11.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/63


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. spalio 9 d.

dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7222)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/709/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos direktyvoje 2002/60/EB (4) nustatytos minimalios priemonės, taikytinos Sąjungoje dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės, įskaitant priemones, kurių turi būti imamasi kilus afrikinio kiaulių maro protrūkiui kiaulių ūkiuose ir tais atvejais, kai afrikinis kiaulių maras yra įtariamas arba patvirtintas laukinių kiaulių populiacijoje. Šios priemonės apima afrikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje planus, kuriuos valstybės narės turi parengti ir įgyvendinti, o Komisija patvirtinti;

(2)

afrikinis kiaulių maras išplito Sardinijoje (Italija) nuo 1978 m., o nuo 2014 m. ši liga iš kaimyninių trečiųjų šalių, kuriose ji plačiai paplitusi, pateko į kitas valstybes nares, esančias Rytų Europoje, įskaitant Estiją, Latviją, Lietuvą ir Lenkiją;

(3)

siekdamos tikslingai taikyti kontrolės priemones, užkirsti kelią ligos plitimui ir bet kokiems nereikalingiems prekybos trukdžiams Sąjungoje ir išvengti nepagrįstai trečiųjų šalių nustatomų kliūčių prekybai, susijusios valstybės narės skubos tvarka nustatė užkrėstas sritis ir infekcijos rizikos sritis, kurios bendradarbiaujant su susijusiomis valstybėmis narėmis buvo Sąjungos lygmeniu apibrėžtos Komisijos įgyvendinimo sprendimuose, kurie buvo konsoliduoti Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/178/ES (5). Tuo sprendimu, siekiant užkirsti kelią šios ligos plitimui į kitas Sąjungos sritis, taip pat nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su kiaulių ir tam tikrų kiaulienos produktų vežimu, išsiuntimu ir kiaulienos iš to sprendimo priede nustatytų sričių ženklinimu;

(4)

Komisijos sprendimu 2005/362/EB (6) patvirtintas afrikinio kiaulių maro išnaikinimo laukinių kiaulių populiacijoje Sardinijoje planas, kurį Italija pateikė Komisijai, o Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/442/ES (7) patvirtinti afrikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje tam tikrose Lietuvos ir Lenkijos srityse planai;

(5)

afrikinis kiaulių maras gali būti laikomas endemine liga, kuri pasitaiko naminių ir laukinių kiaulių populiacijose tam tikrose trečiosiose šalyse, kurios ribojasi su Sąjunga, ir kuri jai kelia nuolatinę grėsmę;

(6)

dėl šios ligos susiklosčiusi padėtis gali kelti pavojų kiaulių bandoms valstybių narių, kuriose nustatyta ligos atvejų, t. y. Estijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos, neužkrėstose srityse, ir kiaulių bandoms kitose valstybėse narėse, visų pirma kalbant apie prekybą kiaulienos produktais;

(7)

Estija, Italija, Latvija, Lietuva ir Lenkija ėmėsi kovos su afrikiniu kiaulių maru priemonių pagal Direktyvą 2002/60/EB; o Estija ir Latvija turi pateikti Komisijai patvirtinti afrikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje planus pagal tos direktyvos 16 straipsnį;

(8)

tikslinga priede išvardyti valstybes nares ir susijusias sritis, jas suskirstant pagal rizikos lygį. Atskirose priedo dalyse turėtų būti atsižvelgiama į afrikinio kiaulių maro epidemiologinę padėtį ir į tai, ar rizika susijusi su kiaulių ūkių ir laukinių kiaulių populiacija (III ir IV dalys), tik su laukinių kiaulių populiacija (II dalis) arba tik su rizika, kylančia dėl arti esančios užsikrėtusių laukinių kiaulių populiacijos (I dalis). Visų pirma reikėtų atskirti, ar epidemiologinė padėtis buvo stabilizuota ir liga tapo endemine (IV dalis), ar padėtis vis dar kinta ir jos raida neaiški (III dalis). Tačiau valstybių narių teritorijų arba jų dalių skirstymą į I, II, III ir IV dalis pagal susijusią kiaulių populiaciją gali reikėti pakoreguoti atsižvelgiant į papildomus rizikos veiksnius, kylančius dėl susiklosčiusios vietos epidemiologinės padėties ir jos raidos ypač naujai užkrėstose srityse, kuriose turima mažiau su ligos epidemiologija skirtingose ekologinėse sistemose susijusios patirties;

(9)

kalbant apie afrikinio kiaulių maro plitimo riziką, įvairių kiaulienos produktų judėjimas kelia skirtingo lygio riziką. Paprastai vertinant poveikį ir pasekmes gyvų kiaulių, kuilių spermos, kiaulių kiaušialąsčių, embrionų ir kiaulių kilmės šalutinių gyvūninių produktų judėjimas iš užkrėstų sričių kelia didesnę riziką nei mėsos, mėsos pusgaminių ir mėsos produktų judėjimas, kaip nurodyta 2010 m. Europos maisto saugos tarnybos mokslinėje nuomonėje (8). Todėl turėtų būti uždrausta išvežti gyvas kiaules, kuilių spermą, kiaulių kiaušialąstes, embrionus, kiaulių kilmės šalutinius gyvūninius produktus, taip pat tam tikrą mėsą, mėsos pusgaminius ir mėsos produktus iš šio sprendimo priedo I, II, III ir IV dalyse išvardytų valstybių narių tam tikrų sričių. Šis draudimas apima visus kiaulinius (suidae), kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 92/65/EEB (9);

(10)

siekiant atsižvelgti į skirtingus rizikos lygius priklausomai nuo kiaulienos produktų tipo ir susijusiose valstybėse narėse ir jų srityse susiklosčiusios epidemiologinės padėties, tikslinga numatyti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas, taikomas kiekvieno tipo kiaulienos produktams iš teritorijų, išvardytų skirtingose priedo dalyse. Šios nukrypti leidžiančios nuostatos taip pat suderintos su importo keliamos rizikos mažinimo priemonėmis, susijusiomis su afrikiniu kiaulių maru ir nurodytomis Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos gyvūnų sveikatos kodekse. Šiame sprendime taip pat turėtų būti nustatytos pagal šias nukrypti leidžiančias nuostatas taikytinos papildomos apsaugos priemonės ir gyvūnų sveikatos reikalavimai arba atitinkamiems produktams taikytini apdorojimo būdai;

