28.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/86


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1385/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo dėl Majoto statuso dalinio pakeitimo Europos Sąjungos atžvilgiu iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1069/2009, (ES) Nr. 1379/2013 ir (ES) Nr. 1380/2013

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 349 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

pasikonsultavusi su Regionų komitetu,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Europos Vadovų Tarybos sprendimu 2012/419/ES (3) Europos Vadovų Taryba nusprendė iš dalies pakeisti Majoto statusą Sąjungos atžvilgiu nuo 2014 m. sausio 1 d. Nuo tos dienos Majotas nebebus užjūrio šalis ar teritorija ir taps Sąjungos atokiausiu regionu, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje. Taip iš dalies pakeitus Majoto teisinį statusą, nuo 2014 m. sausio 1 d. Majotui bus taikoma Sąjungos teisė. Atsižvelgiant į Majoto konkrečią socialinės ir ekonominės struktūros padėtį, kurią sunkina jo atokumas, izoliuotumas, mažas dydis, sudėtingos topografijos ir klimato sąlygos, kai kuriose srityse turėtų būti numatytos tam tikros specifinės priemonės;

(2)

žuvininkystės ir gyvūnų sveikatos srityje turėtų būti iš dalies pakeisti toliau nurodyti reglamentai;

(3)

kalbant apie Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/98 (4), vandenys aplink Majotą, kuris yra naujas atokiausias regionas, turėtų būti įtraukti į to reglamento taikymo sritį ir turėtų būti uždrausta gaubiamaisiais tinklais žvejoti tunų ir tunams giminingų žuvų būrius 24 mylių zonoje nuo salos bazinių linijų, siekiant apsaugoti stambių migruojančių žuvų būrius prie Majoto salos;

(4)

kalbant apie Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 (5), atsižvelgiant į labai suskaidytas ir nepakankamai išplėtotas Majoto prekybos schemas, žuvininkystės produktų ženklinimo taisyklių taikymas mažmenininkams taptų našta, kuri būtų neproporcinga, atsižvelgiant į informacijos, kuri būtų perduodama vartotojui, kiekį. Todėl yra tikslinga numatyti laikiną nukrypti nuo mažmeninei prekybai pateikiamų ir galutiniams vartotojams Majote skirtų žuvininkystės produktų ženklinimo taisyklių leidžiančią nuostatą;

(5)

kalbant apie Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 (6), turėtų būti nustatytos konkrečios priemonės, susijusios su žvejybos pajėgumais ir laivyno registru;

(6)

didelę iš Prancūzijos departamento Majoto eksploatuojamo su Prancūzijos vėliava plaukiojančių laivų laivyno dalį sudaro trumpesni negu 10 m laivai, kurie yra išsidėstę aplink salą, neturi konkrečių iškrovimo vietų, vis dar turi būti identifikuoti ir išmatuoti, ir juose nėra pagrindinės saugos įrangos, kad juos būtų galima įtraukti į Sąjungos žvejybos laivų registrą. Dėl to Prancūzija negalės užbaigti pildyti šio registro iki 2021 m. gruodžio 31 d. Tačiau Prancūzija turėtų sudaryti laikiną laivyno registrą, kuris užtikrintų būtiniausią šio segmento laivų identifikavimą, kad būtų išvengta neoficialių žvejybos laivų plitimo;

(7)

atsižvelgiant į tai, kad Prancūzija Indijos vandenyno tunų komisijai (toliau – IOTC) pristatė plėtros planą, kuriame apibūdinamas Majoto laivyno orientacinis dydis ir numatomi Majote, kuris yra naujas atokiausias regionas, įkurto nepakankamai išplėtoto mažesnių nei 23 metrų ilgio mechaninėmis ūdomis žvejojančių laivų ir gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų laivyno pokyčiai, kuriam nė viena IOTC susitariančioji šalis, įskaitant Sąjungą, neprieštaravo, tikslinga to plano atskaitos lygiais remtis kaip Majoto uostuose registruoto mažesnių nei 23 metrų ilgio mechaninėmis ūdomis žvejojančių laivų ir gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų laivyno pajėgumo viršutine riba. Nukrypstant nuo bendrai taikomų Sąjungos taisyklių ir dėl Majoto dabartinės specialios socialinės ir ekonominės padėties Prancūzijai turėtų būti suteikta pakankamai laiko, kad ji iki 2025 m. galėtų padidinti savo mažesnių laivų laivyno nepakankamai išplėtoto segmento pajėgumus;

