2014 5 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/195


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2014

2014 m. balandžio 16 d.

dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK), kurios Šalis yra ir Sąjunga (3), Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (TKKK) Ketvirtojoje įvertinimo ataskaitoje nustatyta, kad remiantis turimais moksliniais duomenimis, norint klimato kaitą apriboti tiek, kad pasaulio temperatūra pakiltų ne daugiau kaip 2 °C ir taip būtų išvengta nepageidaujamų klimato kaitos padarinių, išsivysčiusios šalys turėtų iki 2050 m. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 80–95 %, palyginti su 1990 m. išmestu kiekiu;

(2)

kad pasiektų šį tikslą, Komisija patvirtino Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planą, kurį Taryba paminėjo savo 2011 m. gegužės 17 d. išvadose ir kurį Europos Parlamentas patvirtino 2012 m. kovo 15 d. rezoliucijoje. Tame plane Komisija nustatė ekonomiškai efektyvų būdą, kaip iki 2050 m. iki reikiamo lygio sumažinti bendrą Sąjungoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tame plane nustatyta, kas turi būti padaryta šešiuose sektoriuose. Ne CO2 teršalų, įskaitant fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, tačiau neįskaitant žemės ūkio sektoriaus ne CO2 teršalų, išmetimą iki 2030 m. reikėtų sumažinti 72–73 %, o iki 2050 m. – 70–78 %, palyginti su 1990 m. išmestu kiekiu. Jei atskaitos metais laikomi 2005 m., išmetamų ne CO2 teršalų, išskyrus žemės ūkio sektoriaus teršalus, kiekį iki 2030 m. reikia sumažinti 60–61 %. Apytiksliais vertinimais, 2005 m. išmestų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sudarė 90 milijonų tonų (Mt) CO2 ekvivalento. Sumažinimas 60 % reiškia, kad išmetamų teršalų kiekį iki 2030 m. reikia sumažinti iki apytikriai 35 mt CO2 ekvivalento. Atsižvelgiant į apytikslį vertinimą, kad visiškai įgyvendinus dabartinius Sąjungos teisės aktus išmetamų teršalų kiekis iki 2030 m. sudarys 104 Mt CO2 ekvivalento, išmetamą kiekį reikia sumažinti dar apytikriai 70 mt CO2 ekvivalento;

(3)

2011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos ataskaitoje dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 (4) taikymo, poveikio ir tinkamumo padaryta išvada, kad visapusiškai taikant dabartines ribojimo priemones galima sumažinti išmetamų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Taigi minėtas priemones reikėtų toliau taikyti ir paaiškinti, remiantis jas įgyvendinant įgyta patirtimi. Be to, reikėtų išplėsti tam tikrų priemonių taikymo sritį, kad jos apimtų kitus prietaisus, kuriuose naudojami dideli fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai, pavyzdžiui, izoterminius sunkvežimius ir priekabas. Pareiga sukurti ir tvarkyti įrašus apie įrangą, kurioje yra tokių dujų, turėtų būti taikoma ir aukštos įtampos skirstomiesiems įrenginiams. Kadangi ribojimo priemones svarbu taikyti baigiantis fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčių gaminių ir įrangos eksploatavimo trukmei, valstybės narės turėtų atsižvelgti į gamintojų atsakomybės sistemų naudą ir skatinti nustatyti tokias sistemas, remiantis esama geriausia praktika;

(4)

toje ataskaitoje taip pat padaryta išvada, kad galima padaryti daugiau, kad būtų sumažintas Sąjungoje išmetamų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, visų pirma vengiant naudoti tokias dujas, kai yra saugių ir energijos vartojimo požiūriu efektyvių alternatyvių technologijų, kurios neturi poveikio klimatui arba kurių poveikis klimatui yra mažesnis. 2010 m. išmestų teršalų kiekio sumažinimas iki dviejų trečdalių iki 2030 m. yra ekonomiškai efektyvus, nes daugelyje sektorių yra įrodytų ir išbandytų alternatyvų;

(5)

2011 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl visapusiško požiūrio į įtakos klimatui turinčius antropogeninius (ne CO2) teršalus palankiai įvertintas Sąjungos įsipareigojimas remti su hidrofluorangliavandeniliais susijusius veiksmus pagal Monrealio protokolą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (toliau – Monrealio protokolas), kaip geriausią ne rinka grindžiamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo metodo pavyzdį. Toje rezoliucijoje taip pat paraginta ištirti galimybes tarptautiniu lygmeniu skatinti nedelsiant pradėti laipsniškai mažinti hidrofluorangliavandenilių kiekį pagal Monrealio protokolą;

(6)

siekiant skatinti naudoti technologijas, kurios neturi poveikio klimatui arba turi mažesnį poveikį jam, fizinių asmenų, kurie vykdo su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis susijusią veiklą, mokymo programos turėtų apimti informaciją apie technologijas, kurios naudojamos fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms pakeisti ir jų naudojimui sumažinti. Kadangi kai kurios alternatyvios fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, naudojamos produktuose ir įrangoje siekiant pakeisti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir sumažinti jų naudojimą, gali būti toksiškos, degios arba labai suspaustos, Komisija turėtų išnagrinėti galiojančius Sąjungos teisės aktus, taikomus fizinių asmenų mokymui saugaus alternatyvių aušalų tvarkymo klausimais, ir prireikus turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies keičiami atitinkami Sąjungos teisės aktai;

(7)

sertifikavimo ir mokymo programos turėtų būti nustatomos arba pritaikomos atsižvelgiant į pagal Reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatytas programas ir gali būti integruojamos į profesinio mokymo sistemas;

(8)

siekiant užtikrinti stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų pagal JTBKKK suderinamumą su JTBKKK Šalių septintojoje konferencijoje, kuri yra ir JTBKKK Kioto protokolo Šalių susitikimas, 2011 m. gruodžio 11 d. Durbane priimtu Sprendimu 4/CMP.7, visuotinio atšilimo potencialus reikėtų apskaičiuoti kaip vieno kilogramo dujų 100 metų visuotinio atšilimo potencialą, palyginti su vienu kilogramu CO2. Kai įmanoma, atliekant apskaičiavimus reikėtų remtis TKKK priimta Ketvirtąja įvertinimo ataskaita;

(9)

siekiant sekti pažangą, daromą siekiant išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslų, ir įvertinti šio reglamento poveikį, itin svarbu vykdyti veiksmingą išmestų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėseną. Kad būtų užtikrinta dujų išmetimo ataskaitų kokybė, teikiant fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ataskaitas, labai svarbu naudoti nuoseklius, kokybiškus duomenis. Jei valstybės narės nustatytų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ataskaitų teikimo sistemas, būtų užtikrintas suderinamumas su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 525/2013 (5). Tas dujų išmetimo ataskaitų sistemas galėtų labai pagerinti duomenys apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkį iš įrangos, kuriuos įmonės surenka pagal šį reglamentą. Tokiu būdu turėtų būti numatyta galimybė patikrinti duomenų, naudojamų išmetamų dujų kiekiui apskaičiuoti, nuoseklumą ir pagerinti apytikslių skaičiavimų rezultatai, taigi išmetami fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai būtų geriau įvertinami nacionaliniuose šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriuose;

(10)

atsižvelgiant į tai, kad esama tinkamų alternatyvų, dabartinį draudimą naudoti sieros heksafluoridą magnio liejimo slegiant technologijoje ir perdirbant lydinius, pagamintus naudojant tokią technologiją, reikėtų pradėti taikyti ir įrenginiams, kuriuose jo sunaudojama mažiau nei 850 kg sieros heksafluorido per metus. Panašiai, taikant tinkamą pereinamąjį laikotarpį, reikėtų uždrausti naudoti aušalus, kurių visuotinio atšilimo potencialas yra itin didelis – 2 500 ar didesnis, šaldymo įrangos, kurioje naudojamas aušalo kiekis atitinka 40 tonų CO2 ekvivalento ar didesnis, aptarnavimui ar techninei priežiūrai;

(11)

kai yra konkrečių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimo tinkamų alternatyvų, reikėtų įvesti naujos šaldymo, oro kondicionavimo ir gaisro gesinimo įrangos, kurioje yra tokių dujų arba kuri veikia naudodama tokias dujas, pateikimo rinkai draudimus. Kai alternatyvų nėra arba jos negali būti naudojamos dėl techninių ar saugos priežasčių, arba jeigu naudojant tokias alternatyvas būtų patiriama neproporcingų išlaidų, Komisija turėtų turėti galimybę leisti taikyti išimtį, kad būtų leidžiama tokius produktus ir įrangą ribotą laikotarpį pateikti rinkai. Atsižvelgdama į būsimą technikos raidą, Komisija turėtų toliau vertinti draudimus pateikti rinkai naują įrangą, skirtą vidutinės įtampos antriniams skirstomiesiems įrenginiams ir naujoms nedidelėms atskirų blokų oro kondicionavimo sistemoms;

(12)

reikėtų leisti įrangą, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pateikti rinkai, jei bendras tokios įrangos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, atsižvelgiant į realistišką nuotėkio ir surinkimo mastą, yra mažesnis už tą, kuris per visą jos gyvavimo ciklą būtų išmetamas iš lygiavertės įrangos, kurioje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nėra ir kurios energijos suvartojimas, leidžiamas pagal atitinkamas įgyvendinimo priemones, priimtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB (6), yra didžiausias. Reguliari ir laiku atliekama tų įgyvendinimo priemonių peržiūra pagal tą direktyvą padėtų užtikrinti, kad šios įgyvendinimo priemonės ir toliau būtų veiksmingos ir tinkamos;

(13)

nustatyta, kad laipsniškas hidrofluorangliavandenilių kiekio, kuris gali būti pateikiamas rinkai, mažinimas yra veiksmingiausias ir ekonomiškai efektyviausias ilgalaikio išmetamo tų cheminių medžiagų kiekio mažinimo būdas;

(14)

kad būtų įgyvendintas laipsniškas hidrofluorangliavandenilių kiekio, kuris gali būti pateikiamas Sąjungos rinkai, mažinimas, Komisija turėtų atskiriems gamintojams ir importuotojams skirti hidrofluorangliavandenilių pateikimo rinkai kvotas, kad nebūtų viršyta bendra kiekybinė hidrofluorangliavandenilių pateikimo rinkai riba. Siekiant apsaugoti laipsniško hidrofluorangliavandenilių kiekio, pateikiamo rinkai, mažinimo vientisumą, hidrofluorangliavandenilius, kurių yra įrangoje, reikėtų įskaičiuoti į Sąjungos kvotų sistemą. Jeigu įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai nebuvo pateikti rinkai prieš jais užpildant įrangą, turėtų būti reikalaujama pateikti atitikties deklaraciją, kuria įrodoma, kad tie hidrofluorangliavandeniliai yra įskaičiuoti į Sąjungos kvotų sistemą;

(15)

iš pradžių, apskaičiuojant pamatines vertes ir skirstant kvotas atskiriems gamintojams bei importuotojams, reikėtų remtis per ataskaitinį 2009–2012 m. laikotarpį rinkai pateiktais hidrofluorangliavandenilių kiekiais, apie kuriuos jie pranešė. Tačiau tam, kad būtų įtrauktos mažos įmonės, 11 % bendros kiekybinės ribos reikėtų skirti importuotojams ir gamintojams, kurie per ataskaitinį laikotarpį pateikė rinkai mažiau kaip vieną toną fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

(16)

reguliariai perskaičiuodama pamatines vertes ir kvotas Komisija turėtų užtikrinti, kad įmonėms būtų leidžiama tęsti savo veiklą vidutinio kiekio, kurį jos pastaraisiais metais pateikė rinkai, pagrindu;

(17)

dėl kai kurių fluorintų dujų gamybos proceso gali būti išmetamas didelis kitų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kaip šalutinio produkto kiekis. Tokie išmetami šalutiniai produktai turėtų būti suardyti arba surinkti tolesniam naudojimui – tokia turėtų būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pateikimo rinkai sąlyga;

(18)

Komisija turėtų užtikrinti, kad būtų sukurtas centrinis elektroninis registras kvotoms valdyti, pateikti hidrofluorangliavandenilius į rinką ir teikti ataskaitas, įskaitant ataskaitas apie rinkai pateiktą įrangą, visų pirma kai įranga jau yra iš anksto pripildyta hidrofluorangliavandenilių, kurie nebuvo pateikti rinkai prieš pripildymą, – taigi turėjo būti patikrinti, – pateikta atitikties deklaracija, o trečioji šalis vėliau atliko patikrinimą, ar hidrofluorangliavandenilių kiekiai įskaičiuoti į Sąjungos kvotų sistemą;

(19)

siekiant išlaikyti pilstomų hidrofluorangliavandenilių rinkos lankstumą, turėtų būti leista perleisti kvotas, paskirstytas remiantis pamatinėmis vertėmis, kitam Sąjungos gamintojui arba importuotojui arba kitam gamintojui ar importuotojui, kuriam Sąjungoje atstovauja vienintelis atstovas;

