19.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 365/158


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. gruodžio 17 d.

dėl Japonijos jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemų pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9590)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/935/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo (1), ypač į jos 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvą 2008/106/EB valstybės narės gali nuspręsti patvirtinti trečiųjų šalių išduotus atitinkamus jūrininkų atestatus, jeigu Komisija yra pripažinusi tą trečiąją šalį. Tos trečiosios šalys turi atitikti visus 1978 m. Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB konvencija) reikalavimus su pakeitimais;

(2)

2005 m. gegužės 13 d. raštu Kipro Respublika pateikė Japonijos pripažinimo prašymą. Gavusi šį prašymą, Komisija kreipėsi į Japonijos valdžios institucijas, norėdama įvertinti jų jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemą ir patikrinti, ar Japonija laikosi visų JRAB konvencijos reikalavimų ir ar imtasi tinkamų priemonių siekiant užkirsti kelią su atestatais susijusiam sukčiavimui. Buvo paaiškinta, kad vertinimas bus grindžiamas faktų tikrinimo, kurį atliks Europos jūrų saugumo agentūros ekspertai, rezultatais. Po ilgų diskusijų apie Europos Sąjungos teisinius pagrindus Japonijos valdžios institucijos 2011 m. kovo 8 d. raštu sutiko priimti tikrintojus. Tuomet Komisija, remdamasi Europos jūrų saugumo agentūros ekspertų 2012 m. vasario mėn. atlikto tikrinimo rezultatais ir Japonijos valdžios institucijų 2014 m. sausio 10 d. atsakymu į 2012 m. spalio 25 d. prašymą pateikti savanorišką taisomųjų veiksmų planą, ėmėsi vertinti Japonijoje veikiančią jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemą;

(3)

vertinant nerasta jokių didelių problemų, tačiau nustatyta, kad kai kurių sričių klausimus reikia išnagrinėti atidžiau. Visų pirma, jūrų laivybos administracijos ir jūrininkų rengimo įstaigų kokybės standartų sistema neaprėpė kai kurių procesų. Be to, nacionaliniuose standartuose nustatytomis mokymo programomis ir praktiniu mokymu nebuvo užtikrinami tam tikri gyvybės gelbėjimo ir gaisro gesinimo kursams nustatyti kompetencijos standartai;

(4)

atestato siekiantys asmenys pagal Japonijos teisės aktus galėjo tarnybą jūroje atlikti laivuose, kurių tonažo arba variklių galios riba yra mažesnė už atestatui, kurį ketinama išduoti, galiojančią ribą, arba žūklės laivuose ar pakrantės apsaugos tarnybos laivuose. Siekdama užtikrinti, kad tokio tipo tarnyba jūroje būtų susijusi su atestatu, kurio prašoma, ir kad atliekant tarnybą jūroje būtų gauti visi reikalingi gebėjimai, pagal patvirtintą rengimo programą 12 mėnesių tarnybą jūroje baigusiems kandidatams administracija taikė tam tikrus kriterijus. Tačiau išnagrinėjus Japonijos valdžios institucijų pateiktus dokumentus aiškėja, kad administracija neužtikrino, kad 36 mėnesių tarnybą jūroje baigusių kandidatų tokio tipo tarnyba jūroje būtų susijusi su atestatu, kurio prašoma, ir kad atlikdami tą tarnybą jūroje jie būtų gavę visus reikalingus gebėjimus. Be to, paaiškėjo, kad administracija neužtikrino, kad visų tarnybą jūroje baigusių kandidatų, siekusių atnaujinti savo atestatų galiojimą arba gauti aukštesnės kvalifikacijos atestatą, tokio tipo tarnyba jūroje būtų susijusi su atestatu, kurio prašoma, ir kad atlikdami tą tarnybą jūroje jie būtų gavę visus reikalingus gebėjimus;

(5)

galiausiai, administracija reikalavo, kad kandidatai, pagal patvirtintą rengimo programą atlikę patvirtintą 12 mėnesių tarnybą jūroje, užbaigtų patvirtintą mokymą, kad galėtų prašyti veiklos lygio atestato. Tačiau paaiškėjo, kad administracija nereikalavo, kad 36 mėnesių tarnybą jūroje atlikę kandidatai taip pat užbaigtų patvirtintą mokymą, kad galėtų prašyti veiklos lygio atestato;

(6)

2014 m. birželio 5 d. Komisija Japonijos valdžios institucijas paragino pateikti vertinime iškeltų klausimų paaiškinimus ir juos pagrįsti atitinkamais dokumentais. Savo atsakymą Japonijos valdžios institucijos atsiuntė 2014 m. rugpjūčio 4 d.;

(7)

atsakyme Japonijos valdžios institucijos pateikė dokumentus, kuriais įrodoma, kad kokybės standartų sistema dabar aprėpia visus trūkstamus procesus. Jos taip pat parengė naujų teisės aktų projektus ir patobulino įrenginius, kad būtų įtraukti trūkstami gyvybės gelbėjimo ir gaisro gesinimo kursų standartai;

(8)

dėl administracijos vykdomo tikrinimo, ar tarnyba jūroje susijusi su atestatu, kurio prašoma, ir ar atlikdami tarnybą jūroje kandidatai, baigę 36 mėnesių tarnybą jūroje, ir kandidatai, siekę atnaujinti savo atestatų galiojimą arba gauti aukštesnės kvalifikacijos atestatą, gavo visus reikalingus gebėjimus, Japonijos valdžios institucijos nurodė, kad taiko atestatų išdavimo, aukštesnės kvalifikacijos atestatų išdavimo ir atestatų atnaujinimo kriterijus, susijusius su laivo dydžiu, navigacijos rajonu ir atliktomis užduotimis. Tačiau, remiantis pateikta informacija, negauta pakankamai tokių kriterijų taikymo įrodymų;

(9)

dėl reikalavimo, kad 36 mėnesių tarnybą jūroje atlikę kandidatai, prašantys veiklos lygio atestato, užbaigtų patvirtintą mokymą, Japonijos valdžios institucijos nurodė, kad laikosi atitinkamų JRAB konvencijos reikalavimų. Tačiau, remiantis pateikta informacija, negauta pakankamai tokio reikalavimų laikymosi įrodymų;

(10)

remiantis pateiktais dviejų paskutinių punktų paaiškinimais, vertinime pareikštos abejonės visiškai neišsklaidomos, tačiau nekyla abejonių, kad JRAB konvencijoje nustatytų jūrininkų rengimo ir atestatų jiems išdavimo reikalavimų Japonija apskritai laikosi;

(11)

remiantis galutiniais vertinimo rezultatais, Japonija laikosi JRAB konvencijos reikalavimų ir ėmėsi reikiamų priemonių, kad užkirstų kelią su atestatais susijusiam sukčiavimui;

(12)

vertinimo rezultatų ataskaita pateikta valstybėms narėms;

(13)

šiame sprendime numatyta priemonė atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinant Direktyvos 2008/106/EB 19 straipsnį pripažįstamos Japonijos jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemos.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 323, 2008 12 3, p. 33.