14.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2014 m. rugpjūčio 12 d.

dėl priemonės, kurios, vadovaudamasi Tarybos direktyvos 89/686/EEB 7 straipsniu, ėmėsi Belgija, kad atšauktų iš galutinių naudotojų tam tikro tipo klausos apsaugos ausų kamštelius

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 5670)

(2014/529/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/686/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, suderinimo (1), ypač į jos 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

2013 m. birželio mėn. Belgijos valdžios institucijos Europos Komisijai pranešė apie priemonę, kuria nurodoma iš klausos apsaugos ausų kamštelių galutinių naudotojų atšaukti „Climax 13“ tipo produktą (pakartotinio naudojimo modelis), pagamintą „Productos Climax S.A.“, Polígono Industrial Sector Mollet, c/Llobregat no 1, 08150 Parets del Valles (Barcelona), Ispanija. Kaip nurodyta Komisijai pateiktuose dokumentuose, šių asmeninių apsaugos priemonių atžvilgiu buvo atlikta direktyvos 11 straipsnio A dalyje nustatyta atitikties vertinimo procedūra, kurią liudija Ispanijos paskelbtosios įstaigos „Centro Nacional de Medios de Protección – Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo“ (NB Nr. 0159) išduotas EB tipo patvirtinimo pažymėjimas su nuoroda į atitinkamas darniojo standarto EN 352–2:1993 sąlygas;

(2)

Belgijos valdžios institucijos apie šį produktą pranešė 2013 m. sausio mėn. naudodamosi RAPEX (pranešimo Nr. A12/0039/13);

(3)

Belgijos valdžios institucijų nurodyta priemonės priežastis – produkto neatitiktis darniojo standarto EN 352–2:1993 „Klausos apsauga. Saugos reikalavimai ir bandymai. 2 dalis: ausų kamšteliai“ 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 ir 6 sąlygoms,susijusioms su Direktyvos 89/686/EEB II priede nustatytais šiais pagrindiniais sveikatos ir saugos darbe reikalavimais (PSSDR):

1.4. Gamintojo pateikiama informacija: instrukcijos yra ne Belgijos nacionalinėmis kalbomis,

3.5. Apsauga nuo kenksmingo triukšmo poveikio: laboratorija, atlikusi gaminio bandymą Belgijos valdžios institucijų pavedimu, dėl gamybos homogeniškumo stokos (kamštelių diametro skirtumų) negalėjo patvirtinti deklaruojamo apsaugos lygio bandymų. Šie skirtumai yra labai dideli ir daro poveikį naudotojo apsaugai;

(4)

Belgijos valdžios institucijos padarė išvadą, kad dėl to, jog negalima nustatyti apsaugos lygio, produktai laikytini kenksmingais, nes naudojami jie gali sukelti sužalojimų, o tai neatitinka asmens apsaugos priemonių reikalavimų (rizikos kategorija: klausos pablogėjimas);

(5)

Komisija parašė laiškus gamintojui ir platintojui Belgijoje, ragindama juos pateikti pastabas dėl priemonės, kurios ėmėsi Belgijos valdžios institucijos. Savo atsakyme gamintojas nurodė, kad, gavus ataskaitą iš Belgijos valdžios institucijų ir sulaukus „Agència Catalana del Consum“ (viešosios institucijos prie Katalonijos (Ispanija) regioninės vyriausybės) inspektoriaus, kuris konfiskavo likusias atitinkamo produkto atsargas, apsilankymo, produktas buvo pašalintas iš nacionalinės ir tarptautinės rinkos. Po to buvo duoti atitinkami nurodymai klientams. Po šio veiksmo buvo sunaikintos likusios produkto atsargos;

(6)

atsakydamos į Belgijos valdžios institucijų pranešimą, Ispanijos valdžios institucijos pranešė, kad buvo imtasi produkto pašalinimo iš rinkos priemonės ir kad bendrovė „Productos Climax, S.A.“ paskelbė apie produkto pašalinimą iš rinkos;

(7)

atsižvelgdama į turimus dokumentus, pateiktus komentarus ir veiksmus, kurių ėmėsi susijusios šalys, Komisija laiko, kad „Climax 13“ tipo klausos apsaugos ausų kamšteliai (pakartotinio naudojimo modelis) neatitinka darniojo standarto EN 352–2:1993 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 ir 6 sąlygų, susijusių su Direktyvos 89/686/EEB II priede nustatytais 1.4 ir 3.5 pagrindiniais sveikatos ir saugos darbe reikalavimais (PSSDR), nes kišami į ausį jie gali sukelti sužalojimų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priemonė, kurios ėmėsi Belgijos valdžios institucijos, kuria nurodoma iš klausos apsaugos ausų kamštelių galutinių naudotojų atšaukti „Climax 13“ tipo produktą (pakartotinio naudojimo modelis), pagamintą „Productos Climax S.A.“, yra pagrįsta.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 12 d.

Komisijos vardu

Ferdinando NELLI FEROCI

Komisijos narys


(1)  OL L 399, 1989 12 30, p. 18.