9.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 106/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 355/2014

2014 m. balandžio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1), ypač į jo 33 straipsnio 3 dalį ir 38 straipsnio d punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 (2) IV priede nustatytas lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytas kontrolės įstaigų ir institucijų, kurios yra kompetentingos vykdyti kontrolę ir išduoti sertifikatus trečiosiose šalyse, sąrašas. Atsižvelgiant į naują informaciją, Komisijos gautą iš tame priede išvardytų kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų, šį sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti;

(2)

Komisija išnagrinėjo iki 2012 m. spalio 31 d. ir iki 2013 m. spalio 31 d. gautus prašymus įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priede pateiktą sąrašą. Kontrolės įstaigas ir kontrolės institucijas, kurių atžvilgiu išnagrinėjus visą gautą informaciją padaryta išvada, kad jos atitinka susijusius reikalavimus, reikėtų įtraukti į tą sąrašą;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pripažintų kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąraše pateikiama visa būtina informacija apie kiekvieną kontrolės įstaigą ar instituciją, kad būtų galima patikrinti, ar produktai, pateikti į Sąjungos rinką, buvo patikrinti pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalį pripažintos kontrolės įstaigos ar institucijos. Remdamasis reglamento (EB) Nr. 1235/2008 12 straipsnio 1 dalies a punktu, „Institut für Marktökologie (IMO)“ pranešė Komisijai, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. jo pavadinimas pakeistas į „IMO Swiss AG“. Šis pakeitimas turėtų būti įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedą;

(4)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 586/2013 (3) nustatyta, kad kontrolės įstaigos ir kontrolės institucijos 2012 m. metines ataskaitas turi pateikti iki 2013 m. balandžio 30 d.„Center of Organic Agriculture in Egypt“ savo metinės ataskaitos iki nurodytos datos neatsiuntė. Komisija pratęsė „Center of Organic Agriculture in Egypt“ metinės ataskaitos pateikimo terminą, tačiau iki 2013 m. lapkričio 4 d. ataskaita jai nebuvo pateikta. Atsižvelgiant į tai ir remiantis Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 12 straipsnio 2 dalimi, „Center of Organic Agriculture in Egypt“ turi būti išbrauktas iš to reglamento IV priedo;

(5)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(2)  2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL L 334, 2008 12 12, p. 25).

(3)  2013 m. birželio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 586/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių ir kuriuo nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 nuostatos dėl metinės ataskaitos pateikimo datos (OL L 169, 2013 6 21, p. 51).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Su „Abcert AG“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžanas

AZ-BIO-137

x

x

Baltarusija

BY-BIO-137

x

x

Gruzija

GE-BIO-137

x

x

Iranas

IR-BIO-137

x

x

Kazachstanas

KZ-BIO-137

x

Moldova

MD-BIO-154

x

Rusija

RU-BIO-137

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-137

x

x

—“

2)

Su „Afrisco Certified Organic, CC“ susijęs įrašas keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Adresas: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, South Africa“;

b)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botsvana

BW-BIO-155

x

Lesotas

LS-BIO-155

x

 

Malavis

MW-BIO-155

x

 

Mozambikas

MZ-BIO-155

x

x

Namibija

NA-BIO-155

x

Pietų Afrika

ZA-BIO-155

x

x

Svazilandas

SZ-BIO-155

x

 

 

x

 

 

Zambija

ZM-BIO-155

x

—“

Zimbabvė

ZW-BIO-155

x

 

 

 

 

 

3)

Su „Agreco R.F. Göderz GmbH“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžanas

AZ-BIO-151

x

x

Kamerūnas

CM-BIO-151

x

x

Gana

GH-BIO-151

x

x

Moldova

MD-BIO-151

x

x

Marokas

MA-BIO-151

x

x

Ukraina

UA-BIO-151

x

x

—“

4)

Su „Australian Certified Organic“ susijęs įrašas keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Adresas: PO Box 810–18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia“;

b)

