29.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/357


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/35/ES

2014 m. vasario 26 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/95/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose (3), suderinimo reikia padaryti tam tikrų pakeitimų. Dėl aiškumo ta direktyva turėtų būti išdėstyta nauja redakcija;

(2)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008, nustatančiu su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (4), nustatomos atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo taisyklės, numatoma gaminių rinkos priežiūros ir gaminių iš trečiųjų šalių tikrinimo sistema bei nustatomi bendrieji žymėjimo CE ženklu principai;

(3)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos (5) nustatomi bendrieji principai ir orientacinės nuostatos, skirti sektorių teisės aktams, kad šiuos teisės aktus iš dalies keičiant arba išdėstant nauja redakcija tai būtų daroma nuosekliai. Todėl Direktyva 2006/95/EB turėtų būti pritaikyta prie to sprendimo;

(4)

ši direktyva taikoma tam tikrose įtampos ribose skirtiems naudoti elektros įrenginiams, kurie yra Sąjungos rinkai visiškai nauji elektros įrenginiai tuo metu, kai jie pateikiami rinkai; tai reiškia, kad tai yra arba Sąjungoje įsisteigusio gamintojo pagaminti visiškai nauji elektros įrenginiai, arba iš trečiosios šalies importuoti elektros įrenginiai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra visiškai nauji, ar naudoti;

(5)

ši direktyva turėtų būti taikoma visų rūšių tiekimui, įskaitant nuotolinį pardavimą;

(6)

ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti atsakingi už elektros įrenginių atitiktį šiai direktyvai jų atitinkamo vaidmens tiekimo grandinėje atžvilgiu, kad būtų užtikrintas aukštas visuomenės interesų, kaip antai žmonių ir naminių gyvūnų sveikatos ir sauga, ir nuosavybės apsaugos lygis ir sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

(7)

visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai turėtų imtis tinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad visi jų rinkai tiekiami elektros įrenginiai atitiktų šią direktyvą. Reikia aiškiai ir proporcingai paskirstyti pareigas, kurios atitiktų kiekvieno tiekimo ir platinimo grandinėje dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį;

(8)

tam, kad būtų pagerinti ekonominės veiklos vykdytojų, rinkos priežiūros institucijų ir vartotojų ryšiai, valstybės narės turėtų skatinti ekonominės veiklos vykdytojus papildomai be pašto adreso įtraukti interneto svetainės adresą;

(9)

gamintojas gerai išmano projektavimo ir gamybos procesą, todėl gali geriausiai atlikti atitikties vertinimo procedūrą. Todėl atitikties vertinimas turėtų išlikti tik gamintojo pareiga; šioje direktyvoje nenumatyta jokia atitikties vertinimo procedūra, kuriai atlikti reikia notifikuotosios įstaigos įsikišimo;

(10)

būtina užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į Sąjungos rinką patenkantys elektros įrenginiai atitiktų šią direktyvą, visų pirma, kad gamintojai būtų atlikę tinkamas tų elektros įrenginių atitikties vertinimo procedūras. Todėl reikėtų įtvirtinti nuostatą, kad importuotojai užtikrintų, jog jų rinkai pateikiami elektros įrenginiai atitiktų šios direktyvos reikalavimus ir kad jie nepateiktų rinkai tokių reikalavimų neatitinkančių arba pavojų keliančių elektros įrenginiai. Taip pat reikėtų įtvirtinti nuostatą, kad importuotojai užtikrintų, jog buvo atliktos atitikties vertinimo procedūros ir kad gamintojas paženklino elektros įrenginius ir parengė dokumentus, jog kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti;

(11)

kiekvienas importuotojas, pateikdamas elektros įrenginius rinkai, turėtų ant jų nurodyti savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo būtų galima į jį kreiptis. Reikėtų numatyti išimtis tais atvejais, kai to negalima padaryti dėl elektros įrenginių dydžio ar pobūdžio. Išimtis turėtų būti taikoma ir tuo atveju, kai importuotojas turėtų atidaryti pakuotę, kad galėtų ant elektros įrenginio nurodyti savo pavadinimą ir adresą;

(12)

platintojas tiekia elektros įrenginį rinkai po to, kai jį rinkai pateikia gamintojas ar importuotojas, todėl turi deramai pasirūpinti, kad tvarkydamas elektros įrenginį nepadarytų neigiamo poveikio jų atitikčiai;

(13)

bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas, pateikiantis elektros įrenginį rinkai savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba pakeičiantis elektros įrenginį taip, kad gali pasikeisti jo atitiktis šiai direktyvai, turėtų būti laikomas gamintoju ir jam turėtų tekti gamintojo pareigos;

(14)

platintojai ir importuotojai yra glaudžiai susiję su rinka, todėl ir jie turėtų būti įtraukti į kompetentingų nacionalinių institucijų atliekamą rinkos priežiūros darbą ir būti pasirengę aktyviai jame dalyvauti teikdami toms institucijoms visą reikalingą informaciją apie atitinkamą elektros įrenginį;

(15)

jei užtikrinamas elektros įrenginio atsekamumas visoje tiekimo grandinėje, rinkos priežiūra tampa paprastesnė ir efektyvesnė. Efektyvi atsekamumo sistema palengvina rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti ekonominės veiklos vykdytojus, patiekusius rinkai reikalavimų neatitinkančius elektros įrenginius; saugodami pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją, skirtą identifikuoti kitus veiklos vykdytojus, nereikalaujama, kad ekonominės veiklos vykdytojai atnaujintų tokią informaciją apie kitus ekonominės veiklos vykdytojus, kurie jiems patiekė elektros įrenginį, arba kuriems jie patiekė elektros įrenginį;

(16)

šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti tik saugos reikalavimai. Kad būtų lengviau vertinti atitiktį šiems reikalavimams, būtina numatyti įrenginių, atitinkančių darniuosius standartus, kurie priimami pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos (6), kad būtų nustatytos išsamios techninės tų reikalavimų specifikacijos, atitikties prielaidą;

