24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 404/2014

2014 m. vasario 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo nuostatos dėl naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, išmetamo CO2 kiekio stebėsenos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (1), ypač į jo 8 straipsnio 9 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 692/2008 (2) XII priede nustatytas naujas N1 kategorijos transporto priemonių, kurių tipas patvirtinamas per daugiapakopį procesą (toliau – pakopinio komplektavimo transporto priemonės), išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo metodas. Naujasis metodas bus taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d., tačiau nuo 2013 m. sausio 1 d. jį jau galima taikyti savanoriškai;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo B dalies 7 punkte numatyta, kad sukomplektuotų transporto priemonių savitasis išmetamo CO2 kiekis turi būti priskiriamas bazinės transporto priemonės gamintojui. Todėl reikia, kad sukomplektuotą pakopinio komplektavimo transporto priemonę būtų galima atpažinti vykdant stebėsenos procesą ir kad būtų galima identifikuoti bazinės transporto priemonės gamintoją. Taip pat reikia, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priede nustatytą metodiką būtų nustatomi tam tikri su bazine transporto priemone susiję duomenys;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 510/2011 8 straipsnio 5 dalį bazinės transporto priemonės gamintojas turi teisę patikrinti su pakopinio komplektavimo transporto priemone susijusius duomenis, kuriais remiantis apskaičiuojamos jų savitosios CO2 išmetimo normos. Todėl tikslinga pateikti atitinkamus duomenis, kad būtų galima veiksmingai atlikti tokį patikrinimą;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priede nustatyta metodika taikoma nekomplektinėms ir sukomplektuotoms transporto priemonėms. Tačiau, jeigu komplektinė transporto priemonė prieš pirmą kartą ją užregistruojant buvo perdaryta, reikėtų paaiškinti, kad vykdant stebėseną ir skaičiuojant savitąsias teršalų išmetimo normas turėtų būti atsižvelgiama į parengtos naudoti komplektinės transporto priemonės, kuri naudota kaip bazinė transporto priemonė, masę ir išmetamo CO2 kiekį;

(5)

būtina išsamiau nustatyti, kokie duomenys turi būti pateikiami siekiant užtikrinti, kad būtų galima tinkamai ir veiksmingai vykdyti pakopinio komplektavimo transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio stebėseną ir patikrinti susijusius duomenis;

(6)

transporto priemonė identifikuojama pagal transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN), t. y. raidinį skaitinį kodą, kurį pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 19/2011 (3) transporto priemonei priskyrė gamintojas. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB (4) XVII priedo 4 skirsnyje numatyta pagrindinė taisyklė, kad bazinės transporto priemonės identifikavimo numeris, siekiant užtikrinti proceso atsekamumą, išlaikomas per visus paskesnius tipo patvirtinimo proceso etapus. Todėl pagal VIN turėtų būti įmanoma sukomplektuotą transporto priemonę susieti su bazine transporto priemone, taigi ir nustatyti bazinės transporto priemonės gamintoją, kuris yra atsakingas už išmetamo CO2 kiekį. Be to, VIN bazinės transporto priemonės gamintojui turėtų užtikrinti galimybę patikrinti atitinkamus su bazine transporto priemone susijusius duomenis. Kadangi nėra kitų parametrų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti tokią sąsają, tikslinga reikalauti, kad valstybės narės stebėtų ir per Europos aplinkos agentūros duomenų rinkimo sistemą Komisijai praneštų naujai registruojamų N1 kategorijos transporto priemonių VIN;

(7)

kad pagal pakopinio komplektavimo transporto priemonių duomenis būtų galima apskaičiuoti savitąsias teršalų išmetimo normas, pagal Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo B dalies 7 punktą reikia atsižvelgti į standartinę papildomą masę, kuri nustatoma pagal Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedo 5.3 punktą. Tuo tikslu į stebėseną ir ataskaitas turėtų būti įtraukiami parengtos naudoti bazinės transporto priemonės masės ir didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos tos transporto priemonės masės duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti standartinę papildomą masę, arba pačios standartinės papildomos masės duomenys. Be to, kad būtų galima nustatyti, ar pakopinio komplektavimo transporto priemonei taikomas Reglamentas (ES) Nr. 510/2011, būtina patikrinti, ar sukomplektuotos transporto priemonės etaloninė masė neviršija to reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų ribų;