(20)

kad būtų galima stebėti šio reglamento efektyvumą, reikėtų išplėsti dabartinių ataskaitų teikimo pareigų taikymo sritį, kad ji apimtų ir kitas fluorintas chemines medžiagas, kurių visuotinio atšilimo potencialas yra didelis arba kuriomis turėtų būti pakeistos I priede išvardytos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Dėl tos pačios priežasties reikėtų pranešti apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų suardymą ir tokių dujų, esančių produktuose ir įrangoje, importą į Sąjungą. Kad būtų išvengta neproporcingos administracinės naštos, reikėtų nustatyti de minimis ribas, visų pirma taikomas mažosioms bei vidutinėms įmonėms ir labai mažoms įmonėms;

(21)

Komisija turėtų nuolat stebėti rinkai pateikiamo hidrofluorangliavandenilių kiekio mažinimo poveikį, įskaitant jo poveikį įrangai, kurioje naudojant hidrofluorangliavandenilius išmetamų teršalų kiekis per įrangos gyvavimo ciklą būtų mažesnis nei tuo atveju, jei būtų naudojama alternatyvi technologija, skirtam tiekimui. Komisija iki 2020 m. pabaigos turėtų parengti ataskaitą dėl hidrofluorangliavandenilių prieinamumo Sąjungos rinkoje. Komisija iki 2022 m. pabaigos turėtų tinkamu laiku atlikti išsamią peržiūrą, kad šio reglamento nuostatas būtų galima pritaikyti atsižvelgiant į jo įgyvendinimą ir naujus pokyčius bei tarptautinius įsipareigojimus, taip pat prireikus pasiūlyti imtis papildomų mažinimo priemonių;

(22)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (7);

(23)

siekiant iš dalies pakeisti tam tikras neesmines šio reglamento nuostatas, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 straipsnį turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Komisija, atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(24)

šis reglamentas priimamas pagal SESV 192 straipsnio 1 dalį, todėl jis nekliudo valstybėms narėms toliau taikyti arba priimti griežtesnes apsaugos priemones, kurios yra suderinamos su SESV. Pagal SESV 193 straipsnį valstybės narės turi pranešti Komisijai apie visas tokias priemones;

(25)

šiuo reglamentu iš dalies keičiamas ir papildomas Reglamento (EB) Nr. 842/2006 reguliavimo dalykas ir dėl to tą reglamentą reikėtų panaikinti. Tačiau siekiant užtikrinti kuo sklandesnį perėjimą nuo senosios tvarkos prie naujosios tvarkos, tikslinga nustatyti, kad Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1493/2007 (8), (EB) Nr. 1494/2007 (9), (EB) Nr. 1497/2007 (10), (EB) Nr. 1516/2007 (11), (EB) Nr. 303/2008 (12), (EB) Nr. 304/2008 (13), (EB) Nr. 305/2008 (14), (EB) Nr. 306/2008 (15), (EB) Nr. (EB) Nr. 307/2008 (16) ir (EB) Nr. 308/2008 (17) liktų galioti ir būtų toliau taikomi, nebent ir kol jie bus panaikinti pagal šį reglamentą priimtais Komisijos deleguotaisiais arba įgyvendinimo aktais;

(26)

kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl sprendžiamos aplinkosaugos problemos tarpvalstybinio pobūdžio bei šio reglamento poveikio Sąjungos vidaus ir išorės prekybai tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šio reglamento tikslas yra apsaugoti aplinką mažinant išmetamų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Todėl šiuo reglamentu:

a)

nustatomos taisyklės dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ribojimo, naudojimo, surinkimo ir suardymo, taip pat dėl susijusių papildomų priemonių;

b)

nustatomos konkrečių produktų ir įrangos, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų, pateikimo rinkai sąlygos;

c)

nustatomos fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimo konkrečiais tikslais sąlygos ir

d)

nustatomi hidrofluorangliavandenilių pateikimo rinkai kiekybiniai apribojimai.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos– I priede išvardyti hidrofluorangliavandeniliai, perfluorangliavandeniliai, sieros heksafluoridas ir kitos fluoro turinčios šiltnamio efektą sukeliančios dujos arba mišiniai, kuriuose yra bet kurios iš tų cheminių medžiagų;

2)   hidrofluorangliavandeniliai arba HFC– I priedo 1 skirsnyje išvardytos cheminės medžiagos arba mišiniai, kuriuose yra bet kurios iš tų cheminių medžiagų;

3)   perfluorangliavandeniliai arba PFC– I priedo 2 skirsnyje išvardytos cheminės medžiagos arba mišiniai, kuriuose yra bet kurios iš tų cheminių medžiagų;

4)   sieros heksafluoridas arba SF6 – I priedo 3 skirsnyje nurodyta cheminė medžiaga arba mišiniai, kuriuose yra tos cheminės medžiagos;

5)   mišinys– fluidas, susidedantis iš dviejų arba daugiau cheminių medžiagų, iš kurių bent viena I arba II prieduose nurodyta cheminė medžiaga;

6)   visuotinio atšilimo potencialas arba VAP– šiltnamio efektą sukeliančių dujų klimato atšilimo potencialas, palyginti su anglies dioksido (CO2) potencialu, apskaičiuojamas kaip vieno kilogramo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 100 metų atšilimo potencialas, palyginti su vienu CO2 kilogramu, kaip nustatyta I, II ir IV prieduose, o mišinių atveju –apskaičiuojamas pagal IV priedą;

7)   CO2 ekvivalento tona (-os)– šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išreikštas tų šiltnamio efektą sukeliančių dujų masės metrinėmis tonomis ir jų visuotinio atšilimo potencialo sandauga;

8)   operatorius– fizinis arba juridinis asmuo, vykdantis produktų ir įrangos, kuriems taikomas šis reglamentas, techninio veikimo užtikrinimo faktinius įgaliojimus; apibrėžtais konkrečiais atvejais valstybė narė gali nustatyti, kad už operatoriaus įsipareigojimų vykdymą būtų atsakingas savininkas;

9)   naudojimas– fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimas gaminant produktus ir įrangą, vykdant jų techninę priežiūrą ar aptarnavimą, įskaitant pakartotinį užpildymą, arba kituose šiame reglamente nurodytuose procesuose;

10)   pateikimas rinkai– tiekimas arba galimybės gauti sudarymas kitam subjektui Sąjungoje pirmą kartą, už užmokestį arba nemokamai, arba, gamintojo atveju, naudojimas savo reikmėms, įskaitant muitinį išleidimą į laisvą apyvartą Sąjungoje;

11)   hermetiška įranga– įranga, kurioje visos dalys, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, yra užsandarintos suvirinant, sulituojant kietuoju lydmetaliu arba sujungiant panašia pastovia jungtimi, kurioje gali būti uždengtų vožtuvų arba uždengtų priežiūros angų, kad būtų galima atlikti tinkamą remontą ar šalinimą, kurių patikrintas nutekėjimo procentas yra mažesnis nei trys gramai per metus esant slėgiui, lygiam bent ketvirtadaliui didžiausio leidžiamo slėgio;

12)   talpykla– gaminys, kuris pirmiausia skirtas fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms transportuoti ar laikyti;

13)   pakartotinai neužpildoma talpykla– talpykla, kuri, prieš tai jos atitinkamai nepritaikius, negali būti pakartotinai užpildoma arba kuri pateikiama rinkai nenumačius galimybės grąžinti ją pakartotinai užpildyti;

14)   surinkimas– fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimas iš produktų, įskaitant talpyklas, ir įrangos atliekant techninę priežiūrą ar aptarnavimą arba prieš produktus ar įrangą pašalinant kaip atliekas, ir tų surinktų dujų laikymas;

15)   pakartotinis panaudojimas– surinktų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pakartotinis naudojimas po elementaraus valymo proceso;

16)   regeneravimas– surinktų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų perdirbimas siekiant atkurti grynajai cheminei medžiagai lygiavertes veikimo charakteristikas, atsižvelgiant į numatomą jų naudojimą;

17)   suardymas– procesas, kai visos arba didžioji dalis fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų yra visam laikui transformuojamos arba išskaidomos į vieną ar daugiau stabilių cheminių medžiagų, kurios nėra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos;

18)   eksploatacijos nutraukimas– produkto arba įrangos, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, galutinis sustabdymas ir pašalinimas iš eksploatacijos ar naudojimo;

19)   remontas– produktų ar įrangos, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kurių veikimas priklauso nuo tokių dujų, ir kurie yra pažeisti arba kuriuose esama nuotėkio, taisymas;

20)   montavimas– dviejų arba daugiau įrangos vienetų arba cirkuliavimo sistemų, kuriuose yra arba kurie yra pritaikyti tam, kad juose būtų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, sujungimas, siekiant sumontuoti sistemą eksploatavimo vietoje, kuris apima sistemos dujų laidininkų sujungimą, kad būtų užbaigta cirkuliavimo sistema, neatsižvelgiant į tai, ar sistemą sumontavus ją reikia pripildyti;

21)   techninė priežiūra arba aptarnavimas– visa veikla, išskyrus surinkimą pagal 8 straipsnį ir patikrinimus dėl nuotėkio pagal 4 straipsnį ir 10 straipsnio 1 dalies b punktą, apimanti cirkuliavimo sistemų, kuriose yra arba kurios yra pritaikytos tam, kad jose būtų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tvarkymą, visų pirma sistemos pripildymą fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, vieno arba daugiau cirkuliavimo sistemos dalių arba įrangos vienetų nuėmimą, dviejų arba daugiau cirkuliavimo sistemos dalių arba įrangos vienetų pakartotinį sumontavimą, taip pat nuotėkio vietų remontavimą;

22)   grynoji cheminė medžiaga– medžiaga, kuri anksčiau nebuvo naudota;

23)   stacionarus– eksploatuojant paprastai nejudantis; apima kilnojamąsias patalpų oro kondicionavimo sistemas;

24)   mobilus– eksploatuojant paprastai judantis;

25)   vienkomponentės putos– putų junginys, esantis viename aerozolio balionėlyje nesureagavusio arba iš dalies sureagavusio skysčio pavidalu, kuris išleidus iš balionėlio plečiasi ir kietėja;

26)   izoterminis sunkvežimis– pirmiausia kroviniams vežti suprojektuota ir sukonstruota variklinė transporto priemonė su šaldymo įrenginiu, kurios masė yra didesnė kaip 3,5 tonos;

27)   izoterminė priekaba– pirmiausia kroviniams vežti skirta transporto priemonė su šaldymo įrenginiu, suprojektuota ir sukonstruota taip, kad būtų velkama sunkvežimio arba vilkiko;

28)   techninis aerozolis– aerozolių balionėlis, naudojamas gaminių ir įrangos techninei priežiūrai atlikti, jiems taisyti, valyti, tikrinti, kenksmingiems vabzdžiams juose naikinti, taip pat gaminiams ir įrangai gaminti, montuoti ir kitais tikslais;

29)   nuotėkių aptikimo sistema– tai kalibruotas mechaninis, elektrinis arba elektroninis prietaisas, skirtas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkiams aptikti, kuris, aptikus nuotėkį, įspėja operatorių;

30)   įmonė– fizinis arba juridinis asmuo, kuris:

a)

gamina, naudoja, surenka, kaupia, pakartotinai panaudoja, regeneruoja arba suardo fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas;

b)

importuoja arba eksportuoja fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas arba produktus ir įrangą, kuriuose yra tokių dujų;

c)

pateikia rinkai fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas arba produktus ir įrangą, kuriuose yra tokių dujų ar kurių veikimas priklauso nuo tokių dujų;

d)

montuoja, aptarnauja, prižiūri, remontuoja įrangą, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kurios veikimas priklauso nuo tokių dujų, tikrina, ar joje nėra nuotėkių, arba nutraukia jos eksploataciją;

e)

yra įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kurios veikimas priklauso nuo tokių dujų, operatorius;

f)

gamina, importuoja, eksportuoja, pateikia rinkai arba suardo II priede išvardytas dujas;

g)

pateikia rinkai produktus arba įrangą, kuriuose yra II priede išvardytų dujų;

31)   žaliava– bet kurios fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ar II priede išvardytos cheminės medžiagos, kurios proceso metu chemiškai transformuojamos, visiškai pakeičiant jų pradinę sudėtį, ir kurių išmetamas kiekis yra nedidelis;

32)   komercinis naudojimas– naudojimas produktų saugojimui, pateikimui ar išdavimui, pardavimui galutiniams naudotojams, mažmeninėje prekyboje ir teikiant maitinimo paslaugas;

33)   gaisro gesinimo įranga– įranga ir sistemos, naudojamos gaisrų prevencijos ir slopinimo priemonėse, įskaitant gesintuvus;

34)   organinis Rankino ciklas– ciklas, kuriame naudojamos kondensuojamos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, šilumos šaltinio šilumą paverčiant galia elektros ar mechaninei energijai gaminti;

35)   karinė įranga– ginklai, šaudmenys ir karinės priemonės, skirti konkrečiai kariniams tikslams, kurie yra būtini valstybių narių esminių saugumo interesų apsaugai;

36)   aukštos įtampos skirstomieji įrenginiai– skirstymo įrenginiai ir jų bei susijusios valdymo, matavimo, apsaugos ir reguliavimo įrangos deriniai, tokių įrenginių ir įrangos agregatai su susijusiomis jungtimis, priedais, gaubtais ir atraminėmis konstrukcijomis, skirti elektros energijai gaminti, perduoti, paskirstyti ir konvertuoti;

37)   sudėtinės centralizuotos šaldymo sistemos– sistemos, turinčios du ar daugiau vienu metu veikiančius kompresorius, kurie yra sujungti su vienu ar keliais bendrais kondensatoriais ir su keliais aušinimo įtaisais, pavyzdžiui, vitrinomis, spintelėmis, šaldikliais arba šaldomais sandėliais;

38)   pakopinių sistemų pirminė aušalo cirkuliavimo sistema– netiesioginių vidutinės temperatūros sistemų pirminė sistema, kurioje dvi ar daugiau atskirų šaldymo grandinių yra sujungtos iš eilės taip, kad pirminė sistema absorbuoja antrinės sistemos kondensatoriaus vidutinės temperatūros šilumą;

39)   atskirų blokų oro kondicionavimo sistemos– patalpų oro kondicionavimo sistemos, kurios susideda iš vieno patalpos išorėje esančio bloko ir vieno patalpos viduje esančio bloko, sujungtų aušalo cirkuliavimo sistema, kurią reikia sumontuoti naudojimo vietoje.

