8.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/43


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. balandžio 4 d.

dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP)

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 2008)

(Tekstas autentiškas tik anglų, danų, graikų, ispanų, italų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovėnų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis)

(2014/191/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (2), ypač į jo 31 straipsnį,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 7 straipsnio 4 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 31 straipsnį Komisija turi atlikti reikiamus patikrinimus, pranešti valstybėms narėms tokių patikrinimų rezultatus, atsižvelgti į valstybių narių pastabas, pradėti dvišales diskusijas siekdama susitarti su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir oficialiai pranešti joms savo išvadas;

(2)

valstybės narės turėjo galimybę paprašyti pradėti taikinimo procedūrą. Šia galimybe kai kuriais atvejais buvo pasinaudota, ir Komisija išnagrinėjo tokios procedūros taikymo rezultatų ataskaitas;

(3)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1258/1999 ir Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 gali būti finansuojamos tik tokios žemės ūkio išlaidos, kurios patirtos nepažeidžiant Europos Sąjungos taisyklių;

(4)

iš atliktų patikrinimų, dvišalių diskusijų rezultatų ir taikinimo procedūrų matyti, kad dalis valstybių narių deklaruotų išlaidų neatitinka šio reikalavimo ir dėl to negali būti finansuojamos EŽŪOGF Garantijų skyriaus, EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis;

(5)

turėtų būti nurodytos sumos, kurios negali būti finansuojamos EŽŪOGF Garantijų skyriaus, EŽŪGF ar EŽŪFKP lėšomis. Tai sumos, nesusijusios su išlaidomis, patirtomis prieš daugiau kaip dvidešimt keturis mėnesius iki Komisijos rašytinio pranešimo valstybėms narėms apie patikrinimų rezultatus;

(6)

šiame sprendime nurodytais atvejais apie nustatytas sumas, kurias atsisakoma finansuoti dėl to, kad jos neatitinka Europos Sąjungos taisyklių, Komisija valstybėms narėms pranešė suvestinėje ataskaitoje;

(7)

šis sprendimas neturi poveikio finansiniams sprendimams, kuriuos Komisija gali priimti remdamasi Teisingumo Teismo sprendimais su šio sprendimo turiniu susijusiose bylose, kurios 2013 m. gruodžio 1 d. dar buvo neišnagrinėtos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede pateikiamos valstybių narių akredituotų mokėjimo agentūrų patirtos išlaidos, kurios buvo deklaruotos kaip išlaidos, finansuotinos iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus, EŽŪGF arba EŽŪFKP, Europos Sąjungos lėšomis nefinansuojamos, nes jos neatitinka Europos Sąjungos taisyklių.

2 straipsnis

Šis sprendimas skiriamas Danijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai, Slovėnijos Respublikai, Suomijos Respublikai ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 103.

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.


PRIEDA

VN

Priemonė

Finansiniai metai

Paaiškinimas

Rūšis

%

Valiuta

Suma

Išskaičiuotos sumos

Finansinis poveikis

BIUDŽETO ELEMENTAS: 6701

DK

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2008

Dideli atitikties keliems pripažinimo kriterijams kontrolės trūkumai ir administracinių patikrinimų bei patikrų vietoje trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 287 632,19

0,00

– 287 632,19

DK

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2008

Finansavimo reikalavimų neatitinkančios išlaidos ekologiškoms augalų apsaugos medžiagoms

VIENKARTINIS

 

EUR

– 4 765,48

0,00

– 4 765,48

DK

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2008

Finansavimo reikalavimų neatitinkanti gamintojų organizacija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 181 675,81

0,00

– 181 675,81

DK

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2009

Dideli atitikties keliems pripažinimo kriterijams kontrolės trūkumai ir administracinių patikrinimų bei patikrų vietoje trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 317 109,84

0,00

– 317 109,84

DK

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2009

Finansavimo reikalavimų neatitinkanti gamintojų organizacija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 203 273,58

0,00

– 203 273,58

DK

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2009

Finansavimo reikalavimų neatitinkančios išlaidos ekologiškoms augalų apsaugos medžiagoms

VIENKARTINIS

 

EUR

– 27 548,70

0,00

– 27 548,70

DK

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2010

Dideli atitikties keliems pripažinimo kriterijams kontrolės trūkumai ir administracinių patikrinimų bei patikrų vietoje trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

0,96

0,00

0,96

DK

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2010

Finansavimo reikalavimų neatitinkanti gamintojų organizacija

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 183,25

0,00

– 1 183,25

DK

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2010

Finansavimo reikalavimų neatitinkančios išlaidos ekologiškoms augalų apsaugos medžiagoms

VIENKARTINIS

 

EUR

– 9,57

0,00

– 9,57

DK

Kompleksinė parama

2009

Trūksta 6 GAAB reikalavimo, nepatikrinti būtiniausi augalų apsaugos priemonių naudojimo reikalavimai; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 4 879 877,97

– 7 357,88

– 4 872 520,09

DK

Kompleksinė parama

2010

Trūksta 6 GAAB reikalavimo, nepatikrinti būtiniausi augalų apsaugos priemonių naudojimo reikalavimai; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 753,74

– 4,49

– 1 749,25

DK

Kompleksinė parama

2010

Neteisingas sankcijų apskaičiavimas; 2009 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 31 895,68

– 301,59

– 31 594,09

DK

Kompleksinė parama

2011

Trūksta 6 GAAB reikalavimo, nepatikrinti būtiniausi augalų apsaugos priemonių naudojimo reikalavimai; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 119,58

0,00

– 119,58

DK

Kompleksinė parama

2011

Neteisingas sankcijų apskaičiavimas; 2010 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 3 230,67

