18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/24


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/800/BUSP

2014 m. lapkričio 17 d.

kuriuo pradedama Europos Sąjungos patariamoji misija civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimą 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) (1), ypač į jo 4 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/486/BUSP;

(2)

2014 m. spalio 20 d. Taryba patvirtino EUAM Ukraine operacijos planą;

(3)

gavus civilinių operacijų vado rekomendaciją ir EUAM Ukraine pasiekus pradinį operacinį pajėgumą, EUAM Ukraine turėtų būti pradėta 2014 m. gruodžio 1 d.;

(4)

Sprendimu 2014/486/BUSP buvo numatyta 2 680 000 EUR orientacinė finansavimo suma laikotarpiui iki 2014 m. lapkričio 30 d. Reikėtų nustatyti naują orientacinę finansavimo sumą 2014 m. gruodžio 1 d. prasidedančiam 12 mėnesių laikotarpiui. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Sprendimą 2014/486/BUSP;

(5)

EUAM Ukraine bus vykdoma aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos patariamoji misija civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) pradedama 2014 m. gruodžio 1 d.

2 straipsnis

EUAM Ukraine civilinių operacijų vadas įgaliojamas nedelsiant pradėti vykdyti operaciją.

3 straipsnis

Sprendimo 2014/486/BUSP 14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUAM Ukraine susijusioms išlaidoms iki 2014 m. lapkričio 30 d. padengti yra 2 680 000 EUR. Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUAM Ukraine susijusioms išlaidoms laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d. padengti, yra 13 100 000 EUR. Sprendimą dėl vėlesnių laikotarpių orientacinės finansavimo sumos priima Taryba.“

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 217, 2014 7 23, p. 42.