2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

Interneto adresas: http://www.aco.net.au}“;

c)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Australija

AU-BIO-107

x

x

x

Birma/Mianmaras

MM-BIO-107

x

x

Kinija

CN-BIO-107

x

x

Kuko Salos

CK-BIO-107

x

Fidžis

FJ-BIO-107

x

x

Folklando Salos

FK-BIO-107

x

Honkongas

HK-BIO-107

x

x

Indonezija

ID-BIO-107

x

x

Pietų Korėja

KR-BIO-107

x

Madagaskaras

MG-BIO-107

x

x

Malaizija

MY-BIO-107

x

x

Papua Naujoji Gvinėja

PG-BIO-107

x

x

Singapūras

SG-BIO-107

x

x

Taivanas

TW-BIO-107

x

x

Tailandas

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

—“

5)

Su „BCS Öko-Garantie GmbH“ susijęs įrašas keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Adresas: Marientorgraben 3–5, 90402 Nürnberg, Germany“;

b)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanija

AL-BIO-141

x

x

Alžyras

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Armėnija

AM-BIO-141

x

x

Azerbaidžanas

AZ-BIO-141

x

x

Baltarusija

BY-BIO-141

x

x

x

Bolivija

BO-BIO-141

x

x

Botsvana

BW-BIO-141

x

x

Brazilija

BR-BIO-141

x

x

x

x

Birma/Mianmaras

MM-BIO-141

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-141

x

x

Čadas

TD-BIO-141

x

x

Čilė

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Kinija

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-141

x

x

x

Kosta Rika

CR-BIO-141

x

Dramblio Kaulo Krantas

CI-BIO-141

x

x

x

Kuba

CU-BIO-141

x

x

x

Dominikos Respublika

DO-BIO-141

x

x

Ekvadoras

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Egiptas

EG-BIO-141

x

x

Salvadoras

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etiopija

ET-BIO-141

x

x

x

x

Gruzija

GE-BIO-141

x

x

x

Gana

GH-BIO-141

x

x

Gvatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haitis

HT-BIO-141

x

x

Hondūras

HN-BIO-141

x

x

x

Honkongas

HK-BIO-141

x

x

Indija

IN-BIO-141

x

Indonezija

ID-BIO-141

x

x

Iranas

IR-BIO-141

x

x

x

Japonija

JP-BIO-141

x

x

Kenija

KE-BIO-141

x

Kosovas (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Kirgizija

KG-BIO-141

x

x

x

Laosas

LA-BIO-141

x

x

Lesotas

LS-BIO-141

x

x

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

MK-BIO-141

x

x

Malavis

MW-BIO-141

x

x

Malaizija

MY-BIO-141

x

x

Meksika

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-141

x

x

Juodkalnija

ME-BIO-141

x

x

Mozambikas

MZ-BIO-141

x

x

Namibija

NA-BIO-141

x

x

Nikaragva

NI-BIO-141

x

x

x

x

Omanas

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paragvajus

PY-BIO-141

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Filipinai

PH-BIO-141

x

x

x

Rusija

RU-BIO-141

x

x

x

Saudo Arabija

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegalas

SN-BIO-141

x

x

Serbija

RS-BIO-141

x

x

Pietų Afrika

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Pietų Korėja

KR-BIO-141

x

x

x

x

Šri Lanka

LK-BIO-141

x

x

Sudanas

SD-BIO-141

x

x

Svazilandas

SZ-BIO-141

x

x

Prancūzijos Polinezija

PF-BIO-141

x

x

Taivanas

TW-BIO-141

x

x

x

Tanzanija

TZ-BIO-141

x

x

Tailandas

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turkija

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ukraina

UA-BIO-141

x

x

x

Jungtiniai Arabų Emyratai

AE-BIO-141

x

x

Urugvajus

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venesuela

VE-BIO-141

x

x

Vietnamas

VN-BIO-141

x

x

x

c)

4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai ir produktai, įtraukti į III priedą“.

6)

Su „Balkan Biocert Skopje“ susijusio įrašo 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Adresas: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia“.