(11)

atsižvelgdamos į esamą epidemiologinę padėtį ir imdamosi atsargumo priemonių, susijusios valstybės narės Estija, Latvija, Lietuva ir Lenkija nustatė naujas pakankamo ir tinkamo dydžio sritis, kaip nurodyta šio sprendimo priedo I, II ir III dalyse, kurios yra pritaikytos atsižvelgiant į esamą epidemiologinę padėtį ir kuriose prireikus ribojamas gyvų kiaulių, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų, šviežios kiaulienos ir tam tikrų kiaulienos produktų judėjimas. Afrikinio kiaulių maro padėtis Sardinijoje (Italija) skiriasi nuo šios ligos padėties kitose valstybėse narėse dėl ilgalaikio jos endemiškumo šioje Italijos teritorijos dalyje ir izoliuotos geografinės padėties; todėl manoma, kad būtina šio sprendimo IV dalį toliau taikyti visai Sardinijos teritorijai Italijoje;

(12)

šiuo metu taikomi veterinariniai apribojimai yra ypač griežti šio sprendimo priedo III dalyje išvardytoms sritims, dėl to gali kilti logistikos ir gyvūnų gerovės problemų, jei bus neįmanoma skersti kiaulių atitinkamose srityse visų pirma dėl to, kad III dalyje išvardytose srityse nėra tinkamų skerdyklų arba jų pajėgumai yra riboti;

(13)

gyvų kiaulių vežimas neatidėliotinam skerdimui kelia mažiau rizikos nei kitokie jų gabenimo būdai, su sąlyga, kad nustatytos rizikos mažinimo priemonės. Todėl tikslinga nustatyti, kad susiklosčius aprašytoms aplinkybėms susijusios valstybės narės galėtų išimties tvarka taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas dėl gyvų kiaulių, išvežamų iš priedo III dalyje išvardytų sričių neatidėliotinai paskersti į skerdyklą už tos srities ribų toje pačioje valstybėje narėje, su sąlyga, kad bus laikomasi griežtų sąlygų ir nekils pavojaus ligos kontrolei;

(14)

Tarybos direktyvoje 64/432/EEB (10) ir Komisijos sprendime 93/444/EEB (11) numatyta, kad prie vežamų gyvūnų turi būti pridedami veterinarijos sertifikatai. Kai gyvoms kiaulėms, skirtoms Sąjungos vidaus prekybai arba eksportui į trečiąsias šalis, taikomos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo draudimo išvežti gyvas kiaules iš šio sprendimo priede išvardytų sričių, šiuose veterinarijos sertifikatuose turėtų būti pateikta nuoroda į šį sprendimą siekiant užtikrinti, kad atitinkamuose sertifikatuose būtų pateikta tinkama ir tiksli informacija apie sveikatą;

(15)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 599/2004 (12) nustatyta, kad prie tam tikrų vežamų gyvūninių produktų turi būti pridedami veterinarijos sertifikatai. Siekiant neleisti afrikiniam kiaulių marui plisti į kitas Sąjungos sritis, kai valstybei narei taikomas draudimas išvežti šviežią kiaulieną, mėsos pusgaminius ir mėsos produktus, kurie pagaminti iš kiaulienos arba kurių sudėtyje yra kiaulienos, iš tam tikrų jos teritorijos dalių, reikėtų nustatyti tam tikrus, visų pirma sertifikavimo, reikalavimus, taikytinus išvežant tokią mėsą, mėsos pusgaminius ir mėsos produktus iš tos valstybės narės kitų sričių, kurioms draudimas netaikomas, ir minėtuose sveikatos sertifikatuose turėtų būti pateikta nuoroda į šį sprendimą;

(16)

be to, siekiant neleisti afrikiniam kiaulių marui plisti į kitas Sąjungos sritis ir trečiąsias šalis, tikslinga nustatyti, kad šviežios kiaulienos, mėsos pusgaminių ir mėsos produktų, kurie pagaminti iš kiaulienos arba kurių sudėtyje yra kiaulienos, išvežimui iš valstybių narių, kurių sritys įtrauktos į priedą, būtų taikomos griežtesnės sąlygos. Visų pirma, šviežia kiauliena, mėsos pusgaminiai ir kiaulienos produktai turėtų būti pažymėti specialiais ženklais, kurių nebūtų įmanoma supainioti su identifikavimo ženklu, numatytu Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004 (13), ir su kiaulienai skirtu sveikumo ženklu, numatytu Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 854/2004 (14);

(17)

į šį sprendimą įtrauktų priemonių taikymo laikotarpis turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į afrikinio kiaulių maro epidemiologiją ir sąlygas, kuriomis turėtų būti sugrąžintas statusas „neužkrėsta afrikiniu kiaulių maru“, remiantis Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos gyvūnų sveikatos kodeksu, todėl šis laikotarpis turėtų trukti bent iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

(18)

todėl siekiant aiškumo Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo sprendimu;

(19)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame sprendime nustatomos afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės priede nurodytose valstybėse narėse arba jų srityse (toliau – susijusios valstybės narės).

Jis taikomas nepažeidžiant afrikinio kiaulių maro likvidavimo susijusios valstybės narės laukinių kiaulių populiacijoje planų, kuriuos Komisija patvirtino pagal Direktyvos 2002/60/EB 16 straipsnį.

2 straipsnis

Draudimas išvežti gyvas kiaules, kuilių spermą, kiaulių kiaušialąstes ir embrionus, kiaulieną, kiaulienos pusgaminius, kiaulienos produktus ir bet kokius kitus produktus, kuriuose yra kiaulienos, taip pat šalutinių gyvūninių produktų, gautų iš kiaulių, siuntas iš tam tikrų priede išvardytų sričių

Susijusios valstybės narės uždraudžia:

a)

išvežti gyvas kiaules iš sričių, išvardytų priedo II, II ir IV dalyse;

b)

išvežti kuilių spermos, kiaulių kiaušialąsčių ir embrionų siuntas iš sričių, išvardytų priedo III ir IV dalyse;

c)

išvežti kiaulienos, kiaulienos pusgaminių, kiaulienos produktų ir bet kokių kitų produktų, kuriuose yra tokios mėsos, siuntas iš sričių, išvardytų priedo III ir IV dalyse;

d)

išvežti šalutinių gyvūninių produktų, gautų iš kiaulių, siuntas iš sričių, išvardytų priedo III ir IV dalyse.

