9.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 4/55


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/6/ES

2013 m. spalio 18 d.

kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną mikroschemų jungčių sistemų, kuriose turi būti naudojamos nemagnetinės ir įprastomis eksploatavimo bei saugojimo sąlygomis žemesnėje kaip – 20 °C temperatūroje ilgą laiką tinkamos naudoti jungtys, paviršiaus dangose

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/65/ES draudžiama šviną naudoti rinkai teikiamoje elektros ir elektronikos įrangoje;

(2)

techniškai perspektyvių švino naudojimo kištukinių jungčių sistemų, kuriose turi būti naudojamos nemagnetinės jungtys, kurios įprastomis naudojimo ir laikymo sąlygomis nuolat naudojamos žemesnėje kaip – 20 °C temperatūroje, paviršiaus dangose pakaitalų nėra;

(3)

Direktyvą 2011/65/ES reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES IV priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jos įsigaliojimo. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.


PRIEDAS

Į Direktyvos 2011/65/ES IV priedą įrašomas toks 25 punktas:

„25.

Švinas mikroschemų jungčių sistemų, kuriose turi būti naudojamos nemagnetinės ir įprastomis eksploatavimo bei saugojimo sąlygomis žemesnėje kaip – 20 °C temperatūroje ilgą laiką tinkamos naudoti jungtys, paviršiaus dangose. Nustoja galioti 2021 m. birželio 30 d.“