1.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. gruodžio 1 d.

dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie pageidavimą dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas, pateikiamas Sąjungos policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktuose, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2000/365/EB ir 2004/926/EB

(2014/857/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėtą Protokolą Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų (toliau – Protokolas Nr. 36), ypač į jo 10 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą Nr. 19 dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis (toliau – Šengeno protokolas), ypač į jo 4 straipsnį,

atsižvelgdama į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – Jungtinė Karalystė) Vyriausybės pranešimą pagal Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 4 dalį, pateiktą Tarybos pirmininkui 2013 m. liepos 24 d. laišku,

atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės Vyriausybės pranešimą pagal Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 5 dalį, pateiktą Tarybos pirmininkui ir Komisijos pirmininkui 2014 m. gruodžio 1 d. įsigaliojančiu laišku, apie pageidavimą dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas, kurios pateikiamos Sąjungos policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktuose,

kadangi:

(1)

pagal Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 4 dalį Jungtinė Karalystė gali ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki penkerių metų pereinamojo laikotarpio po Lisabonos sutarties įsigaliojimo pabaigos pranešti Tarybai, kad dėl Sąjungos policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktų, kurie buvo priimti iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo, ji nepritaria Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 1 dalyje nurodytiems Komisijos ir Teisingumo Teismo įgaliojimams;

(2)

2013 m. liepos 24 d. laišku Tarybos pirmininkui Jungtinė Karalystė pasinaudojo pirmiau nurodyta galimybe ir pranešė Tarybai, kad ji nepritaria minėtiems Komisijos ir Teisingumo Teismo įgaliojimams, todėl atitinkami policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktai 2014 m. gruodžio 1 d. nebebus taikomi Jungtinei Karalystei;

(3)

pagal Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 5 dalį Jungtinė Karalystė gali pranešti Tarybai apie savo pageidavimą jai taikyti pirmiau nurodytus aktus, įskaitant Šengeno acquis sudarančius aktus; tokiu atveju turėtų būti taikomos atitinkamos Šengeno protokolo nuostatos;

(4)

2014 m. gruodžio 1 d. įsigaliojančiu laišku Tarybos pirmininkui ir Komisijos pirmininkui Jungtinė Karalystė pasinaudojo pirmiau nurodyta galimybe ir pranešė Tarybai apie savo pageidavimą dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas, kurios pateikiamos Sąjungos policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktuose ir kurias įgyvendinant ji jau dalyvavo pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (1), Tarybos sprendimą 2004/926/EB (2) ir Šengeno protokolo 5 straipsnio 1 dalį;

(5)

todėl būtina nustatyti policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktus ir nuostatas, kurie sudaro Šengeno acquis, kuriuos įgyvendinant Jungtinė Karalystė toliau dalyvaus remiantis pirmiau nurodytu pranešimu apie jos pageidavimą tai daryti, ir todėl būtina iš dalies pakeisti Sprendimą 2000/365/EB ir Sprendimą 2004/926/EB;

(6)

taigi Sprendimas 2000/365/EB ir Sprendimas 2004/926/EB su pakeitimais bus taikomi toliau, visų pirma tų Šengeno acquis nuostatų, kurias taikyti Jungtinei Karalystei buvo leista ir kurios nėra policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktai ir nuostatos, kaip nurodyta Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 1 dalyje, atžvilgiu;

(7)

panašiai, Jungtinė Karalystė toliau dalyvaus įgyvendinant tuos Šengeno acquis aktus ir nuostatas, kuriuos taikyti jai buvo leista, kurie yra policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktai ir nuostatos, priimti iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo, tačiau buvo iš dalies pakeisti Jungtinei Karalystei taikytinu aktu, priimtu po to įsigaliojimo, ir kurie todėl patenka į Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 2 dalies taikymo sritį. Tai taikytina 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimui (3) dėl Šengeno vertinimo mechanizmo, kuris buvo iš dalies pakeistas Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 (4), ir 1990 m. Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, 48–53 straipsniams, taip pat Konvencijai dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose (5) ir jos protokolui (6), kurie buvo iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES (7). Tai taip pat taikytina Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimui dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (8), kuris buvo iš dalies pakeistas Protokolu dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie to Susitarimo (9) (toliau – 2008 m. Susitarimas dėl Šveicarijos asociacijos taikant Šengeno acquis);

