25.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1034/2013

2013 m. spalio 24 d.

kuriuo aliuminio fosfidas, išskiriantis fosfiną, patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga, skirta naudoti 20-to tipo biocidiniuose produktuose

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1451/2007 (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti siekiant nuspręsti, ar reikia įrašyti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (3) I, IA arba IB priedą, sąrašas. Tame sąraše yra aliuminio fosfidas;

(2)

pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar aliuminio fosfidą galima naudoti 23-to tipo produktams (kitų stuburinių kontrolės produktams), apibrėžtiems tos direktyvos V priede ir atitinkantiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede apibrėžtus 20-o tipo produktus, gaminti;

(3)

Vokietija buvo paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare ir 2010 m. liepos 23 d. Komisijai pateikė kompetentingos institucijos ataskaitą ir rekomendaciją, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse;

(4)

valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo kompetentingos institucijos ataskaitą. Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 15 straipsnio 4 dalimi, 2013 m. rugsėjo 27 d. Biocidinių produktų nuolatinis komitetas peržiūros išvadas įtraukė į vertinimo ataskaitą;

(5)

remiantis ta ataskaita galima daryti išvadą, kad biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip 23-o tipo produktai ir kurių sudėtyje yra aliuminio fosfido, turėtų atitikti Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimus;

(6)

todėl aliuminio fosfidą, išskiriantį fosfiną, galima patvirtinti kaip veikliąją medžiagą, skirtą 20-o produktų tipo biocidiniams produktams gaminti;

(7)

kadangi į vertinimą nebuvo įtrauktos nanomedžiagos, naudojimas šiose medžiagose nepatvirtinamas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 4 dalyje;

(8)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį valstybės narės, suinteresuotosios šalys ir prireikus Komisija galėtų pasirengti laikytis naujų dėl medžiagos patvirtinimo atsiradusių reikalavimų;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Aliuminio fosfidas, išskiriantis fosfiną, patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga, skirta 20-o tipo biocidiniams produktams gaminti, atsižvelgiant į priede nustatytas specifikacijas ir sąlygas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(3)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).


PRIEDAS

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikacijos numeriai

Minimali veikliosios medžiagos koncentracija (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos (2)

aliuminio fosfidas, išskiriantis fosfiną

IUPAC pavadinimas Aliuminio fosfidas

EB Nr. 244–088–0

CAS Nr. 20859–73–8

830 g/kg

2015 m. liepos 1 d.

2025 m. birželio 30 d.

20

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Autorizacijos liudijimai išduodami laikantis šių sąlygų:

1)

Produktai parduodami ir juos leidžiama naudoti tik kvalifikuotiems specialistams.

2)

Atsižvelgiant į naudotojams kylantį pavojų, privaloma taikyti tinkamas pavojaus mažinimo priemones. Tai, be kita ko, yra naudojimasis tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis, aplikatoriais, taip pat produkto pateikimas tokia forma, kuri naudotojui daromą poveikį sumažintų iki priimtino.

3)

Dėl netikslinėms sausumos rūšims keliamo pavojaus turi būti taikomos tinkamos pavojaus mažinimo priemonės. Tai, be kita ko, reiškia, kad turi būti neapdorojami plotai, kuriuose be tikslinių rūšių yra ir kitų urvinių žinduolių.


(1)  Šioje skiltyje nurodyta koncentracija – tai minimali veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnį, koncentracija. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokios pačios arba kitokios koncentracijos, jei įrodyta, kad ji yra techniškai lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.

(2)  Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm