30.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/48


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. rugsėjo 25 d.

kuriuo skiriamas Regionų komiteto Jungtinei Karalystei atstovaujantis narys

(2014/683/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 22 d. ir 2010 m. sausio 18 d. Taryba priėmė sprendimus 2009/1014/ES (1) ir 2010/29/ES (2) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d.2014 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimu 2014/C 74/01 (3) Andrew LEWER paskirtas nariu iki 2015 m. sausio 25 d.;

(2)

pasibaigus Andrew LEWER kadencijai tapo laisva nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2015 m. sausio 25 d. Regionų komiteto nare skiriama:

Ann STRIBLEY, Councillor.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. GUIDI


(1)  OL L 348, 2009 12 29, p. 22.

(2)  OL L 12, 2010 1 19, p. 11.

(3)  2014 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Regionų komiteto Jungtinei Karalystei atstovaujantys keturi nariai (OL C 74, 2014 3 13, p. 1).