0,00

– 3 230,67

DK IŠ VISO

EUR

– 5 940 075,10

– 7 663,96

– 5 932 411,14

ES

Pažeidimai

2007

Keturi kompensacijos dėl netinkamo taisyklės „50/50“ taikymo atvejai

VIENKARTINIS

 

EUR

721 332,88

0,00

721 332,88

ES

Pažeidimai

2007

Nepranešimas apie palūkanas 2006 finansinių metų III priedo lentelėje

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 360 592,37

0,00

– 1 360 592,37

ES

Pažeidimai

2008

Nepranešimas apie palūkanas 2007 finansinių metų III priedo lentelėje

VIENKARTINIS

 

EUR

– 230 803,77

0,00

– 230 803,77

ES

Pažeidimai

2011

Nesilaikyta Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 8 dalies a punkto

VIENKARTINIS

 

EUR

– 165 390,13

0,00

– 165 390,13

ES

Pažeidimai

2011

Nesilaikyta Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 4 dalies a punkto

VIENKARTINIS

 

EUR

– 754 473,76

0,00

– 754 473,76

ES

Pažeidimai

2011

III priedo lentelėje nurodyta neteisinga pirminio administracinio ar teisminio nagrinėjimo data (byla 02220090118)

VIENKARTINIS

 

EUR

– 350 053,18

0,00

– 350 053,18

ES

Pažeidimai

2011

Aplaidus skolos susigrąžinimo vykdymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 6 447 032,48

0,00

– 6 447 032,48

ES IŠ VISO

EUR

– 8 587 012,81

0,00

– 8 587 012,81

FI

Kompleksinė parama

2007

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

144,79

0,00

144,79

FI

Kompleksinė parama

2007

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2006 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

52,13

0,00

52,13

FI

Kompleksinė parama

2007

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2006 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 25 717,74

0,00

– 25 717,74

FI

Kompleksinė parama

2007

0 % sankcijos naudojimas; 2006 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 45 508,78

– 54,61

– 45 454,17

FI

Kompleksinė parama

2008

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

0,00 %

EUR

221,44

0,00

221,44

FI

Kompleksinė parama

2008

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

146,35

0,00

146,35

FI

Kompleksinė parama

2008

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2006 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

2 726,86

– 2,99

2 729,85

FI

Kompleksinė parama

2008

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 088 571,54

– 1 585,04

– 1 086 986,50

FI

Kompleksinė parama

2009

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

0,00 %

EUR

119,47

0,00

119,47

FI

Kompleksinė parama

2009

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 0,19

0,00

– 0,19

FI

Kompleksinė parama

2009

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 219,63

– 86,94

– 132,69

FI

Kompleksinė parama

2009

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 090 265,16

– 3 306,07

– 1 086 959,09

FI

Kompleksinė parama

2009

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2006 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 0,59

0,00

– 0,59

FI

Kompleksinė parama

2010

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

0,00 %

EUR

5,21

0,00

5,21

FI

Kompleksinė parama

2010

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 91,71

0,00

– 91,71

FI

Kompleksinė parama

2010

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 159,46

0,00

– 159,46

FI IŠ VISO

EUR

– 2 247 118,55

– 5 035,65

– 2 242 082,90

FR

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2007

Įvairios reikalavimų neatitinkančios pagalbos išmokos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 698 322,85

0,00

– 698 322,85

FR

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2008

Įvairios reikalavimų neatitinkančios pagalbos išmokos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 1 600 581,03

0,00

– 1 600 581,03

FR

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2009

Įvairios reikalavimų neatitinkančios pagalbos išmokos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 3 201 489,94

0,00

– 3 201 489,94

FR

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2010

Įvairios reikalavimų neatitinkančios pagalbos išmokos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 219 199,04

0,00

– 219 199,04

FR

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2011

Įvairios reikalavimų neatitinkančios pagalbos išmokos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 13 068,19

0,00

– 13 068,19

FR

Teisės į išmokas

2007

Netinkamas nacionalinio rezervo paskirstymas

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 72 593,20

– 12 026 273,44

FR

Teisės į išmokas

2007

Netinkamas nacionalinio rezervo paskirstymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 47 626 478,62

– 95 252,96

– 47 531 225,66

FR

Teisės į išmokas

2008

Netinkamas nacionalinio rezervo paskirstymas

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 60 494,33

– 12 038 372,31

FR

Teisės į išmokas

2008

Netinkamas nacionalinio rezervo paskirstymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 47 626 478,62

– 238 132,39

– 47 388 346,23

FR

Teisės į išmokas

2009

Netinkamas nacionalinio rezervo paskirstymas

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 60 494,33

– 12 038 372,31

FR

Teisės į išmokas

2009

Netinkamas nacionalinio rezervo paskirstymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 47 626 478,62

– 238 132,39

– 47 388 346,23

FR

Teisės į išmokas

2010

Netinkamas nacionalinio rezervo paskirstymas

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 24 197,73

– 12 074 668,91

FR

Teisės į išmokas

2010

Netinkamas nacionalinio rezervo paskirstymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 47 626 478,62

– 285 758,87

– 47 340 719,75

FR

Kompleksinė parama

2009

Kompensaciją už korekciją, įtrauktą į Sprendimą Nr. 43, susijusį su auditu XC/2009/003/FR

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

157 245,53

0,00

157 245,53

FR

Kompleksinė parama

2010

Kompensaciją už korekciją, įtrauktą į Sprendimą Nr. 43, susijusį su auditu XC/2009/003/FR

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

26 673,71

0,00

26 673,71

FR IŠ VISO

EUR

– 244 450 122,85

– 1 075 056,20

– 243 375 066,65

GB

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2006

Buhalterinės apskaitos klaidos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 68 009,01

