9.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/10


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 473/2014

2014 m. sausio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 papildant jo III priedą naujais orientaciniais žemėlapiais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (1), ypač į jo 49 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) Nr. 1315/2013 numatyta galimybė pridėti transeuropinio transporto tinklo, išplėsto į tam tikras kaimynines šalis, orientacinius žemėlapius, remiantis aukšto lygio susitarimais dėl transporto infrastruktūros tinklų tarp Sąjungos ir atitinkamų kaimyninių šalių;

(2)

įgyvendinant Šiaurės dimensijos transporto ir logistikos partnerystę, 2012 m. lapkričio 21 d. sudarytas Sąjungos, Rusijos ir Baltarusijos aukšto lygio susitarimas. Įgyvendinant Rytų partnerystę, 2013 m. spalio 9 d. sudarytas Sąjungos ir Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, Armėnijos ir Azerbaidžano susitarimas;

(3)

pridėjus orientacinius transporto tinklų, sujungtų su Reglamente (ES) Nr. 1315/2013 apibrėžtais tinklais, žemėlapius, būtų galima geriau nustatyti Sąjungos ir minėtų trečiųjų šalių bendradarbiavimo tikslus;

(4)

aukšto lygio susitarimai su kaimyninėmis šalimis sudaryti dėl geležinkelio linijų ir kelių tinklų, taip pat dėl uostų, oro uostų, kelių ir geležinkelių terminalų. Susitarimuose nenurodytas geležinkelių ir kelių infrastruktūros užbaigimo statusas. Todėl aukšto lygio susitarimuose geležinkeliai ir keliai apibūdinami kaip užbaigti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio deleguotojo reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 348, 2013 12 20, p. 1


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Žemėlapis po antrašte „Kaimyninių šalių žemėlapių paieškos lentelė“ pakeičiamas taip:

Image

2)

Pridedami 15.1–17.2 žemėlapiai:

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image