16.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/7


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1155/2013

2013 m. rugpjūčio 21 d.

kuriuo dėl informacijos apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams (1), ypač į jo 36 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 36 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad informacija apie maistą, kurią gali teikti maisto ūkio subjektai, neklaidintų vartotojų, vartotojams nebūtų dviprasmiška ar paini ir prireikus būtų grindžiama atitinkamais moksliniais duomenimis;

(2)

pagal to straipsnio 3 dalį Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl toje dalyje nurodytų reikalavimų taikymo toje dalyje nurodytais atvejais;

(3)

siekiant užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami, to straipsnio 4 dalyje nustatyta galimybė papildyti 3 dalį kitais konkrečiais atvejais, kuriais Komisija turi įgyvendinti tuos reikalavimus;

(4)

celiakija sergantys žmonės visiškai netoleruoja glitimo. Glitimas gali sukelti nepageidaujamą poveikį tokių asmenų sveikatai, todėl jų mityboje jo neturėtų būti arba turėtų būti labai nedaug;

(5)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 41/2009 (2) nustatytos suderintos taisyklės dėl vartotojams teikiamos informacijos apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 (3) nustatyta, kad Reglamentas (EB) Nr. 41/2009 panaikinamas nuo 2016 m. liepos 20 d.;

(6)

panaikinus Reglamentą (EB) Nr. 41/2009 vartotojai turėtų ir toliau būti tinkamai informuojami ir neturėtų būti klaidinami maisto ūkio subjektams teikiant informaciją apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis. Todėl būtina iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 36 straipsnio 3 dalį, kad Komisija galėtų nustatyti vienodas informacijos, kurią gali teikti maisto ūkio subjektai, apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis, teikimo sąlygas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 36 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa papildoma d punktu:

„d)

informacijai apie tai, kad maisto produktuose nėra glitimo arba yra mažesnis glitimo kiekis.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. rugpjūčio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 304, 2011 11 22, p. 18.

(2)  2009 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 41/2009 dėl maisto produktų, tinkančių glitimo netoleruojantiems žmonėms, sudėties ir ženklinimo (OL L 16, 2009 1 21, p. 3).

(3)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35).