8.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 118/2014

2014 m. sausio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1560/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 6 dalį, 16 straipsnio 4 dalį, 21 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 3 dalį, 23 straipsnio 4 dalį, 24 straipsnio 5 dalį, 29 straipsnio 1 ir 4 dalis, 31 straipsnio 4 dalį, 32 straipsnio 1 bei 5 dalis ir 35 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1560/2003 (2) priimtos kelios specialiosios priemonės, būtinos Tarybos reglamentui (EB) Nr. 343/2003 (3) taikyti;

(2)

2013 m. birželio mėn. priimtas Reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo Reglamentas (EB) Nr. 343/2003 išdėstomas nauja redakcija. Norint efektyviai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, turėtų būti nustatytos ir kitos specialiosios priemonės;

(3)

kad sistema būtų veiksmingesnė, o nacionalinės institucijos glaudžiau bendradarbiautų, reikia iš dalies pakeisti taisykles, susijusias su prašymų perimti ir atsiimti siuntimu ir nagrinėjimu, informacijos prašymais, bendradarbiavimu siekiant palengvinti šeimos narių ir kitų giminaičių (nelydimų nepilnamečių ir priklausomų asmenų atveju) susijungimą ir perdavimą;

(4)

Reglamente (EB) Nr. 1560/2003 nėra numatyta bendros atmintinės dėl Dublino / Eurodac, specialios atmintinės nelydimiems nepilnamečiams, standartinės keitimosi susijusia informacija apie nelydimus nepilnamečius formos, vienodų informacijos apie nepilnamečius ir priklausomus asmenis gavimo ir keitimosi ja sąlygų, standartinės keitimosi duomenimis prieš perdavimą formos, bendros sveikatos patikrinimo medicininės pažymos, keitimosi informacija apie asmens sveikatos duomenis prieš perdavimą vienodų sąlygų ir praktinės tvarkos. Todėl turėtų būti įtrauktos naujos nuostatos;

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 603/2013 (4) pakeičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000 (5) ir daroma Eurodac sistemos pakeitimų. Todėl reikėtų pritaikyti Reglamentą (EB) Nr. 1560/2003, kad būtų tinkamai išdėstytas Reglamente (ES) Nr. 604/2013 nustatytų procedūrų ir Reglamento (ES) Nr. 603/2013 taikymo ryšys;

(6)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 767/2008 (6) numatyta nustatyti Reglamento (ES) Nr. 604/2013 taikymo supaprastinimo taisykles. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti vienodas prašymų perimti prašytojus rengimo ir teikimo sąlygas, kad būtų įtrauktos naudojimosi Vizų informacinės sistemos duomenimis taisyklės;

(7)

kad būtų laikomasi pakitusių taikytinų standartų, reikia techninio pritaikymo ir Reglamentu (EB) Nr. 1560/2003 sukurto elektroninio ryšių tinklo naudojimo praktinės tvarkos – tai padėtų įgyvendinti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013;

(8)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (7) turėtų būti taikoma pagal šį reglamentą vykdomam nagrinėjimui;

(9)

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. pateiktiems tarptautinės apsaugos prašymams. Todėl būtina, kad šis reglamentas įsigaliotų kuo greičiau, kad būtų galima visapusiškai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 604/2013 44 straipsnio 2 dalimi įsteigto komiteto nuomonę;

(11)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1560/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1560/2003 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1560/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„2a.   Jei Vizų informacinės sistemos (VIS) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2008 (8) 21 straipsnyje nustatyta tvarka perduoto pranešimo apie tarptautinės apsaugos prašytojo pirštų atspaudų palyginimo su pirštų atspaudais, paimtais ir nusiųstais į VIS minėto reglamento 9 straipsnyje nustatyta tvarka ir patikrintais to paties reglamento 21 straipsnyje nustatyta tvarka, rezultatai yra teigiami (nustatyta atitiktis), VIS atsiųsti duomenys taip pat įtraukiami į prašymą.

(8)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).“"

2.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Prašymų atsiimti rengimas

Prašymai atsiimti rengiami laikantis standartinės III priede pateiktos formos, nurodant prašymo pobūdį, priežastis ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013 (9) nuostatas, kuriomis jis pagrįstas.

Prie prašymo taip pat atitinkamai pridedama:

a)

visų tiesioginių ir netiesioginių įrodymų, rodančių valstybės narės, į kurią kreipiamasi, atsakomybę už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, kopija, jei reikia, pridedant pastabas apie jų gavimo aplinkybes arba nurodant, kaip prašančioji valstybė narė vertina jų patikimumą, darant nuorodą į Reglamento (ES) Nr. 604/2013 22 straipsnio 3 dalyje nurodytus tiesioginių ir netiesioginių įrodymų sąrašus, kurie išdėstyti šio reglamento II priede;

b)

teigiamas rezultatas (atitiktis), kurį Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 4 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka perdavė Eurodac centrinis padalinys, palyginęs prašytojo pirštų atspaudus su anksčiau paimtais ir Centriniam padaliniui nusiųstais pirštų atspaudais minėto reglamento 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka ir patikrintais to paties reglamento 4 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka.

(9)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013 6 29, p. 31).“"

3.

8 straipsnyje įterpiama nauja dalis:

„3.   VI priede nustatyta standartinė forma naudojama perduodant atsakingai valstybei narei duomenis, būtinus asmens, kuris turi būti perduotas, teisėms užtikrinti ir būtiniausiems poreikiams patenkinti. Ši standartinė forma laikoma pranešimu, nustatytu 2 dalyje.“

4.

9 straipsnyje įterpiama nauja dalis:

„1   a. Jeigu perduodančiosios valstybės narės prašymu perdavimas atidedamas, perduodančioji ir atsakinga valstybė narė turi atnaujinti ryšį, kad kitas perdavimas būtų parengtas kuo greičiau, kaip nustatyta 8 straipsnyje, ir ne vėliau kaip per dvi savaites nuo tada, kai valdžios institucijos sužino, kad nebėra vėlavimą arba atidėjimą sukėlusių aplinkybių. Tokiu atveju prieš vykdant perdavimą išsiunčiama atnaujinta duomenų perdavimo standartinė forma, kaip nustatyta VI priede.“

5.

9 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybė narė, kuri dėl vienos iš Reglamento (ES) Nr. 604/2013 29 straipsnio 2 dalyje išvardytų priežasčių negali įvykdyti perdavimo per įprastinį šešių mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo prašymo perimti atitinkamą asmenį arba jį atsiimti arba nuo galutinio sprendimo dėl skundo arba peržiūros, dėl kurių vykdymas atidedamas, priėmimo, apie tai praneša atsakingai valstybei narei iki šio termino pabaigos. Kitaip atsakomybė už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą ir kitos Reglamente (ES) Nr. 604/2013 numatytos prievolės tenka prašančiajai valstybei narei to reglamento 29 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.“

6.

11 straipsnyje įterpiama nauja dalis:

„6.   Jeigu prašytojas yra kitos valstybės narės teritorijoje nei ta, kurioje yra vaikas, brolis ir (arba) sesuo ar motina ir (arba) tėvas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 604/2013 16 straipsnio 1 dalyje, šios dvi valstybės narės konsultuojasi tarpusavyje ir keičiasi informacija, kad nustatytų:

a)

patvirtintą prašytojo ir vaiko, brolio ir (arba) sesers ar motinos ir (arba) tėvo šeiminį ryšį;

b)

patvirtintą prašytojo ir vaiko, brolio ir (arba) sesers ar motinos ir (arba) tėvo priklausomumo ryšį;

c)

atitinkamo asmens gebėjimą pasirūpinti priklausomu asmeniu;

d)

prireikus aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti, kad būtų įvertintas negalėjimas keliauti ilgą laiką.

Keičiantis pirmoje pastraipoje nurodyta informacija naudojama šio reglamento VII priede nustatyta standartinė forma.

Prašoma valstybė narė stengiasi atsakyti per keturias savaites nuo prašymo gavimo. Jeigu turima patikimų įrodymų, kad vykdant tolesnį tyrimą būtų gauta daugiau naudingos informacijos, prašoma valstybė narė informuoja prašančiąją valstybę narę, kad reikia dviejų papildomų savaičių.

Informacijos prašymas pagal šį straipsnį rengiamas visiškai laikantis terminų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 604/2013 21 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 23 straipsnio 2 dalyje, 24 straipsnio 2 dalyje ir 25 straipsnio 1 dalyje. Šiuo įsipareigojimu nedaroma poveikio Reglamento (ES) Nr. 604/2013 34 straipsnio 5 daliai.“

7.

12 straipsnyje įterpiamos šios dalys:

„3.   Kad būtų paprasčiau imtis tinkamų veiksmų siekiant nustatyti nelydimo nepilnamečio šeimos narių, brolių ir (arba) seserų arba giminaičių tapatybę, valstybė narė, kuriai nelydimas nepilnametis pateikė tarptautinės apsaugos prašymą, pagal Reglamento (ES) Nr. 604/2013 5 straipsnį surengusi asmeninį pokalbį, kuriame dalyvauja to reglamento 6 straipsnio 2 dalyje nurodytas atstovas, ieško informacijos ir (arba) atsižvelgia į nepilnamečio pateiktą informaciją arba informaciją, gautą iš kitų patikimų šaltinių, kuriems žinoma nepilnamečio, jo šeimos, brolio ir (arba) sesers arba giminaičio padėtis ir nukeliautas maršrutas.

Valdžios institucijos, kurios vykdo už nelydimo nepilnamečio prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą, į ją kuo didesniu mastu įtraukia Reglamento (ES) Nr. 604/2013 6 straipsnio 2 dalyje nustatytą atstovą.

4.   Jeigu vykdydama Reglamento (ES) Nr. 604/2013 8 straipsnyje nustatytus įsipareigojimus valstybė narė, vykdanti už nelydimo nepilnamečio prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą, turi informacijos, kuri leidžia pradėti šeimos nario, brolio ir (arba) sesers arba giminaičio tapatybės ir (arba) buvimo vietos nustatymą, ta valstybė narė atitinkamai konsultuojasi su kitomis valstybėmis narėmis ir keičiasi informacija, kad:

a)

nustatytų valstybių narių teritorijoje esančių šeimos narių, brolių ir (arba) seserų arba giminaičių tapatybę;

b)

nustatytų įrodytus šeimos ryšius;

c)

įvertintų giminaičio gebėjimą pasirūpinti nelydimu nepilnamečiu, įskaitant atvejus, kai nelydimo nepilnamečio šeimos narių, brolių ir (arba) seserų arba giminaičių yra daugiau kaip vienoje valstybėje narėje.

5.   Kai keičiantis 4 dalyje nurodyta informacija nustatoma, kad kitoje valstybėje narėje arba valstybėse narėse yra daugiau šeimos narių, brolių ir (arba) seserų arba giminaičių, valstybė narė, kurioje yra nelydimas nepilnametis, bendradarbiauja su atitinkama valstybe nare arba valstybėmis narėmis, kad nustatytų tinkamiausią asmenį, kuriam būtų patikėtas nepilnametis ir visų pirma, kad nustatytų:

a)

nepilnamečio ir valstybių narių teritorijoje nustatytų skirtingų asmenų šeimos ryšių tvirtumą;

b)

atitinkamų asmenų gebėjimą ir galimybes pasirūpinti nepilnamečiu;

c)

nepilnamečio interesus kiekvienu atveju.

6.   Keičiantis 4 dalyje nurodyta informacija naudojama šio reglamento VIII priede nustatyta standartinė forma.

Prašoma valstybė narė stengiasi atsakyti per keturias savaites nuo prašymo gavimo. Jeigu turima patikimų įrodymų, kad vykdant tolesnį tyrimą būtų gauta daugiau naudingos informacijos, prašoma valstybė narė informuos prašančiąją valstybę narę, kad reikia dviejų papildomų savaičių.

