17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 360/53


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. gruodžio 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo sprendimo 2014/170/ES, kuriuo sudaromas trečiųjų šalių, nebendradarbiaujančių kovojant su NNN žvejyba, sąrašas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, nuostatos, susijusios su Belizu

(2014/914/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantį reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (1), ypač į jo 34 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

1.   ĮVADAS

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1005/2008 nustatoma Sąjungos sistema, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 VI skyriuje nustatyta tvarka, pagal kurią šalys pripažįstamos nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis, imamasi veiksmų šalių, pripažintų nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis, atžvilgiu, sudaromas nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašas, išbraukiama iš nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašo, nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašas viešinamas ir imamasi neatidėliotinų priemonių;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 32 straipsnį Komisija 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimu (2) (toliau – 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimas) informavo aštuonias trečiąsias šalis apie tai, kad Komisija jas gali pripažinti šalimis, kurias ji laiko nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis. Viena iš tų šalių buvo Belizas;

(4)

savo 2012 m. lapkričio 15 d. sprendime Komisija pateikė informaciją apie tokį pripažinimą pagrindžiančius esminius faktus ir aplinkybes;

(5)

be to, 2012 m. lapkričio 15 d. Komisija atskirais laiškais informavo aštuonias trečiąsias šalis, kad svarsto galimybę pripažinti jas nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis. Viena iš tų šalių buvo Belizas;

(6)

2013 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (3) (toliau – 2013 m. lapkričio 26 d. įgyvendinimo sprendimas) Belizas, Kambodžos Karalystė ir Gvinėjos Respublika pripažinti trečiosiomis šalimis, nebendradarbiaujančiomis kovojant su NNN žvejyba. Remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 1005/2008, Komisija išdėstė priežastis, dėl kurių ji nusprendė, kad tos trys šalys nevykdė pagal tarptautinę teisę joms, kaip vėliavos, uosto, pakrantės ar rinkos valstybėms, tenkančių pareigų imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti;

(7)

remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 33 straipsniu, Taryba Įgyvendinimo sprendimu 2014/170/ES (4) Belizą, Kambodžos Karalystę ir Gvinėjos Respubliką įtraukė į trečiųjų šalių, nebendradarbiaujančių kovojant su NNN žvejyba, sąrašą;

(8)

po to, kai Įgyvendinimo sprendimu 2014/170/ES buvo sudarytas trečiųjų šalių, nebendradarbiaujančių kovojant su NNN žvejyba, sąrašas, Komisija pasiūlė nustatytoms šalims galimybę pratęsti dialogą vadovaujantis Reglamente (EB) Nr. 1005/2008 nustatytais esminiais ir procedūriniais reikalavimais. Komisija toliau rinko ir tikrino visą, jos nuomone, būtiną informaciją, įskaitant raštu ir žodžiu pateiktas pastabas, siekdama suteikti kiekvienai nustatytai šaliai galimybę ištaisyti jos įtraukimą į sąrašą lėmusią padėtį ir imtis konkrečių priemonių, kuriomis būtų galima užtikrinti ilgalaikį padėties pagerėjimą. Užbaigus tą procesą pripažinta, kad Belizas ištaisė padėtį ir ėmėsi taisomųjų veiksmų;

(9)

todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 34 straipsnio 1 dalį Taryba turėtų iš dalies pakeisti Įgyvendinimo sprendimą 2014/170/ES ir išbraukti Belizą iš nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašo;

(10)

priėmus šį sprendimą, kuriuo Belizas išbraukiamas iš nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašo pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 34 straipsnio 1 dalį, 2013 m. lapkričio 26 d. Įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Belizas pripažįstamas nebendradarbiaujančia trečiąja šalimi, nebeturi pagrindo;

