18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/47


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1357/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

kadangi:

(1)

nelengvatinės kilmės taisyklės turi būti taikomos visoms nelengvatinėms prekybos politikos priemonėms, įskaitant antidempingo ir kompensacinius muitus;

(2)

Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 24 straipsnyje nustatytas pagrindinis principas, kad jeigu prekės buvo gaminamos ne vienoje šalyje, jos laikomos kilusiomis iš tos šalies, kurioje buvo atliekamas paskutinis esminis, ekonomiškai pagrįstas jų perdirbimo arba apdorojimo procesas tam tikslui įrengtoje įmonėje, o šio proceso metu buvo pagamintas naujas produktas arba atliktas svarbus to produkto gamybos etapas;

(3)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 513/2013 nustatyta, kad fotovoltiniai moduliai arba plokštės iš kristalinio silicio ir jų pagrindinės sudėtinės dalys deklaruojami kaip išleidžiami į laisvą apyvartą tik sumokėjus laikinąjį antidempingo muitą (2);

(4)

siekiant užtikrinti, kad laikinasis antidempingo muitas būtų renkamas teisingai ir vienodai, reikia nustatyti išsamią Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 24 straipsnio principo aiškinimo taisyklę, kad būtų galima nustatyti produktų (t. y. fotovoltinių modulių arba plokščių iš kristalinio silicio ir vienos iš jų pagrindinių sudėtinių dalių – fotovoltinių elementų iš kristalinio silicio), kuriems taikomos šios priemonės, kilmę;

(5)

fotovoltinių modulių arba plokščių iš kristalinio silicio gamybos procesas gali būti suskirstytas į šiuos pagrindinius etapus: silicio plokštelių gamyba, silicio plokštelių perdirbimas į fotovoltinius elementus iš kristalinio silicio, kelių fotovoltinių elementų iš kristalinio silicio surinkimas į fotovoltinius modulius arba plokštes iš kristalinio silicio;

(6)

svarbiausias fotovoltinių modulių arba plokščių iš kristalinio silicio gamybos etapas – silicio plokštelių perdirbimas į fotovoltinius elementus iš kristalinio silicio. Tai lemiamas gamybos etapas, kurio metu galutinai nustatomas plokštės arba modulio sudėtinių dalių panaudojimas ir jos įgauna savo konkrečias savybes;

(7)

todėl šis pakeitimas turėtų pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 24 straipsnį būti laikomas paskutiniu esminiu pakeitimu fotovoltinių modulių arba plokščių iš kristalinio silicio gamybos procese. Atitinkamai fotovoltinių elementų iš kristalinio silicio gamybos šalis turėtų būti nelengvatinės fotovoltinių modulių arba plokščių iš kristalinio silicio kilmės šalis;

(8)

Sprendimu 94/800/EB (3) Taryba patvirtino, inter alia, susitarimą dėl kilmės taisyklių (PPO-GATT 1994), pridedamą prie 1994 m. balandžio 15 d. Marakeše pasirašyto baigiamojo akto. Remiantis tame susitarime dėl derinimo darbo programos nustatytais principais, nustatant šalį, kurioje įvykdytas paskutinis esminis prekių pakeitimas, visų pirma turėtų būti vadovaujamasi tuo, kurioje šalyje dėl gamybos proceso pasikeitė tarifų klasifikacija. Tik kai taikant šį kriterijų neįmanoma nustatyti paskutinio esminio pakeitimo gali būti naudojami kiti kriterijai, tokie kaip pridėtinės vertės kriterijus arba nustatoma konkreti perdirbimo operacija. ES muitinės srities teisės aktuose derėtų taikyti tuos pačius principus;

