1.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/6


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2014 m. gruodžio 1 d.

dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie savo pageidavimą dalyvauti taikant policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities Sąjungos teisės aktus, priimtus iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir neįtrauktus į Šengeno acquis

(2014/858/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Protokolą Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, ypač į jo 10 straipsnio 5 dalį, kartu su Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 4 straipsniu ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 331 straipsnio 1 dalimi,

kadangi:

(1)

pagal Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 4 dalį Jungtinei Karalystei leidžiama ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 3 dalyje nurodyto penkerių metų pereinamojo laikotarpio pabaigos pranešti Tarybai, kad dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities Sąjungos teisės aktų, kurie buvo priimti iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo, ji nepritaria Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 1 dalyje nurodytiems Komisijos ir Teisingumo Teismo įgaliojimams;

(2)

Jungtinė Karalystė pasinaudojo pirmiau nurodyta galimybe ir Tarybos pirmininkui adresuotu 2013 m. liepos 24 d. raštu pranešė, kad ji nepritaria minėtiems Komisijos ir Teisingumo Teismo įgaliojimams, todėl nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Jungtinei Karalystei nebetaikomi atitinkami policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities teisės aktai;

(3)

pagal Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 5 dalį Jungtinei Karalystei leidžiama pranešti apie savo pageidavimą dalyvauti taikant teisės aktus, kurie jai nebetaikomi;

(4)

Jungtinė Karalystė pasinaudojo šia galimybe ir Tarybos pirmininkui adresuotu raštu, kuris įsigalios 2014 m. gruodžio 1 d., pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti taikant kai kuriuos pirmiau nurodytus teisės aktus;

(5)

teisės aktų, neįtrauktų į Šengeno acquis, atveju Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 5 dalyje daroma nuoroda į Protokolą Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, kurio 4 straipsnyje daroma nuoroda į SESV 331 straipsnio 1 dalyje numatytą procedūrą. Pastarojoje nuostatoje numatyta, kad Komisija patvirtina pageidaujančios dalyvauti valstybės narės dalyvavimą ir prireikus įvertina, ar įvykdytos dalyvavimo sąlygos;

(6)

remiantis Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 5 dalies paskutiniu sakiniu, Sąjungos institucijos ir Jungtinė Karalystė siekia atkurti kuo platesnį Jungtinės Karalystės dalyvavimą įgyvendinant Sąjungos acquis laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, nedarant didelės įtakos įvairių jos dalių praktiniam veikimui ir išlaikant jų nuoseklumą;

(7)

kalbant apie teisės aktus, apie kuriuos pranešė Jungtinė Karalystė ir kurie išdėstyti šio sprendimo priede, Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 5 dalies paskutiniame sakinyje išdėstytos sąlygos yra įvykdytos;

(8)

todėl turėtų būti patvirtinta, kad Jungtinė Karalystė dalyvauja taikant šio sprendimo priede išdėstytus teisės aktus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo įsigaliojimo dieną patvirtinama, kad nuo tos dienos Jungtinė Karalystė dalyvauja taikant šio sprendimo priede išdėstytus teisės aktus.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja 2014 m. gruodžio 1 d.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


PRIEDAS

1.

1997 m. gruodžio 5 d. Bendrieji veiksmai 97/827/TVR, sukuriantys mechanizmą, skirtą įvertinti tarptautinių įsipareigojimų kovoje su organizuotu nusikalstamumu taikymą ir įgyvendinimą nacionaliniu lygiu (OL L 344, 1997 12 15, p. 7)

2.

1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos aktas, kuriuo, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, sudaroma Konvencija dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo (OL C 24, 1998 1 23, p. 1)

3.

1998 m. gruodžio 3 d. Bendrieji veiksmai 98/700/TVR, Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos dokumentų archyvavimo sistemos (FADO) sukūrimo (OL L 333, 1998 12 9, p. 4)

4.

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/375/TVR dėl kovos su vaikų pornografija internete (OL L 138, 2000 6 9, p. 1)

5.

2000 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimas 2000/641/TVR dėl jungtinių priežiūros duomenų apsaugos institucijų, įsteigtų pagal Konvenciją dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvenciją), Konvenciją dėl informacinių technologijų naudojimo muitinės tikslais bei Konvenciją dėl Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (Šengeno konvenciją), sekretoriato įsteigimo (OL L 271, 2000 10 24, p. 1)

6.

2000 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimas 2000/642/TVR dėl valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo susitarimų dėl keitimosi informacija (OL L 271, 2000 10 24, p. 4)

7.

2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/187/TVR, įkuriantis Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais (OL L 63, 2002 3 6, p. 1)

8.

2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas 2002/348/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo rungtynėse (OL L 121, 2002 5 8, p. 1)

9.

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/465/TVR dėl jungtinių tyrimo grupių (OL L 162, 2002 6 20, p. 1)

10.

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1)

11.

2003 m. birželio 18 d. Tarybos sprendimas 2003/659/TVR, iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais (OL L 245, 2003 9 29, p. 44)

12.

2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms (OL L 76, 2005 3 22, p. 16)

13.

2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti (OL L 328, 2006 11 24, p. 59)

14.

2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo (OL L 386, 2006 12 29, p. 89)

15.

2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2007/412/TVR, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/348/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo rungtynėse (OL L 155, 2007 6 15, p. 76)

16.

2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 2007/845/TVR dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje (OL L 332, 2007 12 18, p. 103)

17.

2008 m. liepos 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose (OL L 220, 2008 8 15, p. 32)

18.

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje (OL L 327, 2008 12 5, p. 27)

19.

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2008/976/TVR dėl Europos teisminio tinklo (OL L 348, 2008 12 24, p. 130)

20.

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2009/426/TVR dėl Eurojusto stiprinimo ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais (OL L 138, 2009 6 4, p. 14)

21.

2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/299/TVR, iš dalies keičiantis Pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR, 2008/909/TVR ir 2008/947/TVR ir stiprinantis asmenų procesines teises bei skatinantis tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime (OL L 81, 2009 3 27, p. 24)

22.

2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio (OL L 93, 2009 4 7, p. 23)

23.

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2009/316/TVR dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį (OL L 93, 2009 4 7, p. 33).

24.

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo (OL L 121, 2009 5 15, p. 37)

25.

2009 m. spalio 23 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/829/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui (OL L 294, 2009 11 11, p. 20)

26.

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/917/TVR dėl informacinių technologijų naudojimo muitinės tikslais (OL L 323, 2009 12 10, p. 20)

27.

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/934/TVR dėl įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo (OL L 325, 2009 12 11, p. 6)

28.

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/936/TVR dėl Europolo analizei skirtoms darbo byloms taikomų įgyvendinimo taisyklių priėmimo (OL L 325, 2009 12 11, p. 14)

29.

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/968/TVR dėl Europolo informacijos konfidencialumo taisyklių priėmimo (OL L 332, 2009 12 17, p. 17)