Informacijos prašymas pagal šį straipsnį rengiamas visiškai laikantis terminų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 604/2013 21 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 23 straipsnio 2 dalyje, 24 straipsnio 2 dalyje ir 25 straipsnio 1 dalyje. Šiuo įsipareigojimu nedaroma poveikio Reglamento (ES) Nr. 604/2013 34 straipsnio 5 daliai.“

8.

15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybių narių tarpusavio prašymai, atsakymai ir visa rašytinė korespondencija, susijusi su Reglamento (ES) Nr. 604/2013 taikymu, siunčiama per šio reglamento II antraštinėje dalyje numatytą elektroninių ryšių tinklą „DubliNet“.“

9.

Įterpiamas naujas 15a straipsnis:

„15a straipsnis

Keitimosi sveikatos duomenimis prieš perdavimą vienodos sąlygos ir praktinė tvarka

Sveikatos duomenimis prieš perdavimą keičiamasi ir, svarbiausia, IX priede nustatytos sveikatos patikrinimo medicininės pažymos siunčiamos tik tarp valdžios institucijų, apie kurias per „DubliNet“ pranešta Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 604/2013 35 straipsnį.

Prašytoją perduodanti valstybė narė ir atsakinga valstybė narė, atsižvelgdamos į atvejo aplinkybes, visų pirma, į poreikį imtis skubių veiksmų po atvykimo, turi stengtis prieš sveikatos patikrinimo medicininės pažymos siuntimą susitarti dėl kalbos, kuria ši pažyma bus rengiama.“

10.

Įterpiamas naujas 16a straipsnis:

„16a straipsnis

Informacinės atmintinės tarptautinės apsaugos prašytojams

1.   X priede pateikiama bendra atmintinė, kurioje visiems tarptautinės apsaugos prašytojams teikiama informacija apie Reglamento (ES) Nr. 604/2013 nuostatas ir Reglamento (ES) Nr. 603/2013 taikymą.

2.   XI priede pateikiama konkreti nelydimiems vaikams, kurie prašo tarptautinės apsaugos, skirta atmintinė.

3.   XII priede pateikiama informacija trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės, sulaikytiems dėl neteisėto išorės sienos kirtimo.

4.   XIII priede pateikiama informacija trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės, kurie, kaip nustatyta, neteisėtai yra valstybėje narėje.“

11.

18 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

12.

19 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Formos, kurių šablonai pateikiami I ir III prieduose, ir V, VI, VII, VIII ir IX prieduose pateiktos informacijos prašymo formos tarpusavyje siunčiamos vienų nacionalinių informacijos centrų kitiems Komisijos nurodytu formatu. Komisija praneša valstybėms narėms apie techninius reikalavimus.“

13.

20 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kiekvienas duomenų siuntimas turi nuorodos numerį, pagal kurį galima aiškiai nustatyti bylą, kuriai šie duomenys priklauso, ir prašymą pateikusią valstybę narę. Pagal numerį taip pat turėtų būti įmanoma nustatyti, ar duomenų siuntimas susiję su perėmimu (1 tipas), atsiėmimu (2 tipas), informacijos prašymu (3 tipas), keitimusi informacija apie prašytojo vaiką, brolį ir (arba) seserį arba tėvą ir (arba) motiną, kurie nuo jo priklauso (4 tipas), keitimusi informacija apie nelydimo nepilnamečio šeimą, brolį ir (arba) seserį arba giminaitį (5 tipas), informacijos siuntimu prieš perdavimą (6 tipas) arba bendros sveikatos patikrinimo medicininės pažymos siuntimu (7 tipas).“

14.

20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jei prašyme remiamasi iš Eurodac gautais duomenimis, pridedamas prašomos valstybės narės Eurodac nuorodos numeris.“

15.

21 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei nacionalinis informacijos centras nusiuntė duomenis kitam nacionaliniam informacijos centrui, kurio darbas buvo nutrūkęs, centrinės ryšių infrastruktūros lygmens siuntimo registracinis įrašas laikomas siuntimo datos ir laiko įrodymu. Nutrūkus nacionalinio informacijos centro darbui, vis vien laikomasi Reglamente (ES) Nr. 604/2013 nustatytų prašymo arba atsakymo siuntimo terminų.“

16.

Priedai pakeičiami šio reglamento priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 180, 2013 6 29, p. 31.

(2)  2003 m. rugsėjo 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1560/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles (OL L 222, 2003 9 5, p. 3).

(3)  2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 343/2003, nustatantis valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (OL L 50, 2003 2 25, p. 1).

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 180, 2013 6 29, p. 1).

(5)  2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją (OL L 316, 2000 12 15, p. 1).

(6)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).

(7)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).


PRIEDAS

I PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

II PRIEDAS

(Nuorodos į Reglamento (ES) Nr. 604/2013 straipsnius)

A   SĄRAŠAS

ĮRODYMAI

I.   Valstybės, atsakingos už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymas

1.   Jei prašytojas yra nelydimas nepilnametis, šeimos nario arba giminaičio (tėvo, motinos, vaiko, brolio ar sesers, tetos, dėdės, senelio (-ės), už vaiką atsakingo suaugusio asmens, globėjo) buvimas (8 straipsnis)

Dokumentiniai įrodymai

rašytinis kitos valstybės narės patvirtinimas apie pateiktus duomenis,

išrašai iš registrų,

šeimos nariui išduoti leidimai gyventi,

dokumentas, įrodantis asmenų ryšį (jei yra),

jeigu dokumentų nėra prireikus – DNR ar kraujo tyrimas.

2.   Tarptautinės apsaugos gavėju pripažinto šeimos nario oficiali gyvenamoji vieta kurioje nors valstybėje narėje (9 straipsnis)

Dokumentiniai įrodymai

rašytinis kitos valstybės narės pateiktų duomenų patvirtinimas,

išrašai iš registrų,

asmeniui, turinčiam pabėgėlio arba tarptautinės apsaugos statusą, išduoti leidimai gyventi,

dokumentas, įrodantis asmenų ryšį (jei yra),

atitinkamų asmenų sutikimas.

3.   Šeimos nario, dėl kurio tarptautinės apsaugos prašymo vienoje iš valstybių narių dar nepriimtas pirmas sprendimas iš esmės, buvimas (10 straipsnis)

Dokumentiniai įrodymai

rašytinis kitos valstybės narės patvirtinimas apie pateiktus duomenis,

išrašai iš registrų,

laikini leidimai gyventi, išduoti asmeniui jo prašymo svarstymo metu,

dokumentas, įrodantis asmenų ryšį (jei yra),

jeigu dokumentų nėra prireikus – DNR ar kraujo tyrimas,

atitinkamų asmenų sutikimas.

4.   Galiojantys teisę gyventi šalyje patvirtinantys dokumentai (12 straipsnio 1 ir 3 dalys) arba mažiau nei prieš 2 metus baigę galioti teisę gyventi šalyje patvirtinantys dokumentai [ir įsigaliojimo data] (12 straipsnio 4 dalis))

Dokumentiniai įrodymai

teisę gyventi šalyje patvirtinantis dokumentas,

išrašai iš užsieniečių registro arba kitų panašių registrų,

teisę gyventi šalyje patvirtinantį dokumentą išdavusios valstybės narės pranešimai / duomenų patvirtinimas.

5.   Galiojančios vizos (12 straipsnio 2 ir 3 dalys) ir mažiau nei prieš 6 mėnesius baigusios galioti vizos [ir įsigaliojimo data] (12 straipsnio 4 dalis)

Dokumentiniai įrodymai

išduota viza (galiojanti ar baigusi galioti, kaip tinkama),

išrašai iš užsieniečių registro arba kitų panašių registrų,

teigiamas rezultatas (atitiktis), perduotas VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 21 straipsnį,

vizą išdavusios valstybės narės pranešimas / duomenų patvirtinimas.

6.   Atvykimas į valstybės teritoriją teisėtai kertant išorės sieną (14 straipsnis)

Dokumentiniai įrodymai

atvykimo spaudas pase,

išvykimo iš šalies, turinčios sieną su valstybe nare, spaudas, atkreipiant dėmesį į prašytojo kelionės maršrutą ir datą, kada siena kirsta,

bilietai, įtikinamai įrodantys atvykimą kertant išorės sieną,

atvykimo spaudas arba atitinkamas įrašas pase.

7.   Neteisėtas atvykimas kertant išorės sieną (13 straipsnio 1 dalis)

Dokumentiniai įrodymai

teigiama atitiktis, gauta iš Eurodac, palyginus prašytojo pirštų atspaudus, paimtus laikantis Eurodac reglamento 14 straipsnyje nustatytos tvarkos,

atvykimo spaudas netikrame arba suklastotame pase,

išvykimo iš šalies, turinčios sieną su valstybe nare, spaudas, atkreipiant dėmesį į prašytojo kelionės maršrutą ir datą, kada siena kirsta,

bilietai, įtikinamai įrodantys atvykimą kertant išorės sieną,

atvykimo spaudas arba atitinkamas įrašas pase.

8.   Gyvenimas valstybėje narėje ne mažiau kaip penkis mėnesius (13 straipsnio 2 dalis)

Dokumentiniai įrodymai

leidimai, leidžiantys gyventi šalyje, išduoti, kol svarstomas prašymas išduoti leidimą gyventi,

neįvykdyti kas penkis arba daugiau mėnesių duodami raginimai išvykti, arba nurodymai išsiųsti asmenį atgal,

išrašai iš ligoninių, įkalinimo, arešto įstaigų.

9.   Išvykimas iš valstybių narių teritorijos (19 straipsnio 2 dalis)

Dokumentiniai įrodymai

išvykimo spaudas,

išrašai iš trečiosios šalies registrų (gyvenamosios vietos patvirtinimas),

bilietai, įtikinamai įrodantys išvykimą arba atvykimą kertant išorės sieną,

valstybės narės, iš kurios prašytojas išvyko iš valstybių narių teritorijos, pranešimas / patvirtinimas,

trečiosios šalies, turinčios sieną su valstybe nare, spaudas, atkreipiant dėmesį į prašytojo kelionės maršrutą ir datą, kada siena kirsta.

II.   Valstybės narės, atsakingos už prašymo nagrinėjimą, įsipareigojimai priimti atgal arba atsiimti prašytoją

1.   Atsakingos valstybės narės nustatymas vyksta toje valstybėje narėje, kurioje buvo pateiktas prašymas (20 straipsnio 5 dalis)

Dokumentiniai įrodymai

teigiama atitiktis, gauta iš Eurodac, palyginus prašytojo pirštų atspaudus, paimtus laikantis Eurodac reglamento 9 straipsnyje nustatytos tvarkos,

prašytojo pateikta forma,

valdžios institucijų parengtas oficialus pranešimas,

pirštų atspaudai, paimti pateikus prašymą,

išrašai iš atitinkamų registrų ir bylų,

valdžios institucijų raštiškas pranešimas, kuriuo patvirtinama, kad prašymas buvo pateiktas.

2.   Prašymas nagrinėjamas arba buvo pateiktas anksčiau (18 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktai)

Dokumentiniai įrodymai

teigiama atitiktis, gauta iš Eurodac, palyginus prašytojo pirštų atspaudus, paimtus laikantis Eurodac reglamento 9 straipsnyje nustatytos tvarkos,

prašytojo pateikta forma,

valdžios institucijų parengtas oficialus pranešimas,

pirštų atspaudai paimti pateikus prašymą,

išrašai iš atitinkamų registrų ir bylų,

valdžios institucijų raštiškas pranešimas, kuriuo patvirtinama, kad prašymas buvo pateiktas.

3.   Išvykimas iš valstybių narių teritorijos (20 straipsnio 5 dalis, 19 straipsnio 2 dalis)

Dokumentiniai įrodymai

išvykimo spaudas,

išrašai iš trečiosios šalies registrų (gyvenamosios vietos patvirtinimas),

trečios šalies, turinčios sieną su valstybe nare, išvykimo spaudas, atkreipiant dėmesį į prašytojo kelionės maršrutą ir datą, kada siena kirsta,

valdžios institucijų raštiškas patvirtinimas, kad užsienietis iš tikrųjų išsiųstas.