7)

Su „Bioagricert S.r.l.“ susijusio įrašo

a)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazilija

BR-BIO-132

x

 

 

x

 

 

Birma/Mianmaras

MM-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

x

Kinija

CN-BIO-132

x

x

Ekvadoras

EC-BIO-132

x

x

Prancūzijos Polinezija

PF-BIO-132

x

x

Indija

IN-BIO-132

x

x

Laosas

LA-BIO-132

x

x

Nepalas

NP-BIO-132

x

x

Meksika

MX-BIO-132

x

x

x

Marokas

MA-BIO-132

x

x

San Marinas

SM-BIO-132

x

Serbija

RS-BIO-132

x

x

Pietų Korėja

KR-BIO-132

x

x

Tailandas

TH-BIO-132

x

x

x

Togas

TG-BIO-132

x

x

Turkija

TR-BIO-132

x

x

Ukraina

UA-BIO-132-

x

x

—“

b)

4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas ir produktai, įtraukti į III priedą“.

8)

Su „BioGro New Zealand Limited“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Fidžis

FJ-BIO-130

x

x

Malaizija

MY-BIO-130

x

Niujė

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

—“

9)

Su „Bio.inspecta AG“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Armėnija

AM-BIO-161

x

x

Albanija

AL-BIO-161

x

x

Azerbaidžanas

AZ-BIO-161

x

x

Beninas

BJ-BIO-161

x

Brazilija

BR-BIO-161

x

x

Burkina Fasas

BF-BIO-161

x

Kuba

CU-BIO-161

x

x

Dominikos Respublika

DO-BIO-161

x

x

Etiopija

ET-BIO-161

x

x

Gruzija

GE-BIO-161

x

x

Gana

GH-BIO-161

x

x

Indonezija

ID-BIO-161

x

x

Iranas

IR-BIO-161

x

x

Kazachstanas

KZ-BIO-161

x

x

Kenija

KE-BIO-161

x

x

Kosovas (2)

XK-BIO-161

x

x

Kirgizija

KZ-BIO-161

x

x

Libanas

LB-BIO-161

x

x

Moldova

MD-BIO-161

x

x

Filipinai

PH-BIO-161

x

x

Rusija

RU-BIO-161

x

x

Senegalas

SN-BIO-161

x

x

Pietų Afrika

ZA-BIO-161

x

x

Pietų Korėja

KR-BIO-161

x

x

Tanzanija

TZ-BIO-161

x

x

Tadžikistanas

TJ-BIO-161

x

x

Turkija

TR-BIO-161

x

x

Ukraina

UA-BIO-161

x

x

Uzbekistanas

UZ-BIO-161

x

x

Vietnamas

VN-BIO-161

x

x

10)

Su „CCPB Srl“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Kinija

CN-BIO-102

x

x

Egiptas

EG-BIO-102

x

x

Irakas

IQ-BIO-102

x

Libanas

LB-BIO-102

x

x

Marokas

MA-BIO-102

x

x

Filipinai

PH-BIO-102

x

x

San Marinas

SM-BIO-102

x

x

Sirija

SY-BIO-102

x

Turkija

TR-BIO-102

x

x

—“

11)

Su „Center of Organic Agriculture in Egypt“ susijęs įrašas išbraukiamas.

12)