II   SKYRIUS

RIBOJIMAS

3 straipsnis

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų teršalų išmetimo prevencija

1.   Draudžiama į atmosferą sąmoningai išleisti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, jei išleidimas nėra techniškai būtinas jas naudojant pagal paskirtį.

2.   Įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, operatoriai imasi atsargumo priemonių, kad išvengtų netyčinio tokių dujų išleidimo (toliau – nuotėkis). Jie imasi visų techniškai ir ekonomiškai įgyvendinamų priemonių, kad kuo labiau sumažintų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkį.

3.   Jei aptinkamas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkis, operatoriai užtikrina, kad įranga būtų suremontuota be nederamo delsimo.

Jei įrangą pagal 4 straipsnio 1 dalį privaloma tikrinti dėl galimų nuotėkių, po įrangos nuotėkio vietos remonto operatoriai užtikrina, kad per vieną mėnesį nuo suremontavimo sertifikuotas fizinis asmuo patikrintų, ar įranga suremontuota tinkamai.

4.   10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nurodytas užduotis atliekantys fiziniai asmenys sertifikuojami pagal 10 straipsnio 4 ir 7 dalis ir imasi atsargumo priemonių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkiams išvengti.

Įmonės, kurios montuoja 4 straipsnio 2 dalies a–d punktuose išvardytą įrangą, atlieka jos aptarnavimą, techninę priežiūrą, remontą arba nutraukia jos eksploataciją, sertifikuojamos pagal 10 straipsnio 6 ir 7 dalis ir imasi atsargumo priemonių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkiams išvengti.

4 straipsnis

Tikrinimas dėl nuotėkių

1.   Įrangos, kurioje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sudaro 5 tonų CO2 ekvivalentą arba yra didesnis ir kurios yra ne putose, operatoriai užtikrina, kad įranga būtų tikrinama dėl nuotėkių.

Hermetiška įranga, kurioje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra mažesnis nei 10 tonų CO2 ekvivalento, nėra tikrinama dėl nuotėkio pagal šį straipsnį, jeigu įranga yra paženklinta kaip hermetiška.

Aukštos įtampos skirstomieji įrenginiai nėra tikrinami dėl nuotėkio pagal šį straipsnį, jei atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)

jų patikrintas nutekėjimo procentas yra mažesnis nei 0,1 % per metus, kaip nurodyta gamintojo techninėje specifikacijoje, ir kurie yra atitinkamai paženklinti;

b)

juose yra sumontuotas slėgio ar tankio stebėjimo įtaisas arba

c)

juose yra mažiau nei 6 kg fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

2.   1 dalis taikoma toliau išvardytos įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, operatoriams:

a)

stacionarios šaldymo įrangos;

b)

stacionarios oro kondicionavimo įrangos;

c)

stacionarių šilumos siurblių;

d)

stacionarios gaisro gesinimo įrangos;

e)

izoterminių sunkvežimių ir priekabų šaldymo įrenginių;

f)

aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių;

g)

organinių Rankino ciklų.

Pirmos pastraipos a–e punktuose nurodytos įrangos patikrinimus atlieka fiziniai asmenys, sertifikuoti laikantis 10 straipsnyje numatytų taisyklių.

Nukrypstant nuo 1 dalies pirmos pastraipos, iki 2016 m. gruodžio 31 d. įrangai, kurioje yra mažiau nei 3 kg fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, arba atitinkamai paženklintai hermetiškai įrangai, kurioje yra mažiau nei 6 kg fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, netaikomas nuotėkių tikrinimų reikalavimas.

3.   1 dalyje numatyti patikrinimai dėl nuotėkio atliekami tokiu dažnumu:

a)

įranga, kurioje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis atitinka 5 tonų CO2 ekvivalentą arba yra didesnis, bet mažesnis už 50 tonų CO2 ekvivalentą, tikrinama bent kas 12 mėnesių arba, jei joje yra įdiegta nuotėkio aptikimo sistema, bent kas 24 mėnesius;

b)

įranga, kurioje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis atitinka 50 tonų CO2 ekvivalentą arba yra didesnis, bet mažesnis už 500 tonų CO2 ekvivalentą, tikrinama bent kas šešis mėnesius arba, jei joje yra įdiegta nuotėkio aptikimo sistema, bent kas 12 mėnesių;

c)

įranga, kurioje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis atitinka 500 tonų CO2 ekvivalentą arba yra didesnis, tikrinama bent kas tris mėnesius arba, jei joje yra įdiegta nuotėkio aptikimo sistema, bent kas šešis mėnesius.

4.   1 dalyje nustatytos pareigos dėl gaisro gesinimo įrangos tikrinimo tvarkos, kaip nurodyta 2 dalies d punkte, laikomos įvykdytomis, jei tenkinamos šios dvi sąlygos:

a)

esama tikrinimo tvarka atitinka ISO 14520 arba EN 15004 standartus ir

b)

gaisro gesinimo įranga tikrinama taip dažnai, kaip reikalaujama pagal 3 dalį.

5.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi kiekvienos rūšies įrangos, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, tikrinimo dėl nuotėkio, kurį reikia atlikti pagal tą dalį, reikalavimai, nustatytos tos įrangos dalys, iš kurių nuotėkio tikimybė yra didžiausia, ir panaikinti aktai, priimti pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 3 straipsnio 7 dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 24 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

5 straipsnis

Nuotėkio aptikimo sistemos

1.   4 straipsnio 2 dalies a–d punktuose išvardytos įrangos, kurioje esantis fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis atitinka 500 tonų CO2 ekvivalentą arba yra didesnis, operatoriai užtikrina, kad įranga būtų aprūpinta nuotėkio aptikimo sistema, kuri perspėja operatorių ar aptarnaujančią bendrovę apie bet kokį nuotėkį.

2.   4 straipsnio 2 dalies f ir g punktuose išvardytos įrangos, kurioje esantis fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis atitinka 500 tonų CO2 ekvivalentą arba yra didesnis ir kuri buvo sumontuota po 2017 m. sausio 1 d., operatoriai užtikrina, kad ta įranga būtų aprūpinta nuotėkio aptikimo sistema, kuri perspėja operatorių ar aptarnaujančią bendrovę apie bet kokį nuotėkį.

3.   Siekiant užtikrinti tinkamą nuotėkio aptikimo sistemų veikimą, 4 straipsnio 2 dalies a–d ir g punktuose išvardytos įrangos, kuriai taikomos šio straipsnio 1 arba 2 dalys, operatoriai užtikrina, kad tos sistemos būtų tikrinamos bent kartą per 12 mėnesių.

4.   Siekiant užtikrinti tinkamą nuotėkio aptikimo sistemų veikimą, 4 straipsnio 2 dalies f punkte išvardytos įrangos, kuriai taikoma šio straipsnio 2 dalis, operatoriai užtikrina, kad tos sistemos būtų tikrinamos bent kartą per šešerius metus.

6 straipsnis

Įrašų saugojimas

1.   Įrangos, kurią reikalaujama tikrinti dėl nuotėkio pagal 4 straipsnio 1 dalį, operatoriai kiekvienam tokios įrangos vienetui sukuria ir tvarko įrašus, kuriuose nurodoma ši informacija:

a)

įrangoje esančių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir rūšis;

b)

fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuriuo įranga papildyta ją sumontuojant, atliekant techninę priežiūrą ar aptarnavimą arba dėl nuotėkio;

c)

tai, ar joje esantys šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai buvo pakartotinai panaudoti arba regeneruoti, įskaitant pakartotinio panaudojimo ar regeneravimo įrenginio pavadinimą bei adresą ir, atitinkamais atvejais, sertifikato numerį;

d)

surinktų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis;

e)

įmonės, kuri sumontavo, aptarnavo įrangą, atliko jos techninę priežiūrą ir atitinkamais atvejais ją remontavo ar nutraukė jos eksploataciją, identifikuojamoji informacija, įskaitant, jei taikytina, jos sertifikate nurodytą numerį;

f)

pagal 4 straipsnio 1–3 dalis atliktų patikrinimų datos ir rezultatai;

g)

jei įrangos eksploatacija buvo nutraukta, kokių priemonių imtasi fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms surinkti ir pašalinti.

2.   Jei 1 dalyje nurodyti įrašai nėra saugomi valstybės narės kompetentingų valdžios institucijų sukurtoje duomenų bazėje, taikomos šios taisyklės:

a)

1 dalyje nurodyti operatoriai toje dalyje nurodytus įrašus saugo bent penkerius metus;

b)

operatorių pavedimu 1 dalies e punkte nurodytą veiklą vykdančios įmonės įrašų kopijas saugo bent penkerius metus.

1 dalyje nurodyti įrašai kompetentingai atitinkamos valstybės narės valdžios institucijai arba Komisijai pateikiami jų prašymu. Jei tokiuose įrašuose yra informacijos apie aplinką, atitinkamai taikoma Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2003/4/EB (18) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 (19).

3.   Taikant 11 straipsnio 4 dalį, įmonės, tiekiančios fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, sukuria atitinkamos informacijos apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įsigyjančius asmenis įrašus, įskaitant šiuos duomenis:

a)

pirkėjų sertifikatų numerius ir

b)

įsigytus fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius.

Fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas tiekiančios įmonės tuos įrašus tvarko bent penkerius metus.

Fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas tiekiančios įmonės tokius įrašus pateikia atitinkamos valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai arba Komisijai jų prašymu. Jei tuose įrašuose esama informacijos apie aplinką, atitinkamai taikoma Direktyva 2003/4/EB arba Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006.

4.   Komisija įgyvendinimo aktu gali nustatyti šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų įrašų formą ir konkrečiai nustatyti, kaip jie turėtų būti sukuriami ir tvarkomi. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 24 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7 straipsnis

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamybiniai išmetamieji teršalai

1.   Fluorintų junginių gamintojai imasi visų būtinų atsargumo priemonių, kad kuo labiau apribotų išmetamą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį šiais etapais:

a)

gamybos;

b)

transportavimo ir

c)

saugojimo.

Šis straipsnis taip pat taikomas tais atvejais, kai fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos pagaminamos kaip šalutinis produktas.

2.   Nedarant poveikio 11 straipsnio 1 daliai, draudžiama pateikti rinkai fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir II priede išvardytas dujas, nebent, atitinkamais atvejais, gamintojai ar importuotojai tokio pateikimo rinkai metu pateikia įrodymų, kad trifluormetanas, susidaręs kaip šalutinis produktas gamybos proceso metu, be kita ko, jiems gaminti skirtų žaliavų gamybos metu, yra suardytas ar regeneruotas vėlesniam naudojimui, laikantis geriausių prieinamų gamybos būdų.

Šis reikalavimas pradedamas taikyti nuo 2015 m. birželio 11 d.

8 straipsnis

Surinkimas

1.   Stacionarios įrangos arba izoterminiuose sunkvežimiuose bei priekabose esančių šaldymo skyrių, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir tos dujos yra ne putose, operatoriai užtikrina, kad tų dujų surinkimą atliktų fiziniai asmenys, turintys atitinkamus 10 straipsnyje numatytus sertifikatus, kad tos dujos būtų pakartotinai panaudotos, regeneruotos ar suardytos.

Ši pareiga taikoma bet kurios iš šių rūšių įrangos operatoriams:

a)

stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangos aušinimo grandynų;

b)

izoterminiuose sunkvežimiuose ir priekabose esančių šaldymo skyrių aušinimo grandynų;

c)

stacionarios įrangos, kurioje yra tirpiklių, kurių pagrindas yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos;

d)

stacionarios gaisro gesinimo įrangos;

e)

stacionarių aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių.

2.   Įmonė, kuri fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų talpyklą naudoja prieš pat jos pašalinimą, pasirūpina visų dujų likučių surinkimu, kad užtikrintų, kad jie būtų pakartotinai panaudoti, regeneruoti ar suardyti.

3.   Produktų ir įrangos, kurie nėra išvardyti 1 dalyje, įskaitant kilnojamąją įrangą, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, operatoriai pasirūpina, kad tas dujas surinktų tinkamos kvalifikacijos fiziniai asmenys tokiu mastu, kokiu tai techniškai įmanoma ir dėl kurio neatsiranda neproporcingų išlaidų, kad dujos būtų pakartotinai panaudotos, regeneruotos ar suardytos, arba pasirūpina, kad jos būtų suardytos prieš tai nesurinkus.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimą iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, kurioms netaikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/40/EB (20), atlieka tinkamos kvalifikacijos fiziniai asmenys.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimo iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo įrangos, kuriai taikoma Direktyva 2006/40/EB, atveju laikoma, kad tik tie fiziniai asmenys, kurie turi bent mokymo pažymėjimą pagal 10 straipsnio 2 dalį, yra tinkamos kvalifikacijos.