(8)

jei valstybės narės dėl savo lengvųjų komercinių transporto priemonių duomenų registravimo sistemos sandaros negali pateikti visų pagal Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedą reikalaujamų parametrų, tuos parametrus atitinkami gamintojai gali pateikti Reglamento (ES) Nr. 510/2011 8 straipsnio 5 dalyje nurodytame pranešime;

(9)

dėl tos pačios priežasties gamintojai gali, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 293/2012 (5), Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai pateikti transporto priemonių identifikavimo numerius, kuriuos jie priskyrė transporto priemonėms, kurios praėjusiais kalendoriniais metais buvo parduotos arba kurioms tais metais buvo suteikta garantija;

(10)

VIN, užregistravus transporto priemonę naudoti keliuose, gali būti susieti su duomenų rinkiniais, pagal kuriuos galima identifikuoti transporto priemonės savininką. Tačiau pačiame VIN asmens duomenų nėra ir apdorojant duomenis Reglamento (ES) Nr. 510/2011 tikslais susipažinti su jokiais susijusiais asmens duomenimis ar juos apdoroti nereikia. Todėl VIN stebėsena ir jų ataskaitų teikimas nelaikomas asmens duomenų tvarkymu, kuriam taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (6) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 (7). Vis dėlto pripažįstama, kad VIN gali būti laikomi neskelbtinais duomenimis, inter alia, dėl transporto priemonių apsaugos nuo vagystės, todėl tikslinga užtikrinti, kad Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai pranešami VIN nebūtų skelbiami viešai;

(11)

sugretindama valstybių narių praneštus VIN su gamintojų pateiktais VIN, Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros, turėtų nustatyti gamintojus ir jų transporto priemones ir pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 293/2012 10b straipsnį parengti preliminarų duomenų rinkinį;

(12)

siekiant užtikrinti visišką stebėsenos reikalavimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 510/2011 ir keleivinių automobilių stebėsenos reikalavimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (8) lygiagretumą, tikslinga priderinti Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo reikalavimus dėl lengvųjų komercinių transporto priemonių suvestinių duomenų teikimo ir CO2 kiekio stebėsenos informacijos nustatymo metodikos;

(13)

todėl Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 145, 2011 5 31, p. 1.

(2)  2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 199, 2008 7 28, p. 1).

(3)  2011 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 19/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į gamintojo identifikavimo plokštelę ir transporto priemonės identifikavimo numerį reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 8, 2011 1 12, p. 1).

(4)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

(5)  2012 m. balandžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 293/2012 dėl naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių registracijos stebėsenos ir duomenų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011 (OL L 98, 2012 4 4, p. 1).

(6)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(7)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(8)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009, nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 140, 2009 6 5, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

A dalis iš dalies keičiama taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.   Išsamūs duomenys

1.1.   Komplektinės transporto priemonės, registruojamos kaip N1 kategorijos transporto priemonės

Apie EB patvirtinto tipo komplektines transporto priemones, kurios registruojamos kaip N1 kategorijos transporto priemonės, valstybės narės kiekvienais kalendoriniais metais registruoja šiuos išsamius kiekvienos jų teritorijoje pirmą kartą registruojamos naujos lengvosios komercinės transporto priemonės duomenis:

a)

gamintojas;

b)

tipo patvirtinimo numeris ir jo plėtinys;

c)

tipas, variantas ir modifikacija;

d)

markė;

e)

patvirtinto tipo transporto priemonės kategorija;

f)

užregistruotos transporto priemonės kategorija;

g)

savitasis išmetamo CO2 kiekis;

h)

parengtos naudoti transporto priemonės masė;

i)

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

j)

automobilio ratų apibrėžtas jo plotas: bazė, vairuojamosios ašies tarpuvėžio plotis ir kitos ašies tarpuvėžio plotis;

k)

degalų tipas ir degalų režimas;

l)

variklio darbinis tūris;

m)

elektros energijos suvartojimas;

n)

naujoviškos technologijos arba naujoviškų technologijų grupės kodas ir išmetamo CO2 kiekio sumažinimas taikant tą technologiją

o)

transporto priemonės identifikavimo numeris.

Duomenys pateikiami C dalies 2 skirsnyje nurodyta forma.

