ asocijuotojoje šalyje, jei jie prisideda prie įstatų 12 straipsnyje nurodyto finansavimo siekiant šio reglamento 2 straipsnyje nurodytų BPS bendrosios įmonės tikslų ir priima BPS bendrosios įmonės įstatus.

2.

Visos paraiškos dėl narystės BPS bendrojoje įmonėje pateikiamos BPS bendrosios įmonės valdybai su pasiūlymu iš dalies pakeisti tos valdybos sudėtį.

3.

Valdyba įvertina paraišką atsižvelgdama į ją pateikusio subjekto reikšmę bei potencialią pridėtinę vertę siekiant BPS bendrosios įmonės tikslų ir priima sprendimą dėl paraiškos.

4.

Bet kuris BPS bendrosios įmonės narys gali nutraukti savo narystę. Nutraukimas įsigalioja ir yra neatšaukiamas praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo kitiems nariams. Nuo nutraukimo įsigaliojimo buvęs narys atleidžiamas nuo visų įsipareigojimų, išskyrus tuos, kuriuos BPS bendroji įmonė patvirtino ar prisiėmė iki narystės nutraukimo.

5.

Negavus išankstinio valdybos pritarimo narystė BPS bendrojoje įmonėje negali būti perduota trečiajai šaliai.

6.

Įvykus narystės pokyčiui pagal šį straipsnį, BPS bendroji įmonė savo interneto svetainėje nedelsdama paskelbia atnaujintą savo narių sąrašą, kartu nurodydama tokio pokyčio datą.

4   straipsnis

BPS bendrosios įmonės organai

1.

BPS bendrosios įmonės organai yra šie:

a)

valdyba;

b)

vykdomasis direktorius;

c)

mokslinis komitetas;

d)

valstybių atstovų grupė.

2.

Mokslinis komitetas ir valstybių atstovų grupė yra BPS bendrosios įmonės patariamieji organai.

5   straipsnis

Valdybos sudėtis

Valdybą sudaro:

a)

penki Komisijos atstovai, veikiantys Sąjungos vardu;

b)

penki narių, kitų nei Sąjunga, atstovai, kurių bent vienas turi atstovauti mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

6   straipsnis

Valdybos veikimas

1.

Sąjungai priklauso 50 % balsavimo teisių. Sąjungos balsavimo teisės yra nedalomos. Nariai, kiti nei Sąjunga, turi vienodą balsų skaičių. Nariai deda visas įmanomas pastangas, kad susitartų. Nesusitarus valdyba priima sprendimus bent 75 % visų balsų, įskaitant balsus tų, kurie posėdyje nedalyvauja, dauguma.

2.

Valdyba dvejiems metams išsirenka pirmininką.

3.

Valdyba rengia eilinius posėdžius du kartus per metus. Ji gali sušaukti neeilinius posėdžius Komisijai, narių, kitų nei Sąjunga, atstovų daugumai arba pirmininkui paprašius. Valdybos posėdžius sušaukia jos pirmininkas; jie paprastai vyksta BPS bendrosios įmonės buveinėje.

Vykdomasis direktorius turi teisę dalyvauti svarstymuose, tačiau neturi balsavimo teisės.

Valstybių atstovų grupės pirmininkas turi teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis ir dalyvauti jos svarstymuose, tačiau neturi teisės balsuoti.

Mokslinio komiteto pirmininkas turi teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis ir dalyvauti jos svarstymuose, kai svarstomi jo užduotims priskiriami klausimai, tačiau jis neturi balsavimo teisių.

Valdyba, kiekvienu atveju spręsdama atskirai, į savo posėdžius dalyvauti stebėtojų teisėmis gali pakviesti kitus asmenis, visų pirma regioninių valdžios institucijų Sąjungoje ir pilietinės visuomenės atstovus.

4.

Narių atstovai nėra asmeniškai atsakingi už veiksmus, kuriuos įvykdė veikdami kaip atstovai valdyboje.

5.

Valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles.

7   straipsnis

Valdybos užduotys

1.

Valdyba bendrai atsako už BPS bendrosios įmonės strateginę kryptį bei veiklą ir prižiūri tos veiklos įgyvendinimą.

2.

Komisija, atlikdama savo vaidmenį valdyboje, siekia užtikrinti BPS bendrosios įmonės veiklos ir atitinkamos veiklos pagal programą „Horizontas 2020“ koordinavimą, kad paskatintų sinergijas nustatant bendrų mokslinių tyrimų prioritetus.

