18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1352/2013

2013 m. gruodžio 4 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo numatytos formos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnio 7 dalį,

pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 608/2013 nustatomos sąlygos ir procedūros, reglamentuojančios muitinės veiksmus tais atvejais, kai prekėms, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiama intelektinės nuosavybės teisė, yra arba turėjo būti taikomos muitinės priežiūros arba muitinio tikrinimo priemonės pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92 (2);

(2)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 608/2013 reikiamai įgalioti asmenys ir subjektai kompetentingam muitinės padaliniui gali teikti prašymą, kad muitinė imtųsi veiksmų dėl šių prekių (prašymas imtis veiksmų), ir prašyti pratęsti laikotarpį, kuriuo muitinė turi imtis veiksmų pagal anksčiau patenkintą prašymą (prašymas pratęsti laikotarpį);

(3)

siekiant užtikrinti vienodas sąlygas teikti prašymą imtis veiksmų ir prašymą pratęsti laikotarpį, reikėtų nustatyti standartines formas;

(4)

šios standartinės formos turėtų pakeisti nustatytąsias Komisijos reglamente (EB) Nr. 1891/2004 (3), kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (4) ir kuris turėtų būti panaikintas Reglamentu (ES) Nr. 608/2013;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1891/2004 turėtų būti panaikintas;

(6)

Reglamentas (ES) Nr. 608/2013 taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d., todėl šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 608/2013 34 straipsnio 1 dalyje nurodyto Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (ES) Nr. 608/2013 6 straipsnyje nurodytas prašymas, kad muitinė imtųsi veiksmų dėl prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiama intelektinės nuosavybės teisė (prašymas imtis veiksmų), teikiamas naudojant šio reglamento I priede pateiktą formą.

2.   Reglamento (ES) Nr. 608/2013 12 straipsnyje nurodytas prašymas pratęsti laikotarpį, kuriuo muitinė turi imtis veiksmų (prašymas pratęsti laikotarpį), teikiamas naudojant šio reglamento II priede pateiktą formą.

3.   I ir II prieduose pateiktos formos pildomos pagal III priede pateiktas pildymo instrukcijas.

2 straipsnis

Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 608/2013 5 straipsnio 6 dalies nuostatų, šio reglamento I ir II prieduose pateiktos formos prireikus gali būti įskaitomai pildomos ranka.

Formose negali būti išbrauktų, perrašytų žodžių ar kitų pakeitimų, jos sudaromos dviem egzemplioriais.

Jei formos pildomos ranka, rašoma rašalu didžiosiomis raidėmis.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1891/2004 panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 181, 2013 6 29, p. 15.

(2)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

(3)  2004 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1891/2004, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės priežiūros priemonių, taikomų prekėms, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises, įgyvendinimo nuostatas (OL L 328, 2004 10 30, p. 16).

(4)  2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises (OL L 196, 2003 8 2, p. 7).


I PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II PRIEDAS

Image

Image

Image

Image


III PRIEDAS

PILDYMO INSTRUKCIJA

I.   PAREIŠKĖJO PILDOMOS PRAŠYMO IMTIS VEIKSMŲ (PRAŠYMO TAIKYTI MUITINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONES) FORMOS, PATEIKIAMOS I PRIEDE, LANGELIŲ SPECIFIKACIJOS

Žvaigždute (*) pažymėti laukai yra privalomi ir turi būti užpildyti.

Jeigu langelyje vienas ar daugiau laukų pažymėti pliuso ženklu (+), turi būti užpildytas bent vienas iš tų laukų.

Žyma „tarnybiniam naudojimui“ pažymėti langeliai nepildomi.

1 langelis.   Pareiškėjas

Šiame langelyje pateikiami pareiškėjo duomenys, kaip antai pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), išsamus adresas, fiksuotojo ryšio telefono, mobiliojo telefono ir fakso numeriai. Jei tinkama, pareiškėjas gali nurodyti savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, bet kokį kitą nacionalinį registracijos numerį ir savo Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir indentifikavimo kodą (EORI kodą), kuris yra unikalus Sąjungos kodas, valstybės narės muitinės paskirtas ekonominės veiklos vykdytojams, vykdantiems su muitine susijusią veiklą. Jei turi, pareiškėjas taip pat gali pateikti savo e. pašto ir interneto svetainės adresą.

