20.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 148/6


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 524/2014

2014 m. kovo 12 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinama buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų viena kitai teikiama informacija

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (1), ypač į jos 50 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti veiksmingą buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, informacija turėtų būti teikiama abipusiai pagal atitinkamą tų institucijų priežiūros kompetenciją. Todėl būtina nurodyti, kokią informaciją apie įstaigas, o atitinkamais atvejais apie tų įstaigų filialų veiklą buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų teikti priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, taip pat kokią informaciją apie filialus priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos turi teikti buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms;

(2)

buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų keitimasis informacija tarpusavyje turėtų vykti atsižvelgiant į platesnį tarpvalstybinių bankų grupių priežiūros kontekstą, o atitinkamais atvejais informacija galėtų būti teikiama konsoliduota. Visų pirma, jei įstaiga turi pagrindinę patronuojančiąją įmonę toje valstybėje narėje, kurioje yra jos pagrindinė buveinė, ir atitinkama kompetentinga institucija taip pat yra konsoliduotos priežiūros institucija, turėtų būti suteiktos galimybės teikti konsoliduotą informaciją, o ne tik informaciją įstaigos, kuri veiklą vykdo per filialą, lygmeniu. Tačiau šiuo atveju kompetentinga institucija turėtų pranešti priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad teikiama konsoliduota informacija;

(3)

buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų viena kitai teikiama informacija neapsiriboja Direktyvos 2013/36/ES 50 straipsnyje nurodyta informacija, taigi kartu ir šiame reglamente nustatyta informacija. Visų pirma Direktyvos 2013/36/ES 35, 36, 39, 43 ir 52 straipsniuose išdėstytos atskiros nuostatos dėl keitimosi informacija apie vietoje vykdomą filialų patikrinimą, pranešimus apie naudojimąsi įsisteigimo teise ir laisvę teikti paslaugas, taip pat dėl priemonių, įskaitant prevencines, kurių imasi kompetentingos institucijos dėl filialų ir jų patronuojančiųjų įmonių. Todėl šiame reglamente neturėtų būti nustatomi reikalavimai keitimuisi informacija tose srityse;

(4)

siekiant suderinti reguliavimo ir priežiūros praktiką Sąjungoje, būtina nustatyti reikalavimus buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų viena kitai teiktinai informacijai. Ši informacija turėtų apimti visas Direktyvos 2013/36/ES 50 straipsnyje nurodytas sritis, visų pirma valdymą ir nuosavybę, įskaitant verslo linijas, kaip, pvz., nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (2) 317 straipsnyje, likvidumą ir jo priežiūros išvadas, mokumą, indėlių garantiją, dideles pozicijas, sisteminę riziką, administravimo bei apskaitos procedūras ir vidaus kontrolės mechanizmus. Siekdamos palengvinti įstaigų stebėjimą, priimančiųjų ir buveinės valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų viena kitai teikti informaciją apie nacionalinių ir Sąjungos teisės aktų nesilaikymo atvejus, taip pat įstaigoms taikomas priežiūros priemones ir sankcijas. Be to, buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų viena kitai teiktina informacija turėtų apimti papildomą informaciją apie svertą ir pasirengimą kritinėms situacijoms, kad pastarosios institucijos galėtų efektyviai stebėti įstaigas;

(5)

kai įstaiga turi likvidumo problemų arba yra tikimybė, kad jų turės, priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos turi gerai suprasti situaciją, kad galėtų imtis prevencinių priemonių Direktyvos 2013/36/ES 43 straipsnyje nurodytomis sąlygomis. Todėl šiame reglamente turėtų būti apibrėžtos aiškios taisyklės, kuriomis būtų nustatyta institucijų viena kitai teiktina informacija atsiradus likvidumo problemoms. Taip pat reikia nurodyti informaciją, kuria turi keistis institucijos, kad galėtų iš anksto pasirengti tokioms kritinėms situacijoms, kaip nurodyta Direktyvos 2013/36/ES 114 straipsnio 1 dalyje;