3 straipsnis

Nuostata, leidžianti nukrypti nuo draudimo išvežti gyvas kiaules iš priedo II dalyje išvardytų sričių

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio a punkte nustatyto draudimo, susijusios valstybės narės gali leisti išvežti gyvas kiaules iš ūkių, esančių priedo II dalyje išvardytose srityse, į kitas tos pačios valstybės narės teritorijos dalis, su sąlyga, kad:

1.

kiaulės ūkyje buvo laikomos ne mažiau kaip 30 dienų arba nuo jų atsivedimo ir bent 30 dienų laikotarpiu iki išvežimo dienos į tą ūkį nebuvo įvežta jokių gyvų kiaulių iš sričių, išvardytų priedo II, III ir IV dalyse, ir

2.

per 15 dienų iki išvežimo dienos su kiaulėmis buvo atliktas laboratorinis afrikinio kiaulių maro tyrimas ir ištyrus mėginius, paimtus laikantis mėginių ėmimo procedūrų, nustatytų afrikinio kiaulių maro likvidavimo plane, kuris nurodytas šio sprendimo 1 straipsnio antroje pastraipoje, gauti neigiami rezultatai, o išvežimo dieną oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas atliko klinikinį tyrimą dėl afrikinio kiaulių maro taikydamas tikrinimo ir mėginių ėmimo procedūras, nustatytas Komisijos sprendimo 2003/422/EB (15) priedo IV skyriaus A dalyje; arba

3.

kiaulės kilusios iš ūkio:

a)

kurį kompetentinga veterinarijos tarnyba tikrino bent du kartus per metus, tarp patikrinimų darydama bent 4 mėnesių pertrauką, ir

i)

vadovavosi Sprendimo 2003/422/EB priedo IV skyriuje nustatytomis gairėmis ir tvarka;

ii)

atliko klinikinį tyrimą ir paėmė mėginius – su vyresnėmis nei 60 dienų kiaulėmis buvo atlikti laboratoriniai tyrimai taikant tikrinimo ir mėginių ėmimo procedūras, nustatytas Sprendimo 2003/422/EB priedo IV skyriaus A dalyje;

iii)

patikrino, kaip faktiškai taikomos priemonės, nustatytos Direktyvos 2002/60/EB 15 straipsnio 2 dalies b punkto antroje ir ketvirtoje–septintoje įtraukose;

b)

kuriame įgyvendinami kompetentingos institucijos nustatyti biologinio saugumo reikalavimai dėl afrikinio kiaulių maro.

4 straipsnis

Nuostata, leidžianti nukrypti nuo draudimo išvežti neatidėliotinam skerdimui gyvų kiaulių siuntas iš priedo III dalyje išvardytų sričių ir nuo draudimo išvežti kiaulienos, kiaulienos pusgaminių ir iš tokių kiaulių gautų kiaulienos produktų siuntas

Nukrypdamos nuo draudimų, nurodytų 2 straipsnio a ir c punktuose, susijusios valstybės narės gali leisti išvežti gyvas kiaules neatidėliotinam skerdimui iš priedo III dalyje išvardytų sričių į kitas tos pačios valstybės narės teritorijos sritis, jei yra logistikos apribojimų, susijusių su priedo III dalyje išvardytose srityse esančių skerdyklų, kurias kompetentinga institucija patvirtino pagal 12 straipsnį, pajėgumais, su sąlyga, kad:

1.

kiaulės ūkyje buvo laikomos ne mažiau kaip 30 dienų arba nuo jų atsivedimo ir bent 30 dienų laikotarpiu iki išvežimo dienos į tą ūkį nebuvo įvežta jokių gyvų kiaulių iš sričių, išvardytų priedo II, III ir IV dalyse;

2.

kiaulės atitinka 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse arba 3 dalyje nustatytus reikalavimus;

3.

kiaulės neatidėliotinam skerdimui vežamos tiesiai be sustojimo arba iškrovimo į skerdyklą, kurią pagal 12 straipsnį patvirtino ir specialiai tam tikslui paskyrė kompetentinga institucija;

4.

už vežimą atsakinga kompetentinga institucija informavo už skerdyklą atsakingą kompetentingą instituciją apie ketinimą išvežti kiaules, o ši informavo už vežimą atsakingą kompetentingą instituciją apie kiaulių pristatymą;

5.

šios į skerdyklą pristatytos kiaulės laikomos ir skerdžiamos atskirai nuo kitų kiaulių ir skerdžiamos konkrečią dieną, kurią skerdžiamos tik šios iš priedo III dalyje išvardytų sričių atvežtos kiaulės;

6.

kiaulės į skerdyklą vežamos priedo III dalyje neišvardytose srityse ar per tas sritis iš anksto numatytais vežimo maršrutais, o kiaulių pervežimui naudotos transporto priemonės yra išvalomos, o prireikus kuo įmanoma greičiau po iškrovimo atliekama dezinsekcija ir dezinfekcija;

7.

susijusios valstybės narės užtikrina, kad šviežia kiauliena, kiaulienos pusgaminiai ir iš šių kiaulių gauti kiaulienos produktai:

a)

yra gaminami, laikomi ir perdirbami įmonėse, patvirtintose pagal 12 straipsnį;

b)

ženklinami pagal 16 straipsnį;

c)

ir parduodami tik tos valstybės narės teritorijoje;

8.

susijusios valstybės narės užtikrina, kad iš tų kiaulių gauti šalutiniai gyvūniniai produktai būtų apdorojami taikant kanalinę sistemą, kurią patvirtino kompetentinga institucija ir kuri leidžia užtikrinti, kad iš šių kiaulių gauti perdirbti produktai nekeltų su afrikiniu kiaulių maru susijusios rizikos;

9.

susijusios valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją apie pagal šį straipsnį taikomą nukrypti leidžiančią nuostatą ir praneša pagal šį straipsnį patvirtintos (-ų) skerdyklos (-ų) pavadinimą (-us) ir adresą (-us).

5 straipsnis

Nuostata, leidžianti nukrypti nuo draudimo išvežti kiaulienos, kiaulienos pusgaminių, kiaulienos produktų ir bet kokių kitų produktų, kurie pagaminti iš kiaulienos arba kurių sudėtyje yra kiaulienos, siuntas iš sričių, išvardytų priedo III dalyje

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio c punkte nustatyto draudimo, susijusios valstybės narės gali leisti išvežti kiaulieną, kiaulienos pusgaminius, kiaulienos produktus ir bet kokius kitus produktus, kurie pagaminti iš kiaulienos arba kurių sudėtyje yra kiaulienos, iš sričių, išvardytų priedo III dalyje, su sąlyga, kad jie:

a)

gauti iš kiaulių, kurios nuo atsivedimo buvo laikomos ūkiuose, esančiuose už priedo II, III arba IV dalyje nurodytų sričių ribų, ir kiauliena, kiaulienos pusgaminiai ir kiaulienos produktai, pagaminti iš tokios mėsos arba kurių sudėtyje yra tokios mėsos, buvo gaminami, laikomi ir perdirbami įmonėse, patvirtintose pagal 12 straipsnį, arba

b)

gauti iš kiaulių, kurios atitinka 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse arba 3 dalyje išdėstytus reikalavimus, ir kiauliena, kiaulienos pusgaminiai ir kiaulienos produktai, pagaminti iš tokios mėsos arba kurių sudėtyje yra tokios mėsos, buvo gaminami, laikomi ir perdirbami įmonėse, patvirtintose pagal 12 straipsnį, arba

c)

buvo gaminami ir perdirbami pagal 12 straipsnį patvirtintose įmonėse laikantis Direktyvos 2002/99/EB 4 straipsnio 1 dalies nuostatų.

6 straipsnis

Nuostata, leidžianti nukrypti nuo draudimo išvežti kiaulienos, kiaulienos pusgaminių, kiaulienos produktų ir bet kokių kitų produktų, kurie pagaminti iš kiaulienos arba kurių sudėtyje yra kiaulienos, siuntas iš sričių, išvardytų priedo IV dalyje

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio c punkte nustatyto draudimo, susijusios valstybės narės gali leisti išvežti kiaulieną, kiaulienos pusgaminius, kiaulienos produktus ir bet kokius kitus produktus, kurie pagaminti iš kiaulienos arba kurių sudėtyje yra kiaulienos, iš sričių, išvardytų priedo IV dalyje, su sąlyga, kad jie:

a)

gauti iš kiaulių, kurios nuo atsivedimo buvo laikomos ūkiuose, esančiuose už priede nurodytų sričių ribų, ir kiauliena, kiaulienos pusgaminiai ir kiaulienos produktai, pagaminti iš tokios mėsos arba kurių sudėtyje yra tokios mėsos, buvo gaminami, laikomi ir perdirbami įmonėse, patvirtintose pagal 12 straipsnį, arba

b)

buvo gaminami ir perdirbami pagal 12 straipsnį patvirtintose įmonėse laikantis Direktyvos 2002/99/EB 4 straipsnio 1 dalies nuostatų.

7 straipsnis

Nuostata, leidžianti nukrypti nuo draudimo išvežti šalutinių gyvūninių produktų, gautų iš kiaulių, siuntas iš sričių, išvardytų priedo III ir IV dalyse

1.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio d punkte nustatyto draudimo, susijusios valstybės narės gali leisti išvežti šalutinių gyvūninių produktų gaminius, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009 (16) 3 straipsnio 2 dalyje, kurie gauti iš šalutinių gyvūninių produktų, gautų iš kiaulių iš sričių, išvardytų priedo III ir IV dalyse, su sąlyga, kad šie šalutiniai produktai buvo apdoroti tokiu būdu, kuris leidžia užtikrinti, kad šalutinių gyvūninių produktų gaminiai nekeltų su afrikiniu kiaulių maru susijusios rizikos.

2.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio d punkte nustatyto draudimo, susijusios valstybės narės gali leisti iš skerdyklų priedo III išvardytose srityse išvežti neperdirbtas kiaulių, išskyrus laukinių kiaulių, skerdenas ir kiaulių kilmės, išskyrus laukines kiaules, šalutinius gyvūninius produktus (17) (toliau – šalutiniai gyvūniniai produktai) į perdirbimo, deginimo arba bendro deginimo įmonę už priedo III dalyje išvardytų sričių ribų, su sąlyga, kad:

a)

šalutiniai gyvūniniai produktai yra kilę iš ūkių arba skerdyklų priedo III dalyje išvardytose srityse, kuriuose bent 40 dienų laikotarpiu iki išvežimo dienos nebuvo nenustatyta afrikinio kiaulių maro protrūkio;

b)

kiekvieną sunkvežimį ar kitas transporto priemones, kurios naudojamos pervežti šiems šalutiniams gyvūniniams produktams, kompetentinga institucija atskirai įregistravo pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 23 straipsnį, ir:

i)

transporto priemonės, naudojamos pervežti šiems šalutiniams gyvūniniams produktams, sandariai uždaroma kamera sukonstruota taip, kad būtų galima veiksmingai ją išvalyti ir dezinfekuoti, o grindys sukonstruotos taip, kad skysčiai lengvai nutekėtų ir būtų surinkti;

ii)

sunkvežimio ar kitų transporto priemonių registracijos paraiškoje pateikiama įrodymų, kad buvo atlikta sunkvežimio ar kitos transporto priemonės reguliari techninė apžiūra;

iii)

kiekviename sunkvežimyje turi būti įdiegta palydovinės navigacijos sistema, kad būtų galima tikruoju laiku nustatyti jo buvimo vietą. Vežėjas leidžia kompetentingai institucijai kontroliuoti sunkvežimio judėjimą tikruoju laiku ir saugoti elektroninius judėjimo įrašus bent 2 mėnesius;

c)

pakrovus vežamus šalutinius gyvūninius produktus oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas kamerą užplombuoja. Sulaužyti plombą ir ją pakeisti nauja gali tik oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas. Apie kiekvieną pakrovimą arba plombų pakeitimą pranešama kompetentingai institucijai;

d)

sunkvežimiams ar kitoms transporto priemonėms įvažiuoti į kiaulių ūkių teritoriją draudžiama; kompetentinga institucija užtikrina saugų kiaulių skerdenų surinkimą;

e)

produktai vežami tiesiai į pirmiau nurodytas įmones, nesustojant kelyje, kuriuo kompetentinga institucija suteikė leidimą važiuoti iš paskirto dezinfekcijos punkto išvažiavimo iš priedo III dalyje išvardytos srities vietoje. Nustatytame dezinfekcijos punkte sunkvežimiai ir kitos transporto priemonės turi būti tinkamai išvalomi ir dezinfekuojami prižiūrint oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui;

f)

prie kiekvienos šalutinių gyvūninių produktų siuntos pridedamas tinkamai užpildytas prekybos dokumentas, nurodytas Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011 (18) VIII priedo III skyriuje. Oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas, atsakingas už paskirties vietos perdirbimo įmonę, turi kiekvieną kartą patvirtinti kompetentingai institucijai, kad siunta pristatyta, kaip nurodyta b punkto iii papunktyje;

g)

iškrovus šalutinius gyvūninius produktus, sunkvežimis ar kita transporto priemonė ir bet kuri kita įranga, naudojami šalutiniams gyvūniniams produktams pervežti ir galintys būti užteršti, yra išvalomi, dezinfekuojami ir prireikus dezinsektizuojami uždarytoje perdirbimo įmonės zonoje prižiūrint oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui. Taikomas Direktyvos 2002/60/EB 12 straipsnio a punktas;

h)