9 straipsnis

Gamintojų atsakomybės sistemos

Nedarant poveikio galiojantiems Sąjungos teisės aktams, valstybės narės skatina kurti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimui ir jų pakartotiniam panaudojimui, regeneravimui ar suardymui skirtas gamintojų atsakomybės sistemas.

Valstybės narės teikia Komisijai informaciją apie veiksmus, kurių imtasi pagal pirmą dalį.

10 straipsnis

Mokymas ir sertifikavimas

1.   Valstybės narės, remdamosi pagal 5 dalį nustatytais būtiniausiais reikalavimais, parengia ir patikslina sertifikavimo programas, įskaitant vertinimo procesus. Valstybės narės užtikrina, kad mokymas būtų prieinamas fiziniams asmenims, kurie vykdo šias užduotis:

a)

sumontuoja 4 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytą įrangą, ją aptarnauja, atlieka jos techninę priežiūrą, ją remontuoja arba nutraukia jos eksploataciją;

b)

atlieka patikrinimus dėl įrangos nuotėkio, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalies a–e punktuose, kaip numatyta 4 straipsnio 1 dalyje;

c)

surenka fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kaip numatyta 8 straipsnio 1 dalyje.

2.   Valstybės narės, remdamosi 5 dalyje nurodytais būtiniausiais reikalavimais, užtikrina, kad būtų prieinamos mokymo programos, skirtos fiziniams asmenims, kurie surenka fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo įrangos, kuriai taikoma Direktyva 2006/40/EB.

3.   1 ir 2 dalyse numatytos sertifikavimo programos ir mokymas apima šiuos dalykus:

a)

taikomas taisykles ir techninius standartus;

b)

teršalų išmetimo prevenciją;

c)

fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimą;

d)

saugų darbą su sertifikate nurodytos rūšies ir dydžio įranga;

e)

informaciją apie atitinkamas technologijas, kuriomis pakeičiamos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos arba sumažinamas jų naudojimas, ir saugų darbą su tomis technologijomis.

4.   Sertifikatai pagal 1 dalyje numatytas sertifikavimo programas išduodami su sąlyga, kad pareiškėjas būtų sėkmingai užbaigęs pagal 1, 3 ir 5 dalis parengtą vertinimo procesą.

5.   Sertifikavimo programoms taikomi būtiniausi reikalavimai yra reglamentuose (EB) Nr. 303/2008–(EB) Nr. 306/2008 ir pagal 12 dalį nustatyti reikalavimai. Mokymo pažymėjimams taikomi būtiniausi reikalavimai yra Reglamente (EB) Nr. 307/2008 ir pagal 12 dalį nustatyti reikalavimai. Tuose būtiniausiuose reikalavimuose kiekvienos rūšies 1 ir 2 dalyse nurodytos įrangos atveju nurodomi privalomi praktiniai įgūdžiai ir teorinės žinios, atitinkamais atvejais diferencijuojant pagal skirtingą veiklą, kuri turi būti vykdoma, taip pat sertifikatų ir mokymo pažymėjimų tarpusavio pripažinimo sąlygos.

6.   Valstybės narės parengia arba remdamosi 5 dalyje nurodytais būtiniausiais reikalavimais patikslina sertifikavimo programas, skirtas įmonėms, kurios kitiems subjektams sumontuoja 4 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytą įrangą, ją aptarnauja, atlieka jos techninę priežiūrą, ją remontuoja arba nutraukia jos eksploataciją.

7.   Galiojantys sertifikatai ir mokymo pažymėjimai, išduoti pagal Reglamentą (EB) Nr. 842/2006, lieka galioti vadovaujantis jų pirminio išdavimo sąlygomis.

8.   Valstybės narės užtikrina, kad visi pagal 1 ir 7 dalyse numatytas sertifikavimo programas gautus sertifikatus turintys fiziniai asmenys turėtų galimybę susipažinti su:

a)

3 dalies e punkte nurodyta informacija apie technologijas ir

b)

galiojančiais reguliavimo reikalavimais darbui su įranga, kurioje yra fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms alternatyvių aušalų.

9.   Valstybės narės užtikrina, kad fiziniams asmenims, norintiems atnaujinti žinias 3 dalyje nurodytais klausimais, būtų prieinamas toks mokymas.

10.   Valstybės narės iki 2017 m. sausio 1 d. praneša Komisijai apie sertifikavimo ir mokymo programas.

Valstybės narės pripažįsta kitose valstybėse narėse pagal šį straipsnį išduotus sertifikatus ir mokymo pažymėjimus. Jos neriboja laisvės teikti paslaugas arba įsisteigimo laisvės dėl to, kad sertifikatas išduotas kitoje valstybėje narėje.

11.   Įmonė, pavedanti vieną iš pagal 1 dalį reikalaujamų užduočių kitai įmonei, imasi pagrįstų priemonių, kad įsitikintų, jog ta kita įmonė turi būtinus sertifikatus pagal šį straipsnį reikalaujamoms užduotims atlikti.

12.   Jei taikant šį straipsnį paaiškėja, kad būtina numatyti labiau suderintą požiūrį į mokymą ir sertifikavimą, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais pritaiko ir atnaujina būtiniausius reikalavimus, susijusius su įgūdžiais ir žiniomis, kurie turi būti įtraukti, patikslina sertifikavimo ar pažymėjimų išdavimo tvarką ir tarpusavio pripažinimo sąlygas, taip pat panaikina pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 1 dalį priimtus aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Naudodamasi jai pagal šią dalį suteiktais įgaliojimais, Komisija atsižvelgia į atitinkamas esamas kvalifikacijos arba sertifikavimo sistemas.

13.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma šio straipsnio 10 dalyje nurodyto pranešimo forma, ir gali panaikinti aktus, priimtus pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 5 dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

14.   Jeigu pagal šį straipsnį nustatytomis pareigomis, susijusiomis su sertifikavimo ir mokymo užtikrinimu, tam tikrai valstybei narei dėl mažo jos gyventojų skaičiaus ir dėl atitinkamai nepakankamos tokio mokymo ir sertifikavimo paklausos būtų nustatyta neproporcinga našta, jų laikymąsi galima užtikrinti, jeigu bus pripažįstami kitose valstybėse narėse išduoti sertifikatai.

Šią dalį taikančios valstybės narės informuoja Komisiją, o Komisija informuoja kitas valstybes nares.

15.   Jokia šio straipsnio nuostata nekliudo valstybėms narėms sukurti papildomų sertifikavimo ir mokymo programų, susijusių su 1 dalyje nenurodyta įranga.

III   SKYRIUS

PATEIKIMAS RINKAI IR NAUDOJIMO KONTROLĖ

11 straipsnis

Pateikimo rinkai apribojimai

1.   III priede išvardytus produktus ir įrangą, išskyrus karinę įrangą, draudžiama pateikti rinkai nuo tame priede nurodytų datų; jos atitinkamais atvejais diferencijuojamos atsižvelgiant į šiuose produktuose ir įrangoje esančių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų rūšį arba visuotinio atšilimo potencialą.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas įrangai, kurios ekologinio projektavimo reikalavimuose, priimtuose pagal Direktyvą 2009/125/EB, nustatyta, kad dėl didesnio energijos vartojimo efektyvumo eksploatuojant tą įrangą, per visą jos gyvavimo ciklą išmetamas CO2 ekvivalento kiekis būtų mažesnis negu lygiavertės atitinkamus ekologinio projektavimo reikalavimus atitinkančios įrangos, kurioje nėra hidrofluorangliavandenilių, išmetamas CO2 kiekis.

3.   Išimtiniais atvejais Komisija, gavusi valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos pagrįstą prašymą ir atsižvelgdama į šio reglamento tikslus, gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais leidžia ne ilgiau kaip ketverius metus taikyti laikiną išimtį, pagal kurią būtų leidžiama pateikti rinkai III priede išvardytus produktus ir įrangą, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų, jeigu įrodoma, kad:

a)

konkrečiam produktui ar įrangai arba konkrečios kategorijos produktams ar įrangai alternatyvų nėra arba jos negali būti naudojamos dėl techninių ar saugos priežasčių, arba

b)

dėl techniškai įgyvendinamų ir saugių alternatyvų naudojimo būtų patiriamos neproporcingos išlaidos.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.   Įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kuri veikia naudodama tokias dujas, montavimo, aptarnavimo, priežiūros ar remonto tikslais, kai tokiai veiklai reikalingas sertifikatas ar pažymėjimas pagal 10 straipsnį, fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos gali būti parduodamos tik įmonėms, kurios turi atitinkamus sertifikatus ar pažymėjimus pagal 10 straipsnį, arba įmonėms, kuriose dirba sertifikatą ar mokymo pažymėjimą pagal 10 straipsnio 2 ir 5 dalis turintys asmenys, ir jas gali pirkti tik tokios įmonės. Ši dalis nekliudo nesertifikuotoms įmonėms, kurios nevykdo šios dalies pirmame sakinyje nurodytos veiklos, rinkti, transportuoti ar pristatyti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

5.   Nehermetiška įranga, kuri yra pripildyta fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, parduodama galutiniam naudotojui tik tuo atveju, jeigu pateikiama įrodymų, kad ją sumontuos pagal 10 straipsnį sertifikuota įmonė.

6.   Komisija, remdamasi turimais duomenimis iš valstybių narių, renka informaciją apie valstybių narių nacionalinius kodeksus, standartus ar teisės aktus, susijusius su pakeičiančiomis technologijomis, kai šaldymo, oro kondicionavimo įrangoje, šilumos siurbliuose ir putose naudojami fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pakaitalai.

Komisija iki 2017 m. sausio 1 d. paskelbia apibendrinamąją ataskaitą apie informaciją, surinktą pagal pirmą pastraipą.

12 straipsnis

Ženklinimas ir informacija apie produktus bei įrangą

1.   Produktai ir įranga, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kurie veikia naudodami tokias dujas, pateikiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jie yra paženklinti etikete. Tai taikoma tik šiems produktams ir įrangai:

a)

šaldymo įrangai;

b)

oro kondicionavimo įrangai;

c)

šilumos siurbliams;

d)

gaisro gesinimo įrangai;

e)

aukštos įtampos skirstomiesiems įrenginiams;

f)

aerozolių balionėliams, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išskyrus fiksuotų dozių inhaliatorius, skirtus vaistų sudedamosioms dalims įvesti;

g)

visoms fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų talpykloms;

h)

tirpikliams, kurių pagrindas yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos;

i)

organiniams Rankino ciklams.

2.   Produktai ar įranga, kuriems taikoma išimtis pagal 11 straipsnio 3 dalį, atitinkamai paženklinami ir nurodoma, kad tie produktai ar įranga gali būti naudojami tik tuo tikslu, kuriuo pagal šį straipsnį buvo suteikta išimtis.

3.   Etiketėje, kurios reikalaujama pagal 1 dalį, nurodoma:

a)

nuoroda, kad produkte arba įrangoje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kad jų veikimas priklauso nuo šių dujų;

b)

pramonėje įprastai naudojamas atitinkamų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų žymuo arba, jei tokio žymens nėra, cheminis pavadinimas;

c)

nuo 2017 m. sausio 1 d. – masės vienetais bei CO2 ekvivalentu išreikštas produkte arba įrangoje esančių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis arba fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuriam įranga yra skirta, ir tų dujų visuotinio atšilimo potencialas.

Pagal 1 dalį reikalaujamoje etiketėje, kai taikytina, nurodoma ši informacija:

a)

nuoroda, kad fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų yra hermetiškoje įrangoje;

b)

nuoroda, kad aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių patikrintas nutekėjimo procentas yra mažesnis nei 0,1 % per metus, kaip nurodyta gamintojo pateiktoje techninėje specifikacijoje.

4.   Etiketė turi būti aiškiai įskaitoma ir nenutrinama, ir ji tvirtinama:

a)

šalia priežiūros angų, per kurias pildomos arba surenkamos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, arba

b)

ant tos produkto ar įrangos dalies, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Etiketė pateikiama valstybės narės, kurioje ja paženklinti produktai ar įranga turi būti pateikti rinkai, valstybinėmis kalbomis.

5.   Putos ir iš anksto sumaišyti polioliai, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pateikiami rinkai tik tuo atveju, jeigu etiketėje yra nurodytas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pavadinimas: įprastai pramonėje naudojamas žymuo arba, jei tokio žymens nėra, cheminis pavadinimas. Etiketėje aiškiai nurodoma, kad putose arba iš anksto sumaišytuose polioliuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Putplasčio plokščių atveju tokia informacija aiškiai ir nenutrinamai nurodoma ant plokščių.

6.   Regeneruotos arba pakartotinai naudojamos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ženklinamos nurodant, kad cheminė medžiaga buvo regeneruota ar pakartotinai naudojama, ir pateikiant informaciją apie partijos numerį ir regeneravimo ar pakartotinio naudojimo įrenginio pavadinimą ir adresą.

