25.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1030/2013

2013 m. spalio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį, 15 straipsnio 2 dalį ir 40 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 834/2007 nustatomi pagrindiniai jūros dumblių ir akvakultūros gyvūnų ekologinės gamybos reikalavimai. Išsamios šių reikalavimų įgyvendinimo taisyklės išdėstytos Komisijos reglamente (EB) Nr. 889/2008 (2) su pakeitimais, padarytais visų pirma Komisijos reglamentu (EB) Nr. 710/2009 (3);

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 889/2008 95 straipsnio 11 dalį tiems akvakultūros gyvūnų ir jūros dumblių gamybos vienetams, kurie įsteigti ir gamino šiuos produktus pagal šalyje priimtas ekologinės gamybos taisykles iki 2009 m. sausio 1 d., kompetentingos institucijos gali leisti laikotarpiu, kuris baigiasi 2013 m. liepos 1 d., išlaikyti turimą ekologiškų produktų gamintojo statusą nurodytomis sąlygomis;

(3)

septynios valstybės narės neseniai pateikė prašymus atlikti ekologinei akvakultūros produktų gamybai galimų naudoti produktų, medžiagų ir technologijų taisyklių peržiūrą. Šiuos prašymus turėtų įvertinti Komisijos sprendimu Nr. 2009/427/EB (4) įsteigta konsultacinė ekologinės gamybos ekspertų grupė;

(4)

ekologinė jūros dumblių ir akvakultūros gyvūnų gamyba yra palyginti dar nauja sritis, kuriai būdinga didelė įvairovė ir sudėtingos technologijos, todėl akivaizdu, kad pereinamasis laikotarpis turėtų būti ilgesnis;

(5)

siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą, suteikti laiko valstybių narių pateiktiems prašymams įvertinti ir išvengti gamybos vienetų, kurie įsteigti ir gamino šiuos produktus pagal šalyje priimtas ekologinės gamybos taisykles iki 2009 m. sausio 1 d., veiklos sutrikdymo, tikslinga pratęsti Reglamento (EB) Nr. 889/2008 95 straipsnio 11 dalyje nustatytą pereinamąjį laikotarpį;

(6)

siekiant užtikrinti, kad nebūtų pakenkta šių gamybos vienetų turimam ekologiškų produktų gamintojo statusui, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2013 m. liepos 1 d.;

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 889/2008 95 straipsnio 11 dalyje data „2013 m. liepos 1 d.“ pakeičiama data „2015 m. sausio 1 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(2)  OL L 250, 2008 9 18, p. 1.

(3)  OL L 204, 2009 8 6, p. 15.

(4)  OL L 139, 2009 6 5, p. 29.