Su „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanija

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbaidžanas

AZ-BIO-140

x

x

Beninas

BJ-BIO-140

x

x

Bolivija

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Fasas

BF-BIO-140

x

x

Butanas

BT-BIO-140

x

x

Čilė

CL-BIO-140

x

x

x

Kinija

CN-BIO-140

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikos Respublika

DO-BIO-140

x

x

x

Ekvadoras

EC-BIO-140

x

x

x

Egiptas

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopija

ET-BIO-140

x

x

x

Gana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indonezija

ID-BIO-140

x

x

x

Iranas

IR-BIO-140

x

x

Jamaika

JM-BIO-140

x

x

x

Kazachstanas

KZ-BIO-140

x

x

Kenija

KE-BIO-140

x

x

x

Kirgizija

KG-BIO-140

x

x

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

MK-BIO-140

x

x

x

Malis

ML-BIO-140

x

x

Meksika

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Marokas

MA-BIO-140

x

x

x

Papua Naujoji Gvinėja

PG-BIO-140

x

x

x

Paragvajus

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipinai

PH-BIO-140

x

x

x

Rusija

RU-BIO-140

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-140

x

x

x

Saudo Arabija

SA-BIO-140

x

x

x

Senegalas

SN-BIO-140

x

x

Serbija

RS-BIO-140

x

x

x

Singapūras

SG-BIO-140

x

x

x

Pietų Afrika

ZA-BIO-140

x

x

x

Sent Lusija

LC-BIO-140

x

x

x

Taivanas

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzanija

TZ-BIO-140

x

x

x

Tailandas

TH-BIO-140

x

x

x

Turkija

TR-BIO-140

x

x

x

Togas

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistanas

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnamas

VN-BIO-140

x

x

x

—“

13)

Su „Certisys“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Beninas

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Fasas

BF-BIO-128

x

x

Dramblio Kaulo Krantas

CI-BIO-128

x

x

Gana

GH-BIO-128

x

x

Malis

ML-BIO-128

x

x

Senegalas

SN-BIO-128

x

x

Vietnamas

VN-BIO-128

x

x

Togas

TG-BIO-128

x

x

—“

14)

Po įrašo, susijusio su „Certisys“, įterpiamas su „Company of Organic Agriculture in Palestine“ susijęs įrašas:

„„Company of Organic Agriculture in Palestine“

1.

Adresas: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestine

2.

Interneto adresas: http://coap.org.ps

3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Okupuotoji Palestinos Teritorija

PS-BIO-163

x

x

4.

Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas

5.

Įtraukimo laikotarpis – iki 2018 m. birželio 30 d.“

15)

Su „Control Union Certifications“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistanas

AF-BIO-149

x

x

Albanija

AL-BIO-149

x

x

Bermudų salos

BM-BIO-149

x

x

Butanas

BT-BIO-149

x

x

Brazilija

BR-BIO-149

x

x

Burkina Fasas

BF-BIO-149

x

x

Birma/Mianmaras

MM-BIO-149

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

Kinija

CN-BIO-149

x

x

Kolumbija

CO-BIO-149

x

x

Dramblio Kaulo Krantas

CI-BIO-149

x

x

Dominikos Respublika

DO-BIO-149

x

x

Ekvadoras

EC-BIO-149

x

x

Egiptas

EG-BIO-149

x

x

Etiopija

ET-BIO-149

x

x

Gana

GH-BIO-149

x

x

Gvinėja

GN-BIO-149

x

x

Hondūras

HN-BIO-149

x

x

Honkongas

HK-BIO-149

x

x

Indonezija

ID-BIO-149

x

x

Iranas

IR-BIO-149

x

x

Pietų Korėja

KR-BIO-149

x

x

Kirgizija

KG-BIO-149

x

x

Laosas

LA-BIO-149

x

x

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

MK-BIO-149

x

x

Malaizija

MY-BIO-149

x

x

Malis

ML-BIO-149

x

x

Mauricijus

MU-BIO-149

x

x

Meksika

MX-BIO-149

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

Mozambikas

MZ-BIO-149

x

x

Nepalas

NP-BIO-149

x

x

Nigerija

NG-BIO-149

x

x

Pakistanas

PK-BIO-149

x

x

Okupuotoji Palestinos Teritorija

PS-BIO-149

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

Paragvajus

PY-BIO-149

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

Filipinai

PH-BIO-149

x

x

Ruanda

RW-BIO-149

x

x

Serbija

RS-BIO-149

x

x

Singapūras

SG-BIO-149

x

x

Pietų Afrika

ZA-BIO-149

x

x

Šri Lanka

LK-BIO-149

x

x

Sirija

SY-BIO-149

x

x

Tanzanija

TZ-BIO-149

x

x

Tailandas

TH-BIO-149

x

x

Rytų Timoras

TL-BIO-149

x

x

Turkija

TR-BIO-149

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

Ukraina

UA-BIO-149

x

x

Jungtiniai Arabų Emyratai

AE-BIO-149

x

x

Urugvajus

UY-BIO-149

x

x

Uzbekistanas

UZ-BIO-149

x

x

Vietnamas

VN-BIO-149

x

x

Zambija

ZN-BIO-149

x

x

—“

16)