(17)

Reglamente (ES) Nr. 1025/2012 numatyta prieštaravimo darniesiems standartams procedūra, kuri taikoma, kai tie standartai ne visiškai atitinka šioje direktyvoje nustatytus saugos reikalavimus;

(18)

suderintais standartais, taikomais šiai direktyvai, taip pat būti turėtų atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (7);

(19)

elektros įrenginiai, kuriems nėra parengti darnieji standartai, galėtų laisvai judėti, jei būtų taikomi tarptautiniai saugos reikalavimų standartai, kuriuos nustatė Tarptautinė elektrotechnikos komisija, arba nacionaliniai standartai;

(20)

kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų įrodyti, kad jų rinkai tiekiami elektros įrenginiai atitinka saugos reikalavimus, o kompetentingos valdžios institucijos galėtų užtikrinti tų įrenginių atitiktį saugos reikalavimams, būtina numatyti atitikties įvertinimo procedūras. Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatyti atitikties vertinimo procedūrų moduliai, apimantys procedūras nuo nuosaikiausios iki griežčiausios proporcingai galimam susijusios rizikos ir reikiamos saugos lygiui. Siekiant užtikrinti, kad visuose sektoriuose procedūros būtų taikomos nuosekliai, ir siekiant išvengti ad hoc variantų, atitikties įvertinimo procedūros turėtų būti pasirenkamos iš tų modulių;

(21)

gamintojai turėtų parengti ES atitikties deklaraciją ir joje pateikti pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją apie elektros įrenginio atitiktį šiai direktyvai ir kitų susijusių derinamųjų Sąjungos teisės aktų reikalavimams;

(22)

tam, kad būtų užtikrinta efektyvi prieiga prie informacijos rinkos priežiūros tikslais, informacija, kurios reikia, kad būtų galima nustatyti visus taikytinus Sąjungos aktus, turėtų būti pateikiama bendroje ES atitikties deklaracijoje. Siekiant sumažinti administracinę naštą ekonominės veiklos vykdytojams, ta bendra ES atitikties deklaracija gali būti byla, sudaryta iš atitinkamų atskirų atitikties deklaracijų;

(23)

CE ženklas, kuriuo nurodoma elektros įrenginio atitiktis, yra matomas viso proceso, apimančio atitikties vertinimą plačiąja prasme, rezultatas. Bendrieji žymėjimo CE ženklu principai yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Šioje direktyvoje reikėtų nustatyti žymėjimo CE ženklu taisykles;

(24)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą būtina patikslinti, kad elektros įrenginiams taikomos Reglamente (EB) Nr. 765/2008 nustatytos Sąjungos rinkos priežiūros ir į Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolės taisyklės. Šia direktyva neturėtų būti užkirstas kelias valstybėms narėms rinktis kompetentingas institucijas toms užduotims atlikti;

(25)

valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad elektros įrenginius būtų galima pateikti į rinką tik tuomet, jei jie tinkamai laikomi, naudojami pagal numatytą paskirtį arba sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir saugai. Elektros įrenginiai turėtų būti laikomi neatitinkantys šioje direktyvoje nustatytų esminių saugos reikalavimų tik naudojimo sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, t. y. kai toks jų naudojimas atsirastų dėl teisėto ir iš anksto nuspėjamo žmogaus elgesio;

(26)

Direktyvoje 2006/95/EB jau yra numatyta apsaugos procedūra, kuri taikoma tik tuo atveju, jei valstybės narės nesutaria dėl priemonių, kurias taiko valstybė narė. Kad būtų padidintas skaidrumas ir sutrumpintas dokumentų nagrinėjimo laikas, būtina patobulinti esamą apsaugos procedūrą, kad ji taptų efektyvesnė ir būtų pasiremta valstybių narių turimomis ekspertinėmis žiniomis;

(27)

esamą sistemą reikėtų papildyti procedūra, pagal kurią suinteresuotosios šalys būtų informuojamos apie priemones, kurių ketinama imtis dėl elektros įrenginių, keliančių pavojų žmonių ar naminių gyvūnų sveikatai ar saugai arba nuosavybei. Be to, ta sistema turėtų sudaryti sąlygas rinkos priežiūroms institucijoms bendradarbiauti su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais ir imtis veiksmų tokių elektros įrenginių atžvilgiu ankstesniame etape;

(28)

kai valstybės narės ir Komisija susitaria dėl valstybės narės taikomų priemonių pagrįstumo, Komisija neturėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus atvejus, kai gaminys reikalavimų neatitinka dėl darniojo standarto trūkumų;

(29)

siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais Komisija turėtų naudotis pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (8);

(30)

nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktų priėmimui dėl reikalavimus atitinkančių elektros įrenginių, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai ar kitiems viešųjų interesų apsaugos aspektams;

(31)

Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus kai, tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su reikalavimus atitinkančiais elektros įrenginiais, kurie kelia pavojų asmenų ar naminių gyvūnų sveikatai ar saugai arba nuosavybės apsaugai, to reikia dėl ypatingų skubos priežasčių;

(32)

pagal nusistovėjusią praktiką pagal šią direktyvą įsteigtas komitetas gali vaidinti naudingą vaidmenį nagrinėjant šios direktyvos taikymo klausimus, kuriuos, remiantis Darbo tvarkos taisyklėmis, gali pateikti arba jo pirmininkas, arba valstybės narės atstovas;

(33)

kai nagrinėjami kiti su šia direktyva susiję klausimai nei jos įgyvendinimas ar pažeidimai, t. y. Komisijos ekspertų grupėje, Europos Parlamentas, laikydamasis esamos praktikos, turėtų gauti visapusišką informaciją ir dokumentus bei, kai taikoma, kvietimą dalyvauti tokiuose posėdžiuose;

(34)

