29.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 287/90


2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 269, 2013 m. spalio 10 d. p. 1 )

7 puslapis, 57 konstatuojamosios dalies antras sakinys

Yra:

„(…). Kitos nuostatos turėtų būti taikomos nuo 2016 m. birželio 1 d.;“;

turi būti:

„(…). Kitos nuostatos turėtų būti taikomos nuo 2016 m. gegužės 1 d.;“.

88 puslapis, 288 straipsnio 2 dalis

Yra:

„2.   1 dalyje nenurodyti straipsniai taikomi nuo 2016 m. birželio 1 d.“;

turi būti:

„2.   1 dalyje nenurodyti straipsniai taikomi nuo 2016 m. gegužės 1 d.“.