10.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/56


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 362/2014

2014 m. balandžio 9 d.

kuriuo taisomas Reglamento (EB) Nr. 1881/2006, nustatančio didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas, tekstas ispanų kalba

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1258/2011, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios nitratų koncentracijos maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (2), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1881/2006 (3) ir jį iš dalies keičiančio Reglamento (ES) Nr. 1258/2011, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios nitratų koncentracijos maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, redakcijoje ispanų kalba buvo klaidingai nurodyta didžiausia leidžiamoji nitratų koncentracija maisto produktuose. Todėl būtina ištaisyti Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 redakcijos ispanų kalba priedo lentelės tekstą. Tai neturi poveikio redakcijoms kitomis kalbomis;

(2)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 turėtų būti atitinkamai pataisytas;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

(Taikoma tik redakcijai ispanų kalba.)

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(2)  OL L 320, 2011 12 3, p. 15.

(3)  2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).