(6)

atsižvelgiant į skirtingą priimančiosiose valstybėse narėse veiklą vykdančių filialų dydį, sudėtingumą ir svarbą, keičiantis informacija turėtų būti laikomasi proporcingumo principo. Todėl buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos viena kitai turėtų pateikti išsamesnę informaciją, kai priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos yra atsakingos už filialus, kurie pripažinti svarbiais pagal Direktyvos 2013/36/ES 51 straipsnį;

(7)

siekiant užtikrinti, kad būtų keičiamasi pagrįstos apimties informacija, ir kartu išvengti atvejų, kai buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos privalo persiųsti visą informaciją apie įstaigą, nepaisant jos pobūdžio ar svarbos, visoms priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, o atitinkamais atvejais tik konkrečiam filialui svarbi informacija turėtų būti teikiama išskirtinai už to filialo priežiūrą atsakingoms kompetentingoms institucijoms. Dėl to kai kuriose specialiose srityse buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos tarpusavyje turėtų keistis tik informacija apie taisyklių nesilaikymo atvejus, tai yra, kai įstaiga laikosi nacionalinių ir Sąjungos teisės aktų, informacija keistis nereikia;

(8)

reglamente taip pat turėtų būti numatytas keitimasis informacija apie veiklos, apimančios tarpvalstybinių paslaugų teikimą, vykdymą priimančiojoje valstybėje narėje. Atsižvelgiant į tarpvalstybinių paslaugų pobūdį, priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms trūksta informacijos apie jų jurisdikcijose vykdomą veiklą, todėl ypač svarbu išsamiai nustatyti informaciją, kuria būtina keistis, siekiant apsaugoti finansinį stabilumą ir stebėti veiklos leidimų sąlygas, visų pirma stebėti, ar įstaiga teikia paslaugas pagal pateiktus pranešimus. Šis reglamentas grindžiamas Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos, EBI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(9)

EBI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatoma buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų viena kitai teikiama informacija pagal Direktyvos 2013/36/ES 50 straipsnį.

2.   Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kokia informacija turi būti keičiamasi apie įstaigą, kuri veiklą vykdo per filialą arba naudodamasi laisve teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje arba kitose valstybėse narėse nei tos, kuriose yra tos įstaigos pagrindinė buveinė.

2 straipsnis

Konsoliduota informacija

Kai įstaigos pagrindinė patronuojančioji įmonė įsteigta toje pačioje valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė įstaigos buveinė, ir įstaigos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija taip pat yra konsoliduotos priežiūros institucija, ta kompetentinga institucija tinkamais atvejais pagal Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES nustatytus reikalavimus pateikia konsoliduotą informaciją apie šią įstaigą ir praneša priimančiųjų valstybės narių kompetentingoms institucijoms, kad teikiama konsoliduota informacija.

II SKYRIUS

KEITIMASIS INFORMACIJA APIE ĮSTAIGAS, KURIOS VEIKLĄ VYKDO PER FILIALĄ

3 straipsnis

Informacija apie valdymą ir nuosavybę

1.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms teikia informaciją apie įstaigos organizacinę struktūrą, įskaitant jos verslo linijas ir santykius su kitais grupės subjektais.

2.   Be 1 dalyje nurodytos informacijos, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kurios vykdo svarbaus filialo priežiūrą, kaip nurodyta Direktyvos 2013/36/ES 51 straipsnyje, teikia šią informaciją apie įstaigą:

a)

valdymo organo ir vyresniosios vadovybės struktūrą, įskaitant atsakomybės už filialo priežiūrą paskirstymą;

b)

akcininkų ir narių, turinčių kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, sąrašą remiantis informacija, kurią kredito įstaiga pateikė pagal Direktyvos 2013/36/ES 26 straipsnio 1 dalį.