3.

Konkrečios valdybos užduotys:

a)

vertinti, priimti ar atmesti paraiškas dėl narystės pagal šių įstatų 3 straipsnį;

b)

spręsti dėl nario, kuris nevykdo įsipareigojimų, narystės BPS bendrojoje įmonėje nutraukimo;

c)

tvirtinti BPS bendrosios įmonės finansines taisykles pagal šio reglamento 5 straipsnį;

d)

priimti BPS bendrosios įmonės metinį biudžetą, įskaitant personalo etatų planą, kuriame nurodomi laikini etatai pagal pareigų grupę ir lygį, taip pat sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentu;

e)

darbuotojų atžvilgiu vykdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimus pagal šio reglamento 6 straipsnio 2 dalį;

f)

paskirti ir atleisti vykdomąjį direktorių, pratęsti jo kadencijos trukmę, teikti jam gaires ir stebėti jo darbo rezultatus;

g)

pagal vykdomojo direktoriaus rekomendaciją patvirtinti programų biuro organizacinę struktūrą;

h)

priimti metinį darbo planą ir atitinkamas išlaidų sąmatas pagal vykdomojo direktoriaus pasiūlymą, pasikonsultavus su moksliniu komitetu ir valstybių atstovų grupe;

i)

tvirtinti šio reglamento 4 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą metinį papildomos veiklos planą pagal narių, kitų nei Sąjunga, pasiūlymą ir atitinkamais atvejais pasikonsultavus su ad hoc patariamąja grupe;

j)

tvirtinti metinę veiklos ataskaitą, įskaitant atitinkamas išlaidas;

k)

prireikus užtikrinti, kad būtų įsteigta BPS bendrosios įmonės vidaus audito grupė;

l)

tvirtinti kvietimus teikti pasiūlymus ir atitinkamais atvejais su jais susijusias pasiūlymų teikimo, vertinimo, atrankos, sutarties sudarymo ir peržiūros procedūrų taisykles;

m)

tvirtinti finansuoti atrinktų veiksmų sąrašą, remiantis nepriklausomų ekspertų grupės parengtu reitingo sąrašu;

n)

nustatyti BPS bendrosios įmonės komunikacijos politiką pagal vykdomojo direktoriaus rekomendaciją;

o)

prireikus parengti Tarnybos nuostatų ir Įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisykles pagal šio reglamento 6 straipsnio 3 dalį;

p)

prireikus parengti nacionalinių ekspertų delegavimo į BPS bendrąją įmonę ir stažuotojų darbo taisykles laikantis šio reglamento 7 straipsnio;

q)

prireikus įsteigti patariamąsias grupes, kurios papildo BPS bendrosios įmonės organus;

r)

atitinkamais atvejais, BPS bendrosios įmonės nario siūlymu teikti Komisijai prašymus iš dalies pakeisti šį reglamentą;

s)

būti atsakinga už visas užduotis, kurios nėra konkrečiai pavestos konkrečiam BPS bendrosios įmonės organui ir kurias ji gali pavesti bet kuriam iš tų organų.

8   straipsnis

Vykdomojo direktoriaus skyrimas, atleidimas ar kadencijos pratęsimas

1.

Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros. Prireikus Komisija į atrankos procedūrą įtraukia kitų BPS bendrosios įmonės narių atstovus.

Visų pirma kitiems BPS bendrosios įmonės nariams užtikrinamas tinkamas atstovavimas atrankos procedūros pirminės atrankos etape. Tuo tikslu nariai, kiti nei Sąjunga, bendru sutarimu valdybos vardu paskiria atstovą ir stebėtoją.

2.

Vykdomasis direktorius yra vienas iš darbuotojų ir yra įdarbinamas kaip BPS bendrosios įmonės laikinasis darbuotojas pagal Įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą.

Sudarant sutartį su vykdomuoju direktoriumi BPS bendrajai įmonei atstovauja valdybos pirmininkas.

3.

Vykdomasis direktorius skiriamas trejų metų kadencijai. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija, prireikus kartu su nariais, kitais nei Sąjunga, įvertina vykdomojo direktoriaus darbo rezultatus ir BPS bendrosios įmonės būsimas užduotis bei iššūkius.

4.

Komisijos, atsižvelgusios į 3 dalyje nurodytą vertinimą, pasiūlymu valdyba gali vieną kartą, ne ilgiau kaip keturių metų laikotarpiui pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją.

