1.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 315/44


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. spalio 31 d.

dėl Universalios verslo kalbos 2.1 versijos, kuri, vykdant viešuosius pirkimus, gali būti naudojama teikiant nuorodas, nustatymo

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/771/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (1), ypač į jo 13 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su įvairių suinteresuotųjų Europos šalių platforma informacinių technologijų ir telekomunikacijų standartizacijos srityje ir su šio sektoriaus ekspertais,

kadangi:

(1)

Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (2) nurodyta, kad remiant strategiją „Europa 2020“ standartizacija atlieka svarbų vaidmenį. Įvairiose strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėse iniciatyvose pabrėžiama, kaip svarbu savanoriškai standartizuoti produktų ir paslaugų rinką, kad būtų užtikrintas produktų bei paslaugų suderinamumas bei sąveikumas, būtų skatinama technologinė plėtra ir remiamos inovacijos;

(2)

siekiant užtikrinti prietaisų, taikomųjų programų, duomenų saugyklų, paslaugų ir tinklų sąveikumą, skaitmeninėje visuomenėje neįmanoma išvengti standartizacijos. Komisijos komunikate „Strateginė Europos standartų vizija. Tolesni tvaraus Europos ekonomikos augimo iki 2020 m. skatinimo ir spartinimo veiksmai“ (3) pabrėžiamas informacinių ir ryšių technologijų (IRT) standartizacijos savitumas, nes IRT sprendimai, taikomosios programos ir paslaugos dažnai būna parengtos pasaulinio masto IRT forumų ir konsorciumų, kurie tapo pirmaujančiomis IRT standartus rengiančiomis organizacijomis;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 paskirtis – modernizuoti ir patobulinti Europos standartizacijos pagrindus. Reglamente nustatoma sistema, pagal kurią Komisija gali nuspręsti įvardyti svarbiausias ir labiausiai paplitusias IRT srities technines specifikacijas, kurias priėmė ne Europos, tarptautinės arba nacionalinės standartizacijos organizacijos. Sudarius galimybę naudoti visas IRT technines specifikacijas vykdant techninės įrangos, programinės įrangos ir informacinių technologijų paslaugų viešuosius pirkimus bus skatinamas sąveikumas, bus galima išvengti viešojo administravimo monopolizavimo ir paskatinti konkurenciją teikiant sąveikius IRT sprendimus;

(4)

IRT techninės specifikacijos, kurios, vykdant viešuosius pirkimus, gali tikti naudoti kaip nuorodos, turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 II priede nustatytus reikalavimus. Jeigu tų reikalavimų laikomasi, valdžios institucijos gali būti tikros, kad IRT techninės specifikacijos buvo nustatytos vadovaujantis Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) standartizacijos srityje pripažintais atvirumo, sąžiningumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais;

(5)

sprendimas dėl IRT specifikacijų turi būti priimtas pasikonsultavus su Komisijos sprendimu (4) įsteigta įvairių suinteresuotųjų Europos šalių platforma IRT standartizacijos srityje ir kitokiais būdais pasitarus su sektoriaus ekspertais;

(6)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 II priede nustatytais reikalavimais, 2014 m. gegužės 22 d. įvairių suinteresuotųjų Europos šalių platforma IRT standartizacijos srityje įvertino Universalios verslo kalbos 2.1 versiją (angl. Universal Business Language, UBL 2.1) ir pateikė teigiamas rekomendacijas dėl šios kalbos, kuri, vykdant viešuosius pirkimus, gali būti naudojama teikiant nuorodas, nustatymo. Vėliau UBL 2.1 pateikta įvertinti sektoriaus ekspertams, kurie taip pat pateikė teigiamas rekomendacijas dėl šios kalbos nustatymo;

(7)

UBL 2.1 yra nemokama elektroninių standartizuotų verslo dokumentų, pateikiamų XML formatu (angl. Extensible Markup Language), biblioteka, sukurta organizacijos OASIS (angl. Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Šios bibliotekos paskirtis – tiesiogiai naudojantis egzistuojančia verslo, teisine, audito ir dokumentų valdymo praktika ir veikiant standartizuotoje verslo aplinkoje, pavyzdžiui, ISO 15000 (ebXML), teikti išbaigtą ir standartais grindžiamą infrastruktūrą, leidžiančią įvairaus dydžio įmonėms naudotis esamų Elektroninių duomenų mainų (angl. Electronic Data Interchange, EDI) sistemų teikiama nauda.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vykdant viešuosius pirkimus, organizacijos OASIS sukurta Universalios verslo kalbos 2.1 versija gali tikti naudoti kaip nuoroda.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(2)  2010 m. kovo 3 d., KOM(2010) 2020 galutinis.

(3)  2011 m. birželio 1 d., KOM(2011) 311 galutinis.

(4)  2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas, kuriuo sukuriama įvairių suinteresuotųjų Europos šalių platforma informacinių technologijų ir telekomunikacijų standartizacijos srityje (OL C 349, 2011 11 30, p. 4).