4.   Išsiuntimas iš valstybių narių teritorijos (19 straipsnio 3 dalis)

Dokumentiniai įrodymai

valdžios institucijų raštiškas patvirtinimas, kad užsienietis iš tikrųjų išsiųstas,

išvykimo spaudas,

duomenų, susijusių su trečiosios šalies įvykdytu išsiuntimu, patvirtinimas.

B   SĄRAŠAS

NETIESIOGINIAI ĮRODYMAI

I.   Valstybės, atsakingos už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymas

1.   Nelydimo nepilnamečio prašytojo šeimos nario (tėvo, motinos, globėjo) buvimas (8 straipsnis)

Orientaciniai įrodymai  (1)

prašytojo pateikti duomenys, kuriuos galima patikrinti,

susijusių šeimos narių pareiškimai,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas.

2.   Pabėgėliu arba tarptautinės apsaugos gavėju pripažinto šeimos nario oficiali gyvenamoji vieta valstybėje narėje (9 straipsnis)

Orientaciniai įrodymai

prašytojo pateikti duomenys, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas.

3.   Šeimos nario, dėl kurio tarptautinės apsaugos prašymo vienoje iš valstybių narių dar nepriimtas pirmas sprendimas iš esmės, buvimas (10 straipsnis)

Orientaciniai įrodymai

prašytojo pateikti duomenys, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas.

4.   Galiojantys teisę gyventi šalyje patvirtinantys dokumentai (12 straipsnio 1 ir 3 dalys) arba mažiau nei prieš 2 metus baigę galioti teisę gyventi šalyje patvirtinantys dokumentai [ir įsigaliojimo data] (12 straipsnio 4 dalis))

Orientaciniai įrodymai

išsamūs prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

valstybės narės, kuri neišdavė leidimo gyventi, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

5.   Galiojančios vizos (12 straipsnio 2 ir 3 dalys) ir mažiau nei prieš 6 mėnesius baigusios galioti vizos [ir įsigaliojimo data] (12 straipsnio 4 dalis)

Orientaciniai įrodymai

išsamūs prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

valstybės narės, kuri neišdavė leidimo gyventi, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

6.   Atvykimas į valstybės teritoriją teisėtai kertant išorės sieną (14 straipsnis)

Orientaciniai įrodymai

išsamūs prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

kitos valstybės narės arba trečiosios šalies pranešimai / duomenų patvirtinimas,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

pirštų atspaudai, išskyrus atvejus, kai valdžios institucijos juos paėmė užsieniečiui kirtus išorės sieną.

Šiais atvejais, tai dokumentinis įrodymas, apibrėžtas A sąraše,

bilietai,

viešbučio sąskaitos,

pažymėjimai, leidžiantys patekti į visuomenines arba privačias valstybių narių įstaigas,

apsilankymo pas gydytojus, odontologus ir t. t. kortelės,

duomenys, liudijantys, kad prašytojas naudojosi kelionių agentūros paslaugomis,

kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

7.   Atvykimas į valstybės teritoriją neteisėtai kertant išorės sieną (13 straipsnio 1 dalis)

Orientaciniai įrodymai

išsamūs prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

kitos valstybės narės arba trečiosios šalies pranešimai / duomenų patvirtinimas,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

pirštų atspaudai, išskyrus atvejus, kai valdžios institucijos juos paėmė užsieniečiui kirtus išorės sieną.

Šiais atvejais, tai dokumentinis įrodymas, apibrėžtas A sąraše,

bilietai,

viešbučio sąskaitos,

pažymėjimai, leidžiantys patekti į visuomenines arba privačias valstybių narių įstaigas,

apsilankymo pas gydytojus, odontologus ir t. t. kortelės,

duomenys, liudijantys, kad prašytojas naudojosi kurjerių arba kelionių agentūros paslaugomis,

kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

8.   Gyvenimas valstybėje narėje ne mažiau kaip penkis mėnesius (13 straipsnio 2 dalis)

Orientaciniai įrodymai

išsamūs prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

nevyriausybinės organizacijos, pvz., organizacijos, apgyvendinančios asmenis, kuriems reikia būsto, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

pirštų atspaudai,

bilietai,

viešbučio sąskaitos,

pažymėjimai, leidžiantys patekti į visuomenines arba privačias valstybių narių įstaigas,

apsilankymo pas gydytojus, odontologus ir t. t. kortelės,

duomenys, liudijantys, kad prašytojas naudojosi kurjerių arba kelionių agentūros paslaugomis,

kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

9.   Išvykimas iš valstybių narių teritorijos (19 straipsnio 2 dalis)

Orientaciniai įrodymai

išsamūs prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

kitos valstybės narės pranešimai / duomenų patvirtinimas,

žr. 19 straipsnio 2 dalį: išvykimo spaudas, kai atitinkamas prašytojas išvyko iš valstybių narių teritorijos mažiausiai 3 mėnesiams,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

pirštų atspaudai, išskyrus atvejus, kai valdžios institucijos juos paėmė užsieniečiui kirtus išorės sieną.

Šiais atvejais, tai dokumentinis įrodymas, apibrėžtas A sąraše,

bilietai,

viešbučio sąskaitos,

apsilankymo trečiojoje šalyje pas gydytojus, odontologus ir t. t. kortelės,

duomenys, liudijantys, kad prašytojas naudojosi kurjerių arba kelionių agentūros paslaugomis,

kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

II.   Valstybės narės, atsakingos už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, įsipareigojimai priimti atgal arba atsiimti prašytoją

1.   Atsakingos valstybės narės nustatymas vyksta toje valstybėje narėje, kurioje buvo pateiktas prašymas (20 straipsnio 5 dalis)

Orientaciniai įrodymai

prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

kitos valstybės narės pranešimai / duomenų patvirtinimas.

2.   Tarptautinės apsaugos prašymas nagrinėjamas arba buvo pateiktas anksčiau (18 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktai)

Orientaciniai įrodymai

prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

kitos valstybės narės pranešimai / duomenų patvirtinimas.

3.   Išvykimas iš valstybių narių teritorijos (20 straipsnio 5 dalis ir 19 straipsnio 2 dalis)

Orientaciniai įrodymai

išsamūs prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

kitos valstybės narės pranešimai / duomenų patvirtinimas,

išvykimo spaudas, kai atitinkamas prašytojas išvyko iš valstybių narių teritorijos mažiausiai 3 mėnesiams,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

pirštų atspaudai, išskyrus atvejus, kai valdžios institucijos juos paėmė užsieniečiui kirtus išorės sieną.

Šiais atvejais, tai dokumentinis įrodymas, apibrėžtas A sąraše,

bilietai,

viešbučio sąskaitos,

apsilankymo trečiojoje šalyje pas gydytojus, odontologus ir t. t. kortelės,

duomenys, liudijantys, kad prašytojas naudojosi kurjerių arba kelionių agentūros paslaugomis,

kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

4.   Išsiuntimas iš valstybių narių teritorijos (19 straipsnio 3 dalis)

Orientaciniai įrodymai

prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

išvykimo spaudas, kai atitinkamas prašytojas išvyko iš valstybių narių teritorijos mažiausiai 3 mėnesiams,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

pirštų atspaudai, išskyrus atvejus, kai valdžios institucijos juos paėmė užsieniečiui kirtus išorės sieną.

Šiais atvejais, tai dokumentinis įrodymas, apibrėžtas A sąraše,

bilietai,

viešbučio sąskaitos,

apsilankymo pas gydytojus, odontologus ir t. t. kortelės,

duomenys, liudijantys, kad prašytojas naudojosi kurjerių arba kelionių agentūros paslaugomis,

kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

III PRIEDAS

Image

Image

IV PRIEDAS

Image

V PRIEDAS

Image

VI PRIEDAS

Image

Image

VII PRIEDAS

Image

Image

VIII PRIEDAS

Image

Image

Image

IX PRIEDAS

Image

Image

X PRIEDAS

A   DALIS

INFORMACIJA APIE DUBLINO REGLAMENTĄ TARPTAUTINĖS APSAUGOS PRAŠYTOJAMS PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 604/2013 4 STRAIPSNĮ (2)

Paprašėte mūsų, kad jus apsaugotume, nes manote, kad buvote priverstas palikti savo šalį dėl persekiojimo, karo ar didelės žalos pavojaus. Pagal teisės aktus tai vadinama tarptautinės apsaugos prašymu, o jūs esate prašytojas. Apsaugos prašantys žmonės dažnai vadinami prieglobsčio prašytojais.

Tai, kad paprašėte prieglobsčio čia, negarantuoja, kad čia išnagrinėsime jūsų prašymą. Jūsų prašymą nagrinėsianti šalis nustatoma pagal Europos Sąjungos teisės akto, žinomo kaip Dublino reglamentas, nustatytą procedūrą. Pagal šį teisės aktą už jūsų prašymo nagrinėjimą atsako tik viena šalis.

Šis teisės aktas taikomas geografiniame regione, apimančiame 32 šalis (3). Šioje atmintinėje mes šias 32 šalis vadiname Dublino šalimis.

Jeigu ko nors šioje atmintinėje nesuprantate, kreipkitės į mūsų valdžios institucijas.

Prieš pradėdami svarstyti jūsų prieglobsčio prašymą turime nustatyti, ar už jo nagrinėjimą atsakingi mes, ar kita šalis – tai vadiname Dublino procedūra. Dublino procedūra nesusijusi su priežastimi, dėl kurios prašote prieglobsčio. Ja tebus sprendžiamas klausimas, kuri šali privalo priimti sprendimą dėl jūsų prieglobsčio prašymo.

Kiek laiko užtruks nuspręsti, kuri šalis nagrinės mano prašymą?

Kiek laiko užtruks išnagrinėti mano prašymą?

Jei mūsų valdžios institucijos nutars, kad dėl jūsų prieglobsčio prašymo turime spręsti mes, tai reikš, kad galėsite likti šioje šalyje, o jūsų prašymas bus nagrinėjamas čia. Tada nedelsiant prasidės jūsų prašymo nagrinėjimo procesas.

Jei nutarsime, kad už jūsų prašymą atsakinga kita šalis, sieksime kuo greičiau jus išsiųsti į tą šalį, kad jūsų prašymas galėtų būti svarstomas ten. Visa Dublino procedūra iki jūsų perkėlimo į tą šalį įprastomis aplinkybėmis gali užtrukti iki 11 mėnesių. Tada jūsų prieglobsčio prašymas bus nagrinėjamas atsakingoje šalyje. Jei slėpsitės nuo valdžios institucijų, būsite įkalintas ar sulaikytas arba apskųsite sprendimą dėl perdavimo, šis laikotarpis gali būti kitoks. Jei kai kurios iš šių aplinkybių jums taikomos, gausite konkrečią informaciją apie tai, koks laikotarpis jums taikomas. Jeigu būsite sulaikytas, jus informuos apie sulaikymo priežastis ir jums prieinamas teisių gynimo priemones.

Kaip nusprendžiama, kuri šalis atsakinga už mano prašymą?

Teisės aktuose numatyta įvairių priežasčių, dėl kurių šalis gali būti atsakinga už jūsų prašymo nagrinėjimą. Šios priežastys teisės aktuose vertinamos pagal svarbą, pradedant nuo to, ar toje Dublino šalyje turite šeimos narių; ar turite ar praeityje turėjote kurios nors Dublino šalies vizą ar leidimą gyventi; ar esate teisėtai ar neteisėtai vykęs į kitą Dublino šalį arba per ją.

Jei turite šeimos narių kitoje Dublino šalyje, svarbu, kad mums kuo greičiau apie tai praneštumėte. Jei jūsų vyras, žmona ar vaikas yra prieglobsčio prašytojas arba jam buvo suteikta tarptautinė apsauga kitoje Dublino šalyje, ta šalis gali būti atsakinga už jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą.