4 straipsnis

Informacija apie likvidumą ir priežiūros išvadas

1.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms teikia šią informaciją:

a)

įstaigos likvidumo rizikos valdymo esminius trūkumus, apie kuriuos pranešta kompetentingoms institucijoms ir kurie gali turėti poveikį filialams, susijusias priežiūros priemones, kurios pritaikytos dėl šių trūkumų, ir tai, kokiu mastu įstaiga laikosi šių priežiūros priemonių;

b)

bendrą buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų atliktą įstaigos likvidumo rizikos pobūdžio ir rizikos valdymo vertinimą, visų pirma susijusį su filialu;

c)

įstaigos koeficientus, rodančius jos likvidumą ir nuolatinį finansavimą nacionaliniu arba Sąjungos lygmeniu, įstaigos buveinės valstybės narės vietos valiuta ir visomis kitomis įstaigai svarbiomis valiutomis;

d)

įstaigos likvidumo atsargos sudėtines dalis;

e)

įstaigos turto suvaržymo laipsnį;

f)

įstaigos paskolų ir indėlių santykį;

g)

bet kokius vietos likvidumo koeficientus, kuriuos kompetentingos institucijos arba paskirta institucija įstaigai taiko kaip makrolygio rizikos ribojimo politikos priemonių dalį privalomų reikalavimų, gairių, rekomendacijų, įspėjimų ar kita forma, įskaitant tų koeficientų apibrėžimą;

h)

bet kokius pagal Direktyvos 2013/36/ES 105 straipsnį taikomus specialius likvidumo reikalavimus;

i)

bet kokias kliūtis, susijusias su pinigų ir užtikrinimo priemonės perleidimu įstaigos filialams arba iš jų.

2.   Kai kompetentingos institucijos įstaigai visiškai arba iš dalies netaiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 šeštos dalies pagal to reglamento 8 straipsnį, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos 1 dalyje nurodytą informaciją teikia iš dalies konsoliduotai arba konsoliduotai pagal šio reglamento 2 straipsnį.

3.   Be 1 dalyje nurodytos informacijos, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kurios vykdo svarbaus filialo priežiūrą, teikia šią informaciją:

a)

įstaigos likvidumo ir finansavimo politiką, įskaitant jos filialų finansavimo susitarimų aprašus, bet kokius paramos grupės viduje susitarimus ir centralizuoto pinigų grupavimo procedūras;

b)

įstaigos likvidumo ir finansavimo nenumatytų atvejų planus, įskaitant informaciją apie numanomus nepalankiausių sąlygų scenarijus.

5 straipsnis

Informacija apie mokumą

1.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas informuoja, ar įstaiga laikosi šių reikalavimų:

a)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnyje nustatytų nuosavų lėšų reikalavimų, atsižvelgiant į visas priemones, kurių imtasi arba kurios pripažintos pagal to reglamento 458 straipsnį, ir atitinkamais atvejais atsižvelgiant į to reglamento dešimtoje dalyje nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas;

b)

papildomų nuosavų lėšų reikalavimų, nustatytų pagal Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnį;

c)

Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 4 skyriuje nustatytų kapitalo rezervo reikalavimų.

2.   Be 1 dalyje nurodytos informacijos, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kurios vykdo įstaigos, kuriai taikomi nuosavų lėšų reikalavimai, svarbaus filialo priežiūrą, teikia šią informaciją:

a)

įstaigos bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientą, apibrėžtą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 2 dalies a punkte;

b)

įstaigos 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientą, apibrėžtą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 2 dalies b punkte;

c)

įstaigos bendras kapitalo pakankamumo koeficientą, apibrėžtą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 2 dalies c punkte;

d)

įstaigos bendrą rizikos pozicijos sumą, apibrėžtą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalyje;

e)

buveinės valstybėje narėje taikomus nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnį, atsižvelgiant į visas priemones, kurių imtasi arba kurios pripažintos pagal to reglamento 458 straipsnį, ir atitinkamais atvejais atsižvelgiant į to reglamento dešimtoje dalyje nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas;

f)

kapitalo apsaugos rezervo lygį, kurį įstaiga turi turėti pagal Direktyvos 2013/36/ES 129 straipsnį;

g)

įstaigos specialaus anticiklinio rezervo lygį, kurį įstaiga turi turėti pagal Direktyvos 2013/36/ES 130 straipsnį;

h)

sisteminės rizikos rezervo lygį, kurį įstaiga turi turėti pagal Direktyvos 2013/36/ES 133 straipsnį;

i)

G-SII rezervo arba O-SII rezervo lygį, kurį įstaiga turi turėti pagal Direktyvos 2013/36/ES 131 straipsnio 4 ir 5 dalis;

j)

papildomų nuosavų lėšų reikalavimų, nustatytų pagal Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalies a punktą, ir kitų su įstaigos mokumu susijusių reikalavimų, nustatytų pagal tą straipsnį, lygį.

