20.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 148/76


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/71/ES

2014 m. kovo 13 d.

kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl švino naudojimo didžiapločių sluoksninių lustų elementų vienos sąsajos lydmetaliuose išimties

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/65/ES draudžiama šviną naudoti rinkai teikiamoje elektros ir elektronikos įrangoje;

(2)

SDE (sluoksninių lustų elementų, angl. stacked die elements) detektorių technologija naudojama kompiuterinės tomografijos (KT) ir rentgeno sistemų rentgeno detektoriuose. Ji teikia privalumų pacientams, nes mažinama reikiama rentgeno apšvitos dozė. Naudojant bešvinius lydinius pagaminti didžiapločių SDE detektorių iki šiol neįmanoma. Todėl minėtoms reikmėms naudojamą šviną pakeisti kita medžiaga ir jo iš viso nenaudoti moksliškai ir techniškai neįmanoma;

(3)

draudimo naudoti šviną didžiapločiuose sluoksninių lustų elementuose, kurių kiekvienoje sąsajoje yra daugiau kaip 500 sujungimų ir kurie naudojami KT ir rentgeno sistemų rentgeno detektoriuose, išimtis turėtų būti taikoma iki 2019 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgiant į medicinos prietaisų ir stebėjimo bei kontrolės prietaisų sektoriaus inovacijų ciklą, toks pereinamasis laikotarpis yra palyginti trumpas, todėl neigiamo poveikio inovacijoms neturėtų padaryti;

(4)

laikantis Direktyvos 2011/65/ES principo, kad suremontuotas gaminys turi būti toks, koks buvo pagamintas, kuriuo siekiama pailginti rinkai pateiktų reikalavimus atitinkančių gaminių naudojimo trukmę, atsarginėms dalims ši išimtis po jos galiojimo pabaigos turi būti taikoma be laiko apribojimų;

(5)

todėl Direktyva 2011/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES IV priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jos įsigaliojimo. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.


PRIEDAS

Į Direktyvos 2011/65/ES IV priedą įrašomas toks 38 punktas:

„38.

Švinas didžiapločių sluoksninių lustų elementų, kurių kiekvienoje sąsajoje yra daugiau kaip 500 sujungimų ir kurie naudojami kompiuterinės tomografijos ir rentgeno sistemų rentgeno detektoriuose, vienos sąsajos lydmetaliuose

Nustoja galioti 2019 m. gruodžio 31 d. Po tos dienos galima naudoti kompiuterinės tomografijos ir rentgeno sistemų, rinkai pateiktų iki 2020 m. sausio 1 d., atsarginėse dalyse.“