Su „Ecoglobe“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Armėnija

AM-BIO-112

x

x

Baltarusija

BY-BIO-112

x

x

Iranas

IR-BIO-112

x

x

Pakistanas

PK-BIO-112

x

x

Rusija

RU-BIO-112

x

x

Ukraina

UA-BIO-112

x

x

—“

17)

Po įrašo, susijusio su „Ecoglobe“, įterpiamas su „Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)“ susijęs įrašas:

„„Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)“

1.

Adresas: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, Egypt

2.

Interneto adresas: http://www.ecoa.com.eg/

3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Egiptas

EG-BIO-164

x

x

4.

Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas

5.

Įtraukimo laikotarpis – iki 2018 m. birželio 30 d.“

18)

Su „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžanas

AZ-BIO-109

x

x

Dramblio Kaulo Krantas

CI-BIO-109

x

x

Etiopija

ET-BIO-109

x

x

Gruzija

GE-BIO-109

x

x

Kazachstanas

KZ-BIO-109

x

x

Kirgizija

KG-BIO-109

x

x

Rusija

RU-BIO-109

x

x

Serbija

RS-BIO-109

x

x

Tadžikija

TJ-BIO-109

x

x

Turkija

TR-BIO-109

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-109

x

x

Uzbekistanas

UZ-BIO-109

x

x

—“

19)

Su „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahamos

BS-BIO-144

x

x

Kinija

CN-BIO-144

x

x

x

Dominikos Respublika

DO-BIO-144

x

x

x

Ekvadoras

EC-BIO-144

x

x

Gvatemala

GT-BIO-144

x

x

Hondūras

HN-BIO-144

x

x

x

Malaizija

MY-BIO-144

x

x

Meksika

MX-BIO-144

x

x

Nikaragva

NI-BIO-144

x

x

x

Peru

PE-BIO-144

x

x

Filipinai

PH-BIO-144

x

x

x

Salvadoras

SV-BIO-144

x

x

x

Pietų Afrika

ZA-BIO-144

x

x

Taivanas

TW-BIO-144

x

x

x

Turkija

TR-BIO-144

x

x

—“

20)

Su „IMO Control Private Limited“ susijusio įrašo

a)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistanas

AF-BIO-147

x

x

Bangladešas

BD-BIO-147

x

x

Butanas

BT-BIO-147

x

x

Indonezija

ID-BIO-147

x

x

Indija

IN-BIO-147

-

x

Iranas

IR-BIO-147

x

x

Malaizija

MY-BIO-147

x

x

Nepalas

NP-BIO-147

x

x

Pakistanas

PK-BIO-147

x

x

Filipinai

PH-BIO-147

x

x

Šri Lanka

LK-BIO-147

x

x

Tailandas

TH-BIO-147

x

x

Vietnamas

VN-BIO-147

x

x

—“

b)

4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas ir produktai, įtraukti į III priedą“.

21)

Su „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistanas

AF-BIO-158

x

x

Azerbaidžanas

AZ-BIO -158

x

x

Gruzija

GE-BIO-158

x

Kazachstanas

KZ-BIO-158

x

Kirgizija

KG-BIO-158

x

x

Rusija

RU-BIO-158

x

Tadžikija

TJ-BIO-158

x

x

Turkija

TR-BIO-158

x

x

Turkmėnistanas

TM-BIO-158

x

x

Ukraina

UA-BIO-158

x

x

Uzbekistanas

UZ-BIO-158

x

x

—“

22)

Su „IMO Institut für Marktökologie GmbH“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Armėnija

AM-BIO-146

x

Azerbaidžanas

AZ-BIO-146

x

—“

23)

Su „Institute for Marketecology (IMO)“ susijęs įrašas keičiamas taip:

a)