Galime nuspręsti nagrinėti jūsų prašymą šioje šalyje, net jei toks nagrinėjimas pagal Dublino reglamente nustatytus kriterijus mums nepriklauso. Neišsiųsime jūsų į šalį, jei nustatyta, kad joje gali būti pažeistos jūsų žmogaus teisės.

O jei į kitą šalį vykti nenoriu?

Turite galimybę pasakyti, kad nesutinkate su sprendimu būti išsiųstas į kitą Dublino šalį, ir galite šį sprendimą apskųsti teisme ar tribunole. Taip pat iki jūsų skundo išnagrinėjimo ar peržiūros pabaigos galite prašyti likti šioje šalyje.

Jeigu atsisakysite savo prieglobsčio prašymo ir išvyksite į kitą Dublino šalį, tikėtina, kad būsite perduotas atgal į šią šalį arba į kitą atsakingą šalį.

Todėl svarbu, kad jums paprašius prieglobsčio, liktumėte čia, kol nuspręsime: 1) kas atsakingas už jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą ir (arba) 2) nagrinėti jūsų prieglobsčio prašymą šioje šalyje.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu laikysime, kad galite bandyti nuo mūsų pabėgti ar pasislėpti dėl to, kad nenorite, jog išsiųstume jus į kitą šalį, galite būti sulaikytas (uždarame centre). Tokiu atveju turėsite teisę į teisinį atstovą, o mes jus informuosime apie kitas jūsų teises, įskaitant teisę apskųsti sulaikymą.

Kodėl manęs prašoma leisti paimti pirštų atspaudus?

Jums teikiant prieglobsčio prašymą, jei jums yra ne mažiau kaip 14 metų, bus paimti jūsų pirštų atspaudai, kurie bus perduoti į pirštų atspaudų duomenų bazę, vadinamą „Eurodac“. Privalote šią procedūrą vykdyti – teisės aktai jus įpareigoja leisti paimti pirštų atspaudus.

Jei jūsų pirštų atspaudai bus nekokybiški, taip pat ir dėl to, kad tyčia susižalojote pirštus, pirštų atspaudai ateityje bus paimti pakartotinai.

Jūsų pirštų atspaudai bus patikrinti Eurodac siekiant išsiaiškinti, ar esate prašęs prieglobsčio anksčiau, arba sužinoti, ar anksčiau pasienyje buvo paimti jūsų pirštų atspaudai. Tai padeda nustatyti, kuri Dublino šalis atsakinga už jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą.

Jūsų pirštų atspaudai taip pat gali būti patikrinti Vizų informacinėje sistemoje (VIS), kuri yra informacijos, susijusios su Šengeno erdvėje išduotomis vizomis, duomenų bazė. Jeigu dabar turite ar anksčiau turėjote kitos Dublino šalies vizą, galite būti ten išsiųsti jūsų tarptautinės apsaugos prašymo svarstymui.

Kadangi pateikėte prieglobsčio prašymą, jūsų pirštų atspaudų duomenys Eurodac bus saugomi 10 metų; po 10 metų jie bus automatiškai ištrinti iš Eurodac. Jei jūsų prieglobsčio prašymas bus patenkintas, jūsų pirštų atspaudai duomenų bazėje liks, kol bus automatiškai ištrinti. Jums tapus Dublino šalies piliečiu, jūsų pirštų atspaudai bus ištrinti tuo metu. Jūsų pirštų atspaudai ir duomenys apie jūsų lytį bus saugomi Eurodac; jūsų vardas, pavardė, nuotrauka, gimimo data ir pilietybė į Eurodac duomenų bazę nesiunčiami, tačiau gali būti saugomi nacionalinėje duomenų bazėje.

Bet kada ateityje galite mūsų paprašyti su jumis susijusių duomenų, kuriuos įrašėme Eurodac. Jei manote, kad duomenys netikslūs arba kad jie neturėtų būti saugomi, galite prašyti juos pataisyti ar ištrinti. Informacijos apie valdžios institucijas, atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą (arba kontrolę) šioje šalyje, ir atitinkamas valdžios institucijas, atsakingas už duomenų apsaugos priežiūrą, galima rasti [xx p.]

Eurodac valdo Europos Sąjungos agentūra, vadinama „eu-LISA“. Jūsų duomenys gali būti naudojami tik teisės aktuose apibrėžtais tikslais. Jūsų duomenis gaus tik Eurodac centrinė sistema. Jei ateityje prašysite prieglobsčio kitoje Dublino šalyje, jūsų pirštų atspaudai bus nusiųsti patikrinti į tą šalį. Eurodac saugomais duomenimis nebus dalijamasi su jokia kita Dublino sistemai nepriklausančia šalimi ar organizacija.

Nuo 2015 m. liepos 20 d. jūsų pirštų atspaudų galės ieškoti tokios institucijos kaip policija ir Europos policijos biuras (Europolas), kurios galės prašyti prieigos prie Eurodac duomenų bazės siekdamos užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams ir terorizmui, juos nustatyti ir ištirti.

Kokios yra mano teisės, kol sprendžiama, kuri šalis atsakinga už mano prieglobsčio prašymą?

Turite teisę pasilikti šioje šalyje, jeigu už jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakingi mes, arba, jei atsakinga kita šalis, kol būsite ten perkeltas. Jei už jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakinga ši šalis, turite teisę pasilikti čia mažiausiai iki tol, kol bus priimtas pirmas sprendimas dėl jūsų prieglobsčio prašymo. Jūs taip pat turite teisę į materialines priėmimo sąlygas, pvz., apgyvendinimą, maistą ir t. t., taip pat pirminę sveikatos priežiūrą ir būtinąją medicinos pagalbą. Jums bus sudaryta galimybė pateikti mums informaciją apie jūsų padėtį ir šeimos narių buvimą Dublino šalių teritorijoje žodžiu ir (arba) raštu ir tai padaryti jūsų gimtąja kalba arba kita kalba, kuria gerai kalbate (arba prireikus pasinaudoti vertėjo žodžiu paslaugomis). Taip pat gausite sprendimo perduoti jus kitai šaliai raštišką kopiją. Taip pat turite teisę kreiptis į mus dėl papildomos informacijos ir (arba) kreiptis į Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro (UNHCR) biurą šioje šalyje.

Jei manysime, kad už jūsų prašymo nagrinėjimą gali būti atsakinga kita šalis, gausite išsamesnės informacijos apie tą procedūrą ir kokį ji daro poveikį jums ir jūsų teisėms (4).

Informacija ryšiams, visų pirma: (įrašyti konkrečios valstybės narės informaciją)

prieglobsčio institucijos adresas ir kontaktiniai duomenys;

nacionalinės priežiūros įstaigos duomenys;

Eurodac duomenų valdytojo ir jo atstovo tapatybė;

duomenų valdytojo institucijos kontaktiniai duomenys;

vietos UNHCR biuro (jei yra) duomenys ryšiams;

teisinės pagalbos teikėjų arba pabėgėlių paramos organizacijų kontaktiniai duomenys;

TMO kontaktiniai duomenys.

B   DALIS

DUBLINO PROCEDŪRA. INFORMACIJA TARPTAUTINĖS APSAUGOS PRAŠYTOJAMS, KURIEMS TAIKOMA DUBLINO PROCEDŪRA, PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 604/2013 4 STRAIPSNĮ (5)

Šią atmintinę gavote todėl, kad šioje šalyje arba kitoje Dublino šalyje paprašėte tarptautinės apsaugos (prieglobsčio), ir mūsų institucijos turi pagrindo manyti, kad už jūsų prašymo nagrinėjimą gali būti atsakinga kita šalis.

Kuri šalis yra atsakinga, nustatysime pagal Europos Sąjungos teisės nustatytą procedūrą, reglamentuojamą Dublino reglamento. Ši procedūra žinoma kaip Dublino procedūra. Šia atmintine siekiama atsakyti į dažniausius klausimus apie šią procedūrą, kurie jums gali kilti.

Jei ko nors joje nesuprantate, kreipkitės į valdžios institucijas.

Kodėl dalyvauju Dublino procedūroje?

Dublino reglamentas taikomas geografiniame regione, apimančiame 32 šalis. „Dublino šalys“ yra: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija) ir 4 Dublino reglamento asocijuotosios šalys (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija).

Dublino procedūra nustatoma, kuri viena šalis atsakinga už jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą. Tai reiškia, kad galite būti šios šalies perduotas kitai šaliai, kuri atsakinga už jūsų prašymo nagrinėjimą.

Dublino procedūra siekiama dviejų tikslų:

užtikrinti, kad jūsų prieglobsčio prašymas pasiektų už jo nagrinėjimą atsakingos šalies valdžią;

užtikrinti, kad nepateiktumėte keleto prieglobsčio prašymų keliose šalyse, siekdamas pratęsti savo buvimą Dublino šalyse.

Kol nenuspręsta, kuri šalis turi priimti sprendimą dėl jūsų prašymo, valdžios institucijos detaliai nesvarstys jūsų prašymo.

SVARBU. Negalite persikelti į kitą Dublino šalį. Jei persikelsite į kitą Dublino šalį, būsite sugrąžinti čia arba į šalį, kurioje anksčiau prašėte prieglobsčio. Jei atsisakysite savo čia pateikto prašymo, atsakinga šalis nepasikeis. Jei slėpsitės ar bėgsite, taip pat rizikuojate būti sulaikytas.

Jeigu praeityje esate buvęs vienoje iš Dublino šalių ir prieš atvykdamas į šią šalį buvote išvykęs iš Dublino šalių regiono, privalote mums pasisakyti apie tai. Tai svarbu, nes tai gali nulemti, kuri šalis bus atsakinga už jūsų prašymo nagrinėjimą. Jūsų gali būti paprašyta įrodyti ne Dublino šalyse praleistą laiką, pavyzdžiui, spaudu pase, sprendimu dėl sugrąžinimo arba išsiuntimo arba oficialiais dokumentais, iš kurių matytųsi, kad gyvenote ar dirbote ne Dublino šalyse.

Kokią informaciją būtinai turiu atskleisti valdžios institucijoms? Kaip galiu paaiškinti šią informaciją valdžios institucijoms?

Tikėtina, kad siekiant nustatyti, kuri šalis atsakinga už jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, su jumis bus pasikalbėta. Šio pokalbio metu paaiškinsime Dublino procedūrą. Turėtumėte pateikti mums visą turimą informaciją apie galimą šeimos narių ar giminaičių buvimą kurioje nors iš Dublino šalių, taip pat bet kokią kitą informaciją, kuri, jūsų manymu, galėtų būti reikšminga nustatant atsakingą šalį (toliau išsamiai paaiškinta, kokia informacija yra svarbi). Taip pat turėtumėte pateikti visus turimus dokumentus, kuriuose esama svarbios informacijos.

Atskleiskite mums visą svarbią informaciją, kad padėtumėte nustatyti, kuri šalis atsakinga už jūsų prašymo nagrinėjimą.

Pokalbis vyks kalba, kurią suprantate arba turėtumėte pakankamai suprasti ir sugebėti susikalbėti.

Jei nesuprantate vartojamos kalbos, galite paprašyti, kad susikalbėti jums padėtų vertėjas žodžiu. Vertėjas žodžiu privalo versti tik tai, ką sakote jūs ir sako jūsų pašnekovas. Vertėjas negali pridėti savo asmeninės nuomonės. Jeigu vertėjo nesuprantate, privalote pasakyti mums ir (arba) pasikalbėti su savo advokatu.

Šis pokalbis bus konfidencialus. Tai reiškia, kad jokia jūsų pateikta informacija, įskaitant jūsų prieglobsčio prašymo faktą, nebus perduota asmenims ar institucijoms jūsų kilmės šalyje, kurie galėtų kaip nors pakenkti jums ar jūsų kilmės šalyje tebesantiems jūsų šeimos nariams.

