11.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/8


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 124/2014

2014 m. vasario 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimą 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 36/2012 (2) įgyvendinamos dauguma Sprendime 2013/255/BUSP nustatytų priemonių;

(2)

2014 m. vasario 10 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/74/BUSP (3), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP;

(3)

reikėtų nustatyti papildomą turto įšaldymo taikymo išimtį Reglamente (ES) Nr. 36/2012, kad Sirijos valstybinių subjektų arba Sirijos centrinio banko lėšas ir ekonominius išteklius būtų galima naudoti siekiant Sirijos Arabų Respublikos vardu atlikti mokėjimus Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai (CGUO) už veiklą, susijusią su CGUO patikrinimo misija ir Sirijos cheminio ginklo sunaikinimu;

(4)

ta priemonė patenka į Sutarties taikymo sritį ir todėl jai įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse ją taikytų vienodai;

(5)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 36/2012 16 straipsnio pirma pastraipa papildoma šiuo punktu:

„i)

skirti vien II ir IIa prieduose išvardytų Sirijos valstybinių subjektų arba Sirijos centrinio banko Sirijos Arabų Respublikos vardu atliekamiems mokėjimams Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai (CGUO) už veiklą, susijusią su CGUO patikrinimo misija ir Sirijos cheminio ginklo sunaikinimu, visų pirma mokėjimams CGUO specialiam patikos fondui už veiklą, susijusią su visišku Sirijos cheminio ginklo sunaikinimu už Sirijos Arabų Respublikos teritorijos ribų.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 147, 2013 6 1, p. 14.

(2)  2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 (OL L 16, 2012 1 19, p. 1).

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 63.