17.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1318/2013

2013 m. spalio 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1217/2009, sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos bendrijoje

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1217/2009, sukuriančiu žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos bendrijoje (3), Komisijai suteikiami įgaliojimai siekiant įgyvendinti kai kurias to reglamento nuostatas; įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tuos įgyvendinimo įgaliojimus reikia suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 290 ir 291 straipsniais;

(2)

siekiant papildyti arba iš dalies pakeisti tam tikras neesmines Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 nuostatas, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas dėl ūkių apskaitos duomenų tinklo (toliau – ŪADT) rajonų pagal valstybes nares, nustatomos respondentinių valdų ekonominio dydžio ribos nustatymo taisyklės ir respondentinių valdų atrankos plano sudarymo taisyklės, nustatomas standartinės produkcijos ataskaitinis laikotarpis, apibrėžiami bendrieji ir pagrindiniai ūkininkavimo tipai, apibrėžiamos renkamų apskaitos duomenų pagrindinės grupės ir priimamos į ūkių ataskaitas įtrauktinų apskaitos duomenų bendrosios taisyklės. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(3)

siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 įgyvendinimo sąlygas ir išvengti ūkininkų diskriminavimo, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti respondentinių valdų ekonominio dydžio ribą, respondentinių valdų skaičių kiekvienoje valstybėje narėje ir kiekviename ŪADT rajone, nustatyti ir atnaujinti pranešimo apie atrankos planą pateikimo Komisijai metodus ir modelius, nustatyti Sąjungos tipologijai taikytinas procedūras ir apskaičiavimo metodus, taip pat išsamias duomenų tinklo nacionalinių komitetų ir valstybių narių ryšių palaikymo agentūrų veiklos taisykles, ūkių ataskaitų formą bei išdėstymą ir įprasto mokesčio, susijusio su ŪADT, išsamias taisykles. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (4);

(4)

supaprastinimo tikslais ir atsižvelgiant į patirtį, sukauptą taikant Reglamentą (EB) Nr. 1217/2009, kai kurios to reglamento nuostatos turėtų būti suderintos arba išbrauktos;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 1 straipsnio 3 dalį ataskaitos, parengtos pagal ŪADT duomenis, kasmet turi būti teikiamos Europos Parlamentui ir Tarybai, visų pirma tam, kad kasmet būtų galima nustatyti žemės ūkio produktų kainas. Tačiau praktikoje žemės produktų kainų nustatymo tikslu tokios ataskaitos toms institucijoms nebeteikiamos. Siekiant užtikrinti paprastą ir patogią prieigą prie pagal ŪADT duomenis parengtų metinių analitinių ataskaitų, kad jomis galėtų naudotis kitos institucijos ir visuomenė, turėtų būti numatyta nuostata, pagal kurią atrinktus sektorius apimančios ataskaitos būtų skelbiamos tam skirtoje interneto svetainėje;

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 5 straipsnio 3 dalyje nustatytas didžiausias respondentinių valdų skaičius. Ta nuostata siekiama nustatyti ŪADT duomenų rinkimo biudžeto ribą. Kadangi ta biudžeto riba dabar nustatyta Sąjungos metinio biudžeto rengimo ir priėmimo procedūra, Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta riba nebereikalinga;

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1217/2009 II skyriuje pateiktos taisyklės dėl to, kaip nustatyti žemės ūkio valdų pajamas, o to reglamento III skyriuje – taisyklės dėl žemės ūkio valdų veiklos analizės. Abiejų tipų tyrimams taikomos iš esmės tos pačios taisyklės ir todėl, siekiant supaprastinimo, tas abiejų tipų tyrimams taikomas nuostatas tikslinga sujungti į vieną skyrių;

(8)

Reglamente (EB) Nr. 1217/2009 pateiktos ir kitos nuostatos, kurios nebeatitinka pagal tą reglamentą vykdomos veiklos. Visų pirma Komisija nereikalauja, kad valstybės narės pateiktų respondentinių valdų pasirenkamų apskaitos tarnybų sąrašą, nes daugelis valdų turi savo duomenis ŪADT teikiantį apskaitininką arba apskaitos tarnybą arba duomenis tiesiogiai surenka ryšių palaikymo agentūra arba jos rangovai. Be to, Komisija nebereikalauja pateikti ataskaitų dėl respondentinių valdų atrankos plano, kurį patvirtino nacionaliniai komitetai, įgyvendinimo;

(9)

todėl Reglamentą (EB) Nr. 1217/2009 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1217/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

Reglamento pavadinimas pakeičiamas taip:

2)

I skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

„SĄJUNGOS ŪKIŲ APSKAITOS DUOMENŲ TINKLO SUKŪRIMAS“.