Komisija, naudodamasi teise priimti įgyvendinimo aktus, ir atsižvelgdama į jų specifinį pobūdį, turėtų, netaikydama Reglamento (ES) Nr. 182/2011, nustatyti, ar valstybės narės priemonės, priimtos reikalavimų neatitinkančio elektros įrenginio atžvilgiu, yra pateisinamos;

(35)

valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalinės teisės nuostatas, skyrimo taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą. Sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

(36)

reikia numatyti pagrįstą pereinamojo laikotarpio tvarką, pagal kurią nereikalaujant atitikties tolesniems reikalavimams, kurie taikomi gaminiams, būtų galima rinkai tiekti elektros įrenginius, kurie rinkai jau pateikti pagal Direktyvą 2006/95/EB anksčiau nei nacionalinių priemonių, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, taikymo pradžios datą. Todėl platintojai turėtų galėti anksčiau nei nacionalinių priemonių, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, taikymo pradžios datą tiekti elektros įrenginius, kurie jau buvo pateikti rinkai, t. y. jų atsargas, jau esančias platinimo grandinėje;

(37)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti, kad rinkoje esantys elektros įrenginiai atitiktų saugos reikalavimus, kuriais nustatomas aukštas žmonių ir naminių gyvūnų sveikatos ir saugos ir nuosavybės apsaugos lygis, tuo pat metu užtikrinant vidaus rinkos veikimą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(38)

pareiga perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę turėtų apsiriboti tomis nuostatomis, kurios iš esmės skiriasi nuo ankstesnės direktyvos nuostatų. Prievolė perkelti nepakeistas nuostatas kyla pagal ankstesniąją direktyvą;

(39)

ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų, nurodytų V priede perkėlimo į nacionalinę teisę terminais ir taikymo pradžios datomis,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad rinkoje esantys elektros įrenginiai atitiktų reikalavimus, kuriais nustatomas aukštas žmonių ir naminių gyvūnų sveikatos ir saugos ir nuosavybės apsaugos lygis, tuo pačiu metu užtikrinant vidaus rinkos veikimą.

Ši direktyva taikoma elektros įrenginiams, skirtiems naudoti esant 50–1 000 V kintamosios srovės įtampai ir 75–1 500 V nuolatinės srovės įtampai, išskyrus II priede išvardytus įrenginius ir reiškinius.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje taikomos tokios terminų apibrėžtys:

1.   tiekimas rinkai– elektros įrenginio, skirto platinti, vartoti ar naudoti Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

2.   pateikimas rinkai– elektros įrenginio tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

3.   gamintojas– fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagamina elektros įrenginį arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti elektros įrenginį ir parduoda tą įrenginį savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

4.   įgaliotasis atstovas– Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis;

5.   importuotojas– Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris Sąjungos rinkai pateikia elektros įrenginį iš trečiosios šalies;

6.   platintojas– tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris tiekia rinkai elektros įrenginį ir nėra nei gamintojas, nei importuotojas;

7.   ekonominės veiklos vykdytojai– gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas;

8.   techninė specifikacija– dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti elektros įrenginys;

9.   darnusis standartas– darnusis standartas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 2 straipsnio 1 punkto c papunktyje;

10.   atitikties vertinimas– procesas, kuriuo nustatoma, ar elektros įrenginys atitinka 3 straipsnyje nurodytus ir I priede nustatytus saugos reikalavimus;

11.   atšaukimas– priemonė, kuria siekiama, kad būtų grąžintas galutiniam naudotojui jau pateiktas elektros įrenginys;

12.   pašalinimas– bet kokia priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią elektros įrenginio tiekimui rinkai tiekimo grandinėje;

13.   derinamieji Sąjungos teisės aktai– Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos gaminių pardavimo sąlygos;

14.   CE ženklas– ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad elektros įrenginys atitinka taikytinus derinamųjų Sąjungos teisės aktų dėl ženklinimo šiuo ženklu reikalavimus.

3 straipsnis

Tiekimas rinkai ir saugos reikalavimai

Sąjungos rinkai gali būti tiekiami tik tokie elektros įrenginiai, kurie, būdami sukonstruoti pagal Sąjungoje taikomą gerą saugos reikalavimų inžinerinę praktiką, tinkamai įrengti, prižiūrimi bei naudojami pagal paskirtį, kuriai yra pagaminti, nekelia pavojaus žmonių ir naminių gyvūnų sveikatai ir saugai arba turtui.

Pagrindiniai saugos reikalavimų elementai yra išvardyti I priede.

4 straipsnis

Laisvas judėjimas

Valstybės narės dėl šioje direktyvoje nurodytų motyvų netrukdo tiekti rinkai elektros įrenginių, kurie atitinka šios direktyvos reikalavimus.

5 straipsnis

Elektros tiekimas

Valstybės narės užtikrina, kad elektros tiekimo įstaigos, prijungdamos elektros įrenginius prie tinklo arba tiekdamos šių įrenginių vartotojams elektrą, netaikytų griežtesnių saugos reikalavimų nei 3 straipsnyje nurodyti ir I priede nustatyti saugos reikalavimai.

2   SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PAREIGOS

6 straipsnis

Gamintojų pareigos

1.   Pateikdami rinkai savo elektros įrenginius gamintojai užtikrina, kad jie būtų suprojektuoti ir pagaminti laikantis 3 straipsnyje nurodytų ir I priede nustatytų saugos reikalavimų.

2.   Gamintojai parengia III priede nurodytus techninius dokumentus ir atlieka III priede nurodytą atitikties vertinimo procedūrą arba paveda ją atlikti.

Jeigu atlikus pirmoje pastraipoje nurodytą atitikties vertinimą nustatoma, kad elektros įrenginys atitinka 3 straipsnyje nurodytus ir I priede nustatytus saugos reikalavimus, gamintojai parengia ES atitikties deklaraciją ir pažymi įrenginį CE ženklu.

