4.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 202/2014

2014 m. kovo 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį, 11 straipsnio 3 dalį ir 12 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 10/2011 (2) I priede pateiktas Sąjungos medžiagų, kurias galima naudoti gaminant plastikines medžiagas ir gaminius, sąrašas (Sąjungos leidžiamų naudoti medžiagų sąrašas);

(2)

2012 m. liepos 24 d. Europos maisto saugos tarnyba pateikė teigiamus mokslinius vertinimus dėl dviejų papildomų medžiagų – 2-fenil-3,3-bis(4-hidroksifenil)ftalimidino (3) ir 1,3-bis(izocianatometil)benzeno (4). Šiuo metu šias medžiagas kaip su maistu besiliečiančias medžiagas Nr. 872 ir 988 reikėtų įtraukti į Sąjungos leidžiamų naudoti medžiagų sąrašą;

(3)

su maistu besiliečiančios medžiagos Nr. 988 mokslinis vertinimas parodė, kad turėtų būti kontroliuojamas jos hidrolizės produkto 1,3-benzendimetanamino išsiskyrimas. 1,3-benzendimetanaminą jau leidžiama naudoti kaip su maistu besiliečiančią medžiagą Nr. 421. Kadangi su maistu besiliečiančių medžiagų Nr. 421 ir 988 išsiskyrimas kontroliuojamas remiantis su maistu besiliečiančios medžiagos Nr. 421 išsiskyrimu, turėtų būti nustatytas grupinis apribojimas, aprėpiantis abi medžiagas. Todėl turėtų būti iš dalies pakeistas su maistu besiliečiančios medžiagos Nr. 421 leidimas, o Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedo 2 lentelėje turėtų būtų pateiktas grupinis apribojimas;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedo 1 lentelėje esančią su maistu besiliečiančią medžiagą Nr. 340 (diciandiamidą) leidžiama naudoti kaip plastikinių medžiagų priedą be konkrečios išsiskyrimo ribinės vertės. Į Maisto mokslinio komiteto 33-čią ataskaitų seriją (5) įtrauktoje nuomonėje buvo nustatyta 1 mg/kg kūno masės leidžiamoji paros dozė (LPD), dėl to konkreti išsiskyrimo ribinė vertė (SML) siekia 60 mg/kg maisto. Ši ribinė vertė atitinka bendrą konkrečią išsiskyrimo ribinę vertę, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 10/2011 11 straipsnio 2 dalyje. Kadangi 60 mg/kg SML yra nustatyta pagal toksikologinę ribą, kaip antai LPD, SML turėtų būti atskirai nurodyta Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priede;

(5)

siekiant sumažinti administracinę naštą verslo subjektams, plastikines medžiagas ir gaminius, teisėtai tiektus rinkai laikantis Reglamente (ES) Nr. 10/2011 nustatytų reikalavimų, tačiau neatitinkančius šio reglamento nuostatų, turėtų būti leidžiama tiekti rinkai iki 2015 m. kovo 24 d. Turėtų būti leista juos toliau tiekti rinkai, kol baigsis jų atsargos;

(6)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Plastikines medžiagas ir gaminius, teisėtai tiektus rinkai iki 2014 m. kovo 24 d., tačiau neatitinkančius šio reglamento nuostatų, leidžiama toliau tiekti rinkai iki 2015 m. kovo 24 d. Po tos datos tas plastikines medžiagas ir gaminius galima toliau tiekti rinkai, kol bus išnaudotos jų atsargos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

(2)  2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (OL L 12, 2011 1 15, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7):2825.

(4)  EFSA Journal 2012;10(7):2824.

(5)  Reports of the Scientific Committee for Food, 33rd series, p. 31, Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras, Liuksemburgas, 1995 m., ISBN 92-826-9275-2.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

įrašas, skirtas su maistu besiliečiančiai medžiagai Nr. 340 (diciandiamidui), pakeičiamas taip:

„340

47440

0000461–58–5

diciandiamidas

taip

ne

ne

60“

 

 

 

b)

įrašas, skirtas su maistu besiliečiančiai medžiagai Nr. 421 (1,3-benzendimetanaminui), pakeičiamas taip:

„421

13000

0001477–55–0

1,3-benzendimetanaminas

ne

taip

ne

 

(34)“

 

 

c)

eilės tvarka įterpiamas šis įrašas:

„872

 

0006607–41–6

2-fenil-3,3-bis(4-hidroksifenil)ftalimidinas

ne

taip

ne

0,05

 

Naudoti tik kaip komonomerą polikarbonato kopolimeruose.

(20)“

d)

įterpiamas šis įrašas:

„988

 

3634–83–1

1,3-bis(izocianatometil)benzenas

ne

taip

ne

 

(34)

SML(T) taikoma jo hidrolizės produkto 1,3-benzendimetanamino išsiskyrimui.

Naudoti tik kaip komonomerą gaminant vidurinio sluoksnio dangą ant poli(etilentereftalato) polimero plėvelės daugiasluoksnėje plėvelėje.“

 

2)

2 dalyje įterpiamas šis įrašas:

„34

421

988

0,05

Išreikšta kaip 1,3-benzendimetanaminas“

3)

3 lentelėje įterpiamas šis įrašas:

„20

Medžiagoje yra anilino kaip priemaišos; būtina patikrinti atitiktį pirminiams aromatiniams aminams taikomam apribojimui, kuris nustatytas II priedo 2 dalyje“.