5.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 293/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1087/2013

2013 m. lapkričio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 nuostatos dėl informacijos apie metilbromidą teikimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (1), ypač į jo 26 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal 26 straipsnio 1 dalies a punktą valstybės narės kasmet pateikia informaciją apie metilbromido, kurį pagal 12 straipsnio 2 dalį buvo leista naudoti karantininiam apdorojimui ir apdorojimui prieš transportavimą, kiekį, ir metilbromido, kurį pagal 12 straipsnio 3 dalį buvo leista naudoti ekstremalių situacijų atveju, kiekį;

(2)

12 straipsnio 1 dalyje nurodytas 2010 m. kovo 18 d. terminas pasibaigė ir metilbromido nebegalima pateikti rinkai ir naudoti karantininiam apdorojimui bei apdorojimui prieš transportavimą. Todėl nebėra reikalo toliau prašyti valstybių narių kasmet pateikti informaciją apie metilbromidą, kurį pagal 12 straipsnio 2 dalį buvo leista naudoti karantininiam apdorojimui ir apdorojimui prieš transportavimą;

(3)

kiekvienu konkrečiu atveju Komisija priima specialų sprendimą laikinai leisti naudoti metilbromidą ekstremalių situacijų pagal 12 straipsnio 3 dalį atveju. Todėl nebėra reikalo toliau prašyti valstybių narių kasmet pateikti informaciją, nes įpareigojimas pateikti informaciją gali būti tiesiogiai įtrauktas į kiekvieną konkretų sprendimą;

(4)

todėl 26 straipsnio 1 dalies a punktas turėtų būti išbrauktas;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 25 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 26 straipsnio 1 dalies a punktas išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 286, 2009 10 31, p. 1.