3.   Gamintojai saugo III priede nurodytus techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją 10 metų po elektros įrenginio pateikimo rinkai dienos.

4.   Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, jog būtų išlaikoma serijinės produkcijos atitiktis šios direktyvos reikalavimams. Tinkamai atsižvelgiama į 12 straipsnyje nurodytų elektros įrenginio projekto ar charakteristikų pakeitimus ir darniųjų standartų, 13 ir 14 straipsniuose nurodytų tarptautinių ar nacionalinių standartų ar kitų techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama elektros įrenginio atitiktis, pakeitimus.

Kai to reikia atsižvelgiant į elektros įrenginio keliamą pavojų, gamintojai, siekdami apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, tiria rinkai tiekiamų elektros įrenginių pavyzdžius, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus elektros įrenginius, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

5.   Gamintojai užtikrina, kad ant elektros įrenginių, kuriuos jie pateikė rinkai, būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos numeris arba kita informacija, leidžianti nustatyti jų tapatumą, arba, jeigu dėl elektros įrenginių dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, užtikrina, kad reikiama informacija būtų nurodyta ant pakuotės ar įrenginio lydimajame dokumente.

6.   Gamintojai ant elektros įrenginio arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba elektros įrenginį lydinčiame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Adrese nurodomas vienintelis kontaktinis centras susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

7.   Gamintojai užtikrina, kad prie elektros įrenginio būtų pridėtos instrukcijos ir saugos informacija, ir kad jos būtų pateikiamos vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba. Tokios instrukcijos ir saugos informacija, taip pat visas ženklinimas turi būti aiškūs, suprantami ir suvokiami.

8.   Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas elektros įrenginys neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, būtinų užtikrinti to įrenginio atitiktį, jį pašalinti arba atšaukti, jei tikslinga. Be to, jei elektros įrenginys kelia pavojų, gamintojai nedelsdami tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai tokį elektros įrenginį, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

9.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai tai institucijai lengvai suprantama kalba suteikia popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus įrodyti, kad elektros įrenginys atitinka šios direktyvos reikalavimus. Šios institucijos prašymu gamintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti elektros įrenginio, kurį jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

7 straipsnis

Įgaliotieji atstovai

1.   Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą.

Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliojamas vykdyti 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas ir pareigą rengti techninius dokumentus, nurodytus 6 straipsnio 2 dalyje.

2.   Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo įgaliojime nustatytas užduotis. Įgaliojimu įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent šiuos veiksmus:

a)

saugoti ES atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų po elektros įrenginio pateikimo rinkai, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

b)

jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus elektros įrenginio atitikčiai įrodyti;

c)

kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti elektros įrenginių, dėl kurių įgaliotasis atstovas gavo įgaliojimus, keliamą pavojų.

8 straipsnis

Importuotojų pareigos

1.   Importuotojai rinkai pateikia tik reikalavimus atitinkančius elektros įrenginius.

2.   Prieš pateikdami elektros įrenginius rinkai, importuotojai užtikrina, kad gamintojas atliko atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą. Jie užtikrina, kad gamintojas parengė techninius dokumentus, kad elektros įrenginys pažymėtas CE ženklu ir prie jo pridėti reikiami dokumentai ir kad gamintojas įvykdė 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

Jeigu importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad elektros įrenginys neatitinka 3 straipsnyje nurodytų ir I priede nustatytų esminių saugos reikalavimų, jis nepateikia elektros įrenginio rinkai, kol nėra užtikrinama jo atitiktis. Be to, jei elektros įrenginys kelia pavojų, importuotojas apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

3.   Importuotojai ant elektros įrenginio arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba elektros įrenginį lydinčiame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

4.   Importuotojai užtikrina, kad prie elektros įrenginio būtų pridėtos instrukcijos ir saugos informacija, ir kad jos būtų pateikiamos vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba.

5.   Kai atsakomybė už elektros įrenginį tenka importuotojams, jie užtikrina, kad jo laikymo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai 3 straipsnyje nurodytiems ir I priede nustatytiems saugos reikalavimams.

6.   Kai to reikia atsižvelgiant į elektros įrenginio keliamą pavojų, importuotojai, siekdami apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, tiria rinkai tiekiamų elektros įrenginių pavyzdžius, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus elektros įrenginius, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

7.   Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas elektros įrenginys neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, būtinų užtikrinti to elektros įrenginio atitiktį, jį pašalinti arba atšaukti, jei tai tikslinga. Be to, jei elektros įrenginys kelia pavojų, importuotojai nedelsdami tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai tokį elektros įrenginį, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

8.   Importuotojai 10 metų po elektros įrenginio pateikimo rinkai dienos saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad šių institucijų prašymu joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.

9.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, importuotojai tai institucijai lengvai suprantama kalba suteikia popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus įrodyti elektros įrenginio atitiktį. Šios institucijos prašymu gamintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti elektros įrenginio, kurį jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

9 straipsnis

Platintojų pareigos

1.   Tiekdami rinkai elektros įrenginius, platintojai veikia deramai laikydamiesi šios direktyvos reikalavimų.

2.   Prieš tiekdami elektros įrenginį rinkai, platintojai patikrina, ar elektros įrenginys pažymėtas CE ženklu, ar prie jo pridėti reikalaujami dokumentai ir valstybės narės, kurioje elektros įrenginys bus tiekiamas rinkai, vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba parengtos instrukcijos ir saugos informacija, bei ar gamintojas ir importuotojas įvykdė atitinkamai 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Kai platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad elektros įrenginys neatitinka 3 straipsnyje nurodytų ir I priede nustatytų saugos reikalavimų, jis netiekia elektros įrenginio rinkai, kol nėra užtikrinama jo atitiktis. Be to, jei elektros įrenginys kelia pavojų, platintojas apie tai praneša gamintojui ar importuotojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

3.   Kai atsakomybė už elektros įrenginį tenka platintojams, jie užtikrina, kad jo laikymo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai 3 straipsnyje nurodytiems ir I priede nustatytiems saugos reikalavimams.