(8)

kaip primenama Sprendime 2000/365/EB, Jungtinė Karalystė laikosi ypatingos pozicijos dėl dalykų, kuriems taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) trečiosios dalies V antraštinė dalis, kaip pripažįstama Šengeno protokole, taip pat prie Europos Sąjungos sutarties ir SESV pridėtame Protokole Nr. 20 dėl SESV 26 straipsnio tam tikrų aspektų taikymo Jungtinei Karalystei ir Airijai (toliau – Protokolas Nr. 20) ir Protokole Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės (toliau – Protokolas Nr. 21). Dėl šios ypatingos pozicijos Šengeno protokolu Jungtinei Karalystei numatoma galimybė dalyvauti taikant kai kurias Šengeno acquis nuostatas;

(9)

pagal Protokolo Nr. 36 10 straipsnio 5 dalį Jungtinės Karalystės dalyvavimu taikant kai kurias Šengeno acquis nuostatas, kurios pateikiamos Sąjungos policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktuose, kaip nustatyta šiame sprendime, atkuriamas kuo platesnis Jungtinės Karalystės dalyvavimas įgyvendinant Sąjungos Šengeno acquis laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, nedarant didelės įtakos įvairių jos dalių praktiniam veikimui ir išlaikant jų nuoseklumą;

(10)

kaip primenama Sprendime 2000/365/EB, Šengeno acquis buvo sumanyta ir funkcionuoja kaip darnus derinys, kurį visą turi priimti ir taikyti visos valstybės, remiančios asmenų tikrinimo prie bendrų sienų panaikinimo principą;

(11)

pagal Sprendimo 2000/365/EB 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį Tarybai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti sprendimus, kuriais Šengeno acquis bus taikoma Normandijos saloms ir Meno Salai, o atitinkama acquis dėl Šengeno informacinės sistemos bus taikoma Jungtinei Karalystei. Taip atsižvelgiama į ypatingą vaidmenį, suteiktą Tarybai Šengeno protokolu, kai ji turi vieningai susitarti dėl naujų Šengeno acquis taikymo dalyvių, taip pat į didelį valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo lygį, kurio reikia nagrinėjant, ar įvykdytos išankstinės nuostatų dėl Šengeno informacinės sistemos įgyvendinimo sąlygos, ir priimant atitinkamą spendimą, kuriuo tos nuostatos bus taikomos Jungtinei Karalystei. Taryba turėtų sprendimą priimti Šengeno protokolo 1 straipsnyje nurodytų savo narių ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės atstovo vieningu pritarimu;

(12)

remiantis Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės sudaryto susitarimo dėl teisių ir įsipareigojimų nustatymo Airijos bei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės bei Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės šioms valstybėms taikomose Šengeno acquis srityse (10) 2 straipsniu, pagal Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (11) 4 straipsnį dėl šio sprendimo rengimo buvo pasikonsultuota su pagal to Susitarimo 3 straipsnį įsteigtu mišriu komitetu;

(13)

pagal 2008 m. Susitarimo dėl Šveicarijos asociacijos taikant Šengeno acquis 5 straipsnį mišrus komitetas, įsteigtas pagal jo 3 straipsnį, buvo informuotas apie šio sprendimo rengimą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Jungtinė Karalystė toliau dalyvauja įgyvendinant Šengeno acquis nuostatas, kaip nustatyta šiame sprendime, be kita ko, pagal Sprendimą 2000/365/EB ir Sprendimą 2004/926/EB su pakeitimais, padarytais šiuo sprendimu.

Šiuo straipsniu nedaromas poveikis Šengeno acquis aktams ir nuostatoms, priimtiems nuo 2009 m. gruodžio 1 d., kurių Jungtinė Karalystė privalo laikytis pagal Šengeno protokolo 5 straipsnio 1 dalį ir Sprendimo 2000/365/EB 8 straipsnio 2 dalį.

2 straipsnis

Sprendimas 2000/365/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

i papunktyje:

nuoroda į 27 straipsnį pakeičiama nuoroda į 27 straipsnio 1 dalį;

žodžiai „išskyrus 47 straipsnio 2 dalies c punktą“ pakeičiami taip: „išskyrus 47 straipsnio 2 dalies c punktą ir 4 dalį“;

ii)

ii ir iii papunkčiai pakeičiami taip:

„ii)

šias nuostatas dėl Šengeno informacinės sistemos:

2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimą 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (12);

2007 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimą 2007/171/EB, nustatantį Šengeno informacinės sistemos II tinklo reikalavimus (trečiasis ramstis) (13);

;

b)

b punkto i–v papunkčiai išbraukiami, o vi, vii ir viii papunkčiai pakeičiami taip:

„i)

1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Danijos Karalystės prisijungimo 6 straipsnį;

ii)

1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Suomijos Respublikos prisijungimo 5 straipsnį;

iii)

1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Švedijos Karalystės prisijungimo 5 straipsnį;“

;

c)

c punkto i ir ii papunkčiai pakeičiami taip:

„SCH/Com-ex (94) 28 rev (dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir (arba) psichotropinėms medžiagoms pervežti);

SCH/Com-ex (98) 26 def (dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo konvencijos nuolatinio komiteto steigimo), atsižvelgiant į vidaus susitarimą, nustatantį Jungtinės Karalystės ekspertų dalyvavimo Tarybos atitinkamos darbo grupės misijose konkrečias sąlygas.“

;

d)

d punktas išbraukiamas.