5.

Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, viso bendro laikotarpio pabaigoje negali dalyvauti kitoje atrankos į tas pačias pareigas procedūroje.

6.

Atleisti vykdomąjį direktorių savo sprendimu gali tik valdyba, gavusi Komisijos, prireikus kartu su nariais, kitais nei Sąjunga, pateiktą pasiūlymą.

9   straipsnis

Vykdomojo direktoriaus užduotys

1.

Vykdomasis direktorius yra vykdomasis vadovas, atsakingas už kasdienį BPS bendrosios įmonės valdymą, vykdomą vadovaujantis valdybos sprendimais.

2.

Vykdomasis direktorius yra BPS bendrosios įmonės teisinis atstovas. Vykdomasis direktorius yra atskaitingas valdybai.

3.

Vykdomasis direktorius vykdo BPS bendrosios įmonės biudžetą.

4.

Vykdomasis direktorius visų pirma nepriklausomai atlieka tokias užduotis:

a)

parengia ir pateikia valdybai priimti metinio biudžeto projektą, įskaitant atitinkamą personalo etatų planą, kuriame nurodomi laikini etatai pagal lygį ir pareigų grupę, taip pat sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentu;

b)

parengia ir teikia valdybai tvirtinti metinį darbo planą ir atitinkamas išlaidų sąmatas;

c)

teikia valdybai metines sąskaitas, kad ji pareikštų nuomonę;

d)

parengia ir teikia valdybai tvirtinti metinę veiklos ataskaitą, įskaitant informaciją apie atitinkamas išlaidas;

e)

teikia tvirtinti valdybai finansuoti atrinktų veiksmų sąrašą;

f)

reguliariai informuoja valstybių atstovų grupę ir mokslinį komitetą visais klausimais, susijusiais su jų patariamuoju vaidmeniu;

g)

pasirašo konkrečius susitarimus ir sprendimus;

h)

pasirašo viešojo pirkimo sutartis;

i)

įgyvendina BPS bendrosios įmonės komunikacijos politiką;

j)

organizuoja, orientuoja ir prižiūri BPS bendrosios įmonės veiklą ir darbuotojus pagal valdybos suteiktus įgaliojimus, kaip nustatyta šio reglamento 6 straipsnio 2 dalyje;

k)

nustato efektyvią ir veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, užtikrina jos veikimą ir valdybai praneša apie visus jos reikšmingus pakeitimus;

l)

užtikrina, kad būtų atliekamas rizikos vertinimas ir vykdomas rizikos valdymas;

m)

imasi kitų priemonių, kurių reikia BPS bendrosios įmonės tikslų įgyvendinimo pažangai įvertinti;

n)

atlieka visas kitas valdybos vykdomajam direktoriui patikėtas ar deleguotas užduotis.

5.

Vykdomasis direktorius įsteigia programų biurą, už kurį yra atsakingas ir kuris vykdo visas su šiuo reglamentu susijusias pagalbines užduotis. Programų biure dirba BPS bendrosios įmonės darbuotojai; biuras visų pirma atlieka šias užduotis:

a)

teikia paramą kuriant ir valdant tinkamą apskaitos sistemą pagal BPS bendrosios įmonės finansines taisykles;

b)

administruoja kvietimus teikti pasiūlymus, kaip numatyta metiniame darbo plane, ir administruoja bei koordinuoja susitarimus ir sprendimus;

c)

teikia nariams ir kitiems BPS bendrosios įmonės organams visą aktualią informaciją ir paramą, kurių jiems reikia savo pareigoms atlikti, ir reaguoja į jų konkrečius prašymus;

d)

atlieka BPS bendrosios įmonės organų sekretoriato funkcijas ir teikia paramą valdybos įsteigtoms patariamosioms grupėms.

10   straipsnis

Mokslinis komitetas

1.

Mokslinį komitetą sudaro ne daugiau kaip penkiolika narių. Jis renka pirmininką iš savo narių.

2.

Nariai paskiriami taip, kad proporcingai būtų atstovaujama pasauliniu lygiu pripažintiems akademinės bendruomenės, pramonės, MVĮ, nevyriausybinių organizacijų ir reguliavimo institucijų ekspertams. Visi mokslinio komiteto nariai kartu turi reikiamos mokslinės kompetencijos ir techninės srities žinių, būtinų teikiant moksliškai pagrįstas rekomendacijas BPS bendrajai įmonei.

