9.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 5/17


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2015/32

2014 m. gruodžio 29 d.

dėl nukrypti leidžiančių nuostatų, kurios gali būti taikomos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38)

(nauja redakcija)

(ECB/2014/62)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38) (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nuo statistinės atskaitomybės reikalavimų nukrypti leidžiančios nuostatos gali būti taikomos investiciniams fondams (IF), kuriems taikomos nacionalinės apskaitos taisyklės, leidžiančios jų turto įvertinimą atlikti rečiau nei kas ketvirtį. Joje taip pat nustatyta, kad Valdančioji taryba nusprendžia, kurioms IF kategorijoms nacionaliniai centriniai bankai (NCB) savo nuožiūra gali taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas;

(2)

kadangi Sprendimą ECB/2009/4 (2) reikia iš esmės pakeisti, siekiant aiškumo jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos

IF kategorijos, kurioms pagal Reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8 straipsnio 2 dalį NCB savo nuožiūra gali taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas, yra nustatytos šio sprendimo priede. Valdančioji taryba peržiūri šias kategorijas bent kas trejus metus.

2 straipsnis

Panaikinimas

1.   Sprendimas ECB/2009/4 panaikinamas.

2.   Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešama adresatams.

4 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. gruodžio 29 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 297, 2013 11 7, p. 73.

(2)  2009 m. kovo 6 d. Sprendimas ECB/2009/4 dėl leidžiančių nukrypti nuostatų, kurios gali būti taikomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 958/2007 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2007/8) (OL L 72, 2009 3 18, p. 21).


PRIEDAS

INVESTICINIŲ FONDŲ KATEGORIJOS, KURIOMS PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8 STRAIPSNIO 2 DALĮ GALI BŪTI TAIKOMOS NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS

Valstybė narė

IF kategorijos pavadinimas

Su kategorija susijęs teisės aktas

Vertinimo dažnumą nustatantis teisės aktas

Vertinimo dažnumas pagal nacionalinius teisės aktus

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris/data

Atitinkamos nuostatos

Teisės akto pavadinimas

Teisės akto numeris/data

Atitinkamos nuostatos

Prancūzija

Fonds commun de placement à risque

(Rizikos kapitalo savitarpio fondai)

Code monétaire et financier

(Pinigų ir finansų kodeksas)

 

IV skyriaus 2 skirsnio 2 dalis, nuo L214–28 iki L214–32

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Finansų rinkų institucijos bendrasis reglamentas)

 

IV knygos II antraštinė dalis, 422–120–13 straipsnis

Du kartus per metus

Prancūzija

Sociétés civiles de placement immobilier

(Bendrovės, investuojančios į nekilnojamąjį turtą)

Code monétaire et financier

(Pinigų ir finansų kodeksas)

 

IV skyriaus 2 skirsnio 4 dalis, nuo L214–86 iki L214–126

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Finansų rinkų institucijos bendrasis reglamentas)

 

IV knyga, 422–234 straipsnis

Metinis

Prancūzija

Organismes de placement collectif immobilier

(Bendrovės, kolektyviai investuojančios į nekilnojamąjį turtą)

Code monétaire et financier

(Pinigų ir finansų kodeksas)

 

IV skyriaus 2 skirsnio 3 dalis, nuo L214–33 iki L214–85

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Finansų rinkų institucijos bendrasis reglamentas)

 

IV knyga, 422–186 straipsnis

Du kartus per metus

Italija

Fondi chiusi

(Uždarieji fondai)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Įstatyminis dekretas – visos nuostatos finansinio tarpininkavimo srityje)

1998 m. vasario 24 d. Nr. 58

I dalies 1 straipsnis,

II dalies 36, 37 ir 39 straipsniai

Provvedimento della Banca d'Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Banca d'Italia teisės aktas – Reglamentas dėl kolektyvinio santaupų valdymo)

2012 m. gegužės 8 d.

V antraštinės dalies 1 skyriaus II skirsnio 4.6 punktas

Du kartus per metus

Decreto ministeriale – Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Ministro dekretas – Reglamentas, įgyvendinantis 1998 m. vasario 24 d. įstatyminio dekreto Nr. 58 37 straipsnį)

1999 m. gegužės 24 d. Nr. 228

II skyriaus 12 straipsnis

Lietuva

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Collective investment undertakings intended for informed investors)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Law on Collective Investment Undertakings Intended for Informed Investors)

2013 m. birželio 18 d. Nr. XII-376

2 straipsnio 4 dalis

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Law on Collective Investment Undertakings Intended for Informed Investors)

2013 m. birželio 18 d. Nr. XII-376

31 straipsnio 2 dalis

Du kartus per metus/Metinis

Portugalija

Fundos de capital de risco

(Rizikos kapitalo fondai)

Decreto-Lei

(Įstatymas-dekretas)

2007 m. lapkričio 8 d. Nr. 375/2007

18 straipsnis

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Vertybinių popierių rinkos komisijos reglamentas)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Vertybinių popierių rinkos komisijos gairės)

2008 m. vasario 14 d. Nr. 1/2008

2013 m. gegužės 30 d. Nr. 2/2013

4 ir 11 straipsniai

1 taisyklė

Du kartus per metus