Pavadinimas „Institute for Marketecology (IMO)“ pakeičiamas pavadinimu „IMO Swiss AG“;

b)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistanas

AF-BIO-143

x

x

x

Albanija

AL-BIO-143

x

x

Armėnija

AM-BIO-143

x

x

Azerbaidžanas

AZ-BIO -143

x

x

Bangladešas

BD-BIO-143

x

x

x

Bolivija

BO-BIO-143

x

x

Bosnija ir Hercegovina

BA-BIO-143

x

x

Brazilija

BR-BIO-143

x

x

x

x

x

Burkina Fasas

BF-BIO-143

x

Kamerūnas

CM-BIO-143

x

Kanada

CA-BIO-143

x

x

Čilė

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Kinija

CN-BIO-143

x

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-143

x

x

Kongo Demokratinė Respublika

CD-BIO-143

x

x

Dramblio Kaulo Krantas

CI-BIO-143

x

x

Dominikos Respublika

DO-BIO-143

x

x

Ekvadoras

EC-BIO-143

x

x

Salvadoras

SV-BIO-143

x

x

Etiopija

ET-BIO-143

x

x

Gruzija

GE-BIO-143

x

x

Gana

GH-BIO-143

x

x

Gvatemala

GT-BIO-143

x

x

Haitis

HT-BIO-143

x

x

Indija

IN-BIO-143

x

x

Indonezija

ID-BIO-143

x

x

Japonija

JP-BIO-143

x

x

Jordanija

JO-BIO-143

x

x

Kazachstanas

KZ-BIO-143

x

x

Kenija

KE-BIO-143

x

x

Kirgizija

KG-BIO-143

x

x

Lichtenšteinas

LI-BIO-143

x

Malis

ML-BIO-143

x

Meksika

MX-BIO-143

x

x

Marokas

MA-BIO-143

x

x

Namibija

NA-BIO-143

x

x

Nepalas

NP-BIO-143

x

x

Nikaragva

NI-BIO-143

x

x

Nigeris

NE-BIO-143

x

x

Nigerija

NG-BIO-143

x

x

Okupuotoji Palestinos Teritorija

PS-BIO-143

x

x

Pakistanas

PK-BIO-143

x

x

Paragvajus

PY-BIO-143

x

x

Peru

PE-BIO-143

x

x

x

Filipinai

PH-BIO-143

x

x

Rusija

RU-BIO-143

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-143

x

x

Siera Leonė

SL-BIO-143

x

x

Singapūras

SG-BIO-143

x

 

 

Pietų Afrika

ZA-BIO-143

x

x

Šri Lanka

LK-BIO-143

x

x

Sudanas

SD-BIO-143

x

x

Surinamas

SR-BIO-143

x

x

Sirija

SY-BIO-143

x

Tadžikija

TJ-BIO-143

x

x

Taivanas

TW-BIO-143

x

x

Tanzanija

TZ-BIO-143

x

x

Tailandas

TH-BIO-143

x

x

Togas

TG-BIO-143

x

x

Uganda

UG-BIO-143

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-143

x

x

x

x

Jungtiniai Arabų Emyratai

AE-BIO-143

x

Uzbekistanas

UZ-BIO-143

x

x

x

Venesuela

VE-BIO-143

x

x

Vietnamas

VN-BIO-143

x

x

x

—“

24)

Su „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanija

AL-BIO-115

x

x

Armėnija

AM-BIO-115

x

x

Ekvadoras

EC-BIO-115

x

x

Etiopija

ET-BIO-115

x

Iranas

IR-BIO-115

x

x

Japonija

JP-BIO-115

x

x

Kazachstanas

KZ-BIO-115

x

Libanas

LB-BIO-115

x

Madagaskaras

MG-BIO-115

x

x

Malaizija

MY-BIO-115

x

Meksika

MX-BIO-115

x

x

x

Moldova

MD-BIO-115

x

x

Rusija

RU-BIO-115

x

x

x

San Marinas

SM-BIO-115

x

Senegalas

SN-BIO-115

x

x

Šri Lanka

LK-BIO-115

x

x

Sirija

SY-BIO-115

x

x

Tailandas

TH-BIO-115

x

Turkija

TR-BIO-115

x

x

Ukraina

UA-BIO-115

x

x

Jungtiniai Arabų Emyratai

AE-BIO-115

x

x

x

Urugvajus

UY-BIO-115

x

x

Uzbekistanas

UZ-BIO-115

x

x

Vietnamas

VN-BIO-115

x

—“

25)