3.

Valdyba nustato konkrečius mokslinio komiteto nariams taikomus kriterijus bei atrankos tvarką ir paskiria jo narius. Valdyba atsižvelgia į galimas kandidatūras, kurias pasiūlo BPS valstybių atstovų grupė.

4.

Mokslinis komitetas atlieka šias užduotis:

a)

pateikia savo nuomonę mokslo prioritetų, į kuriuos reikia atsižvelgti metiniuose darbo planuose, klausimais;

b)

pateikia savo nuomonę metinėje veiklos ataskaitoje aprašytų mokslo laimėjimų klausimais.

5.

Mokslinis komitetas posėdžiauja bent du kartus per metus. Posėdžius sušaukia jo pirmininkas.

6.

Mokslinis komitetas gali, pirmininkui sutikus, į posėdžius kviesti kitus asmenis.

7.

Mokslinis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

11   straipsnis

Valstybių atstovų grupė

1.

Valstybių atstovų grupę sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės ir kiekvienos programos „Horizontas 2020“ asocijuotosios šalies atstovą. Ji renka pirmininką iš savo narių.

2.

Valstybių atstovų grupė posėdžiauja bent du kartus per metus. Posėdžius sušaukia jos pirmininkas. Posėdžiuose dalyvauja vykdomasis direktorius ir valdybos pirmininkas arba jų atstovai.

Valstybių atstovų grupės pirmininkas į jos posėdžius dalyvauti stebėtojų teisėmis gali pakviesti kitus asmenis, visų pirma regioninių valdžios institucijų Sąjungoje, pilietinės visuomenės arba MVĮ asociacijų atstovus.

3.

Su valstybių atstovų grupe konsultuojamasi ir ji visų pirma nagrinėja informaciją ir reiškia nuomonę šiais klausimais:

a)

BPS bendrosios įmonės programos pažangos ir jos tikslų įgyvendinimo, įskaitant kvietimų teikti pasiūlymus ir pasiūlymų vertinimo procesą;

b)

strateginių gairių atnaujinimo;

c)

sąsajų su programa „Horizontas 2020“;

d)

metinių darbo planų;

e)

MVĮ dalyvavimo.

4.

Valstybių atstovų grupė taip pat teikia informaciją BPS bendrajai įmonei ir jai tarpininkauja tokiais klausimais:

a)

atitinkamų nacionalinių ar regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų programų statuso ir galimų bendradarbiavimo sričių, įskaitant atitinkamų technologijų diegimą, nustatymo, siekiant sudaryti sąlygas sinergijai ir išvengti dubliavimosi;

b)

konkrečių priemonių, kurių imamasi nacionaliniu ar regioniniu lygiu ir kurios susijusios su sklaidos renginiais, teminiais techniniais seminarais ir komunikacijos veikla;

c)

konkrečių priemonių, kurių imamasi nacionaliniu ar regioniniu lygiu dėl diegimo veiklos, susijusios su BPS iniciatyva.

5.

Valstybių atstovų grupė savo iniciatyva gali pateikti valdybai rekomendacijas ar pasiūlymus techniniais, valdymo ir finansų klausimais, taip pat dėl metinių planų, visų pirma jei tie klausimai daro poveikį nacionaliniams ar regioniniams interesams.

Valdyba nedelsdama informuoja valstybių atstovų grupę apie tolesnę veiklą, kurios ji ėmėsi dėl tokių rekomendacijų ar pasiūlymų, arba pateikia motyvus, jei tolesnės veiklos nesiimta.

6.

Valstybių atstovų grupei reguliariai teikiama informacija, be kita ko, apie dalyvavimą netiesioginiuose BPS bendrosios įmonės finansuojamuose veiksmuose, kiekvieno kvietimo teikti pasiūlymus rezultatus ir projekto įgyvendinimą, sąveiką su kitomis atitinkamomis Sąjungos programomis ir BPS biudžeto vykdymą.

7.

Valstybių atstovų grupė priima savo darbo tvarkos taisykles.

12   straipsnis

Finansavimo šaltiniai

1.

BPS bendrąją įmonę kartu finansuoja Sąjunga, kiti nei Sąjunga nariai ar juos sudarantys subjektai, dalimis mokėdami finansinius įnašus ir skirdami įnašus, kuriuos sudaro sąnaudos, patiriamos jiems vykdant netiesioginius BPS bendrosios įmonės nekompensuojamus veiksmus.