0,00

– 68 009,01

GB

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2007

Buhalterinės apskaitos klaidos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 62 104,18

0,00

– 62 104,18

GB

Vaisiai ir daržovės. Veiklos programos

2008

Buhalterinės apskaitos klaidos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 33 722,85

0,00

– 33 722,85

GB

_Susigrąžintos sumos

2009

Buhalterinės apskaitos klaidos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 55 487,50

0,00

– 55 487,50

GB

_Susigrąžintos sumos

2010

Buhalterinės apskaitos klaidos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 46 754,53

0,00

– 46 754,53

GB

_Susigrąžintos sumos

2011

Buhalterinės apskaitos klaidos

VIENKARTINIS

 

EUR

– 299 733,08

0,00

– 299 733,08

GB

Kita tiesioginė pagalba. Reg. 73/2009 68–72 str.

2011

Sumažinimo ir neskyrimo netaikymas ir neteisėtos išmokos už neidentifikuotus gyvulius

VIENKARTINIS

 

EUR

– 194 394,22

0,00

– 194 394,22

GB

Kompleksinė parama

2008

Neveiksminga 8a valdymo reikalavimo kontrolė; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 257 134,00

0,00

– 257 134,00

GB

Kompleksinė parama

2008

Teisės aktuose numatytų sankcijų netaikymas arba netinkamas taikymas; 2007 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 757 135,00

0,00

– 757 135,00

GB

Kompleksinė parama

2009

Neveiksminga 8a valdymo reikalavimo kontrolė; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 240 326,00

0,00

– 240 326,00

GB

Kompleksinė parama

2009

Teisės aktuose numatytų sankcijų netaikymas arba netinkamas taikymas; 2008 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 423 317,00

0,00

– 423 317,00

GB

Kompleksinė parama

2010

Neveiksminga 8a valdymo reikalavimo kontrolė; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 252 305,00

0,00

– 252 305,00

GB

Kompleksinė parama

2010

Teisės aktuose numatytų sankcijų netaikymas arba netinkamas taikymas; 2009 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 31 208,00

0,00

– 31 208,00

GB

Kompleksinė parama

2009

Negriežta sankcijų taikymo sistema 7 ir 8 valdymo reikalavimų nesilaikymo atvejais, nesiimta tolesnių veiksmų dėl nedidelių pažeidimų, neveiksminga GAAB kontrolė; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 2 949 043,26

– 59 941,88

– 2 889 101,38

GB

Kompleksinė parama

2010

Neveiksminga GAAB ir 2, 4, ir 8 valdymo reikalavimų laikymosi kontrolė; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 175 238,88

– 24 310,41

– 1 150 928,47

GB

Kompleksinė parama

2010

Neveiksminga GAAB ir 2, 4, ir 8 valdymo reikalavimo laikymosi kontrolė; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

1 901,10

0,00

1 901,10

GB

Kompleksinė parama

2010

Negriežta sankcijų taikymo sistema 7 ir 8 valdymo reikalavimų nesilaikymo atvejais; nesiimta tolesnių veiksmų dėl nedidelių pažeidimų; neveiksminga GAAB kontrolė; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 4 961,22

– 34,71

– 4 926,51

GB

Kompleksinė parama

2011

Neveiksminga GAAB ir 2, 4, ir 8 valdymo reikalavimų laikymosi kontrolė; 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

795,26

0,00

795,26

GB

Kompleksinė parama

2011

Neveiksminga GAAB ir 2, 4, ir 8 valdymo reikalavimų laikymosi kontrolė; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 58,63

0,00

– 58,63

GB

Kompleksinė parama

2011

Neveiksminga GAAB ir 2, 4, ir 8 valdymo reikalavimų laikymosi kontrolė; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 879,96

0,00

– 879,96

GB

Kompleksinė parama

2011

Neveiksminga GAAB ir 2, 4, ir 8 valdymo reikalavimų laikymosi kontrolė; 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 164 633,01

– 388,79

– 1 164 244,22

GB

Kompleksinė parama

2011

Negriežta sankcijų taikymo sistema 7 ir 8 valdymo reikalavimų nesilaikymo atvejais, nesiimta tolesnių veiksmų dėl nedidelių pažeidimų, neveiksminga GAAB kontrolė; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 440,27

0,00

– 440,27

GB IŠ VISO

EUR

– 8 014 189,24

– 84 675,79

– 7 929 513,45

GR

Vaisiai ir daržovės. Persikų ir kriaušių perdirbimas

2008

Nepakankamos 5 % plotų fizinės patikros ir neišsami informacija gamintojų organizacijos įrašuose apie šviežių produktų rinkoje parduotus produktus

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 682 302,86

0,00

– 682 302,86

GR IŠ VISO

EUR

– 682 302,86

0,00

– 682 302,86

IT

Kita tiesioginė pagalba. Reg.1782/2003 69 straipsnis. Tik avys ir galvijai

2007

Nepakankama patikrų vietoje kokybė ir netinkamas jų laikas, deklaruotų gyvulių atitikties finansavimo reikalavimams kontrolės trūkumai, netinkamas sankcijų už galvijus taikymas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 639 734,17

– 4 187,86

– 1 635 546,31

IT

Teisės į išmokas

2007

Netinkamas reglamento dėl specialiųjų teisių į išmokas paskirstymo taikymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 475 405,85

– 2 852,44

– 472 553,41

IT

Kita tiesioginė pagalba. Reg.1782/2003 69 straipsnis. Tik avys ir galvijai

2008

Nepakankama patikrų vietoje kokybė ir netinkamas jų laikas, deklaruotų gyvulių atitikties finansavimo reikalavimams kontrolės trūkumai, netinkamas sankcijų už galvijus taikymas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 697 012,09