3)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Siekiant patenkinti bendrosios žemės ūkio politikos poreikius, sukuriamas Sąjungos ūkių apskaitos duomenų tinklas (toliau – ŪADT arba duomenų tinklas), skirtas ūkių apskaitos duomenims rinkti.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Pagal šį reglamentą gautais duomenimis visų pirma remiasi Komisija, rengdama ataskaitas dėl žemės ūkio ir žemės ūkio rinkų padėties ir dėl ūkių pajamų Sąjungoje. Tos ataskaitos viešai skelbiamos tam skirtoje interneto svetainėje.“

4)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punkte žodis „valdytojas“ pakeičiamas žodžiu „ūkininkas“;

b)

b punktas pakeičiamas taip:

„-b)   valda– tai ūkis, kaip paprastai vartojama Sąjungos žemės ūkio tyrimų ir surašymų kontekste;

b)   valdos kategorija– tai grupė žemės ūkio valdų, kurios priklauso toms pačioms kategorijoms pagal ūkininkavimo tipą ir ekonominį dydį, kaip apibrėžta Sąjungos žemės ūkio valdų tipologijoje;“;

c)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)   „ūkių apskaitos duomenų tinklo rajonas“ arba „ŪADT rajonas“– tai valstybės narės teritorija arba jos dalis, nustatyta respondentinių valdų atrankai (tokių rajonų sąrašas pateiktas I priede);“;

d)

papildoma šiuo punktu:

„f)   standartinė produkcija– tai bendrosios produkcijos standartinė vertė.“

5)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Siekiant užtikrinti galimybę ŪADT rajonų sąrašą atnaujinti valstybės narės prašymu, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 19a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priede pateikiamas ŪADT rajonų pagal valstybes nares sąrašas.“

6)

II skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

„ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ PAJAMOMS NUSTATYTI IR VEIKLOS ANALIZEI NAUDOJAMI DUOMENYS“.

7)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Šis skyrius taikomas apskaitos duomenų rinkimui siekiant kasmet nustatyti žemės ūkio valdų pajamas ir atlikti veiklos analizę.

Tie duomenys renkami atliekant reguliarius ir specialius tyrimus.“

8)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodyta tyrimų sritis apima žemės ūkio valdas, kurių ekonominis dydis yra lygus arba didesnis už eurais išreikštą ribą, atitinkančią vieną iš 5b straipsnyje apibrėžtų Sąjungos žemės ūkio valdų tipologijos ekonominio dydžio klasių žemutinių ribų.

Komisija pagal 19a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos ribos nustatymo taisyklės.

Remdamasi iš valstybių narių gautais duomenimis, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma pirmoje pastraipoje nurodyta riba. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19b straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

b)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

turi drauge su kitomis kiekvieno ŪADT rajono valdomis atstovauti tiriamai sričiai.“;

c)

3 ir 4 dalys išbraukiamos.

9)

Įterpiami šie straipsniai:

„5a straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė parengia respondentinių valdų atrankos planą, kuriuo užtikrinama tyrimo srities apskaitos reprezentatyvioji imtis.

Komisija pagal 19a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos taisyklės, kurių laikydamosi valstybės narės turi parengti tokius planus. Tokiomis taisyklėmis užtikrinama, kad respondentinių valdų atrankos planai:

būtų sudaromi remiantis naujausiais statistiniais duomenimis,

būtų pateikiami pagal Sąjungos žemės ūkio valdų tipologiją ir

juose visų pirma būtų nurodytas respondentinių valdų pasiskirstymas pagal valdų kategorijas ir išsamios jų atrankos taisyklės.

2.   Laikydamasi pagal 1 dalį priimtų taisyklių ir remdamasi iš valstybių narių gautais duomenimis Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas kiekvienos valstybės narės ir kiekvieno ŪADT rajono respondentinių valdų skaičius. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19b straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   Kiekvienam ŪADT rajonui atrinktinų respondentinių valdų skaičius gali būti ne daugiau kaip 20 % mažesnis arba didesnis už pagal 2 dalį priimamuose įgyvendinimo aktuose nustatytą skaičių su sąlyga, kad nenukrypstama nuo atitinkamos valstybės narės respondentinių valdų bendro skaičiaus.

