20.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1152/2013

2013 m. lapkričio 19 d.

kuriuo taisomas Reglamento (ES) Nr. 1129/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas sudarant Sąjungos maisto priedų sąrašą, tekstas vengrų kalba

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnį, 30 straipsnio 1 dalį ir 30 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 1129/2011 (2) tekste vengrų kalba yra kelios klaidos, kurias reikėtų ištaisyti. Redakcijų kitomis kalbomis taisyti nereikia;

(2)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1129/2011 turėtų būti atitinkamai ištaisytas;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikoma tik tekstui vengrų kalba.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 295, 2011 11 12, p. 1.