2 langelis.   Sąjungos/nacionalinis prašymas

Reikia pažymėti reikiamą langelį, siekiant nurodyti, ar prašymas yra nacionalinis, ar Sąjungos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 608/2013 2 straipsnio 10 ir 11 dalyse.

3 langelis.   Pareiškėjo statusas

Reikia pažymėti reikiamą langelį, siekiant nurodyti pareiškėjo statusą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 608/2013 3 straipsnyje. Prie prašymo pridedami dokumentai, kuriuose pateikiami įrodymai, pagal kuriuos kompetentingas muitinės padalinys galėtų įsitikinti, jog pareiškėjas turi teisę pateikti prašymą.

4 langelis.   Atstovas, teikiantis prašymą pareiškėjo vardu

Jeigu pareiškėjo prašymą teikia jo atstovas, šiame langelyje pateikiami atstovo duomenys. Prašyme turi būti pateikti jo įgaliojimų būti atstovu įrodymai pagal valstybės narės, kurioje teikiamas prašymas, teisės aktus, ir pažymėtas atitinkamas langelis.

5 langelis.   Intelektinės nuosavybės teisės (-ių), dėl kurios (-ių) pateikiamas prašymas, rūšis

Intelektinės nuosavybės teisė ar teisės, kurios (-ių) vykdymą prašoma užtikrinti, nurodoma (-os) pažymint atitinkamą langelį.

6 langelis.   Valstybė narė (Sąjungos prašymo atveju – valstybės narės), kurioje (-iose) prašoma imtis muitinės veiksmų (taikyti muitinės priežiūros priemones)

Valstybė narė (Sąjungos prašymo atveju – valstybės narės), kurioje (-iose) prašoma imtis muitinės veiksmų (taikyti muitinės priežiūros priemones), nurodoma (-os) pažymint atitinkamą langelį.

7 langelis.   Atstovas teisiniais klausimais

Šiame langelyje pateikiami pareiškėjo paskirto už teisinius klausimus atsakingo atstovo duomenys.

8 langelis.   Atstovas techniniais klausimais

Šiame langelyje pateikiami pareiškėjo paskirto už techninius klausimus atsakingo atstovo duomenys, jeigu už techninius klausimus atsakingas atstovas skiriasi nuo 7 langelyje nurodyto atstovo.

9 langelis.   Sąjungos prašymo atveju paskirto atstovo teisiniais ir techniniais klausimais duomenys

Sąjungos prašymo atveju pareiškėjo paskirto (-ų) už techninius ir teisinius klausimus atsakingo (-ų) atstovo (-ų) 6 langelyje nurodytose valstybėse narėse duomenys pateikiami atskirame priede, kuriame turi būti pateikta 7 ir 8 langeliuose prašoma informacija. Jeigu atstovas paskirtas daugiau nei vienai valstybei narei, turi būti aiškiai nurodyta, kurioms valstybėms narėms jis paskirtas.

10 langelis.   Smulkių siuntų procedūra

Jeigu pareiškėjas nori, kad būtų taikoma Reglamento (ES) Nr. 608/2013 26 straipsnyje nustatyta smulkiomis siuntomis vežamų prekių sunaikinimo procedūra, pažymimas šis langelis.

11 langelis.   Intelektinės nuosavybės teisių, dėl kurių pateiktas prašymas, sąrašas

Šiame langelyje pateikiama informacija apie teisę (-es), kurios (-ių) vykdymą prašoma užtikrinti.

Stulpelyje „Nr.“ kiekvienos intelektinės nuosavybės teisės, dėl kurios pateiktas prašymas, atveju, pateikiami eilės numeriai.

Stulpelyje „Teisės rūšis“ nurodoma INT rūšis naudojant atitinkamus 5 langelyje skliausteliuose nurodytus santrumpas.

Stulpelyje „Prekių, kurioms taikoma teisė, sąrašas“ nurodomos prekės, kurioms taikoma atitinkama INT ir kurių atžvilgiu pareiškėjas prašo muitinės atliekamo teisių vykdymo užtikrinimo.

12–28 langeliuose pateikiamas atskiras riboto naudojimo žymos langelis

Jeigu pareiškėjas nori, kad jo 12–28 langeliuose pateiktai informacijai būtų taikoma ribotos prieigos nuostata, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 608/2013 31 straipsnio 5 dalyje, pažymimas šis langelis.