4.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato ir atnaujina modelius ir metodus, susijusius su duomenų, kuriuos valstybės narės turi pranešti Komisijai, forma ir turiniu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19b straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5b straipsnis

1.   Žemės ūkio valdos klasifikuojamos vienodai pagal Sąjungos žemės ūkio valdų tipologiją (toliau – tipologija), priklausomai nuo jų ūkininkavimo tipo, ekonominio dydžio ir kitos tiesiogiai su jomis susijusios pelningos veiklos svarbos.

Tipologija visų pirma naudojama pagal ūkininkavimo tipo ir ekonominio dydžio klases pateikiant duomenis, surinktus vykdant Sąjungos ūkių struktūros tyrimus ir naudojantis ŪADT.

2.   Valdos ūkininkavimo tipas nustatomas pagal tos valdos įvairių rodiklių standartinės produkcijos santykinį indėlį į visą valdos standartinę produkciją.

Komisijai pagal 19a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomas standartinės produkcijos ataskaitinis laikotarpis.

3.   Valdos klasifikuojamos pagal ribotą ūkininkavimo tipų skaičių. Nurodomi bendrieji ūkininkavimo tipai. Priklausomai nuo reikalingo informacijos išsamumo, bendrieji ūkininkavimo tipai skirstomi į pagrindinius ūkininkavimo tipus.

Komisijai pagal 19a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrųjų ir pagrindinių ūkininkavimo tipų nustatymo.

Nurodoma bendrųjų bei pagrindinių ūkininkavimo tipų ir tam tikrų tipų ūkininkavimo specializacijų, kurios atitinka pagrindinius ūkininkavimo tipus, atitiktis.

4.   Valdos ekonominis dydis nustatomas pagal valdos bendrą standartinę produkciją.

5.   Su valda tiesiogiai susijusios pelningos veiklos, kuri nėra valdos žemės ūkio veikla, svarba nustatoma pagal tos pelningos veiklos indėlį į valdos produkciją.

6.   Standartinės produkcijos ir jos nustatymo duomenis Komisijai (Eurostatui) siunčia kiekvienos valstybės pagal 7 straipsnį narės paskirta ryšių palaikymo agentūra arba organas, kuriam deleguota ta funkcija.

7.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose išdėstomi:

3 dalyje nurodytų tam tikrų tipų ūkininkavimo specializacijų apskaičiavimo ir valdos priskyrimo pagrindiniam ūkininkavimo tipui metodai,

valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo metodas,

1 dalyje nurodytų valdų ekonominio dydžio klasės,

valdos produkcijos apskaičiavimo ir kitos pelningos veiklos indėlio į tokią produkciją įvertinimo metodai 5 dalies tikslais,

apskaičiavimo metodas, siekiant nustatyti kiekvienos 2 dalyje nurodytos ypatybės standartinę produkciją, atitinkamų duomenų rinkimo procedūros ir duomenų apie standartinę produkciją pateikimo Komisijai priemonės bei terminai, kaip numatyta 6 dalyje.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19b straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

10)

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nacionalinis komitetas yra atsakingas už respondentinių valdų atranką. Šiuo tikslu jo pareigos visų pirma yra tvirtinti respondentinių valdų atrankos planą.“;

b)

4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„4.   Keletą ŪADT rajonų turinčios valstybės narės gali kiekvienam jų jurisdikcijoje esančiam ŪADT rajonui įkurti duomenų tinklo regioninį komitetą (toliau – Regioninis komitetas).“;

c)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose išdėstomos išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19b straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

11)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria ryšių palaikymo agentūrą, kurios užduotys yra:

a)

informuoti Nacionalinį komitetą, regioninius komitetus ir apskaitos tarnybas apie taikytiną reguliavimo sistemą ir užtikrinti tinkamą jos įgyvendinimą;

b)

sudaryti respondentinių valdų atrankos planą, pateikti jį Nacionaliniam komitetui tvirtinti ir po to perduoti jį Komisijai;

c)

sudaryti:

i)

respondentinių valdų sąrašą;

ii)

kai taikoma, apskaitos tarnybų, kurios sutinka ir sugeba parengti ūkių ataskaitas, sąrašą;

d)

rinkti apskaitos tarnybų jai siunčiamas ūkių ataskaitas;

e)

tikrinti, ar ūkių ataskaitos parengtos teisingai;

f)

reikalaujama forma ir per nustatytą terminą perduoti Komisijai teisingai parengtas ūkių ataskaitas;

g)

siųsti 17 straipsnyje numatytus prašymus pateikti informaciją Nacionaliniam komitetui, regioniniams komitetams ir apskaitos tarnyboms bei perduoti Komisijai atitinkamus atsakymus.