2.   BELIZO IŠBRAUKIMAS IŠ NEBENDRADARBIAUJANČIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ SĄRAŠO

(11)

priėmus 2013 m. lapkričio 26 d. Įgyvendinimo sprendimą ir Įgyvendinimo sprendimą 2014/170/ES, Komisija tęsė dialogą su Belizu. Visų pirma paaiškėjo, kad Belizas vykdo tarptautinėje teisėje nustatytus savo įpareigojimus ir patvirtino tinkamą teisinę kovos su NNN žvejyba sistemą; įdiegė tinkamą ir veiksmingą stebėsenos, kontrolės ir tikrinimo sistemą; sukūrė atgrasomųjų sankcijų sistemą ir užtikrino tinkamą sužvejotų žuvų kiekio sertifikavimo sistemos įgyvendinimą. Belizas dar labiau pagerino tarptautinių įpareigojimų, įskaitant nustatytų pagal regioninių žvejybos valdymo organizacijų rekomendacijas ir rezoliucijas, laikymąsi. Be to, vadovaudamasis tarptautine teise, Belizas įdiegė naują laivų registracijos sistemą ir laikosi atitinkamų institucijų rekomendacijų ir rezoliucijų ir vadovaudamasis Jungtinių Tautų tarptautinio neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos prevencijos veiksmų planu priėmė savo nacionalinį NNN prevencijos veiksmų planą;

(12)

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 15 d. sprendime pateiktus faktus, 2013 m. lapkričio 26 d. Įgyvendinimo sprendimą ir Įgyvendinimo sprendimą 2014/170/ES bei Belizo pateiktą su jais susijusią svarbią informaciją, Komisija išnagrinėjo, ar Belizas, kaip vėliavos, uosto, pakrantės ar rinkos valstybė, laikosi savo tarptautinių įsipareigojimų. Ji taip pat išnagrinėjo priemones, kurių imtasi padėčiai ištaisyti, ir Belizo kompetentingų valdžios institucijų pateiktas garantijas;

(13)

atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus argumentus Komisija padarė išvadą, kad priemonės, kurių ėmėsi Belizas atsižvelgdamas į savo, kaip vėliavos valstybės, pareigas yra pakankamos, kad būtų laikomasi Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 91, 94, 117 ir 118 straipsnių, Jungtinių Tautų susitarimo dėl žuvų išteklių 18, 19 ir 20 straipsnių ir FAO priemonių laikymosi susitarimo III straipsnio 8 dalies. Komisija padarė išvadą, kad Belizo pateikta informacija įrodo, kad jos įtraukimą į sąrašą lėmusi padėtis yra ištaisyta ir kad Belizas ėmėsi konkrečių priemonių, kuriomis galima užtikrinti ilgalaikį padėties pagerėjimą;

(14)

tokiomis aplinkybėmis ir atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 34 straipsnio 1 dalį Taryba daro išvadą, kad Belizą reikėtų išbraukti iš nebendradarbiaujančių šalių sąrašo. Todėl Įgyvendinimo sprendimas 2014/170/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

Tarybos priimtas sprendimas nekliudo Tarybai ar Komisijai vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 VI skyriumi ateityje imtis tolesnių veiksmų užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, jei faktinė informacija atskleistų, kad Belizas nevykdė pagal tarptautinę teisę jai, kaip vėliavos, uosto, pakrantės ar rinkos valstybei, tenkančių pareigų;

(16)

atsižvelgiant į neigiamus įtraukimo į nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašą padarinius, tikslinga, kad Belizo išbraukimas iš nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašo įsigaliotų nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Belizas išbraukiamas iš Įgyvendinimo sprendimo 2014/170/ES priedo.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MARTINA


(1)  OL L 286, 2008 10 29, p. 1.

(2)  2012 m. lapkričio 15 d. Komisijos sprendimas dėl pranešimo trečiosioms šalims, kad Komisija svarsto galimybę jas pripažinti nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, kuriuo nustatoma Bendrijos sistema, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (OL C 354, 2012 11 17, p. 1).

(3)  2013 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomos trečiosios šalys, kurias Komisija pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, laiko nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis (OL C 346, 2013 11 27, p. 2).

(4)  2014 m. kovo 24 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2014/170/ES, kuriuo sudaromas trečiųjų šalių, nebendradarbiaujančių kovojant su NNN žvejyba, sąrašas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (OL L 91, 2014 3 27, p. 43).