šalutiniai gyvūniniai produktai perdirbami nedelsiant. Juos laikyti perdirbimo įmonėje draudžiama;

i)

kompetentinga institucija užtikrina, kad išvežtų šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas neviršytų dienai nustatytų atitinkamų perdirbimo įmonės pajėgumų;

j)

prieš pirmą siuntą iš priedo III dalyje nurodytos srities kompetentinga institucija su atitinkamomis institucijomis užtikrina, kad būtų laikomasi būtinos tvarkos, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/60/EB VI priedo c punkte, kad tais atvejais, kai pervežant įvyksta avarija, didelis sunkvežimio ar kitos transporto priemonės gedimas ar vežėjas sukčiauja, būtų taikomas avarijos likvidavimo priemonių planas, nepažeidžiama pavaldumo tvarka ir visapusiškai bendradarbiautų tarnybos. Sunkvežimių vežėjai kompetentingai institucijai nedelsdami praneša apie avariją arba sunkvežimio ar kitos transporto priemonės gedimą.

8 straipsnis

Draudimas išvežti gyvas kiaules iš priede išvardytų sričių į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis

1.   Susijusios valstybės narės užtikrina, kad iš jų teritorijos gyvos kiaulės nebūtų vežamos į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis, išskyrus tuos atvejus, kai gyvos kiaulės yra iš:

a)

kitų sričių nei išvardytosios priede;

b)

ūkių, į kuriuos bent 30 dienų laikotarpiu iki išvežimo dienos nebuvo įvežta gyvų kiaulių, kilusių iš priede išvardytų sričių.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, susijusios valstybės narės gali leisti išvežti gyvas kiaules iš ūkių, esančių priedo I dalyje išvardytose srityse, su sąlyga, kad šios gyvos kiaulės atitinka šias sąlygas:

a)

jos ūkyje buvo nuolat laikomos ne mažiau kaip 30 dienų iki išvežimo datos arba nuo jų atsivedimo ir bent 30 dienų laikotarpiu iki išvežimo dienos į tą ūkį nebuvo įvežta jokių gyvų kiaulių iš priede išvardytų sričių;

b)

jos kilusios iš ūkio, kuriame įgyvendinami kompetentingos institucijos nustatyti biologinio saugumo reikalavimai dėl afrikinio kiaulių maro;

c)

per 15 dienų iki išvežimo dienos su jomis buvo atliktas laboratorinis afrikinio kiaulių maro tyrimas ir ištyrus mėginius, paimtus laikantis mėginių ėmimo procedūrų, nustatytų afrikinio kiaulių maro likvidavimo plane, kuris nurodytas šio sprendimo 1 straipsnio antroje pastraipoje, gauti neigiami rezultatai, o išvežimo dieną oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas atliko klinikinį tyrimą dėl afrikinio kiaulių maro taikydamas tikrinimo ir mėginių ėmimo procedūras, nustatytas Sprendimo 2003/422/EB priedo IV skyriaus A dalyje; arba

d)

jos kilusios iš ūkio, kurį kompetentinga veterinarijos tarnyba tikrino bent du kartus per metus, tarp patikrinimų darydama bent 4 mėnesių pertrauką, ir

i)

vadovavosi Sprendimo 2003/422/EB priedo IV skyriuje nustatytomis gairėmis ir tvarka;

ii)

atliko klinikinį tyrimą ir paėmė mėginius – su vyresnėmis nei 60 dienų kiaulėmis buvo atlikti laboratoriniai tyrimai taikant tikrinimo ir mėginių ėmimo procedūras, nustatytas Sprendimo 2003/422/EB priedo IV skyriaus A dalyje;

iii)

patikrino, ar priemonės, nustatytos Direktyvos 2002/60/EB 15 straipsnio 2 dalies b punkto antroje ir ketvirtoje–septintoje įtraukose, yra taikomos veiksmingai;

3.   Prie gyvų kiaulių siuntų, atitinkančių sąlygas, kuriomis pagal 2 dalį leidžiama taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, pridedamuose atitinkamuose veterinarijos dokumentuose ir (arba) veterinarijos sertifikatuose, nurodytuose Direktyvos 64/432/EEB 5 straipsnio 1 dalyje ir Sprendimo 93/444/EEB 3 straipsnio 1 dalyje, įrašoma papildoma formuluotė:

„Kiaulės atitinka Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 8 straipsnio 2 dalį (19).

9 straipsnis

Draudimas išvežti į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis kuilių spermos, kiaulių kiaušialąsčių ir embrionų siuntas iš priede išvardytų sričių

Susijusi valstybė narė užtikrina, kad toliau išvardytų prekių siuntos iš jos teritorijos nebūtų vežamos į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis:

a)

kuilių sperma, išskyrus atvejus, kai sperma yra kuilių, kurie laikyti patvirtintame spermos surinkimo centre, kaip nurodyta Tarybos direktyvos 90/429/EEB (20) 3 straipsnio a punkte, esančiame už šio sprendimo priedo II, III ir IV dalyse išvardytų sričių ribų;

b)

kiaulių kiaušialąstės ir embrionai, išskyrus atvejus, kai kiaušialąstės ir embrionai yra iš paršavedžių donorių, kurios laikomos ūkiuose, atitinkančiuose 8 straipsnio 2 dalį ir esančiuose už priedo II ir III dalyse išvardytų sričių ribų, o embrionams gauti sperma naudojama laikantis a punkto.

