4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/30


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 13 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

(2014/321/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto i papunkčiu ir 218 straipsnio 8 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Tarybos sprendimu 2014/172/ES (1) Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (toliau – protokolas), buvo pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas;

(2)

dėl tų klausimų, kurie priklauso Europos atominės energijos bendrijos kompetencijai, protokolo sudarymui taikoma atskira procedūra;

(3)

protokolas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos bei jos valstybių narių vardu patvirtinamas Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (2).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) įgaliojamas (-i) Sąjungos bei jos valstybių narių vardu deponuoti protokolo 11 straipsnio 2 dalyje numatytą patvirtinimo dokumentą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. VENIZELOS


(1)  OL L 93, 2014 3 28, p. 1.

(2)  Protokolo tekstas paskelbtas OL L 93, 2014 3 28, p. 2 kartu su sprendimu dėl pasirašymo.