5.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 293/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1088/2013

2013 m. lapkričio 4 d.

kuriuo dėl būtiniausioms orlaivių reikmėms skirtų produktų ir įrangos, kuriuose yra halonų arba kurių veikimas priklauso nuo halonų, importo arba eksporto licencijų prašymų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (1), ypač į jo 18 straipsnio 9 dalį,

kadangi:

(1)

būtiniausioms orlaivių reikmėms, nustatytoms Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 VI priedo 4.1–4.6 punktuose, skirtų produktų ir įrangos, kuriuose yra halonų arba kurių veikimas priklauso nuo halonų, importui arba eksportui reikia licencijos;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 18 straipsnio 3 dalyje nustatytas duomenų, kuriuos reikia pateikti su licencijos prašymu, sąrašas. Dėl šio sąrašo išsamumo praktiškai kiekvienam eksporto ir kiekvienam importo atvejui prireikia atskiros licencijos;

(3)

būtiniausioms orlaivių reikmėms, nustatytoms Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 VI priedo 4.1–4.6 punktuose, skirtų produktų ir įrangos, kuriuose yra halonų arba kurių veikimas priklauso nuo halonų, atveju įpareigojimas turėti atskiras licencijas kiekvienam eksporto ir importo atvejui kelia su laiku susijusių problemų, būdingų aviacijos sektoriui, nes kai kuriais atvejais licencijas reikia gauti per labai trumpą laiką, kad lėktuvams būtų leista skristi. Palyginti su kitais sektoriais, kuriuose būtiniausioms reikmėms naudojami halonai, aviacijos sektoriuje dėl jo pobūdžio importuojama ir eksportuojama dažniau, o procesas yra itin atsikartojantis;

(4)

būtiniausioms orlaivių reikmėms, nustatytoms Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 VI priedo 4.1–4.6 punktuose, skirtų produktų ir įrangos, kuriuose yra halonų arba kurių veikimas priklauso nuo halonų, importui arba eksportui netaikomi kiekio apribojimai, todėl atskirų licencijų kiekvienu importo arba eksporto atveju nereikia patikrinti atsižvelgiant į kiekio apribojimus;

(5)

orlaiviuose įrengtos gesinimo sistemos reglamentuojamos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija, kurios 6 priede ir 8 priede nustatyti minimalūs orlaivių eksploatavimo ir tinkamumo skraidyti standartai, taip pat 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančiu Europos aviacijos saugos agentūrą (2);

(6)

todėl konkrečiu būtiniausioms orlaivių reikmėms, nustatytoms Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 VI priedo 4.1–4.6 punktuose, skirtų produktų ir įrangos, kuriuose yra halonų arba kurių veikimas priklauso nuo halonų, atveju duomenų, kuriuos reikia pateikti teikiant licencijos prašymą, sąrašą reikėtų supaprastinti, kad būtų galima išduoti bendras licencijas, o ne atskiras licencijas kiekvienam importo arba eksporto atvejui;

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 25 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 18 straipsnio 3 dalis papildoma tokiu j punktu:

„j)

nukrypstant nuo a–h punktų, būtiniausioms orlaivių reikmėms, nustatytoms VI priedo 4.1–4.6 punktuose, skirtų produktų ir įrangos, kuriuose yra halonų arba kurių veikimas priklauso nuo halonų, importo arba eksporto atveju:

1)

produktų arba įrangos, kurie bus importuojami arba eksportuojami, paskirtis ir tipas, kaip nurodyta VI priedo 4.1–4.6 punktuose;

2)

halonų, kurie naudojami produktuose arba įrangoje, kurie bus importuojami arba eksportuojami, arba nuo kurių tokių produktų arba įrangos veikimas priklauso, tipas;

3)

importuojamų arba eksportuojamų produktų arba įrangos Kombinuotosios nomenklatūros kodas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 286, 2009 10 31, p. 1.

(2)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.