– 8 100,59

– 1 688 911,50

IT

Teisės į išmokas

2008

Netinkamas reglamento dėl specialiųjų teisių į išmokas paskirstymo taikymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 577 691,90

– 3 466,14

– 574 225,76

IT

Kita tiesioginė pagalba. Reg.1782/2003 69 straipsnis. Tik avys ir galvijai

2009

Nepakankama patikrų vietoje kokybė ir netinkamas jų laikas, deklaruotų gyvulių atitikties finansavimo reikalavimams kontrolės trūkumai, netinkamas sankcijų už galvijus taikymas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 701 995,62

0,00

– 1 701 995,62

IT

Teisės į išmokas

2009

Netinkamas reglamento dėl specialiųjų teisių į išmokas paskirstymo taikymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 279 114,77

0,00

– 279 114,77

IT

Teisės į išmokas

2010

Netinkamas reglamento dėl specialiųjų teisių į išmokas paskirstymo taikymas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 534 365,66

0,00

– 534 365,66

IT

Mokėjimo agentūros akreditavimas

2010

EŽŪGF (skolininkų) akreditavimo kriterijų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

16,00 %

EUR

– 623 731,00

0,00

– 623 731,00

IT

Mokėjimo agentūros akreditavimas

2010

EŽŪGF akreditavimo kriterijų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

16,00 %

EUR

– 398 672,00

0,00

– 398 672,00

IT

Sąskaitų patvirtinimas. Taisyklės 50/50 patvirtinimas

2006

Kompensacija po Teisingumo Teismo sprendimo byloje T-267/07.

VIENKARTINIS

 

EUR

2 114 199,16

0,00

2 114 199,16

IT IŠ VISO

EUR

– 58 13. 523,90

– 18 607,03

– 5 794 916,87

PT

Eksporto grąžinamosios išmokos. I priede nenurodyti produktai

2009

Fizinių patikrų ir jų ataskaitų kokybės trūkumai; neatlikti plombų ir pakeitimo patikrinimai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 6 321,77

0,00

– 6 321,77

PT

Eksporto grąžinamosios išmokos. Kita

2009

Fizinių patikrų ir jų ataskaitų kokybės trūkumai; neatlikti plombų ir pakeitimo patikrinimai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 172 665,34

0,00

– 172 665,34

PT

Eksporto grąžinamosios išmokos. Cukrus ir izogliukozė

2009

Fizinių patikrų ir jų ataskaitų kokybės trūkumai; neatlikti plombų ir pakeitimo patikrinimai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 89,64

0,00

– 89,64

PT

Eksporto grąžinamosios išmokos. I priede nenurodyti produktai

2010

Fizinių patikrų ir jų ataskaitų kokybės trūkumai; neatlikti plombų ir pakeitimo patikrinimai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 14 305,09

0,00

– 14 305,09

PT

Eksporto grąžinamosios išmokos. Kita

2010

Fizinių patikrų ir jų ataskaitų kokybės trūkumai; neatlikti plombų ir pakeitimo patikrinimai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 240 513,80

0,00

– 240 513,80

PT

Eksporto grąžinamosios išmokos. Cukrus ir izogliukozė

2010

Fizinių patikrų ir jų ataskaitų kokybės trūkumai; neatlikti plombų ir pakeitimo patikrinimai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 386,40

0,00

– 386,40

PT

Eksporto grąžinamosios išmokos. I priede nenurodyti produktai

2011

Fizinių patikrų ir jų ataskaitų kokybės trūkumai; neatlikti plombų ir pakeitimo patikrinimai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 5 946,75

0,00

– 5 946,75

PT

Eksporto grąžinamosios išmokos. Kita

2011

Fizinių patikrų ir jų ataskaitų kokybės trūkumai; neatlikti plombų ir pakeitimo patikrinimai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 183 177,64

0,00

– 183 177,64

PT

Kita tiesioginė pagalba. Avys ir ožkos

2007

Nepatenkinama patikrų vietoje kokybė 2006, 2007 ir 2008 paraiškų teikimo metais; vėlai pradėtos patikros vietoje 2007 ir 2008 paraiškų teikimo metais; išmokos už neidentifikuotus gyvulius 2006 ir 2007 paraiškų teikimo metais

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 356 820,10

– 41,59

– 1 356 778,51

PT

Kita tiesioginė pagalba. Avys ir ožkos

2008

Nepatenkinama patikrų vietoje kokybė 2006, 2007 ir 2008 paraiškų teikimo metais; vėlai pradėtos patikros vietoje 2007 ir 2008 paraiškų teikimo metais; išmokos už neidentifikuotus gyvulius 2006 ir 2007 paraiškų teikimo metais;

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 272 636,94

0,00

– 1 272 636,94

PT

Kita tiesioginė pagalba. Avys ir ožkos

2009

Nepatenkinama patikrų vietoje kokybė 2006, 2007 ir 2008 paraiškų teikimo metais; vėlai pradėtos patikros vietoje 2007 ir 2008 paraiškų teikimo metais; išmokos už neidentifikuotus gyvulius 2006 ir 2007 paraiškų teikimo metais;

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 267 788,94

0,00

– 1 267 788,94

PT

Kita tiesioginė pagalba. Avys ir ožkos

2010

Nepatenkinama patikrų vietoje kokybė 2006, 2007 ir 2008 paraiškų teikimo metais; vėlai pradėtos patikros vietoje 2007 ir 2008 paraiškų teikimo metais; išmokos už neidentifikuotus gyvulius 2006 ir 2007 paraiškų teikimo metais;