4.   Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai patiektas elektros įrenginys neatitinka šios direktyvos, pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų taisomųjų priemonių to įrenginio atitikčiai užtikrinti, jį pašalinti arba atšaukti, jei tikslinga. Be to, jei elektros įrenginys kelia pavojų, platintojai nedelsdami tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai tokį įrenginį, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

5.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, platintojai suteikia jai popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus elektros įrenginio atitikčiai įrodyti. Šios institucijos prašymu gamintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti elektros įrenginio, kurį jie tiekė rinkai, keliamą pavojų.

10 straipsnis

Atvejai, kai importuotojams ir platintojams tenka gamintojų pareigos

Taikant šią direktyvą importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju ir todėl įgyja 6 straipsnyje nustatytas gamintojo pareigas, jei jis elektros įrenginius rinkai pateikia savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba taip pakeičia rinkai jau pateiktą elektros įrenginį, kad gali pasikeisti jo atitiktis šiai direktyvai.

11 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimas

Rinkos priežiūros institucijos prašymu ekonominės veiklos vykdytojai turi identifikuoti:

a)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems pateikė elektros įrenginį;

b)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie pateikė elektros įrenginį.

Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje dalyje nurodytą informaciją turi gebėti pateikti 10 metų po to, kai jiems buvo pateiktas elektros įrenginys, ir 10 metų po to, kai jie pateikė elektros įrenginį.

3   SKYRIUS

ELEKTROS ĮRENGINIŲ ATITIKTIS

12 straipsnis

Atitikties darniesiems standartams prezumpcija

Jei elektros įrenginiai atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad jie atitinka 3 straipsnyje nurodytus ir I priede nustatytus saugos reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.

13 straipsnis

Tarptautinių standartų atitikties prezumpcija

1.   Kai 12 straipsnyje nurodyti darnieji standartai dar nėra parengti ir paskelbti, valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad elektros įrenginiai, atitinkantys Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) nustatytų tarptautinių standartų saugos nuostatas, kuriems taikoma šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta skelbimo procedūra, tiekimo rinkai ir laisvo judėjimo tikslais, kaip atitinkamai nurodyta 3 ir 4 straipsniuose, jų kompetentingų valdžios institucijų taip pat būtų laikomi atitinkančiais 3 straipsnyje nurodytus ir I priede nustatytus saugumo reikalavimus.

2.   Komisija praneša valstybėms narėms apie 1 dalyje nurodytas saugos nuostatas. Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, nurodo šias saugos nuostatas, ypač tuos variantus, kuriuos ji rekomenduoja skelbti.

3.   Per tris mėnesius valstybės narės pateikia Komisijai bet kokius prieštaravimus saugos nuostatoms, apie kurias pranešta pagal 2 dalį, nurodydamos saugos priežastis, dėl kurių šios nuostatos neturėtų būti pripažintos.

Siekiant paskleisti informaciją, nuorodos į saugos nuostatas, dėl kurių nekilo prieštaravimų, turi būti skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

14 straipsnis

Nacionalinių standartų atitikties prezumpcija

Kai darnieji standartai, nurodyti 12 straipsnyje, dar nėra parengti ir paskelbti bei tarptautiniai standartai, nurodyti 13 straipsnyje, dar nėra paskelbti, valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad elektros įrenginiai, pagaminti pagal gamintojo valstybėje narėje galiojančių standartų saugos nuostatas, užtikrinančias saugos lygį, lygiavertį reikalaujamam jos teritorijoje, tiekimo rinkai ir laisvo judėjimo tikslais, kaip atitinkamai nurodyta 3 ir 4 straipsniuose, jų kompetentingų valdžios institucijų taip pat būtų laikomi atitinkančiais 3 straipsnyje nurodytus ir I priede nustatytus saugos reikalavimus.

15 straipsnis

ES atitikties deklaracija

1.   ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti 3 straipsnyje nurodyti ir I priede nustatyti saugos reikalavimai.

2.   ES atitikties deklaracija atitinka IV priede nustatytą pavyzdinę struktūrą, joje pateikiama III priede aprašytame A modulyje nurodyta informacija ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės narės, kurioje elektros įrenginys pateikiamas ar tiekiamas rinkai, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

3.   Jeigu elektros įrenginiui taikomi keli Sąjungos aktai, pagal kuriuos turi būti parengta ES atitikties deklaracija, parengiama visiems tokiems Sąjungos aktams bendra ES atitikties deklaracija. Tokioje deklaracijoje nurodomi susiję Sąjungos aktai ir jų paskelbimo nuorodos.

4.   Parengdamas ES atitikties deklaraciją gamintojas prisiima atsakomybę dėl elektros įrenginio atitikties šioje direktyvoje nustatytiems reikalavimams.

16 straipsnis

Bendrieji žymėjimo CE ženklu principai

Žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji principai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.

17 straipsnis

Žymėjimo CE ženklu taisyklės ir sąlygos

1.   Elektros įrenginys arba jo duomenų lentelė žymimi CE ženklu taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir neištrinamas. Jeigu taip žymėti neįmanoma arba negalima dėl elektros įrenginio pobūdžio, CE ženklu žymima pakuotė ir lydimieji dokumentai.

2.   Elektros įrenginys CE ženklu pažymimas prieš pateikiant jį rinkai.

3.   Valstybės narės tobulina esamas priemones siekdamos užtikrinti, kad būtų teisingai taikoma ženklinimą „CE“ ženklu reglamentuojanti tvarka, ir netinkamo to ženklinimo naudojimo atveju imamasi tinkamų veiksmų.

