30.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/2


2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 269, 2013 m. spalio 10 d. )

44 puslapis, 106 straipsnis:

yra:

„<…> siekiant nustatyti 102 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus atvejus, <…>“,

turi būti:

„<…> siekiant nustatyti 102 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punkte nurodytus atvejus, <…>“.

48 puslapis, 116 straipsnis, 7 dalis, antra pastraipa:

yra:

„Tokiais atvejais pagal 5 dalies antrą pastraipą sumokėtos palūkanos grąžinamos.“,

turi būti:

„Tokiais atvejais pagal 6 dalies antrą pastraipą sumokėtos palūkanos grąžinamos.“

48 puslapis, 117 straipsnis, 1 dalis:

yra:

„<…> skolininkui buvo pranešta nesilaikant 102 straipsnio 1 dalies c arba d punkto.“,

turi būti:

„<…> skolininkui buvo pranešta nesilaikant 102 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c arba d punkto.“

52 puslapis, 131 straipsnis, a punktas:

yra:

„a)

atvejus, kai pagal 127 straipsnio 2 dalies c punktą netaikoma pareiga pateikti įvežimo bendrąją deklaraciją,“,

turi būti:

„a)

atvejus, kai pagal 127 straipsnio 2 dalies b punktą netaikoma pareiga pateikti įvežimo bendrąją deklaraciją,“.

55 puslapis, 145 straipsnis, 3 dalis:

yra:

„3.   Laikinojo saugojimo deklaraciją pateikia vienas iš 139 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytų asmenų ne vėliau kaip prekių pateikimo muitinei metu.“,

turi būti:

„3.   Laikinojo saugojimo deklaraciją pateikia vienas iš 139 straipsnio 1 ar 3 dalyje nurodytų asmenų ne vėliau kaip prekių pateikimo muitinei metu.“

59 puslapis, 158 straipsnis 2 dalis:

yra:

„2.   Konkrečiais atvejais, nenurodytais 6 straipsnio 2 dalyje, muitinės deklaracija gali būti pateikta naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.“,

turi būti:

„2.   Konkrečiais atvejais, nenurodytais 6 straipsnio 3 dalyje, muitinės deklaracija gali būti pateikta naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.“

72 puslapis, 217 straipsnis, pirma pastraipa:

yra:

„Komisija įgyvendinimo aktais nustato 216 straipsnyje nurodyto specialiosios procedūros pripažinimo įvykdyta procedūrines taisykles.“,

turi būti:

„Komisija įgyvendinimo aktais nustato 215 straipsnyje nurodytos specialiosios procedūros pripažinimo įvykdyta procedūrines taisykles.“

79 puslapis, 253 straipsnis:

yra:

„Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti: <…>“,

turi būti:

„Komisijai pagal 284 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti: <…>“.

80 puslapis, 257 straipsnis, 1 dalis, pirma pastraipa:

yra:

„Muitinė nustato laikotarpį, per kurį laikinojo įvežimo perdirbti procedūra turi būti pripažinta įvykdyta pagal 216 straipsnį.“,

turi būti:

„Muitinė nustato laikotarpį, per kurį laikinojo įvežimo perdirbti procedūra turi būti pripažinta įvykdyta pagal 215 straipsnį.“

83 puslapis, 265 straipsnis, b punktas:

yra:

„b)

konkrečius atvejus, kai pagal 263 straipsnio 2 dalies c punktą netaikoma pareiga pateikti išankstinę išvežimo deklaraciją.“,

turi būti:

„b)

konkrečius atvejus, kai pagal 263 straipsnio 2 dalies b punktą netaikoma pareiga pateikti išankstinę išvežimo deklaraciją.“

86 puslapis, 281 straipsnis, trečia pastraipa:

yra:

„Jei komitetas nepateikia savo nuomonės, Komisija nepriima 1 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.“,

turi būti:

„Jei komitetas nepateikia savo nuomonės, Komisija nepriima šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytų įgyvendinimo aktų ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.“

87 puslapis, 284 straipsnis, 2, 3 ir 5 dalys:

Nuoroda į 213 straipsnį pakeičiama nuoroda į 216 straipsnį.