10 straipsnis

Draudimas išvežti į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis šalutinių gyvūninių produktų, gautų iš kiaulių, siuntas iš priede išvardytų sričių

1.   Susijusios valstybės narės užtikrina, kad šalutinių gyvūninių produktų, gautų iš kiaulių, siuntos iš jų teritorijos nebūtų vežamos į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis, išskyrus atvejus, kai tie kiaulių kilmės šalutiniai produktai yra gauti iš kiaulių, kilusių ir atvežtų iš ūkių, esančių už priedo II, III ir IV dalyse išvardytų sričių ribų.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, susijusios valstybės narės gali leisti išvežti šalutinių gyvūninių produktų gaminius, pagamintus iš šalutinių gyvūninių produktų, gautų iš kiaulių, iš priedo II, II ir IV dalyse išvardytų sričių į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis su sąlyga, kad:

a)

šie šalutiniai produktai buvo apdoroti tokiu būdu, kuris leidžia užtikrinti, kad šalutinių gyvūninių produktų gaminiai, gauti iš kiaulių, nekeltų su afrikiniu kiaulių maru susijusios rizikos;

b)

prie šalutinių gyvūninių produktų gaminių siuntų pridedamas prekybos dokumentas, kuris buvo išduotas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 142/2011 VIII priedo III skyriuje.

11 straipsnis

Draudimas išvežti į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis šviežią kiaulieną, tam tikrus kiaulienos pusgaminius ir kiaulienos produktus iš priede išvardytų sričių

1.   Susijusios valstybės narės užtikrina, kad šviežios kiaulienos, gautos iš kiaulių, kilusių iš ūkių, esančių priede nurodytose srityse, ir kiaulienos pusgaminių bei kiaulienos produktų, pagamintų iš tokios kiaulienos arba kurių sudėtyje yra tokios kiaulienos, siuntos nebūtų siunčiamos į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis, išskyrus tuos atvejus, kai tokia kiauliena gauta iš kiaulių, kilusių ir atvežtų iš ūkių, nesančių priedo II, III arba IV dalyje išvardytose srityse.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, susijusios valstybės narės, kurių sritys išvardytos priedo II, III ar IV dalyje, gali leisti išvežti šviežią kiaulieną, nurodytą 1 dalyje, ir kiaulienos pusgaminius bei kiaulienos produktus, kurie pagaminti iš tokios kiaulienos arba kurių sudėtyje yra tokios kiaulienos, į kitas valstybes nares, su sąlyga, kad šie kiaulienos pusgaminiai ir kiaulienos produktai yra gauti iš kiaulių, kurios nuo atsivedimo buvo laikomos ūkiuose, esančiuose už priedo II, III ir IV dalyse išvardytų sričių ribų, o šviežia kiauliena, kiaulienos pusgaminiai ir kiaulienos produktai gaminami, laikomi ir perdirbami įmonėse, patvirtintose pagal 12 straipsnį.

3.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, susijusios valstybės narės, kurių sritys išvardytos priedo II dalyje, gali leisti išvežti šviežią kiaulieną, nurodytą 1 dalyje, ir kiaulienos pusgaminius bei kiaulienos produktus, kurie pagaminti iš tokios kiaulienos arba kurių sudėtyje yra tokios kiaulienos, į kitas valstybes nares, su sąlyga, kad šie kiaulienos pusgaminiai ir kiaulienos produktai yra gauti iš kiaulių, kurios atitinka 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse arba 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

12 straipsnis

Skerdyklų, mėsos išpjaustymo įmonių ir mėsos perdirbimo įmonių patvirtinimas taikant 4, 5 ir 6 straipsnius ir 11 straipsnio 2 dalį

Taikydamos 4, 5 ir 6 straipsnius ir 11 straipsnio 2 dalį susijusių valstybių narių kompetentingos institucijos patvirtina tik tas skerdyklas, mėsos išpjaustymo įmones ir mėsos perdirbimo įmones, kuriose šviežia kiauliena, kiaulienos pusgaminiai ir kiaulienos produktai, kurie pagaminti iš tokios kiaulienos arba kurių sudėtyje yra tokios kiaulienos, atitinkantys išvežimo į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis sąlygas pagal 4–6 straipsniuose ir 11 straipsnio 2 dalyje numatytas nukrypti leidžiančias nuostatas, yra gaminami, laikomi ir perdirbami atskirai nuo kitų gaminamų, laikomų ir perdirbamų produktų, kurie pagaminti iš šviežios kiaulienos arba kurių sudėtyje yra šviežios kiaulienos, kiaulienos pusgaminių ir kiaulienos produktų, kurie pagaminti iš mėsos, gautos iš kiaulių, kilusių arba atvežtų iš ūkių, esančių priede išvardytose srityse, išskyrus tas, kurios yra patvirtintos pagal šį straipsnį, arba kuriuose yra tokios mėsos.

13 straipsnis

Nuostata, leidžianti nukrypti nuo draudimo išvežti šviežią kiaulieną, tam tikrus kiaulienos pusgaminius ir kiaulienos produktus iš priede išvardytų sričių

Nukrypdamos nuo 11 straipsnio, susijusios valstybės narės gali leisti išvežti į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis šviežią kiaulieną, kiaulienos pusgaminius ir kiaulienos produktus, kurie pagaminti iš tokios mėsos arba kurių sudėtyje yra tokios mėsos, iš priedo II, III arba IV dalyje išvardytų sričių, su sąlyga, kad tokie produktai:

a)

buvo pagaminti ir perdirbti laikantis Direktyvos 2002/99/EB 4 straipsnio 1 dalies;

b)

turi veterinarijos sertifikatą pagal Direktyvos 2002/99/EB 5 straipsnį;

c)

pateikiami kartu su atitinkamu Sąjungos vidaus prekybos veterinarijos sertifikatu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 599/2004 priede, ir jo II dalyje pateikiamas toks įrašas:

„Produktai atitinka 2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse (21).

(21)  OL L 295, 2014 10 11, p. 63.“"

14 straipsnis

Informacija apie 11, 12 ir 13 straipsnius

Kas šešis mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos valstybės narės pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 12 straipsnyje nurodytų patvirtintų įmonių atnaujintą sąrašą ir bet kokią susijusią informaciją apie 11, 12 ir 13 straipsnių taikymą.