4   SKYRIUS

SĄJUNGOS RINKOS PRIEŽIŪRA, Į SĄJUNGOS RINKĄ PATENKANČIŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ KONTROLĖ IR SĄJUNGOS APSAUGOS PROCEDŪRA

18 straipsnis

Sąjungos rinkos priežiūra ir į Sąjungos rinką patenkančių elektros įrenginių kontrolė

Elektros įrenginiams taikomi Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15 straipsnio 3 dalis ir 16–29 straipsniai.

19 straipsnis

Nacionaliniu lygmeniu pavojų keliančių elektros įrenginių atveju taikoma procedūra

1.   Kai vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamai priežasčių teigti, kad elektros įrenginys kelia pavojų žmonių ar naminių gyvūnų sveikatai ar saugai arba nuosavybei, jos atlieka su atitinkamu elektros įrenginio susijusį vertinimą, apimantį visus atitinkamus šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

Jeigu atlikdamos pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad elektros įrenginys neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų elektros įrenginio atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų elektros įrenginį iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į pavojaus pobūdį.

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

2.   Kai rinkos priežiūros institucijos mano, kad neatitiktis neapsiriboja jų nacionaline teritorija, apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių jų reikalavimu turi imtis ekonominės veiklos vykdytojas, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

3.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad visų reikiamų taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų susijusių elektros įrenginių, kuriuos jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

4.   Kai per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima reikiamų taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas elektros įrenginio tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad elektros įrenginys būtų pašalintas iš rinkos arba atšauktas.

Rinkos priežiūros institucijos apie tas priemones nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

5.   Pateikiant 4 dalies antroje pastraipoje nurodytą informaciją pateikiami visi turimi duomenys, visų pirma nurodomi reikalavimų neatitinkančiam elektros įrenginiui identifikuoti būtini duomenys, elektros įrenginio kilmė, tariamos neatitikties pobūdis ir susijusi rizika, taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė, taip pat atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitiktis priskirtina vienai iš šių priežasčių:

a)

elektros įrenginys neatitinka 3 straipsnyje nurodytų ir I priede nustatytų saugos reikalavimų, susijusių su žmonių ar naminių gyvūnų sveikata ar sauga ir nuosavybe, arba

b)

12 straipsnyje nurodyti darnieji standartai arba 13 ir 14 straipsniuose nurodyti tarptautiniai ar nacionaliniai standartai, kuriais remiantis daryta atitikties prielaida, turi trūkumų.

6.   Kitos nei pagal šį straipsnį procedūrą inicijavusios valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visas priemones, kurių ėmėsi, ir pateikia visą turimą papildomą informaciją, susijusią su atitinkamo elektros įrenginio neatitiktimi, ir, jei nesutinka su priimta nacionaline priemone, pateikia prieštaravimus.

7.   Jeigu per tris mėnesius po 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos nei valstybės narės, nei Komisija nepateikia prieštaravimų dėl valstybės narės taikomos laikinosios priemonės, priemonė laikoma pagrįsta.

8.   Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamo elektros įrenginio atžvilgiu būtų imtasi reikiamų ribojamųjų priemonių, pvz., elektros įrenginys būtų nedelsiant pašalintas iš rinkos.

20 straipsnis

Sąjungos apsaugos procedūra

1.   Kai užbaigus 19 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą dėl priemonės, kurios ėmėsi kuri nors valstybė narė, yra pareiškiami prieštaravimai arba jeigu Komisija nusprendžia, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta.

Komisija sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama jį perduoda valstybėms narėms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

2.   Jei nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantis elektros įrenginys būtų pašalintas iš jų rinkų, ir praneša apie tai Komisiją. Jei nacionalinė priemonė laikoma nepagrįsta, atitinkama valstybė narė tą priemonę atšaukia.

3.   Kai nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o elektros įrenginio neatitiktis siejama su darniųjų standartų trūkumais, nurodytais šios direktyvos 19 straipsnio 5 dalies b punkte, Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.

21 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys gaminiai, kurie kelia pavojų

1.   Jeigu kuri nors valstybė narė pagal 19 straipsnio 1 dalį atlieka vertinimą ir nustato, kad gaminys, net ir atitinkantis šią direktyvą, kelia pavojų asmenų ar naminių gyvūnų sveikatai ar saugai arba nuosavybės apsaugai, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog pateikus į rinką gaminį jis nebekels pavojaus, kad pašalintų gaminį iš rinkos arba kad jį susigrąžintų per pagrįstą laikotarpį, kurį ji nustato atsižvelgiant į pavojaus pobūdį.

2.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad korekcinė priemonė taikoma visų gaminių, kuriuos jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

3.   Valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares. Ta informacija apima visus duomenis, visų pirma duomenis, reikalingus atitinkamam gaminiui, gaminio kilmei ir tiekimo grandinei, keliamo pavojaus pobūdžiui bei nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių pobūdžiui ir trukmei nustatyti.

4.   Komisija nedelsdama pradeda konsultuotis su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionaliniu lygmeniu taikomas priemones. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, nusprendžia, ar nacionaliniu lygmeniu taikoma priemonė yra pagrįsta, ar ne, ir, jeigu būtina, pasiūlo atitinkamas priemones.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami pagal nagrinėjimo procedūrą, nurodytą 23 straipsnio 2 dalyje.

Tinkamai pagrįstais atvejais dėl ypatingos skubos priežasčių, susijusių su asmenų ar naminių gyvūnų sveikata ir sauga ar nuosavybės apsauga, Komisija priima nedelsiant taikomus įgyvendinimo aktus pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.

5.   Komisija skiria šį sprendimą visoms valstybėms narėms ir nedelsdama jį perduoda joms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

22 straipsnis

Oficiali neatitiktis

1.   Nedarant poveikio 19 straipsnio taikymui, kai valstybė narė nustato vieną iš toliau nurodytų faktų, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas pašalintų susijusią neatitiktį:

a)

gaminys CE ženklu pažymėtas pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnį arba šios direktyvos 17 straipsnį;

b)

nepritvirtintas CE ženklas;

c)

neparengta ES atitikties deklaracija;

d)

ES atitikties deklaracija parengta neteisingai;

e)

techninių dokumentų nėra arba yra ne visi techniniai dokumentai;

f)

6 straipsnio 6 dalyje arba 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija nepateikta, neteisinga ar neišsami;

g)

neįvykdytas bet kuris kitas 6 ar 8 straipsnyje nustatytas administracinis reikalavimas.

