30.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1223/2013

2013 m. lapkričio 29 d.

dėl išskaitymo iš Lenkijai skirtų 2013 m. ir vėlesnių metų lašišų žvejybos kvotų ICES 22–31 pakvadračiuose dėl išteklių pereikvojimo 2012 m.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (1), ypač į jo 105 straipsnio 1 ir 2 dalis,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1256/2011 (2) Lenkijai buvo skirta 2012 m. atlantinių lašišų žvejybos ICES 22-31 pakvadračių Sąjungos vandenyse kvota;

(2)

patikrinusi tikrintų ir netikrintų žvejybos reisų registruotus ir praneštus duomenis, Komisija Lenkijos duomenyse apie lašišų žvejybą 2012 m. nustatė neatitikimų. Šie su sužvejotų žuvų kiekio sudėtimi susiję neatitikimai vėliau buvo patvirtinti per keletą audito ir patikrinimo vizitų Lenkijoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009. Surinkti duomenys Komisijai leidžia tvirtinti, kad ši valstybė narė savo 2012 m. lašišų kvotą viršijo 1776 lašišomis;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai Komisija nustato, kad valstybė narė viršijo jai skirtas žvejybos kvotas, ji atitinkamą kiekį išskaičiuoja iš tos valstybės narės būsimų kvotų;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad išskaitymai iš žvejybos kvotų atliekami kitais metais ar per kelerius ateinančius metus;

(5)

būtina išskaityti atitinkamą kiekį iš Lenkijos 2013 m. atlantinių lašišų kvotos, taip kompensuojant išteklių pereikvojimą. Komisija įvertino, kad išteklių pereikvojimas buvo mažesnis kaip 100 tonų. Todėl, remiantis paskutiniu 105 straipsnio 2 dalies sakiniu, išskaitymui daugiklis neturėtų būti taikomas;

(6)

tačiau jeigu tuo metu, kai įsigalioja šis reglamentas, iš 2013 m. kvotos viso reikiamo kiekio išskaityti nebus įmanoma, likęs kiekis turėtų būti išskaitytas iš atlantinių lašišų kvotos, kuri šiai valstybei narei gali būti paskirta 2014 m., atsižvelgiant į Komisijos gaires dėl išskaitymo iš kvotų pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 1, 2 ir 5 dalis (3),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentu (ES) Nr. 1256/2011 Lenkijai skirta 2013 m. atlantinių lašišų (Salmo salar) žvejybos ICES 22-31 pakvadračių Sąjungos vandenyse kvota sumažinama taip, kaip parodyta priede.

2 straipsnis

Jei pagal 1 straipsnį taikomas išskaičiavimas yra didesnis nei likusi kvotos dalis ir viso reikiamo kiekio 2013 m. išskaityti neįmanoma, likęs kiekis išskaitomas iš atlantinių lašišų (Salmo salar) žvejybos ICES 22-31 pakvadračių Sąjungos vandenyse kvotos, kuri Lenkijai gali būti paskirta 2014 m.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 320, 2011 12 3, p. 3.

(3)  OL C 72, 2012 3 10, p. 27.


PRIEDAS

Ištekliai

2012 m.

Išskaitymas 2013 m.

Pradinė kvota

Persvarstyta kvota

Nustatytas sužvejotas kiekis

Kvotos ir sužvejoto kiekio skirtumas

(išteklių pereikvojimas)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

7 704

7 704

9 493

–1 776

1 776