(9)

fotovoltiniai elementai iš kristalinio silicio klasifikuojami Suderintos sistemos (SS) 8541 pozicijoje. Fotovoltiniai moduliai arba plokštės iš kristalinio silicio klasifikuojami toje pačioje pozicijoje. Žaliava – silicio plokštelės – klasifikuojamos SS 3818 pozicijoje. Tarifo pozicijos pasikeitimu grindžiama taisykle tinkamai atsižvelgiama į paskutinį esminį fotovoltinių elementų iš kristalinio silicio pakeitimą. Ja taip pat užkertamas kelias galimybei, kad fotovoltinių plokščių arba modulių iš kristalinio silicio surinkimas iš elementų lemtų galutinio produkto kilmę, nes ir plokštės, ir elementai klasifikuojami toje pačioje pozicijoje;

(10)

pridėtine verte grindžiama kilmės taisyklė, kuri paprastai yra derinama su tarifo pozicijos pasikeitimo taisykle siekiant nustatyti produktus, kuriems paskutinis pakeitimas yra surinkimo operacija, netinka fotovoltinių modulių arba plokščių iš kristalinio silicio atveju, nes reikiamą nuspėjamumą ir teisinį tikrumą dėl tų konkrečių produktų galima geriau pasiekti nustatant patį svarbiausią gamybos etapą;

(11)

kai pirminė tarifo pozicijos pasikeitimo taisyklė neatitinkama, siekiant nustatyti fotovoltinių plokščių arba modulių iš kristalinio silicio kilmę reikia taikyti vadinamąją likutinę taisyklę. Šiuo atveju plokščių arba modulių kilmę turėtų lemti fotovoltinių elementų iš kristalinio silicio kilmė arba didžiausia fotovoltinių elementų iš kristalinio silicio vertės dalis;

(12)

fotovoltiniai moduliai arba plokštės iš kristalinio silicio tam tikromis sąlygomis gali būti klasifikuojami SS 8501 pozicijoje. Toms fotovoltinėms plokštėms arba moduliams iš kristalinio silicio taip pat turėtų būti nustatyta taisyklė, atitinkanti SS 8541 pozicijai taikomą taisyklę;

(13)

todėl Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 (4) reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(14)

Muitinės kodekso komitetas nuomonės nepareiškė. Buvo nuspręsta, kad reikia įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas pateikė jo projektą toliau svarstyti apeliaciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepareiškė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 11 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(2)  2013 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 513/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams ir plokštelėms) nustatomas laikinasis antidempingo muitas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2013, kuriuo nustatomas reikalavimas registruoti šiuos importuojamus Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamus produktus (OL L 152, 2013 6 5, p. 5).

(3)  1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994 m.) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1).

(4)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 11 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Tarp įrašų, susijusių su KN kodais ex 8482 ir ex 8520 klasifikuojamais gaminiais, įterpiamas šis įrašas:

„Ex85 01

Fotovoltiniai moduliai arba plokštės iš kristalinio silicio

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus produkto poziciją ir 8541 poziciją.

Jeigu produktas gaminamas iš 8501 arba 8541 pozicijose klasifikuojamų medžiagų, tų medžiagų kilmė yra produkto kilmė.

Jeigu produktas gaminamas iš 8501 arba 8541 pozicijose klasifikuojamų daugiau nei vienos šalies kilmės medžiagų, didžiausios pagal vertę tų medžiagų dalies kilmė yra produkto kilmė.“

2.

Tarp įrašų, susijusių su KN kodais ex 8528 ir ex 8542 klasifikuojamais gaminiais, įterpiamas šis įrašas:

„Ex85 41

Fotovoltiniai elementai, moduliai arba plokštės iš kristalinio silicio

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus produkto poziciją.

Jeigu produktas gaminamas iš 8541 pozicijoje klasifikuojamų medžiagų, tų medžiagų kilmė yra produkto kilmė.

Jeigu produktas gaminamas iš 8541 pozicijoje klasifikuojamų daugiau nei vienos šalies kilmės medžiagų, didžiausios pagal vertę tų medžiagų dalies kilmė yra produkto kilmė.“