7.   Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios yra pateikiamos rinkai siekiant jas suardyti, ženklinamos nurodant, kad talpyklos turinį galima tik suardyti.

8.   Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios yra pateikiamos rinkai siekiant jas tiesiogiai eksportuoti, ženklinamos nurodant, kad talpyklos turinį galima tik tiesiogiai eksportuoti.

9.   Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios yra pateikiamos rinkai siekiant jas naudoti karinėje įrangoje, ženklinamos nurodant, kad talpyklos turinį galima naudoti tik tuo tikslu.

10.   Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios yra pateikiamos rinkai naudoti ėsdinant puslaidininkinę medžiagą ar valant cheminio nusodinimo iš garų fazės kameras puslaidininkių gamybos sektoriuje, ženklinamos nurodant, kad talpyklos turinį galima naudoti tik tuo tikslu.

11.   Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios yra pateikiamos rinkai siekiant jas naudoti kaip žaliavas, ženklinamos nurodant, kad talpyklos turinį galima naudoti tik kaip žaliavas.

12.   Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios pateikiamos rinkai siekiant gaminti fiksuotų dozių inhaliatorius, skirtus vaistų sudedamosioms dalims įvesti, ženklinamos nurodant, kad talpyklos turinį galima naudoti tik tuo tikslu.

13.   3 ir 5 dalyse nurodyta informacija nurodoma atitinkamų produktų ir įrangos naudotojo vadovuose.

Produktų ir įrangos, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinio atšilimo potencialas yra 150 arba didesnis, atveju minėta informacija taip pat nurodoma reklaminiuose aprašymuose.

14.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma 1 ir 4–12 dalyse nurodytų etikečių forma, ir gali panaikinti aktus, priimtus pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 7 straipsnio 3 dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

15.   Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiami 4–12 dalyse nustatyti ženklinimo reikalavimai, jeigu tai yra tinkama atsižvelgiant į komercinę ar technologinę plėtrą.

13 straipsnis

Naudojimo kontrolė

1.   Sieros heksafluoridą draudžiama naudoti magnio liejimo slegiant technologijoje ir pakartotinai naudojant šia technologija išlietus magnio lydinius.

Įrenginiams, kuriuose per metus sunaudojama mažiau kaip 850 kg sieros heksafluorido, kiek tai susiję su magnio liejimo slegiant technologija ir pakartotinai naudojant šia technologija išlietus magnio lydinius, tas draudimas taikomas tik nuo 2018 m. sausio 1 d.

2.   Sieros heksafluoridą draudžiama naudoti transporto priemonių padangoms užpildyti.

3.   Nuo 2020 m. sausio 1 d. draudžiama naudoti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurių visuotinio atšilimo potencialas yra 2 500 arba didesnis, šaldymo įrangos, kurioje naudojamas užpildo kiekis atitinka 40 tonų CO2 ekvivalentą arba yra didesnis, aptarnavimui arba techninei priežiūrai.

Ši dalis netaikoma karinei įrangai arba įrangai, skirtai prietaisams, kurių paskirtis – šaldyti produktus iki žemesnės nei – 50 °C temperatūros.

Iki 2030 m. sausio 1 d. pirmoje pastraipoje nurodytas draudimas netaikomas šioms šiltnamio efektą sukeliančių dujų kategorijoms:

a)

regeneruotoms fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, kurių visuotinio atšilimo potencialas yra 2 500 arba didesnis, naudojamoms esamos šaldymo įrangos techninei priežiūrai arba aptarnavimui, jeigu jos yra paženklintos pagal 12 straipsnio 6 dalį;

b)

pakartotinai naudojamoms fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, kurių visuotinio atšilimo potencialas yra 2 500 arba didesnis, naudojamoms esamos šaldymo įrangos techninei priežiūrai arba aptarnavimui, jeigu tos dujos surinktos iš tokios įrangos. Tokias pakartotinai naudojamas dujas gali naudoti tik ta įmonė, kuri jas surinko vykdydama techninę priežiūrą arba aptarnavimą, arba įmonė, kurios užsakymu jos buvo surinktos vykdant techninę priežiūrą arba aptarnavimą.

Pirmoje pastraipoje nurodytas draudimas netaikomas šaldymo įrangai, kuriai pagal 11 straipsnio 3 dalį buvo leista taikyti išimtį.

14 straipsnis

Išankstinis įrangos, pripildytos hidrofluorangliavandenilių, užpildymas

1.   Nuo 2017 m. sausio 1 d. šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įranga, kuri yra pripildyta hidrofluorangliavandenilių, nėra pateikiama rinkai, nebent hidrofluorangliavandeniliai, kurių yra pripildyta įranga, yra įskaičiuoti pagal IV skyriuje nurodytą kvotų sistemą.

2.   Įrangos gamintojai ir importuotojai, pateikdami rinkai 1 dalyje nurodytą iš anksto užpildytą įrangą, užtikrina, kad dokumentuose būtų visapusiškai užfiksuota, kaip laikomasi 1 dalies, ir parengia atitinkamą atitikties deklaraciją.

Jeigu įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai nebuvo pateikti Sąjungos rinkai prieš užpildant įrangą, tos įrangos importuotojai nuo 2018 m. sausio 1 d. užtikrina, kad nepriklausomas auditorius kiekvienais metais iki kovo 31 d. patikrintų praėjusių kalendorinių metų dokumentų ir atitikties deklaracijos tikslumą. Auditorius turi būti:

a)

akredituotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (21) arba

b)

akredituotas tikrinti finansines ataskaitas pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus.

1 dalyje nurodytos įrangos gamintojai ir importuotojai dokumentus ir atitikties deklaraciją saugo ne trumpiau kaip penkerius metus po to, kai ta įranga buvo pateikta rinkai. Įrangos importuotojai, pateikiantys rinkai iš anksto užpildytą įrangą, jeigu toje įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai nebuvo pateikti rinkai prieš užpildant įrangą, užtikrina, kad jie būtų užregistruoti pagal 17 straipsnio 1 dalies e punktą.

3.   Parengdami atitikties deklaraciją, 1 dalyje nurodytos įrangos gamintojai ir importuotojai prisiima atsakomybę už tai, kad būtų laikomasi 1 ir 2 dalių.

4.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato sąlygas, susijusias su šio straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyta atitikties deklaracija ir nepriklausomo auditoriaus atliekamu patikrinimu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

IV   SKYRIUS

RINKAI PATEIKIAMŲ HIDROFLUORANGLIAVANDENILIŲ KIEKIO MAŽINIMAS

15 straipsnis

Rinkai pateikiamų hidrofluorangliavandenilių kiekio mažinimas

1.   Komisija užtikrina, kad hidrofluorangliavandenilių kiekis, kurį gamintojai ir importuotojai turi teisę pateikti Sąjungos rinkai kiekvienais metais, neviršytų pagal V priedą apskaičiuoto tų metų didžiausio leidžiamo kiekio.

Gamintojai ir importuotojai užtikrina, kad pagal V priedą apskaičiuotas hidrofluorangliavandenilių kiekis, kurį kiekvienas iš jų pateikia rinkai, neviršytų atitinkamos jiems pagal 16 straipsnio 5 dalį skirtos arba pagal 18 straipsnį perduotos kvotos.

2.   Ši straipsnis netaikomas gamintojams arba importuotojams, kurie per metus pagamina arba importuoja mažesnį kaip 100 tonų CO2 ekvivalento hidrofluorangliavandenilių kiekį.

Šis straipsnis taip pat netaikomas šioms hidrofluorangliavandenilių kategorijoms:

a)

hidrofluorangliavandeniliams, kurie importuojami į Sąjungą, kad būtų suardyti;

b)

hidrofluorangliavandeniliams, kuriuos gamintojas naudoja kaip žaliavos arba kuriuos gamintojas arba importuotojas tiesiogiai tiekia įmonėms, kad jie būtų naudojami kaip žaliavos;

c)

hidrofluorangliavandeniliams, kuriuos gamintojas arba importuotojas tiesiogiai tiekia įmonėms, kad jie būtų eksportuoti iš Sąjungos, jeigu tie hidrofluorangliavandeniliai nėra po to pateikiami kitai šaliai Sąjungoje, prieš juos eksportuojant;

d)

hidrofluorangliavandeniliams, kuriuos gamintojas arba importuotojas tiesiogiai tiekia, kad jie būtų naudojami karinėje įrangoje;

e)

hidrofluorangliavandeniliams, kuriuos gamintojas arba importuotojas tiesiogiai tiekia įmonei, naudojančiai juos puslaidininkinei medžiagai ėsdinti ar cheminio nusodinimo iš garų fazės kameroms valyti puslaidininkių gamybos sektoriuje;

f)

nuo 2018 m. sausio 1 d. hidrofluorangliavandeniliams, kuriuos gamintojas arba importuotojas tiesiogiai tiekia įmonei, gaminančiai fiksuotų dozių inhaliatorius, skirtus vaistų sudedamosioms dalims įvesti.

3.   Šis straipsnis ir 16, 18, 19 bei 25 straipsniai taip pat taikomi hidrofluorangliavandeniliams, esantiems iš anksto sumaišytuose polioliuose.

4.   Komisija, gavusi valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos pagrįstą prašymą ir atsižvelgdama į šio reglamento tikslus, išimtiniais atvejais gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais leistų ne ilgiau kaip ketverius metus taikyti išimtį, pagal kurią 1 dalyje nustatytas kvotos reikalavimas būtų netaikomas hidrofluorangliavandeniliams, skirtiems konkretiems naudojimo būdams arba skirtiems naudoti konkrečių kategorijų produktuose ar įrangoje, jeigu įrodoma, kad:

a)

tiems konkretiems naudojimo būdams, produktams ar įrangai alternatyvų nėra arba jos negali būti naudojamos dėl techninių ar saugos priežasčių ir

b)

neįmanoma užtikrinti pakankamo hidrofluorangliavandenilių kiekio tiekimo nepatiriant neproporcingų išlaidų.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

16 straipsnis

Hidrofluorangliavandenilių teikimo rinkai kvotų paskirstymas

1.   Komisija iki 2014 m. spalio 31 d. priima įgyvendinimo aktus, kuriais kiekvienam gamintojui ar importuotojui, pateikusiam duomenų ataskaitą pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnį, nustato pamatinę vertę, grindžiamą gamintojo ar importuotojo ataskaitoje nurodytų 2009–2012 m. rinkai pateiktų hidrofluorangliavandenilių kiekių metiniu vidurkiu. Pamatinės vertės apskaičiuojamos pagal šio reglamento V priedą.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Gamintojai ir importuotojai, pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnį nepateikę ataskaitų dėl hidrofluorangliavandenilių pateikimo rinkai 1 dalyje nurodytu ataskaitiniu laikotarpiu, gali pareikšti ketinantys pateikti rinkai hidrofluorangliavandenilių kitais metais.

Deklaracija, kurioje nurodomos hidrofluorangliavandenilių, kuriuos numatoma pateikti rinkai, rūšys ir kiekiai, pateikiama Komisijai.

Komisija paskelbia pranešimą, kuriame nurodo tų deklaracijų pateikimo terminą. Prieš pateikdamos deklaraciją pagal šio straipsnio 2 ir 4 dalis, įmonės užsiregistruoja 17 straipsnyje numatytame registre.

3.   Komisija iki 2017 m. spalio 31 d. ir po to kas trejus metus perskaičiuoja šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems gamintojams ir importuotojams taikomas pamatines vertes pagal hidrofluorangliavandenilių kiekių, kurie teisėtai pateikti rinkai po 2015 m. sausio 1 d. ir apie kuriuos pranešta pagal 19 straipsnį, metinį vidurkį (tų metų, apie kuriuos turimi duomenys). Tas pamatines vertes Komisija nustato įgyvendinimo aktais.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.   Gamintojai ir importuotojai, kuriems nustatytos pamatinės vertės, 2 dalyje nustatyta tvarka gali pateikti deklaraciją apie papildomus planuojamus kiekius.

5.   Komisija, taikydama VI priede nustatytą paskirstymo mechanizmą, kiekvienam gamintojui ir importuotojui kiekvieniems metams nuo 2015 m. paskirsto hidrofluorangliavandenilių pateikimo rinkai kvotas.

Kvotos paskirstomos tik tiems gamintojams arba importuotojams, kurie yra įsisteigę Sąjungoje arba šio reglamento reikalavimų laikymosi tikslais yra įgalioję vienintelį Sąjungoje įsisteigusį atstovą. Vienintelis atstovas gali būti tas pats, kaip ir įgaliotasis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (22) 8 straipsnį.

Vienintelis atstovas vykdo visas gamintojams ir importuotojams pagal šį reglamentą tenkančias pareigas.

17 straipsnis

Registras

1.   Komisija iki 2015 m. sausio 1 d. sukuria elektroninį hidrofluorangliavandenilių pateikimo rinkai kvotų registrą (toliau – registras) ir užtikrina jo veikimą.