Teisė į pokalbį jums gali būti nesuteikta tik tuo atveju, jei jau esate pateikęs šią informaciją kitomis priemonėmis, po to, kai buvote informuotas apie Dublino procedūrą ir jo pasekmes jūsų padėčiai. Jeigu su jumis nebuvo pasikalbėta, galite paprašyti pateikti papildomos raštiškos informacijos, kuri yra svarbi nustatant atsakingą šalį.

Kaip valdžios institucijos nustatys už mano prašymo nagrinėjimą atsakingą šalį?

Yra įvairių priežasčių, dėl kurių šalis gali būti atsakinga už jūsų prašymo nagrinėjimą. Šios priežastys taikomos teisės aktų suteiktos svarbos tvarka. Jei viena priežastis neaktuali, atsižvelgiama į kitą, ir taip toliau.

Šios priežastys susijusios su šiais veiksniais (svarbos tvarka):

turite šeimos narį (vyrą ar žmoną, vaikų iki 18 metų), kuriam buvo suteikta tarptautinė apsauga arba kuris yra prieglobsčio prašytojas kitoje Dublino šalyje;

Todėl svarbu, kad informuotumėte mus, jei turite šeimos narių kitoje Dublino šalyje, iki bus priimtas pirmas sprendimas dėl jūsų prieglobsčio prašymo. Jeigu norite susijungti toje pačioje šalyje, jūs ir jūsų šeimos narys turės išreikšti šį norą raštu;

jums anksčiau buvo išduota kitos Dublino šalies viza arba leidimas gyventi;

kitoje Dublino šalyje buvo paimti jūsų pirštų atspaudai (ir išsaugoti Europos duomenų bazėje Eurodac (6));

esama įrodymų, kad lankėtės kitoje Dublino šalyje arba vykote per ją, net jei ten nebuvo paimti jūsų pirštų atspaudai.

O jeigu esu priklausomas nuo kieno nors priežiūros arba kas nors yra priklausomas nuo manęs?

Jūs galite susijungti toje pačioje šalyje su jūsų motina, tėvu, vaiku, broliu arba seserimi, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

jie teisėtai gyvena vienoje iš Dublino šalių;

viena iš jūsų yra nėščia arba turi naujagimį arba sunkiai serga ar turi sunkią negalią arba yra senas (-a);

vienas iš jūsų yra priklausomas nuo kito, kuris juo gali pasirūpinti, priežiūros.

Šalis, kurioje gyvena jūsų vaikas, brolis ir (arba) sesuo arba tėvas ir (arba) motina, paprastai turėtų prisiimti atsakomybę už jūsų prašymo nagrinėjimą, jeigu turėjote šeimyninių ryšių jūsų kilmės šalyje. Taip pat jūsų bus prašoma raštu nurodyti, kad abu norite susijungimo.

Šios galimybės galite prašyti, jeigu jau esate šalyje, kurioje yra jūsų vaikas, brolis ir (arba) sesuo arba tėvas ir (arba) motina, arba jeigu esate kitoje šalyje nei ta, kurioje gyvena jūsų giminaičiai. Pastaruoju atveju tai reikš, kad turėsite vykti į tą šalį, nebent dėl sveikatos būklės negalite ilgai keliauti.

Be šios galimybės, visada prieglobsčio procedūros metu galite prašyti, kad patektumėte ten, kur yra giminaičių, dėl humanitarinių, šeimyninių ar kultūrinių priežasčių. Jei prašymas patenkinamas, jums gali tekti persikelti į šalį, kurioje yra jūsų giminaitis. Tokiu atveju jūsų taip pat būtų prašoma duoti sutikimą raštu. Svarbu, kad praneštumėte mums apie galimas humanitarines priežastis nagrinėti jūsų prašymą čia arba kitoje šalyje.

Iškėlus santykių, priklausomybės arba humanitarinius klausimus, jūsų gali būti paprašyta pateikti paaiškinimų arba jūsų teiginių įrodymų.

Kas, jeigu sergu arba turiu ypatingų poreikių?

Kad galėtų jums suteikti atitinkamą medicininę priežiūrą arba gydymą, mūsų valdžios institucijos turi žinoti apie jūsų ypatingus poreikius, įskaitant sveikatą, visų pirma, jei jūs:

esate neįgalus;

esate nėščia;

sunkiai sergate;

patyrėte kankinimus, prievartavimą ar kitą sunkių formų psichologinį, fizinį ir seksualinį smurtą.

Jei atskleisite mums medicininius duomenis apie save ir bus nutarta jus išsiųsti į kitą šalį, prašysime jūsų leidimo pasidalyti jūsų medicininiais duomenimis su šalimi, į kurią esate siunčiamas. Jei su tuo nesutiksite, bus sukliudyta išsiųsti medicininę informaciją, bet nebus sukliudyta perduoti jus atsakingai šaliai. Atminkite, kad jei nesutiksite leisti mums nusiųsti kitai šaliai jūsų medicininę informaciją, ta šalis negalės pasirūpinti ypatingais jūsų poreikiais.

Atkreipkite dėmesį, kad jūsų medicininę informaciją visada griežtai konfidencialiai tvarkys profesionalai, kuriems taikomi slaptumo įpareigojimai.

Kiek laiko užtruks nuspręsti, kuri šalis nagrinės mano prašymą? Kiek laiko užtruks išnagrinėti mano prašymą?

Jei šios šalies institucijos nutars, kad jūsų prieglobsčio prašymą turime nagrinėti mes, tai reikš, kad galėsite likti šioje šalyje, o jūsų prašymas bus nagrinėjamas čia.

Kas nutiks, jei bus nustatyta, kad už mano prašymo nagrinėjimą atsakinga kita šalis nei ta, kurioje esu?

Jei manysime, kad už jūsų prašymo nagrinėjimą atsakinga kita šalis, paprašysime tos šalies prisiimti atsakomybę per 3 mėnesius nuo jūsų prašymo šioje šalyje pateikimo dienos.

Tačiau jeigu kitos šalies atsakomybė bus nustatyta remiantis jūsų pirštų atspaudų duomenimis, prašymas kitai šaliai bus išsiųstas per 2 mėnesius nuo tada, kai bus gauti rezultatai iš Eurodac.

Jei prieglobsčio Dublino šalyje dabar prašote pirmą kartą, bet yra priežasčių manyti, kad jūsų prašymą turėtų nagrinėti kita Dublino šalis, prašysime, kad ta kita šalis perimtų jūsų bylą savo žinion .

Šalis, kuriai nusiunčiame prašymą, privalo atsakyti per 2 mėnesius nuo jo gavimo. Jei ta šalis per šį laikotarpį neatsako, tai reiškia, kad ji prisiėmė atsakomybę už jūsų prašymą.

Jeigu jau paprašėte prieglobsčio kitoje Dublino šalyje nei ta, kurioje esate dabar, prašysime tos kitos šalies, kad ji jus atsiimtų.

Šalis, kuriai nusiunčiame tokį prašymą, turi atsakyti per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo arba per 2 savaites, jei prašymas pagrįstas Eurodac duomenimis. Jei ta šalis per šį laikotarpį neatsako, tai reiškia, kad ji prisiėmė atsakomybę už jūsų prašymą ir sutinka jus atsiimti.

Tačiau jei neprašėte prieglobsčio šioje šalyje, o ankstesnis jūsų prieglobsčio prašymas kitoje šalyje galutiniu sprendimu buvo atmestas, galime pasirinkti siųsti prašymą atsakingai šaliai jus atsiimti arba tęsti jūsų grąžinimą į kilmės ar nuolatinės gyvenamosios vietos šalį ar į saugią trečiąją šalį (7).

Jeigu kita šalis sutiks, kad už jūsų prašymo nagrinėjimą atsakinga ji, būsite informuotas apie mūsų sprendimą:

nenagrinėti jūsų prieglobsčio prašymo šioje šalyje ir

perduoti jus atsakingai šaliai.

Jūsų perdavimas įvyks per 6 mėnesius nuo dienos, kai kita šalis prisiėmė atsakomybę, arba, jeigu norite apskųsti šį sprendimą, per 6 mėnesius nuo tada, kai teismas arba tribunolas nuspręs, kad jūs galite būti išsiųstas į tą šalį. Šis terminas gali būti pratęstas, jeigu pabėgsite nuo mūsų valdžios institucijų arba jeigu būsite įkalintas.

Jeigu šioje šalyje pagal Dublino procedūrą esate sulaikytas (laikomas uždarame centre), taikomi trumpesni terminai (dėl papildomos informacijos žr. konkretų skyrių apie įkalinimą).

Atsakinga šalis jus traktuos kaip prieglobsčio prašytoją ir galėsite naudotis visomis susijusiomis teisėmis. Jeigu anksčiau toje šalyje niekada neprašėte prieglobsčio, atvykus jums bus suteikta galimybė tai padaryti.

O jeigu nesutiksiu su sprendimu išsiųsti mane į kitą šalį?

Turite galimybę pasakyti, kad nesutinkate su sprendimu išsiųsti jus į kitą Dublino šalį. Tai vadinama skundu arba peržiūra.

Taip pat galite prašyti, kad skundo nagrinėjimo arba peržiūros laikotarpiu perdavimas būtų sustabdytas.

Informacijos apie tai, į kurias valdžios institucijas kreiptis norint apskųsti sprendimą šioje šalyje, galite rasti šios atmintinės pabaigoje.

Kai iš valdžios institucijų gausite oficialų sprendimą dėl perdavimo, turėsite [x dienų  (8)] skundui pateikti [apeliacinės institucijos pavadinimas  (9)]. Labai svarbu, kad skundą arba peržiūros prašymą pateiktumėte per nurodytą laiką.

Kol nagrinėjamas jūsų skundas ar peržiūros prašymas, galite likti šioje šalyje. Arba  (10)

Jūsų perdavimas bus sustabdytas [y dienų  (11)] iki teismas ar tribunolas nuspręs, ar jums saugu būti atsakingoje šalyje kol nagrinėjamas jūsų skundas. Arba

Turite [y dienų  (12)] paprašyti, kad jūsų perdavimas būtų sustabdytas iki bus išnagrinėtas jūsų skundas. Sprendimą dėl šio prašymo artimiausiu metu priims teismas arba tribunolas. Jei sustabdyti perdavimą bus atsisakyta, jums bus nurodytos tokio atsisakymo priežastys.

Šios procedūros metu turite teisę į teisinę ir, jei reikia, kalbinę pagalbą. Teisinė pagalba reiškia, kad turite teisę turėti advokatą, kuris parengs jūsų dokumentus ir atstovaus jums teisme.

Jei negalite sau leisti tokios pagalbos išlaidų, galite prašyti, kad ji būtų suteikta nemokamai. Informacijos apie teisinę pagalbą teikiančias organizacijas galima rasti šios atmintinės pabaigoje.

Ar galiu būti sulaikytas?

Gali būti ir kitų jūsų sulaikymo priežasčių, tačiau pagal Dublino procedūrą galite būti sulaikytas tik jeigu mūsų valdžios institucijos mano, kad yra didelis pavojus, jog nenorėdamas būti išsiųstas į kitą Dublino šalį pabėgsite.

Ką tai reiškia?

Jei valdžios institucijos manys, kad yra didelis pavojus, jog bėgsite nuo mūsų – pavyzdžiui, todėl, kad taip jau esate padaręs arba todėl, kad nesilaikote įpareigojimų registruotis ar pan. – jos bet kuriuo Dublino procedūros vykdymo metu gali jus sulaikyti. Priežastys, dėl kurių galite būti sulaikytas, išdėstytos teisės aktuose. Negalite būti sulaikytas remiantis kitomis priežastimis nei nustatytosios teisės aktuose.

Turite teisę būti raštu informuotas apie jūsų sulaikymo priežastis bei galimybes apskųsti nurodymą sulaikyti. Taip pat turite teisę į teisinę pagalbą, jei norite apskųsti nurodymą sulaikyti.