2.

BPS bendrosios įmonės administracinės sąnaudos neviršija 58 500 000 EUR ir jos padengiamos finansiniais įnašais, kurie kasmet po lygiai padalijami tarp Sąjungos ir kitų nei Sąjunga narių. Jei dalis įnašo administracinėms sąnaudoms padengti nepanaudojama, ji gali būti panaudota BPS bendrosios įmonės veiklos sąnaudoms padengti.

3.

BPS bendrosios įmonės veiklos sąnaudos padengiamos:

a)

Sąjungos finansiniu įnašu;

b)

kitų nei Sąjunga narių finansiniu įnašu;

c)

kitų nei Sąjunga narių ar juos sudarančių subjektų nepiniginiais įnašais, kuriuos sudaro sąnaudos, patiriamos jiems vykdant netiesioginius veiksmus, atėmus BPS bendrosios įmonės įnašą ir visą kitą Sąjungos toms sąnaudoms padengti skirtą įnašą.

4.

Kitų nei Sąjunga narių finansinis įnašas 3 dalies b papunktyje nurodytoms veiklos sąnaudoms padengti yra ne mažiau kaip 182 500 000 EUR per šio reglamento 1 straipsnyje numatytą laikotarpį.

5.

Į BPS bendrosios įmonės biudžetą įtraukiamus išteklius sudaro tokie įnašai:

a)

narių finansiniai įnašai administracinėms sąnaudoms padengti;

b)

narių finansiniai įnašai veiklos sąnaudoms padengti;

c)

visos pajamos, kurias gauna BPS bendroji įmonė;

d)

visi kiti finansiniai įnašai, ištekliai ir pajamos.

Visos palūkanos, gautos už įnašus, kuriuos iš savo narių gavo BPS bendroji įmonė, laikomos jos pajamomis.

6.

Visi BPS bendrosios įmonės ištekliai ir veikla yra skirti šio reglamento 2 straipsnyje numatytiems tikslams siekti.

7.

BPS bendroji įmonė nuosavybės teise valdo visą savo sukurtą turtą arba turtą, jai perleistą jos tikslams įgyvendinti.

8.

Kai pajamos viršija išlaidas, perviršis BPS bendrosios įmonės nariams neišmokamas, išskyrus BPS bendrosios įmonės likvidavimo atveju.

13   straipsnis

Finansiniai įsipareigojimai

BPS bendrosios įmonės finansiniai įsipareigojimai neviršija finansinių išteklių, kuriuos jos biudžetui paskyrė ar įsipareigojo skirti jos nariai, sumos.

14   straipsnis

Finansiniai metai

Finansiniai metai trunka nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

15   straipsnis

Veiklos ir finansavimo planavimas

1.

Vykdomasis direktorius pateikia valdybai priimti metinio darbo plano projektą, kuriame pateikiamas išsamus mokslinių tyrimų ir inovacijų planas, administracinės veiklos planas ir atitinkamos išlaidų sąmatos ateinantiems metams. Darbo plano projekte taip pat nurodoma įnašų, kurie turės būti paskirti pagal šių įstatų 12 straipsnio 3 dalies c punktą, apskaičiuotoji vertė.

2.

Konkrečių metų metinis darbo planas priimamas iki ankstesnių metų pabaigos. Metinis darbo planas skelbiamas viešai.

3.

Vykdomasis direktorius parengia ateinančių metų metinio biudžeto projektą ir pateikia jį priimti valdybai.

4.

Konkrečių metų metinį biudžetą valdyba priima iki ankstesnių metų pabaigos.

5.

Metinis biudžetas pritaikomas siekiant atsižvelgti į Sąjungos biudžete nurodytą Sąjungos finansinio įnašo dydį.

16   straipsnis

Veiklos ir finansinių ataskaitų teikimas

1.

Vykdomasis direktorius kasmet teikia valdybai ataskaitą apie vykdant vykdomojo direktoriaus pareigas pasiektus rezultatus pagal BPS bendrosios įmonės finansines taisykles.

