18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. lapkričio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimų 2010/470/ES ir 2010/472/ES nuostatos dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, susijusių su skrepio liga, taikomų avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų embrionų prekybai Sąjungoje ir importui į Sąjungą

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 8339)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/802/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje (1), ypač į jos 11 straipsnio 3 dalies trečią įtrauką, 17 straipsnio 2 dalies b punktą, 18 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką ir 19 straipsnio įžanginį sakinį ir b punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimo 2010/470/ES (2) IV priedo A dalyje pateiktas Sąjungos vidaus prekybos avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų, surinktų arba gautų po 2010 m. rugpjūčio 31 d., siuntomis sveikatos sertifikato pavyzdys;

(2)

Komisijos sprendimo 2010/472/ES (3) IV priedo 2 dalyje pateiktas į Sąjungą importuojamų avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntų sveikatos sertifikato pavyzdys;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 999/2001 (4) nustatyti galvijų, avių ir ožkų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisyklės. To reglamento VIII priedo A skyriuje nustatytos Sąjungos vidaus prekybos gyvais gyvūnais, sperma ir embrionais sąlygos. Be to, to reglamento IX priede nustatytos gyvų gyvūnų, embrionų, kiaušialąsčių ir gyvūninių produktų importo į Sąjungą iš trečiųjų šalių sąlygos;

(4)

atsižvelgiant į naujus mokslinius įrodymus, Reglamentas (EB) Nr. 999/2001 iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 630/2013 (5). Tie pakeitimai, susiję su skrepio liga, buvo padaryti Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/470/ES (6) iš dalies pakeitus Sprendimo 2010/470/ES IV priedo A dalyje pateiktą sveikatos sertifikato, skirto Sąjungos vidaus prekybai avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntomis, pavyzdį ir Sprendimo 2010/472/ES IV priedo 2 dalyje pateiktą sveikatos sertifikato, skirto avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntų importui į Sąjungą, pavyzdį, ir nustačius pereinamąjį laikotarpį iki 2014 m. gruodžio 31 d.;

(5)

vadovaujantis Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2013 m. sausio 24 d. moksline nuomone dėl klasikinės skrepio ligos perdavimo pavojaus persodinant in vitro būdu gautus embrionus avims, kurioje buvo padaryta išvada, kad klasikinės skrepio ligos perdavimo pavojų implantuojant homozigotinius ir heterozigotinius avių ARR embrionus galima laikyti nedideliu, jeigu laikomasi su embrionų persodinimu susijusių OIE rekomendacijų ir procedūrų, atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 999/2001 nuostatos buvo iš dalies pakeistos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1148/2014 (7);

(6)

todėl Sprendimo 2010/470/ES IV priedo A dalyje pateiktas sveikatos sertifikato, skirto Sąjungos vidaus prekybai avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntomis, pavyzdys ir Sprendimo 2010/472/ES IV priedo 2 dalyje pateiktas sveikatos sertifikato, skirto avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntų importui į Sąjungą, pavyzdys turėtų būti iš dalies pakeisti, kad atitiktų reikalavimus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 999/2001 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1148/2014;

(7)

be to, Sprendimo 2010/470/ES IV priedo A dalyje pateiktame sveikatos sertifikato, skirto Sąjungos vidaus prekybai avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntomis, pavyzdyje reikia iš dalies pakeisti tam tikras nuorodas į Reglamentą (EB) Nr. 999/2001, kad būtų pašalintas nevienareikšmiškumas;

(8)

taip pat reikia tiksliau išdėstyti Sprendimo 2010/472/ES IV priedo 2 dalyje pateikto sveikatos sertifikato, skirto avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntų importui į Sąjungą, pavyzdžio tekstą, siekiant paaiškinti, kad epizootinės hemoraginės ligos (EHD) tyrimo metodai taikomi avinių ar ožkinių rūšių gyvūnų patelėms donorėms;

(9)

todėl sprendimai 2010/470/ES ir 2010/472/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(10)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/470/ES IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2010/472/ES IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo II priedą.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(2)  2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas 2010/470/ES, kuriuo nustatomi prekybai Sąjungoje skirtų arklinių, avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų ir kiaulinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių bei embrionų sveikatos sertifikatų pavyzdžiai (OL L 228, 2010 8 31, p. 15).

(3)  2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas 2010/472/ES dėl avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importo į Sąjungą (OL L 228, 2010 8 31, p. 74).

(4)  2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (OL L 147, 2001 5 31, p. 1).

(5)  2013 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 630/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, priedai (OL L 179, 2013 6 29, p. 60).

(6)  2013 m. rugsėjo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/470/ES, kuriuo iš dalies keičiamos sprendimų 2010/470/ES ir 2010/472/ES nuostatos dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, susijusių su skrepio liga, taikomų avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų prekybai Sąjungoje ir importui į Sąjungą (OL L 252, 2013 9 24, p. 32).

(7)  2014 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1148/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, II, VII, VIII, IX ir X priedai (OL L 308, 2014 10 29, p. 66).


I PRIEDAS

Direktyvos 2010/470/ES IV priedo A dalis pakeičiama taip:

„A DALIS

Sveikatos sertifikato pavyzdys IVA, skirtas prekybai Sąjungoje avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų, surinktų arba gautų po 2010 m. rugpjūčio 31 d. pagal Tarybos direktyvą 92/65/EEB ir išsiųstų kiaušialąsčių ar embrionų kilmės patvirtintos embrionų surinkimo arba gavimo grupės, siuntomis

Image

Image

Image


II PRIEDAS

Direktyvos 2010/472/ES IV priedo 2 dalis pakeičiama taip:

„2 DALIS

Importuojamų avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntų sveikatos sertifikato pavyzdys

Image

Image

Image

Image

Image