Užsiregistruoti registre privalo:

a)

gamintojai ir importuotojai, kuriems pagal 16 straipsnio 5 dalį paskirta hidrofluorangliavandenilių pateikimo rinkai kvota;

b)

įmonės, kurioms pagal 18 straipsnį perduota kvota;

c)

gamintojai ir importuotojai, kurie pareiškia ketinantys pateikti deklaraciją pagal 16 straipsnio 2 dalį;

d)

15 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a–f punktų tikslais hidrofluorangliavandenilius tiekiantys gamintojai ir importuotojai arba juos gaunančios įmonės;

e)

įrangos importuotojai, teikiantys rinkai iš anksto užpildytą įrangą, jeigu įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai nebuvo pateikti rinkai prieš užpildant tą įrangą pagal 14 straipsnį.

Registracija atliekama pateikiant paraišką Komisijai laikantis procedūrų, kurias turi nustatyti Komisija.

2.   Komisija gali, kiek tai būtina, įgyvendinimo aktais užtikrinti sklandų registro veikimą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   Komisija užtikrina, kad įregistruoti gamintojai ir importuotojai per registrą būtų informuojami apie paskirtą kvotą ir apie visus jos pakeitimus paskirstymo laikotarpiu.

4.   Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, įskaitant muitines, informacijos tikslais turi turėti prieigą prie registro.

18 straipsnis

Kvotų perdavimas ir leidimas naudoti kvotas pateikiant rinkai importuotoje įrangoje esančius hidrofluorangliavandenilius

1.   Bet kuris gamintojas ar importuotojas, kuriam pagal 16 straipsnio 1 arba 3 dalį nustatyta pamatinė vertė ir pagal 16 straipsnio 5 dalį paskirta kvota, gali visą tos kvotos kiekį ar bet kokią jo dalį 17 straipsnio 1 dalyje nurodytame registre perduoti kitam Sąjungoje įsisteigusiam gamintojui ar importuotojui arba kitam gamintojui ar importuotojui, kuriam Sąjungoje atstovauja 16 straipsnio 5 dalies antroje ir trečioje pastraipose nurodytas vienintelis atstovas.

2.   Bet kuris gamintojas ar importuotojas, kuris gavo savo kvotą pagal 16 straipsnio 1 ir 3 dalis arba kuriam kvota perduota pagal šio straipsnio 1 dalį, gali įgalioti kitą įmonę naudoti jo kvotą 14 straipsnio tikslu.

Bet kuris gamintojas ar importuotojas, gavęs savo kvotą remiantis vien tik deklaracija pagal 16 straipsnio 2 dalį, gali įgalioti kitą įmonę naudoti jo kvotą 14 straipsnio tikslu tik tuo atveju, jei įgaliojimą suteikiantis gamintojas ar importuotojas fiziškai tiekia atitinkamus hidrofluorangliavandenilių kiekius.

15, 16 straipsnių ir 19 straipsnio 1 ir 6 dalių tikslais laikoma, kad įgaliojimą suteikiantis gamintojas ar importuotojas pateikia rinkai atitinkamus hidrofluorangliavandenilių kiekius įgaliojimo suteikimo metu. Komisija gali reikalauti, kad įgaliojimą suteikiantis gamintojas ar importuotojas pateiktų įrodymų, jog jis vykdo hidrofluorangliavandenilių tiekimo veiklą.

V   SKYRIUS

ATASKAITŲ TEIKIMAS

19 straipsnis

I ir II prieduose išvardytų cheminių medžiagų ataskaitos dėl gamybos, importo, eksporto, naudojimo kaip žaliavos ir suardymo

1.   Ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d. ir po to kasmet kiekvienas gamintojas, importuotojas ir eksportuotojas, ankstesniais kalendoriniais metais pagaminęs, importavęs ar eksportavęs daugiau kaip vieną metrinę toną arba 100 tonų CO2 ekvivalento ar daugiau fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir II priede išvardytų dujų, Komisijai praneša VII priede nurodytus tų kalendorinių metų duomenis apie kiekvieną iš tų cheminių medžiagų. Ši dalis taikoma ir įmonėms, kurios gauna kvotą pagal 18 straipsnio 1 dalį.

2.   Ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d. ir po to kasmet kiekviena įmonė, ankstesniais kalendoriniais metais suardžiusi daugiau kaip vieną metrinę toną arba 1 000 tonų CO2 ekvivalento ar daugiau fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir II priede išvardytų dujų, Komisijai praneša VII priede nurodytus tų kalendorinių metų duomenis apie kiekvieną iš tų cheminių medžiagų.

3.   Ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d. ir po to kasmet kiekviena įmonė, ankstesniais kalendoriniais metais kaip žaliavą panaudojusi 1 000 tonų CO2 ekvivalento ar daugiau fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, Komisijai praneša VII priede nurodytus tų kalendorinių metų duomenis apie kiekvieną iš tų cheminių medžiagų.

4.   Ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d. ir po to kasmet kiekviena įmonė, ankstesniais kalendoriniais metais pateikusi rinkai 500 tonų CO2 ekvivalento ar daugiau gaminiuose ar įrangoje esančių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir II priede išvardytų dujų, Komisijai praneša VII priede nurodytus tų kalendorinių metų duomenis apie kiekvieną iš tų cheminių medžiagų.

5.   Kiekvienas įrangos importuotojas, pateikiantis rinkai iš anksto užpildytą įrangą, jeigu šioje įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai nebuvo pateikti Sąjungos rinkai prieš užpildant įrangą, Komisijai pateikia pagal 14 straipsnio 2 dalį išduotą patikros dokumentą.

6.   Ne vėliau kaip 2015 m. birželio 30 d. ir po to kasmet kiekviena įmonė, kuri pagal 1 dalį teikia ataskaitą dėl ankstesniais kalendoriniais metais rinkai pateiktų 10 000 tonų CO2 ekvivalento ar daugiau hidrofluorangliavandenilių, papildomai užtikrina, kad duomenų tikslumą patikrintų nepriklausomas auditorius. Auditorius turi būti:

a)

akredituotas pagal Direktyvą 2003/87/EB arba

b)

akredituotas tikrinti finansines ataskaitas pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus.

Patikros ataskaitą įmonė saugo bent penkerius metus. Ta patikros ataskaita pateikiama atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai ir Komisijai jų prašymu.

7.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi šiame straipsnyje nurodytų ataskaitų teikimo forma ir būdai.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

8.   Komisija imasi tinkamų priemonių pagal šį straipsnį jai pateiktos informacijos konfidencialumui išsaugoti.

20 straipsnis

Duomenų apie išmetamą teršalų kiekį rinkimas

Valstybės narės nustato atitinkamiems šiame reglamente nurodytiems sektoriams taikomas ataskaitų teikimo sistemas, siekdamos gauti kuo daugiau duomenų apie išmetamą teršalų kiekį.

VI   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Peržiūra

1.   Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais atnaujinami I, II ir IV priedai, remiantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos priimtomis naujomis įvertinimo ataskaitomis arba Monrealio protokolo mokslinio vertinimo grupės (SAP) naujomis ataskaitomis dėl į sąrašą įtrauktų cheminių medžiagų visuotinio atšilimo potencialo.

2.   Remdamasi pagal 19 straipsnį pateikta informacija apie I ir II prieduose išvardytų dujų pateikimą rinkai, pagal 20 straipsnį pateikta informacija apie išmetamą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir iš valstybių narių gauta atitinkama informacija, Komisija stebi šio reglamento taikymą ir poveikį.

Komisija ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. paskelbia ataskaitą dėl hidrofluorangliavandenilių prieinamumo Sąjungos rinkoje.

Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. ji paskelbia išsamią šio reglamento poveikio ataskaitą, kurioje visų pirma pateikia:

a)

tolesnio hidrofluorangliavandenilių poreikio iki 2030 m. ir vėliau prognozę;

b)

poreikio Sąjungai ir jos valstybėms narėms imtis tolesnių veiksmų, atsižvelgiant į esamus ir naujus tarptautinius įsipareigojimus dėl išmetamo fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, įvertinimą;

c)

Europos ir tarptautinių standartų, nacionalinių saugos teisės aktų ir statybos kodeksų valstybėse narėse, susijusių su perėjimu prie alternatyvių aušalų, apžvalgą;

d)

galimybių produktų bei įrangos, neišvardytų III priede, atveju naudoti techniškai įgyvendinamas ir ekonomiškai efektyvias produktų bei įrangos, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, alternatyvas, atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumą, apžvalgą.

3.   Komisija ne vėliau kaip 2017 m. liepos 1 d. paskelbia ataskaitą, kurioje įvertinamas draudimas pagal III priedo 13 punktą, visų pirma atsižvelgiant į galimybes naudoti ekonomiškai efektyvias, techniškai įgyvendinamas ir energijos vartojimo požiūriu efektyvias bei patikimas alternatyvas tame punkte nurodytoms sudėtinėms centralizuotoms šaldymo sistemoms. Atsižvelgdama į tą ataskaitą Komisija prireikus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies pakeista pagal III priedo 13 punktą priimta nuostata.

4.   Komisija ne vėliau kaip 2020 m. liepos 1 d. paskelbia ataskaitą, kurioje įvertinama, ar turima ekonomiškai efektyvių, techniškai įgyvendinamų ir energijos vartojimo požiūriu efektyvių bei patikimų alternatyvų, kad būtų sudarytos sąlygos naujuose vidutinės įtampos antriniuose skirstomuosiuose įrenginiuose ir naujose nedidelėse atskirų blokų oro kondicionavimo sistemose pakeisti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, ir prireikus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies pakeistas III priede pateiktas sąrašas.

5.   Komisija ne vėliau kaip 2017 m. liepos 1 d. paskelbia ataskaitą, kurioje įvertinamas kvotų paskirstymo metodas, įskaitant nemokamo kvotų paskirstymo poveikį ir reglamento įgyvendinimo sąnaudas valstybėse narėse bei, jei taikoma, galimo tarptautinio susitarimo dėl hidrofluorangliavandenilių poveikį. Atsižvelgdama į tą ataskaitą Komisija prireikus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų:

a)

iš dalies pakeistas kvotų paskirstymo metodas;

b)

nustatytas tinkamas galimų pajamų paskirstymo metodas.

6.   Komisija ne vėliau kaip 2017 m. sausio 1 d. paskelbia ataskaitą, kurioje išnagrinėjamos Sąjungos teisės aktų nuostatos, susijusios su fizinių asmenų mokymu saugaus alternatyvių aušalų tvarkymo srityje siekiant pakeisti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas arba sumažinti jų naudojimą, ir prireikus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies pakeisti atitinkami Sąjungos teisės aktai.

22 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   12 straipsnio 15 dalyje ir 21 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. birželio 10 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami penkerių metų trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12 straipsnio 15 dalyje ir 21 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 12 straipsnio 15 dalį ir 21 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

23 straipsnis

Konsultacijų forumas

Įgyvendindama šį reglamentą Komisija užtikrina subalansuotą valstybių narių atstovų ir pilietinės visuomenės, įskaitant aplinkosaugos organizacijas, atstovų, gamintojų, veiklos vykdytojų ir sertifikuotų asmenų atstovų dalyvavimą. Tuo tikslu toms šalims ji sukuria konsultacijų forumą, kuriame jos galėtų susitikti ir Komisijai teikti konsultacijas ir ekspertines žinias, susijusias su šio reglamento įgyvendinimu, visų pirma su galimybėmis naudoti alternatyvas fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, įskaitant aplinkosauginius, techninius, ekonominius ir su sauga susijusius jų naudojimo aspektus. Komisija nustato ir paskelbia šio konsultacijų forumo darbo tvarkos taisykles.

24 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis. Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

25 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. sausio 1 d. praneša Komisijai apie tas nuostatas ir nedelsdamos informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

2.   Be 1 dalyje nurodytų sankcijų, įmonėms, viršijusioms savo hidrofluorangliavandenilių pateikimo rinkai kvotą, joms paskirtą pagal 16 straipsnio 5 dalį arba perduotą pagal 18 straipsnį, kvotų paskirstymo laikotarpiui po perviršio nustatymo gali būti skirta tik sumažinta kvota.

Kvota sumažinama 200 % kiekio, kuriuo viršyta kvota, atitinkančiu kiekiu. Jei kiekis, kuriuo turi būti sumažinama kvota, yra didesnis negu kvotos, skirtinos pagal 16 straipsnio 5 dalį kvotų paskirstymo laikotarpiui po perviršio nustatymo, kiekis, tam kvotų paskirstymo laikotarpiui jokia kvota nebeskiriama, o kitų kvotų paskirstymo laikotarpių kvotos atitinkamai sumažinamos tol, kol bus išskaičiuotas visas reikiamas kiekis.

26 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 panaikinamas nuo 2015 m. sausio 1 d., nedarant poveikio to reglamento reikalavimų laikymuisi pagal jame pateiktą tvarkaraštį.

Vis dėlto reglamentai (EB) Nr. 1493/2007, (EB) Nr. 1494/2007, (EB) Nr. 1497/2007, (EB) Nr. 1516/2007, (EB) Nr. 303/2008, (EB) Nr. 304/2008, (EB) Nr. 305/2008, (EB) Nr. 306/2008, (EB) Nr. 307/2008 bei (EB) Nr. 308/2008 galioja toliau ir yra toliau taikomi, nebent ir kol jie bus panaikinti pagal šį reglamentą priimtu Komisijos deleguotuoju arba įgyvendinimo aktu.

Nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 842/2006 laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal VIII priede pateiktą atitikties lentelę.