2.

2, 3 ir 4 straipsniai išbraukiami.

3.

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antrame sakinyje žodžiai „Sprendimą dėl šio prašymo Taryba priima …“ pakeičiami taip: „Įgyvendinimo sprendimą dėl šio prašymo Taryba priima …“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punkte:

nuoroda į 27 straipsnį pakeičiama nuoroda į 27 straipsnio 1 dalį;

žodžiai „išskyrus 47 straipsnio 2 dalies c punktą“ pakeičiami taip: „išskyrus 47 straipsnio 2 dalies c punktą ir 4 dalį“;

ii)

b punkto i–v papunkčiai išbraukiami, o vi, vii ir viii papunkčiai pakeičiami taip:

„i)

1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Danijos Karalystės prisijungimo 6 straipsnis;

ii)

1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Suomijos Respublikos prisijungimo 5 straipsnis;

iii)

1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Švedijos Karalystės prisijungimo 5 straipsnis.“

;

iii)

c punkte pateiktas aktų sąrašas pakeičiamas taip:

„SCH/Com-ex (94) 28 rev (dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir (arba) psichotropinėms medžiagoms pervežti).“

;

iv)

d punktas išbraukiamas.

4.

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   1 straipsnio a punkto ii papunktyje nurodytos nuostatos, taip pat kitos atitinkamos nuostatos, susijusios su Šengeno informacine sistema, priimtos nuo 2009 m. gruodžio 1 d., tačiau dar neįsigaliojusios, Tarybos priimtu įgyvendinimo sprendimu taikomos tarp Jungtinės Karalystės ir valstybių narių bei kitų valstybių, kurioms šios nuostatos jau taikomos, kai įvykdomos išankstinės tų nuostatų įgyvendinimo sąlygos.“

;

b)

3, 4 ir 5 dalys pernumeruojamos atitinkamai į 2, 3 ir 4 dalis;

c)

4 dalyje, kuri pernumeruojama į 3 dalį, žodžiai „Visus sprendimus pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis“ pakeičiami taip: „Visus įgyvendinimo sprendimus pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis.“

5.

7 straipsnio 1 dalis išbraukiama, o 2 dalis tampa vienintele dalimi.

3 straipsnis

Sprendimas 2004/926/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnyje pridedama ši pastraipa:

„Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Jungtinė Karalystė toliau taikys Sprendimo 2000/365/EB 1 straipsnio a punkto i papunktyje, b bei c punktuose ir 5 straipsnio 2 dalyje su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2014/857/ES (14), nurodytas nuostatas, taip pat šio sprendimo I ir II prieduose su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2014/857/ES, išvardytų aktų nuostatas.

2.

I priede:

a)

4 punktas išbraukiamas;

b)

pridedami šie punktai:

„8.

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (OL L 350, 2008 12 30, p. 60).

9.

2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/149/TVR dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 50).

10.

2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/349/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję visų pirma su teismų bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 1).“

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. gruodžio 1 d.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 1 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(2)  2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 2004/926/EB dėl Šengeno acquis dalių taikymo Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje (OL L 395, 2004 12 31, p. 70).

(3)  1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno acquis įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (OL L 239, 2000 9 22, p. 138).

(4)  2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27).

(5)  Konvencija dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba (OL C 197, 2000 7 12, p. 3).

(6)  Protokolas prie Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurį pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba (OL C 326, 2001 11 21, p. 2).

(7)  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose (OL L 130, 2014 5 1, p. 1).

(8)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(9)  Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolas dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 160, 2011 6 18, p. 3).

(10)  OL L 15, 2000 1 20, p. 2.

(11)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(12)  OL L 205, 2007 8 7, p. 63.

(13)  OL L 79, 2007 3 20, p. 29.“

(14)  2014 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2014/857/ES dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie pageidavimą dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas, pateikiamas Sąjungos policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities aktuose, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2000/365/EB ir 2004/926/EB (OL L 345, 2014 12 1, p. 1).“