14.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/177


2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 421/2014, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 129, 2014 m. balandžio 30 d. )

3 puslapis, 1 straipsnis, 1 dalis, įterpiamas 28a straipsnis, 2 dalis, trečia pastraipa:

yra:

„2014 m. rugpjūčio 1 d.“,

turi būti:

„2014 m. rugsėjo 1 d.“