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 44,73

0,00

– 44,73

PT

Kita tiesioginė pagalba. Avys ir ožkos

2011

Nepatenkinama patikrų vietoje kokybė 2006, 2007 ir 2008 paraiškų teikimo metais; vėlai pradėtos patikros vietoje 2007 ir 2008 paraiškų teikimo metais; išmokos už neidentifikuotus gyvulius 2006 ir 2007 paraiškų teikimo metais;

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 620,76

0,00

– 620,76

PT

Kompleksinė parama

2007

Keli GAAB reikalavimai neapibrėžti, nepakankamai tikrintas 1, 2, 5 ir 11 valdymo reikalavimų laikymasis, negriežta sankcijų taikymo sistema (gyvulių nelaikantiems ūkininkams); 2006 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 412 896,09

– 13 715,18

– 399 180,91

PT

Kompleksinė parama

2007

Keli GAAB reikalavimai neapibrėžti, nepakankamai tikrintas 1, 2, 5 ir 11 valdymo reikalavimų laikymasis, neveiksmingas 6–8 ir 16–18 valdymo reikalavimų tikrinimas, negriežta sankcijų taikymo sistema (gyvulius laikantiems ūkininkams); 2006 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 2 466 398,82

– 94 162,81

– 2 372 236,01

PT

Kompleksinė parama

2008

Keli GAAB reikalavimai neapibrėžti, nepakankamai tikrintas 1, 2, 5 ir 11 valdymo reikalavimų laikymasis, negriežta sankcijų taikymo sistema (gyvulių nelaikantiems ūkininkams); 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 811 952,21

– 46 814,35

– 765 137,86

PT

Kompleksinė parama

2008

Keli GAAB reikalavimai neapibrėžti, nepakankamai tikrintas 1, 2, 5 ir 11 valdymo reikalavimų laikymasis, neveiksmingas 6–8 ir 16–18 valdymo reikalavimų tikrinimas, negriežta sankcijų taikymo sistema (gyvulius laikantiems ūkininkams); 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 3 535 313,88

– 208 399,51

– 3 326 914,37

PT

Kompleksinė parama

2009

Keli GAAB reikalavimai neapibrėžti, nepakankamai tikrintas 1, 2, 5 ir 11 valdymo reikalavimų laikymasis, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 2 978 076,83

– 151 490,51

– 2 826 586,32

PT

Kompleksinė parama

2010

Keli GAAB reikalavimai neapibrėžti, nepakankamai tikrintas 1, 2, 5 ir 11 valdymo reikalavimų laikymasis, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 52 701,86

– 6 051,95

– 46 649,91

PT IŠ VISO

EUR

– 14 778 657,59

– 520 675,90

– 14 257 981,69

RO

Kompleksinė parama

2008

Neapibrėžti GAAB reikalavimai ir netikrintas jų laikymasis, neapibrėžti vertinimo kriterijai, 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 634 324,17

– 69 550,07

– 564 774,10

RO

Kompleksinė parama

2009

Neapibrėžti GAAB reikalavimai ir netikrintas jų laikymasis, neapibrėžti vertinimo kriterijai, 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 579 209,93

– 122 547,37

– 1 456 662,56

RO

Kompleksinė parama

2009

Neapibrėžti GAAB reikalavimai ir netikrintas jų laikymasis, neapibrėžti vertinimo kriterijai, 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 7 557,46

– 9 154,94

1 597,48

RO

Kompleksinė parama

2010

Patikrinimai atlikti iš dalies, sklypų imtis sudaryta nesiremiant rizika, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

189,50

0,00

189,50

RO

Kompleksinė parama

2010

Patikrinimai atlikti iš dalies, sklypų imtis sudaryta nesiremiant rizika; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 4 023,09

0,00

– 4 023,09

RO

Kompleksinė parama

2010

Patikrinimai atlikti iš dalies, sklypų imtis sudaryta nesiremiant rizika, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 226 850,84

– 139,75

– 1 226 711,09

RO

Kompleksinė parama

2010

Neapibrėžti GAAB reikalavimai ir netikrintas jų laikymasis, neapibrėžti vertinimo kriterijai, 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 10 898,89

– 10 206,73

– 692,16

RO

Kompleksinė parama

2010

Neapibrėžti GAAB reikalavimai ir netikrintas jų laikymasis, neapibrėžti vertinimo kriterijai, 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

2 764,61

– 493,12

3 257,73

RO

Kompleksinė parama

2011

Patikrinimai atlikti iš dalies, sklypų imtis sudaryta nesiremiant rizika, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

1,35

0,00

1,35

RO

Kompleksinė parama

2011

Patikrinimai atlikti iš dalies, sklypų imtis sudaryta nesiremiant rizika, 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 250,64

0,00

– 250,64

RO

Kompleksinė parama

2011

Neapibrėžti GAAB reikalavimai ir netikrintas jų laikymasis, neapibrėžti vertinimo kriterijai, 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

4 873,62

0,00

4 873,62

RO IŠ VISO

EUR

– 3 455 285,94

– 212 091,98

– 3 243 193,96

SI

Kompleksinė parama

2006

Negriežta sankcijų taikymo sistema, trūksta 4 GAAB reikalavimo; 2005 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

SI

Kompleksinė parama

2007

Negriežta sankcijų taikymo sistema, trūksta 4 GAAB reikalavimo; 2005 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 147,83

– 0,07

– 147,76

SI

Kompleksinė parama

2007

Negriežta sankcijų taikymo sistema, trūksta 4 GAAB reikalavimo; 2006 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 127 940,81

– 935,76

– 127 005,05

SI

Kompleksinė parama

2008

Negriežta sankcijų taikymo sistema, trūksta 4 GAAB reikalavimo; 2005 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