2.   Jeigu 1 dalyje nurodyta neatitiktis nepašalinama, atitinkama valstybė narė imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų apribotas ar uždraustas elektros įrenginio tiekimas rinkai arba užtikrinta, kad elektros įrenginys būtų atšauktas ar pašalintas iš rinkos.

5   SKYRIUS

KOMITETAS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Elektros įrenginių komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

4.   Komisija konsultuojasi su komitetu visais klausimais, dėl kurių pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 ar bet kurį kitą Sąjungos aktą privaloma konsultuotis su sektorių ekspertais.

Be to, komitetas nagrinėja bet kurį kitą klausimą dėl šios direktyvos taikymo, kurį remiantis Darbo tvarkos taisyklėmis gali iškelti jo pirmininkas arba valstybės narės atstovas.

24 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų ekonominės veiklos vykdytojams pažeidus pagal šią direktyvą priimtus nacionalinius įstatymus, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų vykdomos. Tokiose taisyklėse gali būti numatytos baudžiamosios sankcijos už rimtus pažeidimus.

Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

25 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai elektros įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2006/95/EB, kurie atitinka tą direktyvą ir kurie buvo pateikti rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d.

26 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 19 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 2 straipsnio, 3 straipsnio pirmos pastraipos, 4 straipsnio, 6–12 straipsnių, 13 straipsnio 1 dalies, 14–25 straipsnių ir II, III ir IV priedų. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2016 m. balandžio 20 d.

Valstybės narės, patvirtindamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos taip pat įtraukia teiginį, kad galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose esančios nuorodos į direktyvą, kurią panaikina ši direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Nuorodos darymo tvarką ir minėto teiginio redakciją nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

27 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 2006/95/EB panaikinama nuo 2016 m. balandžio 20 d., nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų, nurodytų V priede, perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikties lentelę.

28 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnis, 3 straipsnio antra pastraipa, 5 straipsnis, 13 straipsnio 2 ir 3 dalys ir I, V bei VI priedai taikomi nuo 2016 m. balandžio 20 d.

29 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2014 m. vasario 26 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 181, 2012 6 21, p. 105.

(2)  2014 m. vasario 5 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 374, 2006 12 27, p. 10. Direktyva 2006/95/EB kodifikuojama 1973 m. vasario 19 d. Tarybos direktyva 73/23/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose, suderinimo (OL L 77, 1973 3 26, p. 29).

(4)  OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

(5)  OL L 218, 2008 8 13, p. 82.

(6)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(7)  Patvirtinta 2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimu 2010/48/EB dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 23, 2010 1 27, p. 35).

(8)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.


I PRIEDAS

TAM TIKROSE ĮTAMPOS RIBOSE SKIRTŲ NAUDOTI ELEKTROS ĮRENGINIŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAGRINDINIAI ELEMENTAI

1.   Bendrosios sąlygos

a)

svarbiausios charakteristikos, kurių pripažinimas ir laikymasis užtikrins, kad elektros įrenginys bus naudojamas saugiai ir pagal paskirtį, kuriai jis pagamintas, turi būti pažymėtos ant elektros įrenginio, o jeigu to padaryti nėra galimybės, jos turi būti nurodytos prie jo pridedamame dokumente;

b)

elektros įrenginys ir jį sudarančios dalys pagaminti taip, kad būtų užtikrinta galimybė jį saugiai ir teisingai surinkti bei sujungti;

c)

elektros įrenginys suprojektuotas ir pagamintas taip, kad būtų užtikrinta apsauga nuo 2 ir 3 punktuose nurodytų pavojų, su sąlyga, kad šis įrenginys naudojamas pagal paskirtį, kuriai jis pagamintas, ir yra tinkamai prižiūrimas.

2.   Apsauga nuo elektros įrenginio keliamo pavojaus

Atsižvelgiant į 1 dalies reikalavimus nustatomos techninės priemonės, kurios užtikrintų, kad:

a)

asmenys ir naminiai gyvūnai būtų pakankamai apsaugoti nuo fizinio sužeidimo pavojaus ar kitos žalos, kuriuos gali sukelti tiesioginis ar netiesioginis kontaktas;

b)

nebūtų pavojingo įkaitimo, kibirkščiavimo ar spinduliavimo;

c)

asmenys, naminiai gyvūnai ir turtas būtų pakankamai apsaugoti nuo elektros įrenginio keliamo ne elektrinės kilmės pavojaus, kuris žinomas iš patirties;

d)

izoliacija atitiktų numatomas sąlygas.

3.   Apsauga nuo pavojaus, galinčio kilti dėl išorinio poveikio elektros įrenginiui

Atsižvelgiant į 1 dalies reikalavimus, nustatomos techninės priemonės, kurios užtikrintų, kad elektros įrenginys:

a)

atitiktų numatytus mechaninius reikalavimus taip, kad nekeltų pavojaus asmenims, naminiams gyvūnams ir turtui;

b)

būtų atsparus nemechaniniam poveikiui numatytomis aplinkos sąlygomis ir nekeltų pavojaus asmenims, naminiams gyvūnams ir nuosavybei;

c)

nekeltų pavojaus asmenims, naminiams gyvūnams ir nuosavybei numatomos perkrovos sąlygomis.


II PRIEDAS

ĮRENGINIAI IR REIŠKINIAI, NEPATENKANTYS Į ŠIOS DIREKTYVOS TAIKYMO SRITĮ

Elektros įrenginiai, naudojami sprogioje aplinkoje.