15 straipsnis

Priemonės, susijusios su gyvomis laukinėmis kiaulėmis, šviežia mėsa, mėsos pusgaminiais ir mėsos produktais, kurie pagaminti iš laukinių kiaulių mėsos arba kurių sudėtyje yra tokios mėsos

1.   Susijusios valstybės narės užtikrina, kad:

a)

gyvos laukinės kiaulės iš priede išvardytų sričių nebūtų vežamos į kitas valstybes nares ar kitas tos pačios valstybės narės teritorijoje esančias sritis;

b)

šviežios laukinių kiaulių mėsos, mėsos pusgaminių ir mėsos produktų, kurie pagaminti iš tokios mėsos arba kurių sudėtyje jos yra, siuntos iš priede išvardytų sričių nebūtų vežamos į kitas valstybes nares ar kitas tos pačios valstybės narės teritorijoje esančias sritis.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies b punkto, susijusios valstybės narės gali leisti išvežti šviežios laukinių kiaulių mėsos, mėsos pusgaminių ir mėsos produktų, kurie pagaminti iš tokios mėsos arba kurių sudėtyje jos yra, siuntas iš priedo I dalyje išvardytų sričių į kitas tos pačios valstybės narės teritorijoje esančias sritis, kurios nėra išvardytos priede, su sąlyga, kad su laukinėmis kiaulėmis buvo atlikti tyrimai dėl afrikinio kiaulių maro ir gauti neigiami rezultatai, taikant diagnostines procedūras, nustatytas Sprendimo 2003/422/EB priedo VI skyriaus C ir D dalyse.

16 straipsnis

Specialūs sveikumo ženklai ir sertifikavimo reikalavimai šviežiai mėsai, mėsos pusgaminiams ir mėsos produktams, kuriems taikomas 2 straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nurodytas draudimas

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad šviežia mėsa, mėsos pusgaminiai ir mėsos produktai, kuriems taikomas 2 straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nurodytas draudimas, būtų pažymėti specialiu sveikumo ženklu, kuris negali būti ovalus ir kurio negalima supainioti su:

a)

mėsos pusgaminių ir mėsos produktų, kurie pagaminti iš kiaulienos arba kurių sudėtyje jos yra, identifikavimo ženklu, nustatytu Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnyje;

b)

šviežiai kiaulienai žymėti skirtu sveikumo ženklu, nustatytu Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I skirsnio III skyriuje.

17 straipsnis

Reikalavimai priede išvardytose srityse esantiems ūkiams ir transporto priemonėms

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad:

a)

Direktyvos 2002/60/EB 15 straipsnio 2 dalies b punkto antroje ir ketvirtoje–septintoje įtraukose nustatytos sąlygos būtų taikomos kiaulių ūkiuose, esančiuose šio sprendimo priede išvardytose srityse;

b)

transporto priemonės, naudotos kiaulėms arba šalutiniams gyvūniniams produktams, gautiems iš kiaulių, kilusių iš šio sprendimo priede išvardytose srityse esančių ūkių, pervežti, iškart po kiekvienos operacijos būtų išvalomos ir dezinfekuojamos, o vežėjas pateiktų tokio valymo ir dezinfekavimo įrodymą.

18 straipsnis

Susijusioms valstybėms narėms nustatyti reikalavimai dėl informacijos

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete susijusios valstybės narės informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie afrikinio kiaulių maro priežiūros, atliktos priede išvardytose srityse, rezultatus, kaip numatyta afrikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje planuose, kuriuos Komisija patvirtino pagal Direktyvos 2002/60/EB 16 straipsnį ir kurie nurodyti šio sprendimo 1 straipsnio antroje pastraipoje.

19 straipsnis

Atitiktis

Valstybės narės iš dalies pakeičia prekybai taikomas priemones, kad jos atitiktų šį sprendimą, ir nedelsdamos atitinkamai paskelbia priimtas priemones. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

20 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES panaikinamas.

21 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

22 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 9 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2002 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 2002/60/EB, nustatanti konkrečias nuostatas dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės ir iš dalies pakeičianti Direktyvos 92/119/EEB nuostatas dėl Tešeno ligos ir afrikinio kiaulių maro (OL L 192, 2002 7 20, p. 27).

(5)  2014 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/178/EB dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse (OL L 95, 2014 3 29, p. 47).

(6)  2005 m. gegužės 2 d. Komisijos sprendimas 2005/362/EB, patvirtinantis afrikinio kiaulių maro išnaikinimo laukinių kiaulių populiacijoje Sardinijoje, Italijoje, planą (OL L 118, 2005 5 5, p. 37).

(7)  2014 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/442/ES, kuriuo patvirtinami afrikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje tam tikrose Lietuvos ir Lenkijos srityse planai (OL L 200, 2014 7 9, p. 21).

(8)  EFSA leidinys (2010 m.), 8(3):1556.

(9)  1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 92/65/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (OL L 268, 1992 9 14, p. 54).

(10)  1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64).

(11)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos sprendimas 93/444/EEB dėl išsamių taisyklių, reguliuojančių Bendrijos vidaus prekybą tam tikrais gyvais gyvūnais ir produktais, skirtais eksportuoti į trečiąsias šalis (OL L 208, 1993 8 19, p. 34).

(12)  2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 599/2004 dėl Bendrijos vidaus prekybos gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais suderinto sertifikato pavyzdžio ir patikrinimo ataskaitos patvirtinimo (OL L 94, 2004 3 31, p. 44).

(13)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 2004 4 30, p. 55).

(14)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL L 139, 2004 4 30, p. 206).

(15)  2003 m. gegužės 26 d. Komisijos sprendimas 2003/422/EB, patvirtinantis afrikinio kiaulių maro diagnostikos vadovą (OL L 143, 2003 6 11, p. 35).

(16)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūnų produktų reglamentas) (OL L 300, 2009 11 14, p. 1).

(17)  Patvirtinta pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1) ir Reglamentą (EB) Nr. 853/2004.

(18)  2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL L 54, 2011 2 26, p. 1).

(20)  1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/429/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui (OL L 224, 1990 8 18, p. 62).