(8)

kalbant apie Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 (7), reikėtų pažymėti, kad Majotas neturi pramonės pajėgumų perdirbti gyvūninius šalutinius produktus. Todėl tikslinga Prancūzijai suteikti penkerių metų laikotarpį, kad ji galėtų sukurti šalutinių gyvūninių produktų identifikavimo, tvarkymo, vežimo, apdorojimo ir šalinimo infrastruktūrą visapusiškai laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1069/2009;

(9)

kalbant apie Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 (8), panašu, kad Prancūzija negalės laikytis visų Sąjungos kontrolės įpareigojimų, kiek tai susiję su segmentu „Majotas. Pelaginės ir priedugnio rūšių žuvys. Ilgis < 10 metrų“, iki dienos, kurią Majotas taps atokiausiu regionu. To segmento laivai, išsidėstę aplink salą, neturi konkrečių iškrovimo vietų ir juos vis dar reikia identifikuoti. Be to, būtina rengti žvejus ir kontrolierius, taip pat nustatyti tinkamą administracinę ir fizinę infrastruktūrą. Todėl reikia numatyti laikiną nukrypti nuo tam tikrų taisyklių, susijusių su žvejybos laivų ir jų požymių, jų veiklos jūroje, jų įrankių ir jų laimikių visais etapais nuo laivo iki rinkos kontrole, leidžiančią nuostatą, kiek tai susiję su tuo laivyno segmentu. Tačiau norėdama pasiekti bent kai kuriuos iš svarbiausių Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 tikslų, Prancūzija turėtų nustatyti nacionalinę kontrolės sistemą, kuri suteiktų jai galimybę kontroliuoti ir stebėti to laivyno segmento veiklą ir laikytis Sąjungos tarptautinių ataskaitų teikimo įpareigojimų;

(10)

todėl reglamentai (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1224/2009, (ES) Nr. 1379/2013 ir (ES) Nr. 1380/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 850/98 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 850/98 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 1 dalies h punktas pakeičiamas taip:

„h)

8 regionas

Visi Reunjono ir Majoto, Prancūzijos departamentų, priekrantės vandenys, priklausantys Prancūzijos suverenitetui arba jurisdikcijai.“.

2)

Įterpiamas šis straipsnis:

„34g straipsnis

Žvejybos apribojimai 24 mylių zonoje aplink Majotą

Laivams draudžiama gaubiamaisiais tinklais žvejoti tunų ir tunams giminingų žuvų būrius 24 mylių zonoje prie Majoto, kuris yra atokiausias regionas, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje, pakrantės, skaičiuojant nuo bazinių linijų, nuo kurių matuojami teritoriniai vandenys.“.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 35 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„6.   Iki 2021 m. gruodžio 31 d. 1, 2 ir 3 dalys netaikomos mažmeninei prekybai pateikiamiems ir galutiniams vartotojams Majote, kuris yra atokiausias regionas, kaip apibrėžta SESV 349 straipsnyje, skirtiems produktams.“.

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

23 straipsnis papildomas šia dalimi

„4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, Prancūzijai leidžiama iki 2025 m. gruodžio 31 d. nustatyti naujus pajėgumus nepanaikinant lygiaverčių pajėgumų II priede nurodytiems įvairiems segmentams Majote, kuris yra atokiausias regionas, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje (toliau – Majotas).“

2)

36 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„5.   Nukrypstant nuo 1 dalies, Prancūzijai iki 2021 m. gruodžio 31 d. netaikoma prievolė į savo Sąjungos žvejybos laivų registrą įtraukti laivus, kurių bendras ilgis yra mažesnis negu 10 m ir kurie eksploatuojami iš Majoto.

