20.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 148/78


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/72/ES

2014 m. kovo 13 d.

kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl švino naudojimo uždegimo modulių ir kitų elektrinių ir elektroninių degimo variklių kontrolės sistemų elektrinių ir elektroninių sudedamųjų dalių lydmetaliuose bei išvadų dangose ir spausdintinių plokščių dangose išimties

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/65/ES draudžiama šviną naudoti rinkai teikiamoje elektros ir elektronikos įrangoje;

(2)

uždegimo moduliai ir kitos elektrinės ir elektroninės degimo variklių kontrolės sistemos, kurios turi būti įtaisomos netoli nešiojamųjų įrankių judamųjų dalių ir kurios yra būtinos, kad variklis veiktų, yra veikiami didelės vibracijos ir stiprių terminių įtempių. Dėl šių nepalankių aplinkos sąlygų reikia naudoti šviną. Techniškai neįmanoma šviną šiose sudedamosiose dalyse pakeisti kita medžiaga ar jo iš viso nenaudoti;

(3)

gamintojams reikia daugiau laiko, kad būtų techniškai įmanoma naudoti galimas bešvines alternatyvas ir būtų įrodytas jų patikimumas. Todėl iki 2018 m. gruodžio 31 d. neturėtų būti draudžiama naudoti šviną uždegimo modulių ir kitų elektrinių ir elektroninių degimo variklių kontrolės sistemų elektrinių ir elektroninių sudedamųjų dalių lydmetaliuose bei išvadų dangose ir spausdintinių plokščių dangose. Toks pereinamasis laikotarpis yra palyginti trumpas, todėl neigiamo poveikio inovacijoms neturėtų padaryti;

(4)

todėl Direktyva 2011/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES III priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jos įsigaliojimo. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.


PRIEDAS

Į Direktyvos 2011/65/EB III priedą įrašomas toks 41 punktas:

„41.

Švinas uždegimo modulių ir kitų elektrinių ir elektroninių degimo variklių kontrolės sistemų, kurios dėl techninių priežasčių turi būti įtaisomos ant nešiojamųjų mašinų degimo variklių (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/68/EB (1) SH:1, SH:2 ir SH:3 klasės) karterio ar cilindro arba juose, elektrinių ir elektroninių sudedamųjų dalių lydmetaliuose bei išvadų dangose ir spausdintinių plokščių dangose

Nustoja galioti 2018 m. gruodžio 31 d.


(1)  1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo (OL L 59, 1998 2 27, p. 1).“