Jei jus sulaikys Dublino procedūros metu, šios procedūros trukmė jūsų atžvilgiu bus tokia:

paprašysime kitos šalies, kad ji prisiimtų atsakomybę, per 1 mėnesį nuo jūsų prieglobsčio prašymo pateikimo;

šalis, kuriai nusiunčiame prašymą, privalo atsakyti per 2 savaites nuo jo gavimo;

jūsų perdavimas turėtų įvykti per 6 savaites nuo tada, kai atsakinga šalis priėmė prašymą. Jeigu sprendimą dėl perdavimo apskųsite, 6 savaitės bus skaičiuojamos nuo tada, kai valdžios institucijos arba teismas ar tribunolas nutars, kad jus išsiųsti į atsakingą šalį, kol nagrinėjamas jūsų skundas, yra saugu;

Jeigu pažeisime prašymo išsiuntimo arba jūsų perdavimo įvykdymo terminus, jūsų sulaikymas perdavimo pagal Dublino reglamentą tikslu pasibaigs. Tokiu atveju galios įprastiniai terminai, nurodyti pirmiau.

Kas nutiks mano pateiktai asmeninei informacijai? Kaip man žinoti, kad ji nebus naudojama netinkamai?

Dublino šalių valdžios institucijos gali keistis duomenimis, kuriuos Dublino procedūros metu jiems pateikiate, tik tam, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Dublino ir Eurodac reglamentus. Visos Dublino procedūros metu turite teisę į visų jūsų asmens duomenų ir jūsų apie save, savo šeiminę padėtį ir t. t. pateiktos informacijos apsaugą. Jūsų duomenys gali būti naudojami tik teisės aktuose apibrėžtais tikslais.

Turėsite teisę susipažinti:

su duomenimis, susijusiais su jumis. Turite teisę prašyti, kad tokie duomenys, įskaitant Eurodac duomenis, būtų pataisyti, jei jie netikslūs, arba ištrinti, jei jie buvo tvarkomi neteisėtai;

su informacija, kaip prašyti, kad jūsų duomenys, įskaitant Eurodac duomenis, būtų pataisyti ar ištrinti. Jai priskiriami už Dublino procedūrą atsakingų kompetentingų valdžios institucijų ir nacionalinių duomenų apsaugos institucijų, atsakingų už su asmens duomenų apsauga susijusių prašymų nagrinėjimą, kontaktiniai duomenys.

XI PRIEDAS

NELYDIMIEMS VAIKAMS, KURIE PRAŠO TARPTAUTINĖS APSAUGOS, SKIRTA INFORMACIJA PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 604/2013  (13) 4 STRAIPSNĮ

Duodame tau šią atmintinę, nes pranešei, kad tau reikia apsaugos ir, tavo teigimu, esi jaunesnis nei 18 metų amžiaus. Jei esi jaunesnis nei 18 metų, laikoma, kad esi vaikas. Valdžios institucijos taip pat vadins tave nepilnamečiu – tai tas pats, kas vaikas. Valdžios institucijos yra žmonės, atsakingi už sprendimo dėl tavo apsaugos prašymo priėmimą.

Jeigu prašai apsaugos, nes savo šalyje jauti baimę, tai vadinama prieglobsčio prašymu. Prieglobstis yra vieta, kurioje teikiama apsauga ir yra saugu.

Kai oficialiai prašai valdžios institucijų prieglobsčio, teisiškai tai vadinama tarptautinės apsaugos prašymu. Asmuo, kuris prašo apsaugos, vadinamas prašytoju. Kartais žmonės vadins tave prieglobsčio prašytoju.

Tavo tėvai turėtų būti kartu su tavimi, bet jei jų nėra arba jeigu pakeliui tave nuo jų atskyrė, esi nelydimas nepilnametis.

Tokiu atveju SUTEIKSIME TAU SUAUGUSĮ ATSTOVĄ, KURIS PADĖS TAU PROCEDŪROS METU. JIS PADĖS TAU PARENGTI PRAŠYMĄ IR GALI LYDĖTI TAVE, KAI TAU REIKĖS BENDRAUTI SU VALDŽIOS INSTITUCIJŲ ATSTOVAIS. SU SAVO ATSTOVU GALĖSI PASIKALBĖTI APIE SAVO SUNKUMUS IR BAIMES. TAVO ATSTOVAS UŽTIKRINS, KAD TAVO INTERESAI BŪTŲ SVARBIAUSI, TAI YRA, KAD BŪTŲ ATSIŽVELGIAMA Į TAVO POREIKIUS, SAUGĄ, GEROVĘ, SOCIALINĘ RAIDĄ IR TAVO NUOMONĘ. TAVO ATSTOVAS TAIP PAT ATSIŽVELGS Į ŠEIMOS SUSIJUNGIMO GALIMYBES.

JEIGU KAŽKO NESUPRANTI, PAKLAUSK SAVO ATSTOVO ARBA MŪSŲ VALDŽIOS INSTITUCIJŲ, KAD TAU PADĖTŲ!

NORS PAPRAŠEI PRIEGLOBSČIO ŠIOJE ŠALYJE, GALI BŪTI, KAD TAVO APSAUGOS PRAŠYMĄ TURĖS NAGRINĖTI KITA ŠALIS.

Tavo apsaugos prašymą gali nagrinėti tik viena šalis. Tai nustatyta teisės aktu, kuris vadinamas Dublino reglamentu. Pagal šį teisės aktą turime nustatyti, ar esame atsakingi už tavo prašymo nagrinėjimą ar už tai atsako kita šalis – tai vadinama Dublino procedūra.

Šis teisės aktas galioje geografiniame regione, kuris apima 32 šalis (14). Šioje atmintinėje šias 32 šalis vadiname Dublino šalimis.

NEBĖK NUO VALDŽIOS INSTITUCIJŲ ATSTOVŲ ARBA Į KITĄ Dublino ŠALĮ. KAI KURIE ŽMONĖS GALI TAU SAKYTI, KAD TAI YRA GERIAUSIAS SPRENDIMAS. JEIGU KAŽKAS SAKO TAU BĖGTI Arba SIŪLO IŠVYKTI KARTU, NEDELSDAMAS PRANEŠK APIE TAI SAVO ATSTOVUI ARBA VALDŽIOS INSTITUCIJOMS.

KUO GREIČIAU PRANEŠK VALDŽIOS INSTITUCIJOMS, JEIGU:

esi vienas ir manai, kad tavo motina, tėvas, brolis arba sesuo, teta  (15), dėdė  (16), senelė arba senelis gali būti vienoje iš 32 Dublino šalių, kurios pavaizduotos XX puslapyje pateiktame žemėlapyje;

jeigu taip, ar nori su jais gyventi kartu;

atvykai į šią šalį kartu su kažkuo, jei taip, su kuo;

jau esi buvęs vienoje iš išvardytų 32 Dublino šalių;

kitoje Dublino šalyje buvo paimti tavo pirštų atspaudai: pirštų atspaudai yra tavo pirštų vaizdas, kuris padeda nustatyti tavo tapatybę;

jau prašei prieglobsčio kitoje Dublino šalyje.

LABAI SVARBU, KAD BENDRADARBIAUTUM SU VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS IR KAD VISADA SAKYTUM JOMS TIESĄ.

Dublino sistema gali padėti tau, jeigu tuomet, kai prašai apsaugos, tavęs nelydi nė vienas iš tavo tėvų.

Jeigu turėsime apie juos pakankamai informacijos, ieškosime Dublino šalyse tavo tėvų arba giminių. Jeigu mums pavyks juos surasti, bandysime jus sujungti toje šalyje, kurioje yra tavo tėvai arba giminės. Ta šalis bus atsakinga už tavo apsaugos prašymo nagrinėjimą.

Jeigu esi vienas ir kitoje Dublino šalyje nėra tavo šeimos narių arba giminių, labai tikėtina, kad tavo prašymas bus nagrinėjamas šioje šalyje.

Taip pat galime nuspręsti nagrinėti tavo prašymą šioje šalyje net tuo atveju, jeigu pagal teisės aktus atsakinga gali būti kita šalis. Tai gali būti dėl humanitarinių, šeimos arba kultūrinių priežasčių.

Šios procedūros metu visada vadovausimės tavo interesais ir neišsiųsime tavęs į šalį, kurioje, kaip nustatyta, gali būti pažeistos tavo žmogaus teisės.

Ką reiškia, kad visada turime vadovautis tavo interesais? Tai reiškia, kad turime:

patikrinti, ar įmanoma sujungti tave su tavo šeima vienoje šalyje;

užtikrinti, kad esi saugus ir apsaugotas, visų pirma nuo žmonių, kurie gali blogai su tavimi elgtis ir (arba) pakenkti tau;

užtikrinti, kad augtum saugiai ir sveikai, turėtum maisto bei prieglobstį ir kad būtų užtikrinti tavo socialinio vystymosi poreikiai;

atsižvelgti į tavo nuomonę, pavyzdžiui, dėl to, ar norėtum pasilikti su savo giminaičiu ar pageidautum to nedaryti.

TAVO AMŽIUS

Vyresni kaip 18 metų amžiaus asmenys yra suaugę. Jiems taikoma kita tvarka nei vaikams arba paaugliams (nepilnamečiams).

Prašom pasakyti tiesą apie savo amžių.

Jeigu turi su savimi dokumentą, kuriame matyti tavo amžius, parodyk jį valdžios institucijų atstovams. Jeigu valdžios institucijos abejoja dėl tavo amžiaus, gali būti, kad tave apžiūrės gydytojas, kad nustatytų, ar esi jaunesnis ar vyresnis nei 18 metų. Kad būtų galima atlikti medicininį patikrinimą, būtinas tavo ir (arba) tavo atstovo sutikimas.

TOLIAU PASISTENGSIME ATSAKYTI Į BENDRIAUSIUS KLAUSIMUS, KURIE GALI KILTI DĖL DUBLINO PROCEDŪROS, KAIP JI GALI TAU PADĖTI IR KO TU TURĖTUM TIKĖTIS.

PIRŠTŲ ATSPAUDAI. Kas tai? Kodėl jie imami?

Kai prašai prieglobsčio, jeigu tau 14 metų arba daugiau, bus padaryta tavo pirštų vaizdo kopija (vadinama pirštų atspaudais) ir išsiųsta į pirštų atspaudų duomenų bazę pavadinimu „Eurodac“. Turi bendradarbiauti, kai bus vykdoma ši procedūra – teisės aktais reikalaujama, kad pirštų atspaudai būtų paimami iš visų prieglobsčio prašančių asmenų.

Tavo pirštų atspaudai tam tikru momentu gali būti patikrinti, kad būtų nustatyta, ar esi prašęs prieglobsčio anksčiau arba ar tavo pirštų atspaudai buvo paimti prie sienos. Jeigu bus nustatyta, kad jau esi prašęs prieglobsčio kitoje Dublino šalyje, gali būti išsiųstas į tą šalį, jeigu išvykimas į tą šalį atitinka tavo interesus. Ši šalis bus atsakinga už tavo tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą.

Tavo pirštų atspaudai bus saugomi 10 metų. Po 10 metų jie bus automatiškai ištrinti iš duomenų bazės. Jeigu tavo apsaugos prašymas bus patenkintas, tavo pirštų atspaudai liks duomenų bazėje, kol bus automatiškai ištrinti. Jeigu vėliau tapsi vienos iš Dublino šalių piliečiu, tavo pirštų atspaudai bus ištrinti. Eurodac sistemoje bus saugomi tik tavo pirštų atspaudai ir lytis. Tavo vardas ir pavardė, nuotrauka, gimimo data ir pilietybė į sistemą nebus siunčiami ir joje saugomi. Tačiau šie duomenys gali būti saugomi mūsų nacionalinėje duomenų bazėje, Eurodac saugomais duomenimis nebus dalijamasi su jokia šalimi arba organizacija, kurios nepriklauso Dublino šalims.

Nuo 2015 m. liepos 20 d. tavo pirštų atspaudų galės ieškoti tokios institucijos kaip policija ir Europos policijos biuras (Europolas). Jos gali ieškoti pirštų atspaudų ir prašyti suteikti prieigą prie Eurodac duomenų bazės, kad užkirstų kelią sunkiems nusikaltimams ir terorizmui, juos nustatytų ir tirtų.