2 puslapis.   12–19 langeliuose pateikiama informacija apie autentiškas prekes

Pareiškėjas 12–19 langeliuose atitinkamais atvejais pateikia konkrečius techninius autentiškų prekių duomenis, informaciją, kurios reikia, kad muitinė galėtų lengvai atpažinti prekes, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiamos INT, ir informaciją, svarbią muitinei analizuojant ir vertinant atitinkamos (-ų) INT pažeidimo riziką;

12 langelis.   Informacija apie prekes

12 langelyje pateikiamas autentiškų prekių aprašymas, įskaitant apipavidalinimą ir grafinius simbolius, jų kombinuotosios nomenklatūros kodas ir jų vertė ES vidaus rinkoje. Prireikus pareiškėjas pateikia šių prekių atvaizdus. Ši informacija suskirstoma pagal skirtingas prekių rūšis arba skirtingą prekių asortimentą.

13 langelis.   Išskirtinės prekių savybės

13 langelyje pateikiama informacija apie tipines autentiškų prekių savybes, kaip antai ženklinimą, etiketes, apsauginius siūlelius, hologramas, sagas, prikabintas korteles ir brūkšninius kodus, ir nurodoma tiksli šių savybių vieta prekėje ir jų išvaizda.

14 langelis.   Gamybos vieta

14 langelyje pateikiama autentiškų prekių gamybos vietos informacija.

15 langelis.   Susijusios įmonės

15 langelyje pateikiama informacija apie įgaliotus importuotojus, tiekėjus, gamintojus, vežėjus, gavėjus arba eksportuotojus. Ši informacija suskirstoma pagal skirtingas prekių rūšis.

16 langelis.   Prekybininkai

16 langelyje pateikiama informacija apie asmenis arba subjektus, kuriems leista prekiauti produktais, kurių atžvilgiu naudojama (-os) intelektinės nuosavybės teisė (-ės), kurios (-ių) vykdymą prašoma užtikrinti. Pateiktina tokia informacija: tų asmenų arba subjektų vardas ir pavardė arba pavadinimas, adresas ir registracijos numeriai, kaip antai EORI kodas. Taip pat turi būti pateikta informacija apie tai, kaip licencijos turėtojai gali įrodyti, kad yra įgalioti naudoti atitinkamą (-as) intelektinės nuosavybės teisę (-es).

17 langelis.   Prekių įforminimo ir paskirstymo informacija

17 langelyje pateikiama su autentiškų prekių paskirstymo kanalais susijusi informacija, kaip antai informacija apie centrinius sandėlius, siuntimo padalinius, transporto priemones, transporto maršrutus ir pristatymą, taip pat muitinės procedūras ir įstaigas, kuriuose vykdomas autentiškų prekių įforminimas.

18 langelis.   Pakuotės

Šiame langelyje pateikiama autentiškų prekių pakuotės informacija, kaip antai:

a)

pakuotės rūšis, nurodoma naudojant reikiamus Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (1) 38 priede nurodytus kodus;

b)

tipinės autentiškų prekių savybės (pavyzdžiui, ženklinimas, etiketės, apsauginiai siūleliai, hologramos, sagos, prikabintos kortelės ir brūkšniniai kodai), įskaitant tikslią šių savybių vietą pakuotėje;

c)

specialus pakuotės dizainas (spalva, pavidalas);

d)

kai tinkama, šių prekių atvaizdai.

19 langelis.   Lydimieji dokumentai

19 langelyje pateikiama informacija apie prie autentiškų prekių pridedamus dokumentus, kaip antai brošiūras, naudojimo instrukcijas, garantijos ir kitus panašius dokumentus.

3 puslapis.   20–27 langeliuose pateikiama informacija apie prekes, kuriomis pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės

20–27 langeliuose pareiškėjas atitinkamais atvejais pateikia informaciją, svarbią muitinei analizuojant ir vertinant atitinkamos (-ų) INT pažeidimo riziką;

20 langelis.   Informacija apie prekes

20 langelyje pateikiamas prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiama intelektinės nuosavybės teisė, aprašymas, įskaitant apipavidalinimą ir grafinius simbolius. Pareiškėjas atitinkamais atvejais pateikia šių prekių atvaizdus. Ši informacija suskirstoma pagal skirtingas prekių rūšis arba skirtingą prekių asortimentą.

21 langelis.   Išskirtinės prekių savybės

21 langelyje pateikiama informacija apie tipines prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiamos INT, savybes, kaip antai ženklinimą, etiketes, apsauginius siūlelius, hologramas, sagas, prikabintas korteles ir brūkšninius kodus, ir nurodoma tiksli šių savybių vieta prekėje ir jų išvaizda.