0,05

0,00

0,05

SI

Kompleksinė parama

2008

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

535,78

0,00

535,78

SI

Kompleksinė parama

2008

Negriežta sankcijų taikymo sistema, trūksta 4 GAAB reikalavimo; 2005 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 23,61

0,00

– 23,61

SI

Kompleksinė parama

2008

Negriežta sankcijų taikymo sistema, trūksta 4 GAAB reikalavimo; 2006 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 393,36

– 1,86

– 391,50

SI

Kompleksinė parama

2008

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 279 213,39

– 12 630,25

– 266 583,14

SI

Kompleksinė parama

2009

Negriežta sankcijų taikymo sistema, trūksta 4 GAAB reikalavimo; 2006 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

0,59

0,00

0,59

SI

Kompleksinė parama

2009

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

692,45

0,00

692,45

SI

Kompleksinė parama

2009

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

68,69

0,00

68,69

SI

Kompleksinė parama

2009

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 701,41

– 28,05

– 673,36

SI

Kompleksinė parama

2009

Negriežta sankcijų taikymo sistema, trūksta 4 GAAB reikalavimo; 2006 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 44,03

– 0,16

– 43,87

SI

Kompleksinė parama

2009

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 350 086,56

– 6 095,01

– 343 991,55

SI

Kompleksinė parama

2010

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

19,55

0,00

19,55

SI

Kompleksinė parama

2010

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

30,66

0,00

30,66

SI

Kompleksinė parama

2010

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

958,47

0,00

958,47

SI

Kompleksinė parama

2010

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 2 761,46

– 138,02

– 2 623,44

SI

Kompleksinė parama

2010

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 607,46

– 10,74

– 596,72

SI

Kompleksinė parama

2010

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 413 940,70

– 742,42

– 413 198,28

SI

Kompleksinė parama

2011

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 35,31

0,00

– 35,31

SI

Kompleksinė parama

2011

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

2,85

0,00

2,85

SI

Kompleksinė parama

2011

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

4,89

0,00

4,89

SI

Kompleksinė parama

2011

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 569,66

0,00

– 569,66

SI

Kompleksinė parama

2012

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

27,06

0,00

27,06

SI

Kompleksinė parama

2012

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 195,93

0,00

– 195,93

SI IŠ VISO

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

SI IŠ VISO

EUR

– 1 174 320,48

– 20 582,34

– 1 153 738,14

IŠ VISO 6701

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

IŠ VISO 6701

EUR

– 295 142 609,32

– 1 944 388,85

– 293 198 220,47

BIUDŽETO ELEMENTAS: 6711

DE

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2008

Projektų atrankos trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 239 484,15

0,00

– 239 484,15

DE

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2009

Projektų atrankos trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 1 638 636,95

0,00

– 1 638 636,95

DE

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2010

Projektų atrankos trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 781 262,31

0,00

– 781 262,31

DE

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 ir 3 krypties priemonės – Investavimą skatinančios priemonės (2007–2013 m.)

2011

Projektų atrankos trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 166 944,39

0,00

– 166 944,39

DE IŠ VISO

EUR

– 2 826 327,80

0,00

– 2 826 327,80

DK

Kompleksinė parama

2009

Trūksta 6 GAAB reikalavimo, nepatikrinti būtiniausi augalų apsaugos priemonių naudojimo reikalavimai; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 126 902,55

– 1 356,80

– 125 545,75

DK

Kompleksinė parama

2010

Nepatikrinti būtiniausi augalų apsaugos priemonių naudojimo reikalavimai; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 30 431,43

– 113,46

– 30 317,97

DK

Kompleksinė parama

2010

Trūksta 6 GAAB reikalavimo, nepatikrinti būtiniausi augalų apsaugos priemonių naudojimo reikalavimai; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 2 492,68

– 539,23

– 1 953,45

DK

Kompleksinė parama

2010

Neteisingas sankcijų apskaičiavimas; 2009 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 24,00

– 0,08

– 23,92

DK

Kompleksinė parama

2011

Trūksta 6 GAAB reikalavimo, nepatikrinti būtiniausi augalų apsaugos priemonių naudojimo reikalavimai; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 387,88

0,00

– 387,88

DK

Kompleksinė parama

2011

Nenustatytos sankcijos, susijusios su būtiniausiais augalų apsaugos priemonių naudojimo reikalavimais; 2010 paraiškų teikimo metai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 133,07

0,00

– 133,07

DK IŠ VISO

EUR

– 160 371,61

– 2 009,57

– 158 362,04

FI

Kompleksinė parama

2007

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 401 890,24

– 44,84

– 401 845,40

FI

Kompleksinė parama

2008

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 406 777,26

0,00

– 406 777,26

FI

Kompleksinė parama

2008

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 13 442,43

– 44,89

– 13 397,54

FI

Kompleksinė parama

2009

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 16 504,68

0,00

– 16 504,68

FI

Kompleksinė parama

2009

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

123,81

– 2,29

126,10

FI

Kompleksinė parama

2010

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

124,79

0,00

124,79

FI

Kompleksinė parama

2010

Trūksta 1 GAAB reikalavimo, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

53,00

– 883,33

936,33

FI IŠ VISO

EUR

– 838 313,01

– 975,35

– 837 337,66

FR

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą (2007–2013 m.)

2007

Nepakankama verslo plano etapų ir tikslų įgyvendinimo kontrolė

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 177 862,92

0,00

– 177 862,92

FR

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą (2007 – 2013 m.)

2008

Nepakankama verslo plano etapų ir tikslų įgyvendinimo kontrolė

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 2 376 998,88

0,00

– 2 376 998,88

FR

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą (2007 – 2013 m.)

