11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/62


KOMISIJOS DIREKTYVA 2014/77/ES

2014 m. birželio 10 d.

kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės I ir II priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 93/12/EEB (1), ypač į jos 10 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 98/70/EB nustatyti rinkai teikiamo benzino ir dyzelinių degalų aplinkosauginiai rodikliai ir analizės metodai;

(2)

tie analizės metodai pagrįsti tam tikrais Europos standartizacijos komiteto (CEN) nustatytais standartais. Dėl technikos pažangos CEN tuos standartus pakeitė naujais, todėl tikslinga atnaujinti Direktyvos 98/70/EB I ir II prieduose į tuos standartus daromas nuorodas;

(3)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Direktyvos 98/70/EB 11 straipsnio 1 dalimi įsteigto Degalų kokybės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 98/70/EB iš dalies keičiama taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 išnašos tekstas pakeičiamas taip:

„Bandymų metodai nurodyti standarte EN 228:2012. Valstybės narės gali patvirtinti analizės metodą, nurodytą standartą EN 228:2012 pakeičiančiame standarte, jei galima įrodyti, kad toks metodas yra bent ne mažiau tikslus ir užtikrina bent ne mažesnį tikslumo lygį nei tas analizės metodas, kurį jis pakeičia.“;

b)

6 išnašos tekstas pakeičiamas taip:

„Kiti monoalkoholiai ir eteriai, kurių galutinė virimo temperatūra ne aukštesnė kaip nustatyta standarte EN 228:2012.“;

2)

II priedo 1 išnašos tekstas pakeičiamas taip:

„Bandymų metodai nurodyti standarte EN 590:2013. Valstybės narės gali patvirtinti analizės metodą, nurodytą standartą EN 590:2013 pakeičiančiame standarte, jei galima įrodyti, kad toks metodas yra bent ne mažiau tikslus ir užtikrina bent ne mažesnį tikslumo lygį nei tas analizės metodas, kurį jis pakeičia.“

2 straipsnis

1.   Per 12 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos.

Tas nuostatas jos pradeda taikyti per 12 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 350, 1998 12 28, p. 58.