3.   Kai atitinkamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos netaikomos pagal to reglamento 7, 10 arba 15 straipsnį, Direktyvos 2013/36/ES 10 ir 12 straipsniuose ir 13 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai netaikomi pagal Direktyvos 2013/36/ES 21 straipsnį arba įstaigai leidžiama taikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 9 straipsnio 1 dalyje numatytas procedūras, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos 2 dalyje nustatytą informaciją teikia iš dalies konsoliduotai arba konsoliduotai pagal šio reglamento 2 straipsnį.

6 straipsnis

Informacija apie indėlių garantijų sistemas

1.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms praneša indėlių garantijų sistemos, kuriai įstaiga priklauso pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/19/EB (4) 3 straipsnio 1 dalį, pavadinimą.

2.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms teikia šią informaciją apie 1 dalyje nurodytą indėlių garantijų sistemą:

a)

indėlių garantijų sistemos dengtiną didžiausią sumą, tenkančią vienam reikalavimus atitinkančiam indėlininkui;

b)

dengtinų sumų ribas ir dengiamų indėlių tipus;

c)

bet kokius nukrypimus nuo dengtinų sumų, įskaitant produktus ir indėlininkų tipus;

d)

indėlių garantijų sistemos finansavimo susitarimus, visų pirma atsižvelgiant į tai, ar sistema finansuojama ex ante, ar ex post, ir į sistemos apimtį;

e)

sistemos administratoriaus duomenis ryšiams.

3.   2 dalyje nurodyta informacija priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms teikiama tik tada, jei ji susijusi su kiekviena atitinkama indėlių garantijų sistema. Jei pateikta informacija pasikeitė, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia atnaujintą informaciją.

7 straipsnis

Informacija apie didelių pozicijų ribojimą

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms teikia informaciją apie bet kokius atvejus, kai buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nustato, kad įstaiga nesilaiko taikomų didelių pozicijų ribų ir reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 ketvirtoje dalyje. Teiktinoje informacijoje paaiškinamas toks atvejis ir jau taikomos ar planuojamos taikyti priežiūros priemonės.

8 straipsnis

Informacija apie įstaigos keliamą sisteminę riziką

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas informuoja, jei įstaiga pripažinta pasaulinės sisteminės svarbos įstaiga (G-SII) arba kita sisteminės svarbos įstaiga (O-SII) vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 131 straipsnio 1 dalimi. Jei įstaiga yra pripažinta G-SII įstaiga, pateikiama informacija apima pakategorę, kuriai ji priskirta.

9 straipsnis

Informacija apie administravimo ir apskaitos procedūras

1.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms teikia informaciją apie bet kokius atvejus, kai buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nustato, kad įstaiga nesilaiko taikomų apskaitos standartų ir procedūrų, kurie įstaigai taikomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (5). Teiktinoje informacijoje paaiškinamas toks atvejis ir jau taikomos ar planuojamos taikyti priežiūros priemonės.

2.   Kai 1 dalyje nurodyta informacija susijusi tik su konkrečiu filialu, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos informaciją teikia tik priimančiosios valstybės narės, kurioje įsteigtas tas filialas, kompetentingoms institucijoms.

10 straipsnis

Informacija apie vidaus kontrolės mechanizmus

1.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms teikia informaciją apie bet kokius atvejus, kai buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nustato, kad įstaiga nesilaiko su vidaus kontrolės mechanizmais susijusių reikalavimų, įskaitant rizikos valdymo, rizikos kontrolės ir vidaus audito tvarką pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvą 2013/36/ES. Teiktinoje informacijoje paaiškinamas toks atvejis ir jau taikomos ar planuojamos taikyti priežiūros priemonės.

2.   Kai 1 dalyje nurodyta informacija susijusi tik su konkrečiu filialu, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos informaciją teikia tik priimančiosios valstybės narės, kurioje įsteigtas tas filialas, kompetentingoms institucijoms.