27 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2014 m. balandžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 271, 2013 9 19, p. 138.

(2)  2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas.

(3)  1993 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimas 94/69/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sudarymo (OL L 33, 1994 2 7, p. 11).

(4)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL L 161, 2006 6 14, p. 1).

(5)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13).

(6)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10).

(7)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(8)  2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1493/2007, nustatantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintojų, importuotojų ir eksportuotojų teikiamų ataskaitų formą (OL L 332, 2007 12 18, p. 7).

(9)  2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1494/2007, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatantis etikečių formą ir papildomus ženklinimo reikalavimus, taikomus produktams ir įrangai, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL L 332, 2007 12 18, p. 25).

(10)  2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1497/2007, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatantis standartinius nuotėkio patikrinimo reikalavimus stacionarioms priešgaisrinėms sistemoms, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL L 333, 2007 12 19, p. 4).

(11)  2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1516/2007, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatantis standartinius nuotėkio patikrinimo reikalavimus stacionariai šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įrangai, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL L 335, 2007 12 20, p. 10).

(12)  2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL L 92, 2008 4 3, p. 3).

(13)  2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 304/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL L 92, 2008 4 3, p. 12).

(14)  2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 305/2008, nustatantis darbuotojų, surenkančių tam tikras fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių, sertifikavimo būtiniausius reikalavimus ir gautų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 (OL L 92, 2008 4 3, p. 17).

(15)  2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 306/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi darbuotojų, surenkančių iš įrangos tirpiklius, kurių pagrindas yra tam tikros fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, atestavimo būtiniausi reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL L 92, 2008 4 3, p. 21).

(16)  2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 307/2008, nustatantis darbuotojų mokymo programų, susijusių su tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemomis, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, būtiniausius reikalavimus ir gautų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 (OL L 92, 2008 4 3, p. 25).

(17)  2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 308/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma (OL L 92, 2008 4 3, p. 28).

(18)  2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).

(19)  2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

(20)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/40/EB dėl dujų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (OL L 161, 2006 6 14, p. 12).

(21)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(22)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).


I PRIEDAS

FLUORINTOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS, NURODYTOS 2 STRAIPSNIO 1 PUNKTE

Cheminė medžiaga

VAP (1)

Pramonėje naudojamas žymuo

Cheminis pavadinimas

(bendrinis pavadinimas)

Cheminė formulė

1 skirsnis. Hidrofluorangliavandeniliai (HFC)

HFC-23

trifluormetanas

(fluoroformas)

CHF3

14 800

HFC-32

difluormetanas

CH2F2

675

HFC-41

Fluormetanas

(metilfluoridas)

CH3F

92

HFC-125

pentafluoretanas

CHF2CF3

3 500

HFC-134

1,1,2,2-tetrafluoretanas

CHF2CHF2

1 100

HFC-134a

1,1,1,2-tetrafluoretanas

CH2FCF3

1 430

HFC-143

1,1,2-trifluoretanas

CH2FCHF2

353

HFC-143a

1,1,1-trifluoretanas

CH3CF3

4 470

HFC-152

1,2-difluoretanas

CH2FCH2F

53

HFC-152a

1,1-difluoretanas

CH3CHF2

124

HFC-161

Fluoretanas

(etilfluoridas)

CH3CH2F

12

HFC-227ea

1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropanas

CF3CHFCF3

3 220

HFC-236cb

1,1,1,2,2,3-heksafluorpropanas

CH2FCF2CF3

1 340

HFC-236ea

1,1,1,2,3,3-heksafluorpropanas

CHF2CHFCF3

1 370

HFC-236fa

1,1,1,3,3,3-heksafluorpropanas

CF3CH2CF3

9 810

HFC-245ca

1,1,2,2,3-pentafluorpropanas

CH2FCF2CHF2

693

HFC-245fa

1,1,1,3,3-pentafluorpropanas

CHF2CH2CF3

1 030

HFC-365 mfc

1,1,1,3,3-pentafluorbutanas

CF3CH2CF2CH3

794

HFC-43–10 mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoropentanas

CF3CHFCHFCF2CF3

1 640

2 skirsnis. Perfluorangliavandeniliai (PFC)

PFC-14

tetrafluormetanas

(perfluormetanas, anglies tetrafluoridas)

CF4

7 390

PFC-116

heksafluoretanas

(perfluoretanas)

C2F6

12 200

PFC-218

oktafluorpropanas

(perfluorpropanas)

C3F8

8 830

PFC-3–1-10

(R-31–10)

dekafluorbutanas

(perfluorbutanas)

C4F10

8 860

PFC-4–1-12

(R-41–12)

dodekafluorpentanas

(perfluorpentanas)

C5F12

9 160

PFC-5–1-14

(R-51–14)

tetradekafluorheksanas

(perfluorheksanas)

C6F14

9 300

PFC-c-318

oktafluorciclobutanas

(perfluorciclobutanas)

c-C4F8

10 300

3 skirsnis. Kiti perfluorjunginiai

 

sieros heksafluoridas

SF6

22 800


(1)  Remiantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos Ketvirtąja vertinimo ataskaita, jei nenurodyta kitaip.


II PRIEDAS

KITOS FLUORINTOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS, APIE KURIAS REIKIA TEIKTI ATASKAITAS PAGAL 19 STRAIPSNĮ

Cheminė medžiaga

VAP (1)

Bendrinis pavadinimas / pramonėje naudojamas žymuo

Cheminė formulė

1 skirsnis. Nesotieji hidro(chlor)fluorangliavandeniliai

HFC-1234yf

CF3CF = CH2

4 Fn  (2)

HFC-1234ze

trans — CHF = CHCF3

7 Fn2

HFC-1336mzz

CF3CH = CHCF3

9

HCFC-1233zd

C3H2ClF3

4,5

HCFC-1233xf

C3H2ClF3

1 Fn  (3)

2 skirsnis. Fluorinti eteriai ir alkoholiai

HFE-125

CHF2OCF3

14 900

HFE-134 (HG-00)

CHF2OCHF2

6 320

HFE-143a

CH3OCF3

756

HCFE-235da2 (izofluoranas)

CHF2OCHClCF3

350

HFE-245cb2

CH3OCF2CF3

708

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

659

HFE-254cb2

CH3OCF2CHF2

359

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

CH3OCF2CF2CF3

575

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

580

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

110

HFE-449sl (HFE-7100)

C4F9OCH3

297

HFE-569sf2 (HFE-7200)

C4F9OC2H5

59

HFE-43–10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

1 870

HFE-236ca12 (HG-10)

CHF2OCF2OCHF2

2 800

HFE-338pcc13 (HG-01)

CHF2OCF2CF2OCHF2

1 500

HFE-347mmy1

(CF3)2CFOCH3

343

2,2,3,3,3-pentafluoropropanol

CF3CF2CH2OH

42

bis(trifluoromethyl)-methanol

(CF3)2CHOH

195

HFE-227ea

CF3CHFOCF3

1 540

HFE-236ea2 (desfluoranas)

CHF2OCHFCF3

989

HFE-236fa

CF3CH2OCF3

487

HFE-245fa1

CHF2CH2OCF3

286

HFE 263fb2

CF3CH2OCH3

11

HFE-329 mcc2

CHF2CF2OCF2CF3

919

HFE-338 mcf2

CF3CH2OCF2CF3

552

HFE-338mmz1

(CF3)2CHOCHF2

380

HFE-347 mcf2

CHF2CH2OCF2CF3

374

HFE-356 mec3

CH3OCF2CHFCF3

101

HFE-356mm1

(CF3)2CHOCH3

27

HFE-356pcf2

CHF2CH2OCF2CHF2

265

HFE-356pcf3

CHF2OCH2CF2CHF2

502

HFE 365 mcf3

CF3CF2CH2OCH3

11

HFE-374pc2

CHF2CF2OCH2CH3

557

 

- (CF2)4CH (OH) -

73

3 skirsnis. Kiti perfluorjunginiai

perfluorpolimetilizopropileteris(PFPMIE)

CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

10 300

azoto trifluoridas

NF3

17 200

trifluormetilo sieros pentafluoridas

SF5CF3

17 700

perfluorciklopropanas

c-C3F6

17 340 Fn  (4)


(1)  Remiantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos Ketvirtąja vertinimo ataskaita, jei nenurodyta kitaip.

(2)  VAP pagal Monrealio protokolo mokslinio vertinimo grupės (SAP) 2010 m. įvertinimo ataskaitą (1–11 lentelės, kuriose pateikiamos dvi mokslininkų įvertintos nuorodos). http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml

(3)  Orientacinė vertė; visuotinio atšilimo potencialas dar nenustatytas.

(4)  Minimali vertė pagal Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos Ketvirtąją vertinimo ataskaitą.


III PRIEDAS

DRAUDIMAI PATEIKTI RINKAI, NURODYTI 11 STRAIPSNIO 1 DALYJE

Produktai ir įranga

Jei taikoma, mišinių, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, VAP apskaičiuojamas pagal IV priedą, kaip numatyta 2 straipsnio 6 punkte

Draudimo data

1.

Pakartotinai neužpildomos fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų talpyklos, naudojamos šaldymo, oro kondicionavimo arba šilumos siurblių įrangai, gaisro gesinimo įrangai arba skirstomiesiems įrenginiams aptarnauti, techniškai prižiūrėti ar užpildyti arba skirtos naudoti kaip tirpikliai

2007 m. liepos 4 d.

2.

Neizoliuotos tiesioginio išgarinimo sistemos, kuriose kaip aušalai naudojami HFC arba PFC

2007 m. liepos 4 d.

3.

Gaisro gesinimo įranga,

kurioje yra PFC

2007 m. liepos 4 d.

kurioje yra HFC-23

2016 m. sausio 1 d.

4.

Buitinio naudojimo langai, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

2007 m. liepos 4 d.

5.

Kiti langai, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

2008 m. liepos 4 d.

6.

Avalynė, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

2006 m. liepos 4 d.

7.

Padangos, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

2007 m. liepos 4 d.

8.

Vienkomponentės putos, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių VAP yra 150 arba didesnis, išskyrus tuos atvejus, kai jos reikalingos siekiant atitikti nacionalinius saugos standartus

2008 m. liepos 4 d.

9.

Aerozolių generatoriai, kuriais prekiaujama ir kurie yra skirti parduoti plačiajai visuomenei pramogoms ir dekoratyviniams tikslams, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 40 punkte, ir garsinio signalizavimo įtaisai, kuriuose yra HFC, kurių VAP yra 150 arba didesnis

2009 m. liepos 4 d.

10.

Buitiniai šaldytuvai ir šaldikliai, kuriuose yra HFC, kurių VAP yra 150 arba didesnis

2015 m. sausio 1 d.

11.

Komercinės paskirties šaldytuvai ir šaldikliai (hermetiška įranga)

kuriuose yra HFC, kurių VAP yra 2 500 arba didesnis

2020 m. sausio 1 d.

kuriuose yra HFC, kurių VAP yra 150 arba didesnis

2022 m. sausio 1 d.

12.

Stacionari šaldymo įranga, kurioje yra HFC, kurių VAP yra 2 500 arba didesnis, arba kurios veikimas priklauso nuo tokių HFC, išskyrus įrangą, skirtą prietaisams, kurių paskirtis – šaldyti produktus iki žemesnės nei – 50 °C temperatūros

2020 m. sausio 1 d.

13.

40 kW ar didesnės galios komercinės paskirties sudėtinės centralizuotos šaldymo sistemos, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių VAP yra 150 arba didesnis, išskyrus pakopinių sistemų pirmines aušalo cirkuliavimo sistemas, kuriose gali būti naudojamos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurių VAP yra mažesnis nei 1 500 , arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų

2022 m. sausio 1 d.

14.

Kilnojamoji patalpų oro kondicionavimo įranga (hermetiška įranga, kurią galutinis naudotojas gali perkelti iš vienos patalpos į kitą), kuriose yra HFC, kurių VAP yra 150 arba didesnis

2020 m. sausio 1 d.

15.

Atskirų blokų oro kondicionavimo sistemos, kuriose yra mažiau nei 3 kg fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių VAP yra 750 arba didesnis, arba kurių veikimas priklauso nuo tokių dujų

2025 m. sausio 1 d.

16.

Putos, kuriose yra HFC, kurių VAP yra 150 arba didesnis, išskyrus tuos atvejus, kai jie reikalingi siekiant atitikti nacionalinius saugos standartus

Ekstruzinis polistirenas (XPS)

2020 m. sausio 1 d.

Kitos putos

2023 m. sausio 1 d.

17.

Techniniai aerozoliai, kuriose yra HFC, kurių VAP yra 150 arba didesnis, išskyrus tuos atvejus, kai jie reikalingi siekiant atitikti nacionalinius saugos standartus arba kai jie naudojami medicinos reikmėms

2018 m. sausio 1 d.


IV PRIEDAS

MIŠINIO BENDRO VAP APSKAIČIAVIMO METODAS

Jei nenurodyta kitaip, mišinio VAP apskaičiuojamas kaip svertinis vidurkis, kuris gaunamas sudėjus atskirų cheminių medžiagų dalių pagal svorį ir jų VAP sandaugas (įskaitant chemines medžiagas, kurios nėra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos).

Formula

čia % yra svertinė dalis, kurios leistinas nuokrypis yra +/– 1 %.