6.   Iki 2021 m. gruodžio 31 d. Prancūzija tvarko laikiną žvejybos laivų, kurių bendras ilgis yra mažesnis negu 10 m ir kurie eksploatuojami iš Majoto, registrą. Tame registre pateikiamas bent jau kiekvieno laivo pavadinimas, bendras ilgis ir identifikavimo kodas. Laikiname registre įregistruoti laivai laikomi Majote registruotais laivais.“

3)

Šio reglamento priede esantys su Majotu susiję įrašai įterpiami į Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 II priede esančią lentelę po įrašo „Gvadelupa: pelaginės rūšys, ilgis > 12 m“.

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 56 straipsnis pakeičiamas taip:

„56 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. kovo 4 d.

Tačiau 4 straipsnis Majotui, kuris yra atokiausias regionas, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje (toliau – Majotas), taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. Šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai, pagaminti Majote anksčiau nei 2021 m. sausio 1 d., yra pašalinami pagal šio reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punktą.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.“.

5 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 pakeitimas

Reglamente (EB) Nr. 1224/2009 įterpiamas šis straipsnis:

„2a straipsnis

Sąjungos kontrolės sistemos taikymas tam tikriems Majoto, kuris yra atokiausias regionas, laivyno segmentams

1.   Iki 2021 m. gruodžio 31 d. 5 straipsnio 3 dalis ir 6, 8, 41, 56, 58–62, 66, 68 ir 109 straipsniai netaikomi Prancūzijai, kiek tai susiję su žvejybos laivais, kurių bendras ilgis yra mažesnis negu 10 m ir kurie eksploatuojami iš Majoto, kuris yra atokiausias regionas, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje (toliau – Majotas), bei tokių žvejybos laivų veiklai ir laimikiui.

2.   Ne vėliau kaip 2014 m. rugsėjo 30 d. Prancūzija nustato žvejybos laivams, kurių bendras ilgis yra mažesnis negu 10 m ir kurie eksploatuojami iš Majoto, taikomą supaprastintą ir laikiną kontrolės sistemą. Tą sistemą sudaro šie elementai:

a)

žinios apie žvejybos pajėgumus;

b)

galimybės naudotis Majoto vandenimis;

c)

deklaravimo prievolių įgyvendinimas;

d)

institucijų, atsakingų už kontrolės veiksmus, paskyrimas;

e)

priemonės, kuriomis užtikrinama, kad bet koks vykdymo užtikrinimas ilgesnių nei 10 m laivų atžvilgiu vyktų nediskriminavimo pagrindu.

Ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 30 d. Prancūzija pateikia Komisijai veiksmų planą, kuriame išdėstomos priemonės, kurių reikia imtis siekiant užtikrinti visapusišką Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 įgyvendinimą nuo 2022 m. sausio 1 d., kiek tai susiję su žvejybos laivais, kurių bendras ilgis yra mažesnis negu 10 m ir kurie eksploatuojami iš Majoto. Prancūzija ir Komisija aptaria tą veiksmų planą. Prancūzija imasi visų būtinų to veiksmų plano įgyvendinimo priemonių.“.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LINKEVIČIUS


(1)  2013 m. gruodžio 12 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 341, 2013 11 21, p. 97.

(3)  2012 m. liepos 11 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas 2012/419/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Majoto statusas Europos Sąjungos atžvilgiu (OL L 204, 2012 7 31, p. 131).

(4)  1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (OL L 125, 1998 4 27, p. 1).

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(6)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 22.

(7)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL L 300, 2009 11 14, p. 1).

(8)  2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).


PRIEDAS

MAJOTE, KURIS YRA ATOKIAUSIAS REGIONAS, KAIP APIBRĖŽTA SESV 349 STRAIPSNYJE, ĮREGISTRUOTŲ LAIVYNŲ VIRŠUTINĖS ŽVEJYBOS PAJĖGUMŲ RIBOS

Majotas. Gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai

13 916 (1)

24 000 (1)

Majotas.

Mechaninėmis ūdomis žvejojantys laivai, mažesni nei 23 m

2 500 (1)

8 500 (1)

Majotas.

Priedugnio ir pelaginės rūšys. Mažesni nei 10 m laivai

p.m. (2)

p.m. (2)


(1)  Vadovaujantis 2011 m. sausio 7 d. Indijos vandenyno tunų komisijai pateiktu plėtros planu.

(2)  Viršutinės ribos nurodomos šioje lentelėje, kai jos bus parengtos ir ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.