22 langelis.   Gamybos vieta

22 langelyje pateikiama informacija apie prekių, kuriomis pažeidžiama INT, žinomą arba įtariamą kilmės vietą, pagaminimo vietą ir pristatymo vietą.

23 langelis.   Susijusios įmonės

23 langelyje pateikiama informacija apie importuotojus, tiekėjus, gamintojus, vežėjus, gavėjus arba eksportuotojus, kurie įtariami pažeidę atitinkamas intelektinės nuosavybės teises.

24 langelis.   Prekybininkai

24 langelyje pateikiama informacija apie asmenis arba subjektus, kuriems neleista prekiauti produktais, kurių atžvilgiu naudojama (-os) intelektinės nuosavybės teisė (-(-ės), kurios (-ių) vykdymą prašoma užtikrinti, ir kurie anksčiau Sąjungoje prekiavo šiais produktais.

25 langelis.   Prekių paskirstymo informacija

25 langelyje pateikiama su prekių, kuriomis pažeidžiamos INT, paskirstymo kanalais susijusi informacija, kaip antai informacija apie sandėlius, siuntimo padalinius, transporto priemones, transporto maršrutus ir pristatymo vietas, taip pat muitinės procedūras ir įstaigas, kuriose vykdomas prekių, kuriomis pažeidžiamos INT, įforminimas.

26 langelis.   Pakuotės

Šiame langelyje pateikiama prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiamos INT, pakuotės informacija, kaip antai:

a)

pakuotės rūšis, nurodoma naudojant reikiamus Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 38 priede nurodytus kodus;

b)

tipinės pakuočių savybės (pavyzdžiui, ženklinimas, etiketės, hologramos, sagos, prikabintos kortelės ir brūkšniniai kodai), įskaitant tikslią šių savybių vietą pakuotėje;

c)

specialus pakuotės dizainas (spalva, pavidalas);

d)

kai tinkama, šių prekių atvaizdai.

27 langelis.   Lydimieji dokumentai

27 langelyje pateikiama informacija apie prie prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiamos INT, pridedamus dokumentus, kaip antai brošiūras, naudojimo instrukcijas, garantijos ir kitus panašius dokumentus.

28 langelis.   Papildoma informacija

Pareiškėjas 28 langelyje gali pateikti bet kokią papildomą informaciją, svarbią muitinei analizuojant ir vertinant atitinkamos (-ų) INT pažeidimo riziką, kaip antai specialią informaciją apie planuojamą prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiamos INT, pristatymą, įskaitant konkrečią ir išsamią informaciją apie transporto priemones, konteinerius ir susijusius asmenis.

29 langelis.   Įsipareigojimai

Šio langelio tekstas neturi būti keičiamas ir nieko jame pildyti nereikia.

30 langelis.   Parašas

30 langelyje pareiškėjas arba 4 langelyje nurodytas jo atstovas įrašo prašymo užpildymo vietą ir datą ir jį pasirašo. Pasirašančiojo asmens vardas ir pavardė įrašomi didžiosiomis raidėmis.

II.   SPRENDIMO ADRESATO PILDOMOS PRAŠYMO PRATĘSTI LAIKOTARPĮ FORMOS, PATEIKIAMOS II PRIEDE, LANGELIŲ SPECIFIKACIJOS

Žvaigždute (*) pažymėti laukai yra privalomi ir turi būti užpildyti.

Jeigu langelyje vienas ar daugiau laukų pažymėti pliuso ženklu (+), turi būti užpildytas bent vienas iš tų laukų.

Žyma „tarnybiniam naudojimui“ pažymėti langeliai nepildomi.

1 langelis.   Sprendimo adresato duomenys

Šiame langelyje pateikiami sprendimo adresato duomenys.

2 langelis.   Prašymas pratęsti laikotarpį

Šiame langelyje pateikiamas prašymo registracijos numeris, nurodant pirmuosius du prašymą patenkinusios valstybės narės ISO kodo simbolius (ISO/alpha-2). Pažymėdamas reikiamą langelį sprendimo adresatas nurodo, ar prašo pakeisti prašyme pateiktą informaciją.

3 langelis.   Parašas

3 langelyje sprendimo adresatas arba sprendimo adresato atstovas įrašo prašymo užpildymo vietą ir datą ir jį pasirašo. Pasirašančiojo asmens vardas ir pavardė įrašomi didžiosiomis raidėmis.


(1)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).