14.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/63


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. kovo 12 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Lenkijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1657)

(Tekstas autentiškas tik lenkų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/134/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

afrikinis kiaulių maras – tai užkrečiama virusinė naminių ir laukinių kiaulių liga, galinti turėti didelio poveikio kiaulininkystės ūkio pelningumui ir sutrikdyti Sąjungos vidaus prekybą ir eksportą į trečiąsias šalis;

(2)

kilus afrikinio kiaulių maro protrūkiui atsiranda pavojus, kad ligos sukėlėjas gali išplisti į kitus kiaulių ūkius ir būti perduotas laukinėms kiaulėms. Vadinasi, prekiaujant gyvomis kiaulėmis arba jų produktais liga gali plisti į kitas valstybes nares ir į trečiąsias šalis;

(3)

Tarybos direktyvoje 2002/60/EB (3) nustatytos Sąjungoje taikytinos būtiniausios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės. Direktyvos 2002/60/EB 15 straipsnyje numatyta, kad patvirtinus vieną arba daugiau laukinėms kiaulėms nustatytų afrikinio kiaulių maro atvejų nustatomas užkrėstas rajonas;

(4)

Lenkija pranešė Komisijai apie esamą afrikinio kiaulių maro padėtį jos teritorijoje ir laikydamasi Direktyvos 2002/60/EB 15 straipsnio nustatė užkrėstą rajoną, kuriame taikomos tos direktyvos 15 ir 16 straipsniuose nustatytos priemonės;

(5)

kad būtų išvengta bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir trečiųjų šalių sudaromų nepagrįstų prekybos kliūčių, bendradarbiaujant su susijusia valstybe nare būtina sudaryti dėl afrikinio kiaulių maro Sąjungos užkrėstų teritorijų Lenkijoje sąrašą;

(6)

todėl į šio sprendimo priedą reikėtų įtraukti Lenkijos užkrėstas teritorijas ir nustatyti šio skirstymo į zonas trukmę pagal Direktyvos 2002/60/EB 15 straipsnį;

(7)

įvykus konsultacijoms Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete turėtų būti patvirtintas Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/100/ES (4);

(8)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Lenkija užtikrina, kad prie užkrėsto rajono, nustatyto pagal Direktyvos 2002/60/EB 15 straipsnį, būtų priskirtos bent šio sprendimo priede išvardytos teritorijos.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2014 m. balandžio 30 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lenkijai.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 12 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  2002 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 2002/60/EB, nustatanti konkrečias nuostatas dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės ir iš dalies pakeičianti Direktyvos 92/119/EEB nuostatas dėl Tešeno ligos ir afrikinio kiaulių maro (OL L 192, 2002 7 20, p. 27).

(4)  2014 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/100/ES dėl tam tikrų laikinų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Lenkijoje (OL L 50, 2014 2 20, p. 35).


PRIEDAS

UŽKRĖSTAS RAJONAS

Šios Lenkijos Respublikos teritorijos:

Palenkės (podlaskie) vaivadijoje: Seinų (sejneński) apskritis; Augustavo (augustowski) apskrityje Płaska, Lipsk ir Sztabin savivaldybės; Sokulkos (sokólski) apskritis; Baltstogės (białostocki) apskrityje Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo ir Gródek savivaldybės; Hainuvkos (hajnowski), Bielsko (bielski) ir Semiatyčės (siemiatycki) apskritys,

Mazovijos (mazowieckie) vaivadijoje: Losicės (łosicki) apskritis,

Liublino (lubelskie) vaivadijoje: bialski, Biała Podlaska ir włodawski apskritys.