2009

Nepakankama verslo plano etapų ir tikslų įgyvendinimo kontrolė

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 2 527 224,82

0,00

– 2 527 224,82

FR

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą (2007 – 2013 m.)

2010

Nepakankama verslo plano etapų ir tikslų įgyvendinimo kontrolė

EKSTRAPOLIUOTAS

 

EUR

– 2 127 518,80

0,00

– 2 127 518,80

FR

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą (2007 – 2013 m.)

2010

Nepakankama verslo plano etapų ir tikslų įgyvendinimo kontrolė

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 2 541 264,35

0,00

– 2 541 264,35

FR

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 1 krypties priemonės – Priemonės taikant fiksuoto dydžio paramą (2007 – 2013 m.)

2011

Nepakankama verslo plano etapų ir tikslų įgyvendinimo kontrolė

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 279 802,33

0,00

– 279 802,33

FR IŠ VISO

EUR

– 10 030 672,10

0,00

– 10 030 672,10

GB

Kompleksinė parama

2007

Teisės aktuose numatytų sankcijų netaikymas arba netinkamas taikymas; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 81 236,80

0,00

– 81 236,80

GB

Kompleksinė parama

2008

Teisės aktuose numatytų sankcijų netaikymas arba netinkamas taikymas; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 40 221,10

– 3 187,50

– 37 033,60

GB

Kompleksinė parama

2008

Teisės aktuose numatytų sankcijų netaikymas arba netinkamas taikymas; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 86 843,16

– 3 162,80

– 83 680,36

GB

Kompleksinė parama

2009

Teisės aktuose numatytų sankcijų netaikymas arba netinkamas taikymas; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 12 481,44

0,00

– 12 481,44

GB

Kompleksinė parama

2009

Teisės aktuose numatytų sankcijų netaikymas arba netinkamas taikymas; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 487,27

– 25,57

– 461,70

GB

Kompleksinė parama

2009

Teisės aktuose numatytų sankcijų netaikymas arba netinkamas taikymas; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 51 617,56

– 4 078,41

– 47 539,15

GB

Kompleksinė parama

2010

Teisės aktuose numatytų sankcijų netaikymas arba netinkamas taikymas; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 36 866,26

– 2 314,12

– 34 552,14

GB

Kompleksinė parama

2010

Teisės aktuose numatytų sankcijų netaikymas arba netinkamas taikymas; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 3 266,99

0,00

– 3 266,99

GB

Kompleksinė parama

2010

Teisės aktuose numatytų sankcijų netaikymas arba netinkamas taikymas; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 523,34

– 83,53

– 1 439,81

GB

Kompleksinė parama

2011

Teisės aktuose numatytų sankcijų netaikymas arba netinkamas taikymas; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 396,43

0,00

– 396,43

GB

Kompleksinė parama

2011

Teisės aktuose numatytų sankcijų netaikymas arba netinkamas taikymas; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 316,44

0,00

– 316,44

GB

Kompleksinė parama

2009

Neveiksminga GAAB ir 2, 4, ir 8 valdymo reikalavimų laikymosi kontrolė; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 554,44

– 203,30

– 1 351,14

GB

Kompleksinė parama

2009

Negriežta sankcijų taikymo sistema 7 ir 8 valdymo reikalavimų nesilaikymo atvejais, nesiimta tolesnių veiksmų dėl nedidelių pažeidimų, neveiksminga GAAB kontrolė; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 90 650,32

– 4 272,84

– 86 377,48

GB

Kompleksinė parama

2010

Neveiksminga GAAB ir 2, 4, ir 8 valdymo reikalavimų laikymosi kontrolė; 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 7 752,17

– 7,24

– 7 744,93

GB

Kompleksinė parama

2010

Neveiksminga GAAB ir 2, 4, ir 8 valdymo reikalavimų laikymosi kontrolė; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 88 716,38

– 5 117,14

– 83 599,24

GB

Kompleksinė parama

2010

Negriežta sankcijų taikymo sistema 7 ir 8 valdymo reikalavimų nesilaikymo atvejais; nesiimta tolesnių veiksmų dėl nedidelių pažeidimų; neveiksminga GAAB kontrolė; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 9 809,49

– 623,91

– 9 185,58

GB

Kompleksinė parama

2011

Neveiksminga GAAB ir 2, 4, ir 8 valdymo reikalavimų laikymosi kontrolė; 2010 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 96 480,08

– 2 386,95

– 94 093,13

GB

Kompleksinė parama

2011

Neveiksminga GAAB ir 2, 4, ir 8 valdymo reikalavimų laikymosi kontrolė; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 17 490,40

0,00

– 17 490,40

GB

Kompleksinė parama

2011

Negriežta sankcijų taikymo sistema 7 ir 8 valdymo reikalavimų nesilaikymo atvejais; nesiimta tolesnių veiksmų dėl nedidelių pažeidimų; neveiksminga GAAB kontrolė; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 447,33

0,00

– 1 447,33

GB

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2010

Alternatyvių kontrolės būdų (kitokių nei vizualinis patikrinimas) trūkumas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 272 613,55

– 272 613,55

0,00

GB

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2010

Atlikus patikrinimus atgaline data nustatyti pažeidimai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 22 801,38

– 1 140,06

– 21 661,32

GB

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2011

Alternatyvių kontrolės būdų (kitokių nei vizualinis patikrinimas) trūkumas

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 546 873,59

0,00

– 546 873,59

GB

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2011

Tolesnių veiksmų, susijusių su mokėjimo prašymų dėl gamtinių kliūčių nepateikimu, trūkumas

VIENKARTINIS

 