Su „Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.“ susijusio teksto 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Egiptas

EG-BIO-136

x

x

x

Libanas

LB-BIO-136

x

x

x

Marokas

MA-BIO-136

x

x

Filipinai

PH-BIO-136

x

x

Sirija

SY-BIO-136

x

Tunisas

TN-BIO-136

x

Turkija

TR-BIO-136

x

x

x

—“

26)

Su „LACON GmbH“ susijęs įrašas keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Adresas: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Germany“;

b)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžanas

AZ-BIO-134

x

x

Bangladešas

BD-BIO-134

x

x

Brazilija

BR-BIO-134

x

Burkina Fasas

BF-BIO-134

x

x

x

Gana

GH-BIO-134

x

x

Indija

IN-BIO-134

x

x

Kazachstanas

KZ-BIO-134

x

Madagaskaras

MG-BIO-134

x

x

Malis

ML-BIO-134

x

Meksika

MX-BIO-134

x

x

Marokas

MA-BIO-134

x

x

Namibija

NA-BIO-134

x

x

Nepalas

NP-BIO-134

x

x

Rusija

RU-BIO-134

x

Serbija

RS-BIO-134

x

x

Pietų Afrika

ZA-BIO-134

x

x

Tanzanija

TZ-BIO-134

x

x

Togas

TG-BIO-134

x

x

Turkija

TR-BIO-134

x

x

Ukraina

UA-BIO-134

x

Jungtiniai Arabų Emyratai

AE-BIO-134

x

—“

27)

Su „NASAA Certified Organic Pty Ltd“ susijusio teksto 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonezija

ID-BIO-119

x

x

Malaizija

MY-BIO-119

x

x

Nepalas

NP-BIO-119

x

x

Papua Naujoji Gvinėja

PG-BIO-119

x

x

Samoa

WS-BIO-119

x

x

Singapūras

SG-BIO-119

x

x

Saliamono Salos

SB-BIO-119

x

x

Šri Lanka

LK-BIO-119

x

x

Rytų Timoras

TL-BIO-119

x

x

Tonga

TO-BIO-119

x

x

—“

28)

Su „Onecert, Inc.“ susijusio įrašo

a)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Nepalas

NE-BIO-152

x

x

Samoa

WS-BIO-152

x

x

Indija

IN-BIO-152

x

Tailandas

TH-BIO-152

x

 

 

x

 

 

Uganda

UG-BIO-152

x

 

 

x

 

 

Jungtiniai Arabų Emyratai

AE-BIO-152

x

Vietnamas

VN-BIO-152

x

 

 

x“

 

 

b)

4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas ir produktai, įtraukti į III priedą“.

29)

Su „Oregon Tilth“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivija

BO-BIO-116

x

Kanada

CA-BIO-116

x

Čilė

CL-BIO-116

x

x

Kinija

CN-BIO-116

x

Hondūras

HN-BIO-116

x

Meksika

MX-BIO-116

x

x

Panama

PN-BIO-116

x

x

—“

30)

Su „Organización Internacional Agropecuaria“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-110

x

Brazilija

BR-BIO-110

x

Meksika

MX-BIO-110

x

x

Panama

PA-BIO-110

x

x

Urugvajus

UY-BIO-110

x

x

x

—“

31)

Su „TÜV Nord Integra“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:

Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Burkina Fasas

BF-BIO-160

x

x

Kamerūnas

CM-BIO-160

x

x

Egiptas

EG-BIO-160

x

x

Dramblio Kaulo Krantas

CI-BIO-160

x

x

Jordanija

JO-BIO-160

x

x

Madagaskaras

MG-BIO-160

x

x

Malis

ML-BIO-160

x

x

Marokas

MA-BIO-160

x

x

Kiurasao

CW-BIO-160

x

x

Senegalas

SN-BIO-160

x

x

—“


(1)  Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.“;

(2)  Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.“