Per du mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos vykdomasis direktorius pateikia valdybai tvirtinti metinę veiklos ataskaitą apie praėjusiais kalendoriniais metais BPS bendrosios įmonės padarytą pažangą, visų pirma tų metų metinio darbo plano atžvilgiu. Metinėje veiklos ataskaitoje, inter alia, pateikiama informacija apie:

a)

mokslinius tyrimus, inovacijas ir kitus atliktus veiksmus, taip pat atitinkamas išlaidas;

b)

pateiktus veiksmus, be kita ko, suskirstant pagal dalyvių tipus, įskaitant MVĮ, ir pagal šalis;

c)

finansuoti atrinktus veiksmus, be kita ko, suskirstant pagal dalyvių tipus, įskaitant MVĮ, ir pagal šalis, taip pat nurodant BPS bendrosios įmonės įnašą atskiriems dalyviams ir veiksmams.

2.

Valdybai patvirtinus metinę veiklos ataskaitą, ji paskelbiama viešai.

3.

Ne vėliau kaip sekančių finansinių metų kovo 1 d. BPS bendrosios įmonės apskaitos pareigūnas išsiunčia preliminariąsias ataskaitas Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams.

Ne vėliau kaip sekančių finansinių metų kovo 31 d. BPS bendroji įmonė išsiunčia biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams.

Gavus Audito Rūmų pastabas dėl BPS bendrosios įmonės preliminariųjų ataskaitų pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 148 straipsnį, BPS bendrosios įmonės apskaitos pareigūnas parengia BPS bendrosios įmonės galutines ataskaitas, o vykdomasis direktorius pateikia jas valdybai, kad ji pareikštų nuomonę.

Valdyba pateikia nuomonę apie BPS bendrosios įmonės galutines ataskaitas.

Ne vėliau kaip sekančių finansinių metų liepos 1 d. vykdomasis direktorius išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams galutines ataskaitas kartu su valdybos nuomone.

Ne vėliau kaip sekančių finansinių metų lapkričio 15 d. galutinės ataskaitos paskelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. vykdomasis direktorius pateikia Audito Rūmams atsakymą į jų pastabas, pateiktas jų metinėje ataskaitoje. Tą atsakymą vykdomasis direktorius taip pat pateikia valdybai.

Europos Parlamento prašymu vykdomasis direktorius pateikia jam visą informaciją, kurios reikia siekiant sklandžiai taikyti atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 165 straipsnio 3 dalį.

17   straipsnis

Vidaus auditas

BPS bendrosios įmonės atžvilgiu Komisijos vidaus auditorius turi tuos pačius įgaliojimus kaip ir Komisijos atžvilgiu.

18   straipsnis

Narių atsakomybė ir draudimas

1.

Narių finansinė atsakomybė už BPS bendrosios įmonės skolas neviršija jų jau sumokėtų įnašų administracinėms sąnaudoms padengti.

2.

BPS bendroji įmonė apsidraudžia tinkamu draudimu ir užtikrina, kad draudimo apsauga nuolat galiotų.

19   straipsnis

Interesų konfliktas

1.

BPS bendroji įmonė, jos organai ir darbuotojai vykdydami veiklą vengia bet kokio interesų konflikto.

2.

BPS bendrosios įmonės valdyba priima savo nariams, organams ir darbuotojams taikomas interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles. Į tas taisykles įtraukiamos nuostatos, skirtos išvengti valdybos narių atstovų interesų konflikto.

20   straipsnis

Likvidavimas

1.

Pasibaigus šio reglamento 1 straipsnyje nustatytam laikotarpiui BPS bendroji įmonė likviduojama.

2.

Be 1 dalyje numatyto atvejo, likvidavimo procedūra pradedama automatiškai, jei iš BPS bendrosios įmonės pasitraukia Sąjunga ar visi kiti nei Sąjunga nariai.

3.

Siekdama atlikti BPS bendrosios įmonės likvidavimo procedūrą, valdyba paskiria vieną ar daugiau likvidatorių, kurie laikosi valdybos sprendimų.

4.

Likviduojant BPS bendrąją įmonę, jos turtas naudojamas jos įsipareigojimams įvykdyti ir su likvidavimu susijusioms išlaidoms padengti. Perteklius paskirstomas likvidavimo metu esantiems nariams proporcingai pagal jų finansinius įnašus į BPS bendrąją įmonę. Sąjungai paskirtas perteklius grąžinamas į Sąjungos biudžetą.

5.

Sukuriama ad hoc procedūra, kuria užtikrinamas BPS bendrosios įmonės sudaryto susitarimo, priimto sprendimo ir sudarytos viešojo pirkimo sutarties, kurių trukmė ilgesnė nei BPS bendrosios įmonės veikimo laikotarpis, tinkamas valdymas.