PRIEDAS

I DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Pelvama;

Veruma;

Hedemėstės savivaldybė;

Kambjos savivaldybė;

Kasepės savivaldybė;

Kolga Janio savivaldybė;

Kongutos savivaldybė;

Keo savivaldybė;

Kepu savivaldybė;

Laekverės savivaldybė;

Neo savivaldybė;

Paikusės savivaldybė;

Persčio savivaldybė;

Puhjos savivaldybė;

Regaverės savivaldybė;

Ranu savivaldybė;

Rengu savivaldybė;

Sardės savivaldybė;

Sarės savivaldybė;

Sarepėdžio savivaldybė;

Semeru savivaldybė;

Surju savivaldybė;

Sūrė Janio savivaldybė;

Tahkuranos savivaldybė;

Tormos savivaldybė;

Vyratsio savivaldybė;

Vinio savivaldybė;

Viru Nigulos savivaldybė;

Kundos miestas;

Viljandžio miestas.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Aizkrauklės savivaldybė;

Aluojos savivaldybė;

Alūksnės savivaldybė;

Amatos savivaldybė;

Apės savivaldybė;

Baltinavos savivaldybė;

Balvų savivaldybė;

Cėsių savivaldybė;

Gulbenės savivaldybė;

Ikškilės savivaldybė;

Inčukalnio savivaldybė;

Jaunjelgavos savivaldybė;

Jaunpiepalgos savivaldybė;

Kegumo savivaldybė;

Kuocėnų savivaldybė;

Krimuldos savivaldybė;

Lielvardės savivaldybė;

Lygatnės savivaldybė;

Limbažių savivaldybė;

Malpilio savivaldybė;

Mazsalacos savivaldybė;

Neretos savivaldybė;

Uogrės savivaldybė;

Pargaujos savivaldybė;

Priekulių savivaldybė;

Raunos savivaldybė;

Ruopažių savivaldybė;

Rugajų savivaldybė;

Salacgryvos savivaldybė;

Salos savivaldybė;

Sėjos savivaldybė;

Siguldos savivaldybė;

Skryverių savivaldybė;

Smiltenės savivaldybė;

Vecpiebalgos savivaldybė;

Vecumniekų savivaldybė;

Viesytės savivaldybė;

Viliakos savivaldybė;

Respublikinio pavaldumo miestas Valmiera.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Biržų rajono savivaldybė;

Jonavos rajono savivaldybė;

Kaišiadorių rajono savivaldybė;

Kauno rajono savivaldybė;

Kėdainių rajono savivaldybė;

Panevėžio rajono savivaldybė;

Pasvalio rajono savivaldybė;

Prienų rajono savivaldybė;

Birštono savivaldybė;

Kazlų Rūdos savivaldybė;

Marijampolės savivaldybė;

Kalvarijos savivaldybė;

Kauno miesto savivaldybė;

Panevėžio miesto savivaldybė;

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos, Kupiškio, Noriūnų ir Subačiaus seniūnijos.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

Palenkės vaivadija:

Suvalkų miestas-apskritis;

Balstogės miestas-apskritis;

Suvalkų apskritis: Rūtelės, Šipliškių, Suvalkų ir Račkų valsčiai;

Seinų apskritis: Krasnapolio ir Punsko valsčiai;

Augustavo apskritis: Augustavo savivaldybė ir Augustavo miestas, Novinkos, Štabino ir Barglavo valsčiai;

Monkų apskritis;

Sokulkos apskritis: Suchovolios ir Korycino valsčiai;

Balstogės apskritis: Choroščiaus, Juchnovec Košcelnų, Surażo, Turošno Košcelnos, Tykocino, Zabluduvo, Lapų, Pošvientnės, Zavadų ir Dobžinevo Dužės valsčiai;

Belsko apskritis;

Hainuvkos apskritis;

Semiatyčės apskritis: Grodzisko, Dziadkovicės ir Mileičycės valsčiai;

Zambruvo apskritis: Rutkų valsčius;

Mazovijos Vysokio apskritis: Kobylino-Božymos, Kuleše Košcelnės, Sokolų, Mazovijos Vysokio valsčiai ir Mazovijos Vysokio miestas, Naujųjų Pekutų, Šepetovo, Kliukovo ir Cechanoveco valsčiai.

II DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Rytų Viruma;

Valgama;

Abjos savivaldybė;

Halistės savivaldybė;

Karksi savivaldybė;

Paistu savivaldybė;

Tarvastu savivaldybė.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Aknystos savivaldybė;

Cesvainės savivaldybė;

Erglių savivaldybė;

Alūkstos savivaldybė;

Respublikinio pavaldumo miestas Jekabpilis;

Jekabpilio savivaldybė;

Kuoknesės savivaldybė;

Krustpilio savivaldybė;

Lyvanų savivaldybė;

Lubanos savivaldybė;

Madonos savivaldybė;

Pliavinių savivaldybė;

Varaklianų savivaldybė.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Alytaus apskritis;

Šalčininkų rajono savivaldybė;

Širvintų rajono savivaldybė;

Trakų rajono savivaldybė;

Ukmergės rajono savivaldybė;

Vilniaus rajono savivaldybė;

Elektrėnų savivaldybė;

Vilniaus miesto savivaldybė;

Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Traupio, Troškūnų, Viešintų seniūnijos ir Svėdasų dalis, esanti į pietus nuo kelio Nr. 118.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

Palenkės vaivadija:

Seinų apskritis: Gibų ir Seinų valsčiai ir Seinų miestas;

Augustavo apskritis: Lipsko ir Plaskos valsčiai;

Balstogės apskritis: Balstogės Čarnos, Grudeko, Supraslės, Vasilkuvo ir Michaluvo valsčiai;

Sokulkos apskritis: Dambruvos, Januvo, Krynkų, Kuznicos, Novy Dvuro, Sidros, Sokulkos ir Šudzialovo valsčiai.

III DALIS

1.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Agluonos savivaldybė;

Beverynos savivaldybė;

Burtniekų savivaldybė;

Ciblos savivaldybė;

Dagdos savivaldybė;

Daugpilio savivaldybė;

Karsavos savivaldybė;

Kraslavos savivaldybė;

Ludzos savivaldybė;

Naukšėnų savivaldybė;

Preilių savivaldybė;

Rėzeknės savivaldybė;

Riebinių savivaldybė;

Rūjienos savivaldybė;

Strenčių savivaldybė;

Valkos savivaldybė;

Varkavos savivaldybė;

Vilianų savivaldybė;

Zilupės savivaldybė;

Respublikinio pavaldumo miestas Daugpilis;

Respublikinio pavaldumo miestas Rėzeknė.

2.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Ignalinos rajono savivaldybė;

Molėtų rajono savivaldybė;

Rokiškio rajono savivaldybė;

Švenčionių rajono savivaldybė;

Utenos rajono savivaldybė;

Zarasų rajono savivaldybė;

Visagino savivaldybė;

Kupiškio rajono savivaldybė: Šimonių ir Skapiškio seniūnijos;

Anykščių rajono savivaldybė: Svėdasų seniūnijos dalis, esanti į šiaurę nuo kelio Nr. 118.

IV DALIS

Italija

Šios Italijos sritys:

visos Sardinijos sritys.