EUR

– 25 763,75

0,00

– 25 763,75

GB

Kaimo plėtra, EŽŪFKP 2 krypties priemonės (2007–2013 m., su plotu susijusios priemonės)

2011

Atlikus patikrinimus atgaline data nustatyti pažeidimai

VIENKARTINIS

 

EUR

– 24 094,70

0,00

– 24 094,70

GB IŠ VISO

EUR

– 1 521 304,37

– 299 216,92

– 1 222 087,45

IT

Mokėjimo agentūros akreditavimas

2010

EŽŪFKP akreditavimo kriterijų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

16,00 %

EUR

– 2 417 690,00

0,00

– 2 417 690,00

IT

Mokėjimo agentūros akreditavimas

2010

EŽŪFKP (skolininkų) akreditavimo kriterijų trūkumai

FIKSUOTO DYDŽIO

16,00 %

EUR

– 7 132,00

0,00

– 7 132,00

IT IŠ VISO

EUR

– 2 424 822,00

0,00

– 2 424 822,00

PT

Kompleksinė parama

2008

Keli GAAB reikalavimai neapibrėžti, nepakankamai tikrintas 1, 2, 5 ir 11 valdymo reikalavimų laikymasis, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 232 548,55

– 118 567,43

– 113 981,12

PT

Kompleksinė parama

2008

Keli GAAB reikalavimai neapibrėžti, nepakankamai tikrintas 1, 2, 5 ir 11 valdymo reikalavimų laikymasis, negriežta sankcijų taikymo sistema (gyvulių nelaikantiems ūkininkams); 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 352 561,76

– 36 755,91

– 315 805,85

PT

Kompleksinė parama

2008

Keli GAAB reikalavimai neapibrėžti, nepakankamai tikrintas 1, 2, 5 ir 11 valdymo reikalavimų laikymasis, neveiksmingas 6–8 ir 16–18 valdymo reikalavimų tikrinimas, negriežta sankcijų taikymo sistema (gyvulius laikantiems ūkininkams); 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 1 535 086,03

– 163 623,07

– 1 371 462,96

PT

Kompleksinė parama

2009

Keli GAAB reikalavimai neapibrėžti, nepakankamai tikrintas 1, 2, 5 ir 11 valdymo reikalavimų laikymasis, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 391 551,37

– 45 319,62

– 346 231,75

PT

Kompleksinė parama

2010

Keli GAAB reikalavimai neapibrėžti, nepakankamai tikrintas 1, 2, 5 ir 11 valdymo reikalavimų laikymasis, negriežta sankcijų taikymo sistema; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 173 177,70

– 18 879,59

– 154 298,11

PT IŠ VISO

EUR

– 2 684 925,41

– 383 145,62

– 2 301 779,79

RO

Kompleksinė parama

2009

Patikrinimai atlikti iš dalies, sklypų imtis sudaryta nesiremiant rizika; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 3,15

0,00

– 3,15

RO

Kompleksinė parama

2009

Neapibrėžti GAAB reikalavimai ir netikrintas jų laikymasis, neapibrėžti vertinimo kriterijai, 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 551 739,74

– 55 909,89

– 495 829,85

RO

Kompleksinė parama

2009

Neapibrėžti GAAB reikalavimai ir netikrintas jų laikymasis, neapibrėžti vertinimo kriterijai, 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 52 672,92

0,00

– 52 672,92

RO

Kompleksinė parama

2010

Patikrinimai atlikti iš dalies, sklypų imtis sudaryta nesiremiant rizika; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 457 003,10

0,00

– 457 003,10

RO

Kompleksinė parama

2010

Neapibrėžti GAAB reikalavimai ir netikrintas jų laikymasis, neapibrėžti vertinimo kriterijai, 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 497,60

0,00

– 1 497,60

RO

Kompleksinė parama

2010

Neapibrėžti GAAB reikalavimai ir netikrintas jų laikymasis, neapibrėžti vertinimo kriterijai, 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

2 259,28

0,00

2 259,28

RO

Kompleksinė parama

2011

Patikrinimai atlikti iš dalies, sklypų imtis sudaryta nesiremiant rizika; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 2 595,48

0,00

– 2 595,48

RO

Kompleksinė parama

2011

Neapibrėžti GAAB reikalavimai ir netikrintas jų laikymasis, neapibrėžti vertinimo kriterijai, 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

7 412,84

0,00

7 412,84

RO IŠ VISO

EUR

– 1 055 839,87

– 55 909,89

– 999 929,98

SI

Kompleksinė parama

2008

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 318 962,73

– 6 726,62

– 312 236,11

SI

Kompleksinė parama

2009

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 217,53

0,00

– 217,53

SI

Kompleksinė parama

2009

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 317 428,64

– 8 275,35

– 309 153,29

SI

Kompleksinė parama

2009

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

66,00

0,00

66,00

SI

Kompleksinė parama

2010

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 315 177,28

– 1 172,19

– 314 005,09

SI

Kompleksinė parama

2010

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2007 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

523,44

0,00

523,44

SI

Kompleksinė parama

2010

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 385,03

0,00

– 385,03

SI

Kompleksinė parama

2011

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 90,49

0,00

– 90,49

SI

Kompleksinė parama

2011

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2008 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 162,59

0,00

– 162,59

SI

Kompleksinė parama

2012

Negriežta sankcijų taikymo sistema, 5 GAAB reikalavimo kontrolės trūkumai; 2009 paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 70,06

0,00

– 70,06

SI IŠ VISO

EUR

– 951 904,91

– 16 174,16

– 935 730,75

IŠ VISO 6711

EUR

– 22 494 481,08

– 757 431,51

– 21 737 049,57