26.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/20


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. kovo 18 d.

kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Slovakijai atstovaujantis narys

(2014/168/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 302 straipsnį,

atsižvelgdama į Slovakijos Vyriausybės pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 13 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/570/ES, Euratomas, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. iki 2015 m. rugsėjo 20 d. (1);

(2)

pasibaigus Dušan BARČIK kadencijai tapo laisva Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2015 m. rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu skiriamas Anton SZALAY, President of Slovak Trade Union of Health and Social Services.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. VENIZELOS


(1)  OL L 251, 2010 9 25, p. 8.