11 straipsnis

Informacija apie svertą

1.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms teikia informaciją apie bet kokius atvejus, kai buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nustato, kad įstaiga nesilaiko reikalavimų dėl sverto koeficientų, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 septinta dalimi ir atitinkamais atvejais atsižvelgiant į to reglamento 499 straipsnyje numatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas. Teiktinoje informacijoje paaiškinamas toks atvejis ir jau taikomos ar planuojamos taikyti priežiūros priemonės.

2.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms teikia visą informaciją apie sverto koeficientą ir pernelyg didelio sverto rizikos valdymą, kurią įstaiga atskleidė pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 451 straipsnį.

12 straipsnis

Informacija apie bendrą taisyklių nesilaikymą

1.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms teikia informaciją apie bet kokius atvejus, kai buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nustato, kad įstaiga nesilaiko nacionalinių arba Sąjungos teisės aktų ar reikalavimų, susijusių su įstaigų rizikos ribojimo priežiūra ar jų elgesio rinkoje priežiūra, įskaitant Reglamente (ES) Nr. 575/2013 bei Direktyvoje 2013/36/ES nustatytus reikalavimus, kurie nenurodyti šio reglamento 3–11 straipsniuose. Teiktinoje informacijoje paaiškinamas toks atvejis ir jau taikomos ar planuojamos taikyti priežiūros priemonės.

2.   Kai 1 dalyje nurodyta informacija susijusi tik su konkrečiu filialu, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos informaciją teikia tik priimančiosios valstybės narės, kurioje įsteigtas tas filialas, kompetentingoms institucijoms.

13 straipsnis

Informacija apie priežiūros priemones ir sankcijas

1.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas informuoja apie toliau nurodytas įstaigai paskirtas ar jai taikomas nuobaudas arba priemones, kurios turi poveikį filialo veiklai:

a)

paskirtas administracines nuobaudas arba kitas administracines priemones, taikomas vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 64–67 straipsniais;

b)

priežiūros priemones, paskirtas vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 104 arba 105 straipsniu;

c)

baudžiamąsias sankcijas, paskirtas dėl Reglamento (ES) Nr. 575/2013 ar nacionalinių nuostatų, kuriomis įgyvendinama Direktyva 2013/36/ES, pažeidimo.

2.   Kai 1 dalyje nurodyta informacija susijusi tik su konkrečiu filialu, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos informaciją turi teikti tik priimančiosios valstybės narės, kurioje įsteigtas tas filialas, kompetentingoms institucijoms.

14 straipsnis

Informacija apie pasirengimą kritinėms situacijoms

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos su priimančiosios valstybės narės kompetentingomis institucijomis keičiasi informacija apie pasirengimą kritinėms situacijoms. Visų pirma viena kitai jos teikia šią informaciją:

a)

kompetentingose institucijose dirbančių asmenų, atsakingų už kritinių situacijų valdymą, duomenis ryšiams;

b)

bendravimo procedūras, taikomas kritinėse situacijose.

15 straipsnis

Priimančiosios valstybės narės valdžios institucijų teikiama informacija

Nepažeisdamos keitimosi informacija reikalavimų atlikus filialų patikras pagal Direktyvos 2013/36/ES 52 straipsnio 3 dalį priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos teikia buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms šią informaciją:

a)

bet kokio atvejo, kai kompetentingos institucijos nustato, kad įstaiga nesilaiko nacionalinių arba Sąjungos teisės aktų ar reikalavimų, susijusių su įstaigų rizikos ribojimo priežiūra ar jų elgesio rinkoje priežiūra, įskaitant Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir nacionalinėse nuostatose dėl Direktyvos 2013/36/ES perkėlimo į nacionalinę teisę nustatytus reikalavimus, kartu pateikiant priežiūros priemonių, kurios buvo taikomos ar planuojamos taikyti siekiant nustatyti nesilaikymą, aprašymą;

b)

bet kokio sąlygų, kuriomis bendros naudos tikslais vykdoma filialo veikla priimančiojoje valstybėje narėje, nesilaikymo aprašymą;

c)

informaciją apie nustatytą bet kokią filialo ar jo vykdomos veiklos priimančiojoje valstybėje narėje keliamą sisteminę riziką, įskaitant vertinimą, kokį tikėtiną poveikį laikinas filialo veiklos sustabdymas ar nutraukimas turėtų:

i)

sisteminiam likvidumui;

ii)

mokėjimo sistemoms;

iii)

tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemoms;

d)

informaciją apie filialo rinkos dalį, kai ji viršija 2 % visos priimančiosios valstybės narės rinkos pagal kurią nors iš šių kategorijų:

i)

indėlių;

ii)

paskolų;

e)

informaciją apie bet kokias, pinigų ir užtikrinimo priemonės perleidimo į filialui arba iš jo kliūtis.