1.2.   Pakopinio patvirtinimo transporto priemonės, registruojamos kaip N1 kategorijos transporto priemonės

Apie pakopinio patvirtinimo transporto priemones, registruojamas kaip N1 kategorijos transporto priemones, valstybės narės kiekvienais kalendoriniais metais registruoja šiuos išsamius duomenis:

a)

bazinės (nekomplektinės) transporto priemonės – 1.1 punkto a, b, c, d, e, g, h, i, n ir o papunkčiuose nurodytus duomenis; užuot h ir i punktuose nurodytų duomenų gali būti registruojama standartinė papildoma masė, nurodyta pateikiant Direktyvos 2007/46/EB I priedo 2.17.2 punkte nurodytą informaciją tipui patvirtinti;

b)

bazinės (komplektinės) transporto priemonės – 1.1 punkto a, b, c, d, e, g, h, i, n ir o papunkčiuose nurodytus duomenis;

c)

sukomplektuotos transporto priemonės – 1.1 punkto a, f, g, h, j, k, l, m ir o papunkčiuose nurodytus duomenis.

Jei negalima pateikti kurių nors iš šio punkto a ir b papunkčiuose nurodytų bazinės transporto priemonės duomenų, valstybė narė vietoj jų pateikia sukomplektuotos transporto priemonės duomenis.

Sukomplektuotų N1 kategorijos transporto priemonių duomenys pateikiami C dalies 2 skirsnyje nurodyta forma.

1.1 punkto o papunktyje nurodytas transporto priemonės identifikavimo numeris viešai neskelbiamas“;

b)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Valstybės narės kiekvienais kalendoriniais metais nustato:

a)

šaltinius, iš kurių renkami 1 punkte nurodyti išsamūs duomenys;

b)

bendrą naujai užregistruotų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurioms taikomas EB tipo patvirtinimas, skaičių;

c)

bendrą naujai užregistruotų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, skaičių, jei jis žinomas;

d)

bendrą naujai užregistruotų naujų individualiai patvirtintų lengvųjų komercinių transporto priemonių skaičių;

e)

bendrą naujai užregistruotų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, patvirtintų mažomis serijomis nacionaliniu lygmeniu, skaičių.“

2.

B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Įžanginė dalis ir 1 punktas iš dalies keičiami taip:

„B.   Naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio stebėsenos informacijos nustatymo metodika

Stebėsenos informacija, kurią valstybės narės privalo nustatyti pagal šio priedo A dalies 1 ir 3 punktus, nustatoma pagal šioje dalyje aprašytą metodiką.

1.   Užregistruotų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių skaičius

Valstybės narės nustato naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, užregistruotų jų teritorijoje atitinkamais stebėsenos metais, skaičių, atskirai nustatydamos EB patvirtinto tipo transporto priemonių, individualiai patvirtintų transporto priemonių, nacionaliniu lygiu patvirtintų mažų serijų transporto priemonių ir, jei žinomas, pakopinio patvirtinimo transporto priemonių skaičių.“;

b)

4 punktas išbraukiamas;

c)

7 punkte pridedama ši pastraipa:

„Nepaisant to, kad pagal šio priedo C dalį nurodoma standartinė papildoma masė, kai šios masės nustatyti negalima, 8 straipsnio 4 dalyje nurodytą savitąją teršalų išmetimo normą galima preliminariai apskaičiuoti pagal sukomplektuotos parengtos naudoti transporto priemonės masę.

Kai bazinė transporto priemonė yra komplektinė, savitoji teršalų išmetimo norma skaičiuojama pagal parengtos naudoti tos transporto priemonės masę. Tačiau, kai tos masės nustatyti negalima, savitąją teršalų išmetimo normą galima preliminariai apskaičiuoti pagal sukomplektuotos parengtos naudoti transporto priemonės masę.“

3.

C dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„C.   Duomenų perdavimo forma

Kiekvienais metais A dalies 1 ir 3 punktuose nurodytą informaciją valstybės narės perduoda tokia forma:

1 skirsnis. Suvestiniai stebėsenos duomenys

Valstybė narė (1)

 

Metai

 

Duomenų šaltinis

 

Bendras naujai užregistruotų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurioms taikomas EB tipo patvirtinimas, skaičius

 

Bendras naujai užregistruotų naujų individualiai patvirtintų lengvųjų komercinių transporto priemonių skaičius

 

Bendras naujai užregistruotų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, patvirtintų mažomis serijomis nacionaliniu lygmeniu, skaičius

 

Bendras naujai užregistruotų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, skaičius (jei žinomas)

 


2 skirsnis. Išsamūs stebėsenos duomenys. Vienos transporto priemonės įrašas

Nuoroda į A dalies 1.1 skirsnį

Išsamūs kiekvienos užregistruotos transporto priemonės duomenys (2)

a)

Gamintojo pavadinimas (standartinis ES pavadinimas) (3)

Gamintojo pavadinimas (nurodytas pirminės įrangos gamintojo deklaracijoje)

KOMPLEKTINĖ TRANSPORTO PRIEMONĖ/BAZINĖ TRANSPORTO PRIEMONĖ (4)

Gamintojo pavadinimas (nurodytas pirminės įrangos gamintojo deklaracijoje)

SUKOMPLEKTUOTA TRANSPORTO PRIEMONĖ (4)

Gamintojo pavadinimas, nurodytas valstybės narės registre (3)

b)

Tipo patvirtinimo numeris ir jo plėtinys

c)

Tipas

Variantas

Modifikacija

d)

Markė

e)

Patvirtinto tipo transporto priemonės kategorija

f)

Užregistruotos transporto priemonės kategorija

g)

Savitasis išmetamo CO2 kiekis;

h)

Parengtos naudoti transporto priemonės masė

BAZINĖ TRANSPORTO PRIEMONĖ

Parengtos naudoti transporto priemonės masė

SUKOMPLEKTUOTA TRANSPORTO PRIEMONĖ/KOMPLEKTINĖ TRANSPORTO PRIEMONĖ

i) (5)

Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė

j)

Bazė

Vairuojamosios ašies (pirmos ašies) tarpuvėžio plotis

Kitos ašies (antros ašies) tarpuvėžio plotis

k)

Degalų tipas

Degalų režimas

l)

Variklio darbinis tūris (cm3)

m)

Elektros energijos suvartojimas (Wh/km)

n)

Naujoviškos technologijos arba naujoviškų technologijų grupės kodas

Išmetamų teršalų kiekio sumažinimas taikant naujovišką (-as) technologiją (-as)

o)

Transporto priemonės identifikavimo numeris

Direktyvos 2007/46/EB I priedo 2.17.2 punktas (6)

Standartinė papildoma masė (kai taikoma pakopinio patvirtinimo transporto priemonėms)


(1)  ISO 3166 „alfa 2“ kodai, išskyrus Graikijos ir Jungtinės Karalystės, kurių kodai yra atitinkamai „EL“ ir „UK“.

(2)  Jei, pateikiant pakopinio patvirtinimo transporto priemonių duomenis, negalima pateikti bazinės transporto priemonės duomenų, valstybė narė pateikia bent šioje formoje nurodytus sukomplektuotos transporto priemonės duomenis. Kai negalima pateikti transporto priemonės identifikavimo numerio, turi būti pateikiami visi išsamūs komplektinės transporto priemonės, sukomplektuotos transporto priemonės ir bazinės transporto priemonės duomenys pagal šio priedo A dalies 1.2 punkto a, b ir c papunkčius.

(3)  Jei transporto priemonei taikomas patvirtinimas mažomis serijomis nacionaliniu lygmeniu (NSS) arba individualus patvirtinimas (IVA), skiltyje „Gamintojo pavadinimas, nurodytas valstybės narės registre“ nurodomas gamintojo pavadinimas, o skiltyje „Gamintojo pavadinimas (standartinis ES pavadinimas“ – atitinkamai „AA-NSS“ arba „AA-IVA“.

(4)  Nurodomas pakopinio patvirtinimo transporto priemonės bazinės (nekomplektinės/komplektinės) transporto priemonės gamintojas. Jei bazinės transporto priemonės gamintojas nežinomas, nurodomas tik sukomplektuotos transporto priemonės gamintojas.

(5)  Nurodoma pakopinio patvirtinimo transporto priemonės bazinės transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė.

(6)  Nurodant pakopinio patvirtinimo transporto priemonės duomenis, vietoje parengtos naudoti bazinės transporto priemonės masės ir didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos bazinės transporto priemonės masės gali būti nurodoma standartinė papildoma masė, nurodyta pagal Direktyvos 2007/46/EB I priedo 2.17.2 punktą pateikiant informaciją tipui patvirtinti.“