2.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose išdėstomos išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19b straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

12)

8 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Kiekvienoje teisingai parengtoje ūkio ataskaitoje pateikti apskaitos duomenys turi būti tokie, kad būtų galima:

apibūdinti respondentinę valdą pagal pagrindines jos gamybos veiksnių dalis,

įvertinti įvairiais būdais gaunamas valdos pajamas,

patikrinti pateiktos informacijos teisingumą vietoje.

3.   Ūkio ataskaitos duomenys yra siejami su viena žemės ūkio valda bei vienais ataskaitiniais metais, kuriuos sudaro 12 iš eilės einančių mėnesių, ir yra susiję tik su ta žemės ūkio valda. Tie duomenys yra susiję su pačios valdos žemės ūkio veikla ir kita tiesiogiai su valda susijusia pelninga veikla. Rengiant ūkių ataskaitas neatsižvelgiama į jokius duomenis apie ūkininko ar jo šeimos narių ne žemės ūkio veiklą, gaunamą pensiją, gautą palikimą, privačias banko sąskaitas, su žemės ūkio valda nesusijusią nuosavybę, asmeninius mokesčius ar privatų draudimą.

Komisijai pagal 19a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagrindinių rinktinų apskaitos duomenų grupių nustatymo ir bendrųjų duomenų rinkimo taisyklių.

Siekiant užtikrinti, kad pateikiant ūkių ataskaitas renkami apskaitos duomenys būtų palyginami, nepriklausomai nuo tiriamų respondentinių valdų, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato ūkių ataskaitų formą ir išdėstymą, taip pat duomenų perdavimo Komisijai metodus ir terminus.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19b straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

13)

9–15 ir 18 straipsniai išbraukiami.

14)

19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

įprastam mokesčiui, kuris mokėtinas valstybėms narėms už tinkamai parengtų ūkių ataskaitų pateikimą per nustatytą terminą iki didžiausio 5a straipsnio 2 dalyje nustatyto respondentinių valdų skaičiaus. Kai bendras tinkamai parengtų ir laiku pateiktų ūkių ataskaitų skaičius ŪADT rajono arba valstybės narės atžvilgiu yra mažiau nei 80 % tame ŪADT rajone arba atitinkamoje valstybėje narėje nustatytų respondentinių valdų skaičiaus, kiekvienai to ŪADT rajono arba atitinkamos valstybės narės ūkio ataskaitai taikomas 80 % įprasto mokesčio dydžio mokestis;“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nacionalinio komiteto, regioninių komitetų ir ryšių palaikymo agentūrų įkūrimo ir veiklos išlaidos neįtraukiamos į Sąjungos bendrąjį biudžetą.“;

c)

papildoma šia dalimi:

„3.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios procedūros, susijusios su 1 dalies a punkte nurodytu įprastu mokesčiu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19b straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

15)

Įterpiami šie straipsniai:

„19a straipsnis

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   3 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 5a straipsnio 1 dalyje, 5b straipsnio 2 bei 3 dalyse ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2013 m. gruodžio 20 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 5a straipsnio 1 dalyje, 5b straipsnio 2 bei 3 dalyse ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 3 straipsnį, 5 straipsnio 1 dalį, 5a straipsnio 1 dalį, 5b straipsnio 2 bei 3 dalis ir 8 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

19b straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas, vadinamas Ūkių apskaitos duomenų tinklo komitetu. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (5).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

16)

I priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

„2 straipsnio d punkte nurodytų ŪADT rajonų sąrašas“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2013 m. spalio 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  OL C 143, 2012 5 22, p. 149.

(2)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2013 m. spalio 7 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 328, 2009 12 15, p. 27.

(4)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(5)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.“