4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/49


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 6 d.

dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių 2014 m.

(2014/322/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 148 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

pasikonsultavusi su Regionų komitetu,

atsižvelgdama į Užimtumo komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 145 straipsnyje nurodyta, kad valstybės narės ir Sąjunga turi veikti siekdamos plėtoti suderintą užimtumo strategiją, ypač ugdydamos kvalifikuotą, profesiniu atžvilgiu pasirengusią ir mokančią prisitaikyti darbo jėgą bei darbo rinkas, prisitaikančias prie ekonomikos pokyčių, kad būtų pasiekti Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje nustatyti tikslai;

(2)

Komisijos siūloma strategija „Europa 2020“ Sąjungai sudaromos galimybės savo ekonomiką orientuoti į pažangų, tvarų ir integracinį augimą ir kartu užtikrinti aukštą užimtumo, produktyvumo ir socialinės sanglaudos lygį. 2010 m. liepos 13 d. Taryba patvirtino Rekomendaciją dėl bendrų valstybių narių ir Sąjungos ekonominės politikos gairių (3). Be to, 2010 m. spalio 21 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/707/ES (toliau – užimtumo gairės). Tie gairių rinkiniai sudaro integruotas gaires strategijai „Europa 2020“ įgyvendinti (toliau – integruotos gairės) (4). Penki pagrindiniai atitinkamose gairėse išvardyti tikslai sudaro bendrus uždavinius, kuriais grindžiama valstybių narių veikla, ir kuriuose atsižvelgta į jų atitinkamas pradines pozicijas ir nacionalines sąlygas, taip pat į Sąjungos pozicijas ir sąlygas. Europos užimtumo strategijai tenka pagrindinis vaidmuo įgyvendinant strategijoje „Europa 2020“ numatytus tikslus užimtumo ir darbo rinkos srityse;

(3)

integruotos gairės atitinka 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas. Jose valstybėms narėms pateikiami tikslūs nurodymai, kaip parengti nacionalines reformų programas ir įgyvendinti reformas. Užimtumo politikos gairės turėtų būti pagrindas rengiant konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kurias Taryba valstybėms narėms gali teikti pagal SESV 148 straipsnio 4 dalį, ir konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį. Be to, užimtumo gairių pagrindu turėtų būti rengiama bendra užimtumo ataskaita, kurią Taryba ir Komisija kasmet pateikia Europos Vadovų Tarybai;

(4)

iš bendroje užimtumo ataskaitoje, kurią Taryba patvirtino 2013 m. vasario 28 d., pateiktos valstybių narių nacionalinių reformų programų analizės matyti, kad valstybės narės turėtų toliau dėti visas pastangas šiose prioritetinėse srityse – didinti dalyvavimą darbo rinkoje ir mažinti struktūrinį nedarbą, ugdyti kvalifikuotą darbo jėgą, prisitaikančią prie darbo rinkos poreikių, ir skatinti gerą darbo kokybę bei mokymąsi visą gyvenimą, gerinti visų lygių švietimo ir mokymo sistemų veikimą ir didinti dalyvavimą tretinio mokslo sistemoje, puoselėti socialinę įtrauktį ir kovoti su skurdu;

(5)

Užimtumo gairės neturėtų būti keičiamos iki 2014 m. pabaigos, kad daugiausia dėmesio būtų galima skirti jų įgyvendinimui. Iki 2014 m. pabaigos užimtumo gairių atnaujinimai turėtų būti labai riboti. Užimtumo gairės buvo taikomos 2011, 2012 ir 2013 m. 2014 m. jos turėtų būti toliau taikomos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/707/ES priede išdėstytos valstybių narių užimtumo politikos gairės toliau taikomos 2014 m., o valstybės narės į jas atsižvelgia įgyvendindamos užimtumo politiką.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  2014 m. vasario 26 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2014 m. sausio 21 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 191, 2010 7 23, p. 28.

(4)  2010 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimas 2010/707/ES dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (OL L 308, 2010 11 24, p. 46).