7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/69


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1272/2013

2013 m. gruodžio 6 d.

kuriuo dėl policiklinių aromatinių angliavandenilių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

benzo[a]pirenas, benzo[e]pirenas, benzo[a]antracenas, krizenas, benzo[b]fluorantenas, benzo[j]fluorantenas, benzo[k]fluorantenas ir dibenzo[a, h]antracenas (toliau – policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, PAA) pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (2), VI priedą klasifikuojami kaip 1B kategorijos kancerogenai;

(2)

šių PAA galima aptikti įvairių vartojimo gaminių plastikinėse ir guminėse dalyse. Jų, kaip priemaišų, yra kai kuriose tokiems gaminiams gaminti naudojamose žaliavose, visų pirma minkštikliuose ir suodžiuose. Jų į gaminius sąmoningai nededama ir jie neatlieka jokios specialios funkcijos kaip plastikinių ar guminių dalių sudedamosios dalys;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 28 įrašą draudžiama PAA kaip atskiras chemines medžiagas ar mišiniuose parduoti plačiajai visuomenei. Be to, pagal to reglamento XVII priedo 50 įrašą PAA ribojami padangų gamybai naudojamuose minkštikliuose;

(4)

iš Vokietijos Komisijai pateiktos informacijos matyti, kad gaminiai, kuriuose yra PAA, gali kelti pavojų vartotojų sveikatai, nurijimo ir adsorbcijos per odą atvejais ir kai kuriais atvejais įkvėpus;

(5)

išvada dėl rizikos vartotojams buvo grindžiama nustatymu, kad naudojant tam tikrus vartojimo gaminius realiomis blogiausiomis naudojimo sąlygomis PAA liečiasi su oda. Nustatyta, kad sąlytis viršijo išvestines minimalaus poveikio vertes (3) benzo[a]pireno, kuris naudotas kaip kitų PAA toksiškumo surogatas, atveju;

(6)

Komisija įvertino Vokietijos pateiktą informaciją, padarė išvadą, kad gaminiai, kuriuose yra PAA, kelia riziką vartotojams, ir nurodė, kad apribojimas padėtų sumažinti riziką. Komisija taip pat konsultavosi su pramonės atstovais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais dėl PAA ribojimo gaminiuose, kuriuos galėtų naudoti vartotojai, poveikio;

(7)

siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą nuo sąlyčio su gaminiuose esančiais PAA keliamos rizikos, reikėtų apriboti PAA kiekį prieinamose plastikinėse ir guminėse gaminių dalyse, taip pat reikėtų uždrausti teikti rinkai gaminius, kurių prieinamose dalyse bet kurio PAA koncentracija yra didesnė negu 1 mg/kg;

(8)

atsižvelgiant į vaikų pažeidžiamumą, turėtų būti nustatyta mažesnė ribinė vertė. Todėl reikėtų uždrausti teikti rinkai žaislus ir vaikų priežiūros gaminius, kurių prieinamose plastikinėse ir guminėse dalyse bet kurio PAA koncentracija yra didesnė negu 0,5 mg/kg;

(9)

šis apribojimas turėtų būti taikomas tik toms gaminių dalims, kurios įprastinėmis arba pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis tiesiogiai ir ilgai arba trumpai pakartotinai liečiasi su žmogaus oda ar burnos ertme. Gaminiai arba jų dalys, kurie su žmogaus oda ar burnos ertme liečiasi tik trumpai ir retai, neturėtų būti įtraukti į apribojimo taikymo sritį, nes sąlytis su PAA nežymus. Šiuo klausimu turėtų būti parengta papildomų gairių;

(10)

Sąjungos rinkoje nustatytos alternatyvios žaliavos, kuriose mažas PAA lygis. Tarp jų – suodžiai ir aliejai, kurie atitinka 2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (4), reikalavimus;

(11)

Komisija, atsižvelgdama į naują mokslinę informaciją, įskaitant informaciją apie PAA migraciją iš gaminių, kurie patenka į šio apribojimo taikymo sritį, plastikinių ir guminių dalių, taip pat apie galimas alternatyvias žaliavas, turėtų peržiūrėti minėtu apribojimu nustatytas šiuo metu taikomas ribines vertes. Atliekant šią naujos mokslinės informacijos peržiūrą taip pat reikėtų apsvarstyti galimybę taikyti bandymo metodus ir jų patikimumą;

(12)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

tikslinga nustatyti tinkamą laikotarpį suinteresuotiesiems subjektams imtis priemonių, kurių gali reikėti, kad jie galėtų paisyti šiame reglamente nustatytų priemonių;

(14)

naudotų gaminių ir gaminių, kurie šio reglamento taikymo pradžios dieną yra tiekimo grandinėje, teikimo rinkai ribojimas galėtų apsunkinti vykdymą. Todėl ribojimas neturėtų būti taikomas gaminiams, kurie rinkai pirmą kartą pateikti iki tos dienos;

(15)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. gruodžio 27 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(3)  http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_lt.pdf.

(4)  OL L 12, 2011 1 15, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 50 įrašo 2 stulpelis papildomas 5, 6, 7 ir 8 dalimis:

 

„5.

Gaminiai neteikiami rinkai siekiant juos tiekti plačiajai visuomenei, jeigu bet kurioje jų guminių ar plastikinių dalių, kurios tiesiogiai ir ilgai arba trumpai pakartotinai liečiasi su žmogaus oda ar burnos ertme, įprastinėmis arba pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis yra daugiau negu 1 mg/kg (0,0001 % šios dalies masės) bet kurio iš išvardytų PAA.

Tokie gaminiai, be kita ko, apima:

sporto įrangą, kaip antai dviračius, golfo lazdas, raketes,

namų apyvokos reikmenis, vežimėlius, vaikštynes,

buitinio naudojimo įrankius,

aprangą, avalynę, pirštines ir sportinius drabužius,

laikrodžių dirželius, apyrankes, kaukes, galvos raiščius.

6.

Žaislai, įskaitant judrumo žaislus, ir vaikų priežiūros gaminiai neteikiami rinkai, jeigu bet kurioje jų guminių ar plastikinių dalių, kurios tiesiogiai ir ilgai arba trumpai pakartotinai liečiasi su žmogaus oda ar burnos ertme, įprastinėmis arba pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis yra daugiau negu 0,5 mg/kg (0,00005 % šios dalies masės) bet kurio iš išvardytų PAA.

7.

Nukrypstant nuo 5 ir 6 dalių, šios dalys netaikomos gaminiams, pirmą kartą pateiktiems rinkai iki 2015 m. gruodžio 27 d.

8.

Ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 27 d. Komisija peržiūri 5 ir 6 dalyse nustatytas ribines vertes ir tinkamais atvejais tas dalis atitinkamai iš dalies pakeičia, atsižvelgdama į naują mokslinę informaciją, įskaitant informaciją apie PAA migraciją iš tose dalyse nurodytų gaminių, bei informaciją apie galimas alternatyvias žaliavas.“