Kokią informaciją apie savo padėtį būtina pranešti valdžios institucijoms?

Gali būti, jog tam, kad būtų nustatyta, kuri šalis yra atsakinga už tavo prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, su tavimi bus surengtas pokalbis. Per šį pokalbį mūsų valdžios institucijų atstovai išaiškins tau Dublino procedūrą ir bandys sužinoti, ar įmanoma sujungti tave su tavo šeima kitoje Dublino šalyje.

Jeigu žinai, kad tavo tėvai, broliai ir (arba) seserys arba giminės yra kitoje Dublino šalyje, nepamiršk to paminėti asmeniui, kuris kalbės su tavimi. Pateik kuo daugiau informacijos, kad galėtume rasti tavo šeimą: vardus, adresus, telefono numerius ir t. t.

Pokalbio metu tavęs gali paklausti, ar esi buvęs kitose Dublino šalyse. Prašom sakyti tiesą.

Tavo atstovas gali lydėti tave į pokalbį, padėti tau, remti tave ir siekti tau geriausio. Jeigu yra priežasčių, dėl kurių nenorėtum, kad tavo atstovas būtų ten su tavimi, turėtum apie tai pranešti valdžios institucijoms.

POKALBIO PRADŽIOJE POKALBĮ RENGIANTIS ASMUO IR TAVO ATSTOVAS IŠAIŠKINS TAU PROCEDŪRAS IR TAVO TEISES. JEIGU YRA KAŽKAS, KO NESUPRANTI, ARBA TURI KITŲ KLAUSIMŲ, KLAUSK JŲ!

Tu turi teisę į pokalbį, kuris yra svarbi tavo prašymo dalis.

Pokalbis vyks tau suprantama kalba. Jeigu nesupranti vartojamos kalbos, gali prašyti, kad tau padėtų bendrauti vertėjas žodžiu. Vertėjas žodžiu turi versti tik tai, ką sakai tu ir pokalbio rengėjas. Vertėjas žodžiu neturi reikšti savo asmeninės nuomonės. Jeigu tau sunku suprasti, ką sako vertėjas žodžiu, turi mums apie tai pasakyti ir (arba) pakalbėti su savo atstovu.

Pokalbis bus konfidencialus. Tai reiškia, kad jokia informacija, kurią pateiksi, įskaitant tai, kad esi prašęs apsaugos mūsų šalyje, nebus siunčiama asmenims arba institucijoms, kurios gali pakenkti tau arba tavo šeimos nariams, kurie vis dar yra tavo gimtojoje šalyje.

SVARBU, KAD TU IR TAVO ATSTOVAS ŽINOTUMĖT DUBLINO PROCEDŪROS TERMINUS!

Perskaityk toliau pateikiamus atsakymus.

Kiek užtruks sužinoti, ar tau teks vykti į kitą šalį ar galėsi pasilikti čia?

Kas atsitiks, jeigu bus nustatyta, kad už tavo prašymo nagrinėjimą atsako kita šalis?

Jeigu tai tavo pirmasis prieglobsčio prašymas Dublino šalyje, tave išsiųs į kitą šalį dėl to, kad joje yra tavo motina, tėvas, brolis, sesuo, teta, dėdė, senelis arba senelė, tu prisijungsi prie jų toje šalyje ir jūs būsite joje kartu, kai bus nagrinėjamas tavo prieglobsčio prašymas  (17).

Jeigu čia neprašei prieglobsčio, bet anksčiau prašei jo kitoje Dublino šalyje, gali būti išsiųstas į tą šalį, kad jos valdžios institucijos išnagrinėtų tavo prieglobsčio prašymą  (18).

Abiem atvejais sprendimui perduoti tave kitai šaliai priimti gali prireikti iki penkių mėnesių nuo to momento, kai paprašei prieglobsčio, arba nuo tada, kai sužinome, kad prašei tarptautinės apsaugos kitoje Dublino šalyje. Valdžios institucijos kuo greičiau praneš tau apie savo sprendimą, kai jis bus priimtas.

Jeigu šioje šalyje prieglobsčio neprašei, o kitoje šalyje pateiktas prieglobsčio prašymas buvo atmestas jį išsamiai išnagrinėjus, turime prašyti tos kitos šalies tave atsiimti arba imtis veiksmų, kad grąžintume tave į tavo kilmės ar nuolatinės gyvenamosios vietos šalį arba į saugią trečiąją šalį.

Jeigu nusprendžiame, kad už tavo prieglobsčio prašymą atsakinga kita šalis, kai šalis, kurios prašoma prisiimti atsakomybę, sutinka tai padaryti, gausi oficialią informaciją, kad nenagrinėsime tavo tarptautinės apsaugos prašymo, o perduosime tave atsakingai šaliai.

Tave perduosime per šešis mėnesius nuo to momento, kai ta kita šalis prisiims atsakomybę už tave arba bus priimtas galutinis sprendimas dėl skundo arba peržiūros tuo atveju, jeigu nesutinki arba nusprendi apskųsti šį sprendimą (žr. tolesnį skyrių, kuriame tai išaiškinama). Šis terminas gali būti pratęstas vieniems metams, jeigu esi įkaltintas, arba iki 18 mėnesių, jeigu pabėgsi.

Kas atsitiks, jeigu nenorėsi vykti į kitą šalį?

PAKALBĖK APIE TAI SU SAVO ATSTOVU!

Jeigu nusprendžiame, kad turėtum vykti į kitą šalį, kad tavo prašymas būtų nagrinėjamas joje ir tu tam prieštarauji, turi galimybę perdavimo sprendimą apskųsti. Tai vadinama skundu arba peržiūra.

Gavęs valdžios institucijų sprendimą, turi [x dienų  (19)], kad pateiktum skundą [apeliacinei institucijai  (20)]. Labai svarbu, kad skundą pateiktum per šį laikotarpį. Tą padaryti tau padės tavo atstovas.

Kol tavo skundas nagrinėjamas, gali pasilikti šioje šalyje. Arba  (21)

Tavo perdavimas bus laikinai [y dienoms  (22)] sustabdytas, kol teismas arba tribunolas priims sprendimą, ar tau saugu būti atsakingoje šalyje, kol tavo skundas nagrinėjamas. Arba

Turi [y dienų  (23)], kad paprašytum, jog tavo perdavimas būtų laikinai sustabdytas, kol nagrinėjamas skundas. Teismas arba tribunolas netrukus priims sprendimą dėl šio prašymo. Jei jis atsisako laikinai sustabdyti perdavimą, tau bus praneštos to priežastys.

Atmintinės pabaigoje pateikta informacija apie valdžios instituciją, su kuria reikia susisiekti, norint pateikti skundą šioje šalyje.

Skundo nagrinėjimo procedūros metu tau bus suteikta galimybė naudotis teisine pagalba ir prireikus vertėjo žodžiu arba raštu kalbine pagalba. Jeigu neturi pinigų sumokėti už teisinę pagalbą, gali prašyti, kad ji būtų suteikta nemokamai. Atmintinės pabaigoje pateikta organizacijų, kurios teikia teisinę pagalbą ir gali padėti tau dėl tavo skundo, kontaktiniai duomenys.

SULAIKYMAS

Žmonės, kurie negali keliauti, kur pageidauja, ir yra laikomi uždarame pastate, iš kurio negali išeiti, yra sulaikytieji.

Jeigu esi nelydimas nepilnametis, gali būti, kad gyvensi vietoje, kurioje nustatytos taisyklės, kad privalai būti viduje naktį arba kai lauke yra tamsu, arba taisyklės, kad turi pranešti tavimi besirūpinantiems žmonėms, kad išeini ir kada ketini sugrįžti. Šiomis taisyklėmis siekiama tave apsaugoti. Tai nereiškia, kad esi sulaikymo vietoje.

VAIKAI BEVEIK NIEKADA NĖRA SULAIKOMI!

Ar esi sulaikytas? Jeigu nesi tikras, ar esi sulaikytas, kuo greičiau paklausk valdžios institucijų, savo atstovo arba savo patarėjo teisės klausimais (24). Taip pat gali su jais apie savo padėti ir, jeigu esi sulaikytas, apie galimybę apskųsti sprendimą sulaikyti!

Gali būti, kad vykstant Dublino procedūrai būsi sulaikytas. Dažniausiai taip atsitinka, kai valdžios institucijos netiki, kad esi jaunesnis nei 18 metų ir bijo, kad gali pabėgti ir pasislėpti nuo jų, nes bijai būti išsiųstas į kitą šalį.

Turi teisę raštu gauti informaciją, kodėl esi sulaikytas ir kaip gali apskųsti sprendimą sulaikyti. Taip pat turi teisę į teisinę pagalbą, jeigu nori apskųsti sprendimą sulaikyti, todėl, jeigu nesi patenkintas savo padėtimi, pakalbėk su savo atstovu arba patarėju teisės klausimais.

Jeigu Dublino procedūros metu esi sulaikytas, procedūros laikotarpis bus toks: per vieną mėnesį nuo tavo prieglobsčio prašymo pateikimo turėsime paprašyti kitą šalį prisiimti už tave atsakomybę. Prašoma šalis turi atsakyti per dvi savaites nuo prašymo. Galiausiai, jeigu toliau būsi laikomas sulaikytas, turėtum būti perduotas per šešias savaites nuo tos dienos, kai atsakinga šalis prašymą patenkins.

Jeigu būdamas sulaikytas nuspręsi apskųsti perdavimo sprendimą, valstybės valdžios institucijos neprivalo perduoti tavęs per šešias savaites. Tuomet valstybės valdžios institucijos praneš tau apie variantus, iš kurių galėsi rinktis.

Jeigu valstybės valdžios institucijos nesilaiko nustatytų prašymo kitai šaliai prisiimti atsakomybę už tave teikimo terminų, tavo sulaikymas dėl perdavimo pagal Dublino reglamentą bus nutrauktas. Tokiu atveju bus taikomi įprastiniai terminai, surašyti skyriuje „Kas atsitiks, jeigu bus nustatyta, kad už tavo prašymo nagrinėjimą atsako kita šalis?“.

Kokios yra tavo teisės laikotarpiu, kol priimame sprendimą dėl atsakomybės už tave?

Turi teisę pasilikti šioje šalyje, jeigu esame atsakingi už tavo prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, arba, jeigu atsakinga kita šalis, kol būsi ten perduotas. Jeigu šalis, kurioje dabar esi, yra atsakinga už tavo prašymo nagrinėjimą, turi teisę pasilikti čia bent tol, kol bus priimtas pirmas sprendimas dėl tavo prieglobsčio prašymo. Taip pat turi teisę į materialines priėmimo sąlygas, t. y. būstą, maistą ir t. t., ir bazinę medicinos priežiūrą bei skubiąją medicinos pagalbą. Taip pat turi teisę lankyti mokyklą.

Tau bus sudaryta galimybė informuoti mus žodžiu ir (arba) raštu apie savo padėtį ir šeimos narių buvimą Dublino šalių teritorijoje. Tam gali vartoti savo gimtąją kalbą arba kitą kalbą, kuria gerai kalbi (arba prireikus pasinaudoti vertėjo žodžiu paslaugomis). Taip pat gausi raštišką sprendimo perduoti tave kitai šaliai kopiją. Taip pat turi teisę susisiekti su mumis, kad gautum daugiau informacijos ir (arba) susisiektum su šios šalies Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro (UNHCR) biuru.

Tavo atstovas ir valstybės institucijos suteiks tau daugiau informacijos apie tavo teises!

Kas atsitiks su tavo suteikta asmenine informacija? Kaip būti tikram, kad ji nebus panaudota netinkamiems tikslams?

Dublino šalių valdžios institucijos gali keistis informacija, kurią joms pateiki Dublino procedūros metu, tik tam, kad įvykdytų savo įsipareigojimus pagal Dublino reglamentą.

