11.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 108/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 367/2014

2014 m. balandžio 10 d.

kuriuo nustatomas EŽŪGF išlaidoms skiriamas grynasis likutis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 16 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 16 straipsnio 1 dalį metinę viršutinę Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) išlaidų ribą sudaro tuo tikslu pagal Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (2) I priede nurodytą su rinka susijusių išlaidų ir tiesioginių išmokų tarpinę viršutinę ribą nustatytos didžiausios sumos;

(2)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 (3) 10c straipsnio 2 dalyje numatyta, kad sumos, gaunamos taikant to reglamento 10b straipsnio 5 dalyje nurodytą savanorišką patikslinimą ir to reglamento 136 straipsnį, 2014 finansiniais metais turi būti skiriamos Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP);

(3)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2013/146/ES (4) nustatyta Jungtinės Karalystės pagal savanorišką patikslinimą 2013 kalendoriniais metais gautina suma. Ši suma 2014 m. turėtų būti skirta EŽŪFKP;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 136 straipsnyje numatyta, kad iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės galėjo nuspręsti, kad suma, apskaičiuojama pagal to reglamento 69 straipsnio 7 dalį, nuo 2011 finansinių metų būtų skiriama Sąjungos paramai pagal kaimo plėtros programas ir finansuojama iš EŽŪFKP, užuot remdamosi to reglamento 69 straipsnio 6 dalies a punktu. Skiriamos sumos apskaičiuotos ir nustatytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1120/2009 III priede (5);

(5)

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 136b straipsnyje, įterptame Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (6), numatyta, kad valstybės narės, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 136 straipsnį nusprendė, kad suma nuo 2011 finansinių metų būtų skiriama Sąjungos paramai pagal kaimo plėtros programas ir finansuojama EŽŪFKP lėšomis, ir toliau to reglamento VIIIa priede, įterptame Reglamentu (ES) Nr. 1310/2013, nurodytas sumas 2015 finansiniais metais skiria kaimo plėtros programoms ir finansavimui EŽŪFKP lėšomis;

(6)

todėl Reglamento (EB) Nr. 73/2009 VIIIa priede Vokietijai ir Švedijai nustatytos sumos 2015 m. finansiniais metais skiriamos kaimo plėtros programoms ir finansavimui EŽŪFKP lėšomis;

(7)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 (7) 66 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybių narių, kurios taiko Tarybos reglamento (EB) Nr. 637/2008 (8) 4 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, pagal to reglamento 5 straipsnio 1 dalį turimas atitinkamas metinis biudžetas nuo 2014 m. sausio 1 d. turi būti pervedamas į EŽŪFKP. Reglamento (EB) Nr. 637/2008 4 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą taiko Graikija;

(8)

todėl tikslinga nustatyti grynąjį likutį, kuris būtų skiriamas EŽŪGF išlaidoms 2014–2020 biudžetiniais metais. Aiškumo sumetimais turėtų būti skelbiamos ir EŽŪFKP skirtinos sumos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nustatomas Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) išlaidoms skiriamas likutis ir pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 10c straipsnio 2 dalį, 136 bei 136b straipsnius ir Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 66 straipsnio 1 dalį 2014–2020 biudžetiniais metais Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) skiriamos lėšos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma daugiametė finansinė programa 2014–2020 m. (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(3)  2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 30, 2009 1 31, p. 16).

(4)  2013 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/146/ES, kuriuo nustatoma Jungtinės Karalystės pagal savanorišką patikslinimą 2013 kalendoriniais metais gautina suma (OL L 82, 2013 3 22, p. 58).

(5)  2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1120/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, III antraštinėje dalyje numatytos bendrosios išmokos schemos taikymo taisyklės (OL L 316, 2009 12 2, p. 1).

(6)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1310/2013, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl jų taikymo 2014 m. (OL L 347, 2013 12 20, p. 865).

(7)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

(8)  2008 m. birželio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir nustatantis medvilnės sektoriaus restruktūrizavimo nacionalines programas (OL L 178, 2008 7 5, p. 1).


PRIEDAS

(mln. EUR)

Biudžetiniai metai

EŽŪFKP skiriamos sumos

EŽŪGF išlaidoms skiriamas grynasis likutis

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 10b straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 136 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 136b straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 66 straipsnis

2014

296,3

51,6

 

4,0

43 778,1

2015

 

 

51,6

4,0

44 312,4

2016

 

 

 

4,0

44 624,0

2017

 

 

 

4,0

44 859,0

2018

 

 

 

4,0

44 885,0

2019

 

 

 

4,0

44 912,0

2020

 

 

 

4,0

44 937,0