Pavyzdžiui, formulė pritaikoma dujų mišiniui, kurį sudaro 60 % dimetileterio, 10 % HFC-152a ir 30 % izobutano:

Formula

→ Bendras VAP = 13,9

Apskaičiuojant mišinių VAP naudojamos toliau nurodytų nefluorintų cheminių medžiagų VAP vertės. Kitų šiame priede nenurodytų cheminių medžiagų atveju taikoma VAP vertė, lygi 0.

Cheminė medžiaga

VAP (1)

Bendrinis pavadinimas

Pramonėje naudojamas žymuo

Cheminė formulė

metanas

 

CH4

25

diazoto oksidas

 

N2O

298

dimetileteris

 

CH3OCH3

1

metileno chloridas

 

CH2Cl2

9

metilchloridas

 

CH3Cl

13

chloroformas

 

CHCl3

31

etanas

R-170

CH3CH3

6

propanas

R-290

CH3CH2CH3

3

butanas

R-600

CH3CH2CH2CH3

4

izobutanas

R-600a

CH(CH3)2CH3

3

pentanas

R-601

CH3CH2CH2CH2CH3

5  (2)

izopentanas

R-601a

(CH3)2CHCH2CH3

5  (2)

etoksietanas (dietileteris)

R-610

CH3CH2OCH2CH3

4

metilformiatas

R-611

HCOOCH3

25

vandenilis

R-702

H2

6

amoniakas

R-717

NH3

0

etilenas

R-1150

C2H4

4

propilenas

R-1270

C3H6

2

ciklopentanas

 

C5H10

5  (2)


(1)  Remiantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos Ketvirtąja vertinimo ataskaita, jei nenurodyta kitaip.

(2)  Cheminė medžiaga, nenurodyta Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos Ketvirtojoje vertinimo ataskaitoje; orientacinė vertė remiantis kitų angliavandenilių VAP.


V PRIEDAS

SU HIDROFLUORANGLIAVANDENILIŲ PATEIKIMU RINKAI SUSIJUSIŲ DIDŽIAUSIŲ LEIDŽIAMŲ KIEKIŲ, PAMATINIŲ VERČIŲ IR KVOTŲ APSKAIČIAVIMAS

15 straipsnio 1 dalyje nurodytas didžiausias leidžiamas kiekis apskaičiuojamas, viso 2009–2012 m. laikotarpiu Sąjungos rinkai pateikto kiekio metiniam vidurkiui pritaikant toliau nurodytus procentinius dydžius. Nuo 2018 m. 15 straipsnio 1 dalyje nurodytas didžiausias leidžiamas kiekis apskaičiuojamas viso 2009–2012 m. laikotarpiu Sąjungos rinkai pateikto kiekio metiniam vidurkiui pritaikant toliau nurodytus procentinius dydžius ir po to atimant kiekius, kurių naudojimui pagal 15 straipsnio 2 dalį taikoma išimtis, remiantis turimais duomenimis.

Metai

Procentinis dydis, skirtas apskaičiuoti hidrofluorangliavandenilių, kurie bus pateikti rinkai, didžiausią kiekį ir atitinkamas kvotas

2015 m.

100  %

2016–2017 m.

93  %

2018–2020 m.

63  %

2021–2023 m.

45  %

2024–2026 m.

31  %

2027–2029 m.

24  %

2030 m.

21  %

Su hidrofluorangliavandenilių pateikimu rinkai susiję didžiausi leidžiami kiekiai, pamatinės vertės ir kvotos, nurodyti 15 ir 16 straipsniuose, apskaičiuojami kaip suminiai visų rūšių hidrofluorangliavandenilių kiekiai, išreikšti CO2 ekvivalento tonomis.

Su hidrofluorangliavandenilių pateikimu rinkai susijusios pamatinės vertės ir kvotos, nurodytos 15 ir 16 straipsniuose, apskaičiuojamos pagal hidrofluorangliavandenilių kiekius, kuriuos gamintojai ir importuotojai pateikė Sąjungos rinkai per ataskaitinį ar paskirstymo laikotarpį, tačiau neįtraukiant hidrofluorangliavandenilių kiekių, kurie, remiantis turimais duomenimis, per tą patį laikotarpį buvo skirti 15 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais.

15 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyti sandoriai tikrinami pagal 19 straipsnio 6 dalį, neatsižvelgiant į susijusius kiekius.


VI PRIEDAS

16 STRAIPSNYJE NURODYTAS PASKIRSTYMO MECHANIZMAS

1.   Kiekio, skirtino įmonėms, kurioms nustatyta pamatinė vertė pagal 16 straipsnio 1 ir 3 dalis, nustatymas

Kiekviena įmonė, kuriai nustatyta pamatinė vertė, gauna kvotą, atitinkančią 89 % pamatinės vertės, padaugintos iš V priede atitinkamiems metams nustatyto procentinio dydžio.

2.   Kiekio, skirtino įmonėms, kurios pateikė deklaraciją pagal 16 straipsnio 2 dalį, nustatymas

Pagal 1 punktą paskirstytų kvotų suma atimama iš atitinkamų metų didžiausio leidžiamo kiekio, nustatyto V priede, siekiant nustatyti kiekį, skirtiną įmonėms, kurioms pamatinė vertė nenustatyta ir kurios pateikė deklaraciją pagal 16 straipsnio 2 dalį (1-ame skaičiavimo etape skirtinas kiekis).

2.1.   1-as skaičiavimo etapas

Kiekviena įmonė gauna kvotą, atitinkančią kiekį, kurio prašė savo deklaracijoje, tačiau jis negali būti didesnis nei 1-ame skaičiavimo etape skirtino kiekio proporcinė dalis.

Proporcinė dalis apskaičiuojama 100 padalijus iš deklaracijas pateikusių įmonių skaičiaus. 1-ame etape paskirstytų kvotų suma atimama iš viso 1-ame etape skirtino kiekio, siekiant nustatyti 2-ame etape skirtiną kiekį.

2.2.   2-as skaičiavimo etapas

Kiekviena įmonė, kuri 1-ame etape negavo kvotos visam (100 %) deklaracijoje prašomam kiekiui, gauna papildomą kvotą, atitinkančią skirtumą tarp prašyto ir 1-ame etape gauto kiekio. Tačiau ši kvota neturi būti didesnė už 2-ame etape skirtino kiekio proporcinę dalį.

Proporcinė dalis apskaičiuojama 100 padalijus iš įmonių, kurioms gali būti skirstomos kvotos 2-ame etape, skaičiaus. 2-ame etape paskirstytų kvotų suma atimama iš viso 2-ame etape skirtino kiekio, siekiant nustatyti 3-ame etape skirtiną kiekį.

2.3.   3-as skaičiavimo etapas

2-as etapas kartojamas tol, kol patenkinami visi prašymai arba kol kitame etape paskirstyti lieka mažiau kaip 500 tonų CO2 ekvivalento.

3.   Kiekio, skirtino įmonėms, kurios pateikė deklaraciją pagal 16 straipsnio 4 dalį, nustatymas.

Skirstant kvotas 2015–2017 m., pagal 1 ir 2 punktus paskirstytų kvotų suma atimama iš atitinkamų metų didžiausio leidžiamo kiekio, nustatyto V priede, ir taip nustatomas kiekis, skirtinas įmonėms, kurioms nustatyta pamatinė vertė ir kurios pateikė deklaraciją pagal 16 straipsnio 4 dalį.

Taikomas 2.1 ir 2.2 punktuose nustatytas kvotų skirstymo mechanizmas.

Skirstant kvotas 2018 m. ir kiekvienais vėlesniais metais, įmonėms, pateikusioms deklaraciją pagal 16 straipsnio 4 dalį, taikomos tos pačios sąlygos, kaip ir įmonėms, pateikusioms deklaraciją pagal 16 straipsnio 2 dalį.


VII PRIEDAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI ATASKAITOSE PAGAL 19 STRAIPSNĮ

1.

Kiekvienas 19 straipsnio 1 dalyje nurodytas gamintojas praneša apie:

a)

bendrą kiekvienos I ir II prieduose išvardytos cheminės medžiagos, kurią jis pagamino Sąjungoje, kiekį, nurodydamas pagrindines cheminės medžiagos naudojimo kategorijas;

b)

kiekvienos I priede ir, kai taikoma, II priede išvardytos cheminės medžiagos, kurią jis pateikė Sąjungos rinkai, kiekį, atskirai nurodydamas rinkai pateiktų cheminių medžiagų, kurios bus naudojamos kaip žaliavos, tiesioginiam eksportui, fiksuotų dozių inhaliatorių (skirtų vaistų sudedamosioms dalims įvesti) gamybai, bus naudojamos karinėje įrangoje ir puslaidininkinės medžiagos ėsdinimui arba cheminio nusodinimo iš garų fazės kamerų puslaidininkių gamybos sektoriuje valymui, kiekius;

c)

kiekvienos I ir II prieduose išvardytos pakartotinai panaudotos, regeneruotos ar suardytos medžiagos kiekį;

d)

visas turimas atsargas ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje;

e)

leidimą naudoti kvotą 14 straipsnio tikslu, nurodydamas atitinkamus kiekius.

2.

Kiekvienas 19 straipsnio 1 dalyje nurodytas importuotojas praneša apie:

a)

kiekvienos I priede ir, kai taikoma, II priede išvardytos cheminės medžiagos, kurią jis importavo į Sąjungą, kiekį, nurodydamas pagrindines cheminės medžiagos naudojimo kategorijas, atskirai nurodydamas rinkai pateiktų cheminių medžiagų, kurios bus suardytos, bus naudojamos kaip žaliavos, tiesioginiam eksportui, fiksuotų dozių inhaliatorių (skirtų vaistų sudedamosioms dalims įvesti) gamybai, bus naudojamos karinėje įrangoje ir puslaidininkinės medžiagos ėsdinimui ar cheminio nusodinimo iš garų fazės kamerų puslaidininkių gamybos sektoriuje valymui, kiekius;

b)

atitinkamai kiekvienos I ir II prieduose išvardytos pakartotinai panaudotos, regeneruotos ir suardytos cheminės medžiagos kiekį;

c)

leidimą naudoti kvotą 14 straipsnio tikslu, nurodydamas atitinkamus kiekius;

d)

ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje turimas atsargas.

3.

Kiekvienas 19 straipsnio 1 dalyje nurodytas eksportuotojas praneša apie:

a)

kiekvienos I ir II prieduose išvardytos cheminės medžiagos, kurią jis eksportavo iš Sąjungos ir kuri nėra skirta pakartotinai naudoti, regeneruoti ar suardyti, kiekį;

b)

kiekvienos I ir II prieduose išvardytos cheminės medžiagos, kurią jis eksportavo iš Sąjungos atitinkamai pakartotinai naudoti, regeneruoti ar suardyti, kiekį.

4.

Kiekviena 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta įmonė praneša apie:

a)

kiekvienos I ir II prieduose išvardytos suardytos cheminės medžiagos kiekį, įskaitant produktuose arba įrangoje buvusius tų cheminių medžiagų kiekius;

b)

kiekvienos I ir II prieduose išvardytos cheminės medžiagos, kuri dar bus suardyta, atsargas, įskaitant produktuose arba įrangoje esančius tų cheminių medžiagų kiekius;

c)

taikomą I ir II prieduose išvardytų cheminių medžiagų suardymo technologiją.

5.

Kiekviena 19 straipsnio 3 dalyje nurodyta įmonė praneša apie kiekvienos I priede išvardytos cheminės medžiagos, kuri naudojama kaip žaliava, kiekį.

6.

Kiekviena 19 straipsnio 4 dalyje nurodyta įmonė praneša apie:

a)

produktų ar įrangos kategorijas, kurių sudėtyje yra I ir II prieduose išvardytų cheminių medžiagų;

b)

vienetų skaičių;

c)

kiekvienos I ir II prieduose išvardytos cheminės medžiagos, esančios produktuose ar įrangoje, kiekį.


VIII PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 842/2006

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 ir 3 dalys

3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

3 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 6 dalis

6 straipsnio 1 ir 2 dalys

3 straipsnio 7 dalis

4 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 5 ir 12 dalys

5 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

10 straipsnio 1, 2 ir 6 dalys

5 straipsnio 2 dalies antras sakinys

10 straipsnio 10 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 2 dalies trečias sakinys

10 straipsnio 10 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa ir 10 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalis

11 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 5 dalis

10 straipsnio 13 dalis

6 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 1 dalis ir VII priedas

6 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 7 dalis

6 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 8 dalis

6 straipsnio 4 dalis

20 straipsnis ir 6 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys

12 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antras ir trečias sakiniai

12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

12 straipsnio 13 dalis

7 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 1 dalies antras sakinys

7 straipsnio 3 dalies pirmas sakinys

12 straipsnio 14 dalis

7 straipsnio 3 dalies antras sakinys

12 straipsnio 15 dalis

8 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 3 dalis

10 straipsnis

21 straipsnio 2 dalis

11 straipsnis

12 straipsnis

24 straipsnis

13 straipsnio 1 dalis

25 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

13 straipsnio 2 dalis

25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

14 straipsnis

15 straipsnis

27 straipsnis

I priedo 1 dalis

I priedas

I priedo 2 dalis

IV priedas

II priedas

III priedas