Elektros įrenginiai, naudojami radiologijos ir medicinos tikslais.

Elektros įrenginiai, naudojami krovininiuose ir keleiviniuose liftuose.

Elektros skaitikliai.

Buitinės elektros šakutės ir jų lizdai.

Elektrinių užtvarų valdymo įtaisai.

Radijo elektriniai trukdžiai.

Specializuoti elektros įrenginiai, naudojami laivyboje, aviacijoje bei geležinkelyje, atitinkantys saugos nuostatas, nustatytas tarptautinių organizacijų, kuriose dalyvauja valstybės narės.

Įprasti vertinimo įrankių komplektai, skirti profesionaliems vartotojams, naudojami tik mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros tikslais.


III PRIEDAS

A MODULIS

Gamybos vidaus kontrolė

1.   Gamybos vidaus kontrolė yra atitikties vertinimo procedūra, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 2, 3 ir 4 punktuose nustatytas pareigas ir prisiimdamas visą atsakomybę užtikrina ir patvirtina, kad atitinkamas elektros įrenginys atitinka šios direktyvos reikalavimus.

2.   Techniniai dokumentai

Gamintojas parengia techninius dokumentus. Dokumentai turi būti parengti taip, kad jais remiantis būtų galima įvertinti elektros įrenginio atitiktį susijusiems reikalavimams, be to, pridedama tinkama pavojaus (-ų) analizė ir vertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia vertinimui, apima elektros įrenginio projektavimą, gamybą ir veikimą. Kai taikytina, techniniuose dokumentuose yra nurodomi bent jau šie duomenys:

a)

bendras elektros įrenginio aprašymas;

b)

projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kt. brėžiniai ir schemos;

c)

aprašymai ir paaiškinimai, padedantys suprasti tuos brėžinius bei schemas ir elektros įrenginio veikimą;

d)

visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba 13 ir 14 straipsniuose nurodytų tarptautinių ar nacionalinių standartų sąrašas ir, jei tie darnieji standartai arba tarptautiniai ar nacionaliniai standartai nebuvo taikomi, sprendinių, kuriais užtikrinama atitiktis direktyvos saugos reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai arba 13 ir 14 straipsniuose nurodyti tarptautiniai ar nacionaliniai standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

e)

atliktų projektinių skaičiavimų, tyrimų ir kt. rezultatai ir

f)

bandymų ataskaitos.

3.   Gamyba

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų elektros įrenginių atitiktis 2 punkte nurodytiems techniniams dokumentams ir šiems elektros įrenginiams taikomiems šios direktyvos reikalavimams.

4.   Žymėjimas CE ženklu ir ES atitikties deklaracija

4.1.

Gamintojas kiekvieną šios direktyvos reikalavimus atitinkantį elektros įrenginį pažymi CE ženklu.

4.2.

Gamintojas parengia rašytinę gaminio modelio ES atitikties deklaraciją ir kartu su techniniais dokumentais saugo ją 10 metų po elektros įrenginio pateikimo rinkai, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas elektros įrenginio modelis, kuriam ji buvo parengta.

ES atitikties deklaracijos kopija, jei prašoma, pateikiama atitinkamoms rinkos priežiūros institucijoms.

5.   Įgaliotasis atstovas

4 punkte išvardytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime.


IV PRIEDAS

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA (Nr. XXXX) (1)

1.

Gaminio modelis / gaminys (gaminys, tipas, partija ar serijos numeris):

2.

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

3.

Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

4.

Deklaracijos objektas (elektros įrenginio identifikaciniai duomenys, pagal kuriuos jį galima atsekti. Gali būti pateikiamas spalvotas atvaizdas, prireikus pakankamai aiškus, kad būtų galima elektros įrenginį identifikuoti):

5.

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus:

6.

Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos:

7.

Papildoma informacija:

Už ką ir kieno vardu pasirašyta:

(išdavimo data ir vieta):

(vardas ir pavardė, pareigos) (parašas):


(1)  Gamintojas gali pasirinkti atitikties deklaracijai suteikti numerį.


V PRIEDAS

Direktyvų, nustatytų Direktyvos 2006/95/EB V priedo B dalyje perkėlimo į nacionalinę teisę terminai ir taikymo pradžios datos

(nurodyti 27 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas

Taikymo pradžios data

73/23/EEB

1974 m. rugpjūčio 21 d. (1)

93/68/EEB

1994 m. liepos 1 d.

1995 m. sausio 1 d. (2)


(1)  Danijai šis terminas buvo pratęstas iki penkerių metų, t. y. 1978 m. vasario 21 d. Žiūrėti Direktyvos 73/23/EEB 13 straipsnio 1 dalį.

(2)  Iki 1997 m. sausio 1 d. valstybės narės privalėjo leisti pateikti į savo rinką ir naudoti gaminius, atitinkančius ženklinimo reikalavimus, galiojusius iki 1995 m. sausio 1 d. Žiūrėti Direktyvos 93/68/EEB 14 straipsnio 2 dalį.


VI PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Direktyva 2006/95/EB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnio antra pastraipa

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

12 straipsnis

6 straipsnis

13 straipsnis

7 straipsnis

14 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis

16 ir 17 straipsniai

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 3 dalis

9 straipsnis

18–20 straipsniai

10 straipsnis

16 ir 17 straipsniai

11 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

26 straipsnio 2 dalis

14 straipsnis

27 straipsnis

15 straipsnis

28 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

15 ir 16 straipsniai bei IV priedas

IV priedas

III priedas

V priedas

V priedas


EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS

Europos Parlamento manymu, tik kai ir tiek, kiek komitetų posėdžių metu aptariami įgyvendinimo aktai pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011, šie komitetai gali būti laikomi komitologijos komitetais, kaip nustatyta Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių I priede. Todėl, kai ir tiek, kiek svarstomi kiti klausimai, komitetų posėdžiams taikomos Pagrindų susitarimo 15 punkto nuostatos.