III SKYRIUS

KEITIMASIS INFORMACIJA APIE TARPVALSTYBINIU MASTU VEIKIANČIUS PASLAUGŲ TEIKĖJUS

16 straipsnis

Informacija apie tarpvalstybiniu mastu veikiančius paslaugų teikėjus

Iš priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų gavusios prašymą pateikti informaciją apie įstaigą, kuri teikia paslaugas toje priimančiojoje valstybėje narėje, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pateikia šią informaciją:

a)

bet kokio atvejo, kai priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos nustato, kad įstaiga nesilaiko nacionalinių arba Sąjungos teisės aktų ar reikalavimų, susijusių su įstaigų rizikos ribojimo priežiūra ar jų elgesio rinkoje priežiūra, įskaitant Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir nacionalinėse nuostatose dėl Direktyvos 2013/36/ES perkėlimo į nacionalinę teisę nustatytus reikalavimus, kartu pateikiant priežiūros priemonių, kurios buvo taikomos ar planuojamos taikyti siekiant nustatyti nesilaikymą, aprašymą;

b)

priimančiosios valstybės narės gyventojų indėlių dydį;

c)

priimančiosios valstybės narės gyventojams išmokėtų paskolų dydį;

d)

dėl Direktyvos 2013/36/ES I priede nurodytos veiklos, kurią pageidavo vykdyti įstaiga priimančiojoje valstybėje narėje teikdama paslaugas:

i)

kokia forma įstaiga vykdo savo veiklą;

ii)

kokia įstaigos veikla yra pagrindinė priimančiojoje valstybėje narėje vykdoma veikla;

iii)

patvirtinimą, kad įstaiga užsiima veikla, kuri pagal Direktyvos 2013/36/ES 39 straipsnį jos pateiktame pranešime nurodyta kaip pagrindinė veikla.

IV SKYRIUS

KEITIMASIS INFORMACIJA APIE ĮSTAIGAS, KURIOS VEIKLĄ VYKDO PER FILIALĄ, JEI ĮSTAIGA AR PATS FILIALAS PATIRIA LIKVIDUMO PROBLEMŲ

17 straipsnis

Informacijos apie likvidumo problemas keitimosi apimtis

1.   Jei buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos mano, kad įstaiga patiria likvidumo problemų, arba pagrįstai tikėtina, kad tokių problemų patirs, jos nedelsdamos apie tai praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir pateikia 3 dalyje nurodytą informaciją.

2.   Jei priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos mano, kad toje valstybėje narėje įsteigtas filialas patiria likvidumo problemų, arba pagrįstai tikėtina, kad tokių problemų patirs, jos nedelsdamos apie tai praneša buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir pateikia 3 dalyje nurodytą informaciją.

3.   Kompetentingos institucijos teikia šią informaciją:

a)

susidariusios situacijos aprašymą, įskaitant pagrindinę problemų priežastį, numatomą likvidumo likvidumo problemų poveikį įstaigai ir pokyčius, susijusius su grupės vidaus sandoriais;

b)

priemonių, kurių ėmėsi ar planuoja imtis kompetentingos institucijos arba įstaiga, paaiškinimą, įskaitant bet kokius kompetentingų institucijų reikalavimus, nustatytus įstaigai, siekiant sumažinti likvidumo problemas;

c)

likvidumo problemų sisteminių pasekmių vertinimo rezultatus;

d)

4 straipsnio 1 dalies c–h punktuose nurodytą naujausią kiekybinę informaciją apie likvidumą.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(4)  1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų (OL L 79, 2005 3 24, p. 9).

(5)  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).