Turėsi teisę susipažinti:

su informacija, kuri susijusi su tavimi. Turi teisę prašyti, kad duomenys būtų pakeisti, jei jie neteisingi arba klaidingi, arba ištrinti, jei jie buvo tvarkomi neteisėtai;

su informacija, kuria paaiškinama, kaip prašyti ištaisyti arba ištrinti tavo duomenis, įskaitant konkrečių kompetentingų institucijų, kurios, kaip nustatyta, yra atsakingos už tau taikomą Dublino procedūrą, ir nacionalinių duomenų apsaugos valdžios institucijų, atsakingų už prašymų dėl asmens duomenų apsaugos, nagrinėjimą, kontaktinius duomenis.

KUR GALI KREIPTIS PAGALBOS? (Įrašoma konkreti valstybės narės informacija, visų pirma:)

prieglobsčio institucijos adresas ir kontaktiniai duomenys;

nelydimiems nepilnamečiams atstovaujančių organizacijų pavadinimai, adresai ir kontaktiniai duomenys;

už vaikų apsaugą atsakingos nacionalinės institucijos adresas ir kontaktiniai duomenys;

atsakingos Dublino procedūrą vykdančios institucijos adresas ir kontaktiniai duomenys;

nacionalinės priežiūros institucijos duomenys;

Eurodac duomenų valdytojo ir jo atstovo tapatybės;

duomenų valdytojo institucijos kontaktiniai duomenys;

„Raudonasis kryžius“ ir jo vaidmuo;

vietos UNHCR biuro kontaktiniai duomenys ir šio biuro vaidmuo;

teisinės pagalbos teikėjų / pabėgėlius / vaikus remiančių organizacijų kontaktiniai duomenys;

TMO kontaktiniai duomenys ir jos vaidmuo.

XII PRIEDAS

INFORMACIJA, TEIKIAMA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS ARBA ASMENIMS BE PILIETYBĖS, SULAIKYTIEMS DĖL NETEISĖTO IŠORĖS SIENOS KIRTIMO, PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 603/2013 29 STRAIPSNIO 3 DALĮ

Jeigu jums 14 metų arba daugiau ir jūs sulaikomas neteisėtai kertant sieną, bus paimti jūsų pirštų atspaudai, kurie bus perduoti į pirštų atspaudų duomenų bazę Eurodac. Turite sutikti atlikti šią procedūrą – duoti pirštų atspaudus privalote pagal teisės aktą.

Jeigu jūsų pirštų atspaudų kokybė nėra gera, įskaitant atvejus, kai pirštai sąmoningai sužaloti, ateityje pirštų atspaudai gali būti imami pakartotinai.

Jeigu ateityje vėl prašysite prieglobsčio, bus vėl imami jūsų pirštų atspaudai. Jeigu prašote prieglobsčio kitoje šalyje nei ta, kurioje anksčiau buvo paimti jūsų pirštų atspaudai, galite būti išsiųstas atgal į pirmąją šalį, kurioje buvo paimti jūsų pirštų atspaudai.

Jūsų pirštų atspaudai bus saugomi 18 mėn. Po 18 mėn. jie bus automatiškai ištrinti iš duomenų bazės. Eurodac bus saugomi tik jūsų pirštų atspaudai ir lytis. Jūsų vardas ir pavardė, nuotrauka, gimimo data ir pilietybė į duomenų bazę nesiunčiami ir joje nesaugomi.

Ateityje bet kada galėsite paprašyti šalies, kuri ima jūsų pirštų atspaudus, atsiųsti jums su jumis susijusius į Eurodac įrašytus duomenis. Galite paprašyti duomenis ištaisyti arba ištrinti. Jie turėtų būti ištrinti, pavyzdžiui, jeigu tapote ES arba asocijuotosios šalies piliečiu arba jeigu gavote leidimą gyventi vienoje iš šių šalių ir jūs neprašėte prieglobsčio.

Eurodac tvarko Europos Sąjungos agentūra „eu-LISA“. Jūsų duomenys gali būti naudojami tik teisės aktuose nustatytais tikslais. Jūsų duomenys bus išsiųsti tik į Eurodac centrinę sistemą. Jeigu ateityje kitoje ES šalyje arba asocijuotojoje šalyje (25) prašysite prieglobsčio, jūsų pirštų atspaudai bus siunčiami tai šaliai patikrinti. Eurodac saugomais duomenimis nebus dalijamasi su jokia kita šalimi arba organizacija, kurios nepriklauso ES ir asocijuotosiomis šalims.

Nuo 2015 m. liepos 20 d. jūsų pirštų atspaudų galės ieškoti tokios valdžios institucijos kaip policija ir Europos policijos biuras (Europolas), kurie galės prašyti prieigos prie Eurodac duomenų bazės, siekdamos užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams ir teroro aktams, juos nustatyti ir tirti.

Kontaktiniai duomenys (įrašyti konkrečios valstybės narės informaciją)

Eurodac duomenų valdytojo ir jo atstovo tapatybė;

duomenų valdytojo institucijos kontaktiniai duomenys;

nacionalinės priežiūros institucijos (duomenų apsauga) duomenys.

XIII PRIEDAS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS ARBA ASMENIMS BE PILIETYBĖS, KURIE, KAIP NUSTATYTA, NETEISĖTAI YRA VALSTYBĖJE NARĖJE, TEIKIAMA INFORMACIJA PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 603/2013 29 STRAIPSNIO 3 DALĮ

Jeigu nustatyta, kad neteisėtai esate Dublino reglamentą taikančioje šalyje (26), valdžios institucijos gali paimti jūsų pirštų atspaudus ir perduoti juos į pirštų atspaudų duomenų bazę Eurodac. Tai daroma tik siekiant patikrinti, ar esate anksčiau prašęs prieglobsčio. Jūsų pirštų atspaudų duomenys nebus įtraukiami į Eurodac duomenų bazę, bet jeigu anksčiau esate prašę prieglobsčio kitoje šalyje, galite būti išsiųstas atgal į tą šalį.

Jeigu jūsų pirštų atspaudų kokybė nėra gera, įskaitant atvejus, kai pirštai sąmoningai sužaloti, ateityje pirštų atspaudai gali būti imami pakartotinai.

Eurodac tvarko Europos Sąjungos agentūra „eu-LISA“. Jūsų duomenys gali būti naudojami tik teisės aktuose nustatytais tikslais. Jūsų duomenys bus išsiųsti tik į Eurodac centrinę sistemą. Jeigu ateityje prašysite prieglobsčio kitoje Dublino reglamentą taikančioje šalyje, iš jūsų taip pat bus paimti pirštų atspaudai, kad būtų perduoti Eurodac. Eurodac saugomais duomenimis nebus dalijamasi su jokia kita šalimi arba organizacija, kurios nepriklauso ES ir asocijuotosiomis šalims.

Kontaktiniai duomenys (įrašyti konkrečios valstybės narės informaciją)

Eurodac duomenų valdytojo ir jo atstovo tapatybė;

duomenų valdytojo institucijos kontaktiniai duomenys;

nacionalinės priežiūros institucijos (duomenų apsauga) duomenys.

Jeigu valdžios institucijos mano, kad galbūt prašėte tarptautinės apsaugos kitoje šalyje, kuri gali būti atsakinga už to prašymo nagrinėjimą, jums bus suteikta išsami informacija apie tolesnę procedūrą ir kokį poveikį tai turės jūsų teisėms (27).

(1)  Prie šių orientacinių įrodymų visada turi būti pridedami A sąraše nurodyti dokumentiniai įrodymai.

(2)  Ši atmintinė skirta tik informacijai. Ja siekiama tarptautinės apsaugos prašytojams suteikti aktualios informacijos apie Dublino procedūrą. Ja savaime nesukuriamos ar nesuteikiamos teisės ar teisiniai įsipareigojimai. Valstybių ir asmenų teisės ir įsipareigojimai yra išdėstyti Reglamente (ES) Nr. 604/2013.

(3)  Dublino šalys yra visos 28 Europos Sąjungos šalys (Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija) ir 4 Dublino reglamento asocijuotosios šalys (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija). xx puslapyje rasite šio regiono žemėlapį.

(4)  Pateikiama informacija, numatyta šio priedo B dalyje.

(5)  Ši atmintinė skirta tik informacijai. Ja siekiama tarptautinės apsaugos prašytojams suteikti aktualios informacijos apie Dublino procedūrą. Ja savaime nesukuriamos ar nesuteikiamos teisės ar teisiniai įsipareigojimai. Valstybių ir asmenų teisės ir įsipareigojimai pagal Dublino procedūrą yra išdėstyti Reglamente (ES) Nr. 604/2013.

(6)  Daugiau informacijos apie Eurodac pateikiama A dalyje, skyriuje „Kodėl manęs prašoma leisti paimti pirštų atspaudus?“

(7)  Šios pastraipos nėra atmintinėje, skirtoje valstybėms narėms, netaikančioms Grąžinimo direktyvos.

(8)  Užpildo kiekviena valstybė narė pagal konkrečias nacionalinės teisės nuostatas.

(9)  Užpildo kiekviena valstybė narė.

(10)  Viena iš trijų galimybių, kurias turi pasirinkti kiekviena valstybė narė, priklausomai nuo jos pasirinktos veiksmingos teisių gynimo sistemos.

(11)  Užpildo kiekviena valstybė narė pagal konkrečias nacionalinės teisės nuostatas.

(12)  Užpildo kiekviena valstybė narė pagal konkrečias nacionalinės teisės nuostatas.

(13)  Ši atmintinė skirta tik informacijai. Ja siekiama suteikti tarptautinės apsaugos prašytojams atitinkamą informaciją apie Dublino procedūrą. Atmintinė nesukuria ir (arba) nesuteikia teisių, ja nenustatoma ir neprisiimama teisinių įsipareigojimų. Valstybių ir asmenų teisės ir pareigos Dublino procedūros aplinkybėmis nustatytos Reglamente (ES) Nr. 604/2013.

(14)  Dublino šalys – tai 28 Europos Sąjungos šalys (Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija) ir 4 asocijuotosios Dublino reglamento šalys (Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinas). xx puslapyje pateiktas šio regiono žemėlapis.

(15)  Tavo motinos sesuo arba tėvo sesuo.

(16)  Tavo motinos brolis arba tėvo brolis.

(17)  Tai kartais vadinama perimti savo žinion.

(18)  Tai kartais vadinama atsiimti.

(19)  Pildo kiekviena valstybė narė, laikydamasi konkrečių nacionalinės teisės nuostatų.

(20)  Pildo kiekviena valstybė narė.

(21)  Vienas iš trijų variantų, kuriuos gali rinktis kiekviena valstybė narė, priklausomai nuo veiksmingos teisių gynimo priemonės pasirinkimo.

(22)  Pildo kiekviena valstybė narė, laikydamasi konkrečių nacionalinės teisės nuostatų.

(23)  Pildo kiekviena valstybė narė, laikydamasi konkrečių nacionalinės teisės nuostatų.

(24)  Asmuo, kurį valdžios institucijos pripažįsta kaip asmenį, atstovaujantį tavo interesams teisiniais klausimais. Tavo atstovas ir (arba) valdžios institucijos turėtų patarti, ar tau jo reikia, bet ir pats gali jų paprašyti duoti tokiam asmeniui nurodymus tavo vardu. Atmintinės pabaigoje nurodytos organizacijos, kurios gali pasiūlyti tau teisinį atstovą.

(25)  Jūsų pirštų atspaudų duomenimis gali būti dalijamasi (tais atvejais, kai tai leidžiama teisės aktais) su 28 ES valstybėmis narėmis ir 4 asocijuotosiomis valstybėmis – Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinu.

(26)  Jis taikomas visoje Europos Sąjungoje (Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Vokietijoje) ir 4 Dublino konvencijos asocijuotosiose šalyse (Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje ir Lichtenšteine).

(27)  Suteikta informacija atitinka nustatytąją X priedo B dalyje.