28.9.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 909/2013

2013 m. rugsėjo 10 d.

dėl vidaus vandenų navigacijos elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistemos (vidaus vandenų ECDIS) techninių specifikacijų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/44/EB

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/44/EB dėl suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) Bendrijos vidaus vandens keliuose (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

upių informacijos paslaugos (UIP) turėtų būti kuriamos ir diegiamos suderintai, atsižvelgiant į sąveikos reikalavimus ir atvirai;

(2)

turėtų būti nustatytos vidaus vandenų navigacijos elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistemos (vidaus vandenų ECDIS) techninės specifikacijos;

(3)

vidaus vandenų ECDIS techninės specifikacijos turėtų būti pagrįstos Direktyvos 2005/44/EB II priede išdėstytais techniniais principais;

(4)

techninėse specifikacijose turėtų būti deramai atsižvelgta į atitinkamų tarptautinių organizacijų atliktą darbą, visų pirma Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (UNECE) priimtą 48 rezoliuciją „Rekomendacija dėl vidaus vandenų navigacijos elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistemos (vidaus vandenų ECDIS)“ ir atitinkamas Centrinės laivybos Reinu komisijos (CCNR) taisykles;

(5)

visų pirma, remdamasi Vidaus vandenų ENŽ derinimo grupės ir vidaus vandenų ECDIS ekspertų grupės rekomendacijomis, UNECE priėmė UNECE 48 rezoliucijos „Rekomendacija dėl vidaus vandenų navigacijos elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistemos (vidaus vandenų ECDIS)“ vidaus vandenų ECDIS produkto specifikacijas, skirtas vidaus vandenų elektroniniams navigaciniams žemėlapiams (vidaus vandenų ENŽ) ir priedėlį dėl informacijos pateikčių bibliotekos būsenos (2.3 leidimas);

(6)

be to, techninėse specifikacijose turėtų būti deramai atsižvelgta į vidaus vandenų ECDIS ekspertų grupės, sudarytos iš valstybių narių, atsakingų už vidaus vandenų ECDIS įgyvendinimą, valdžios institucijų atstovų ir kitų valstybinių įstaigų oficialių atstovų bei stebėtojų iš pramonės sektoriaus darbą;

(7)

techninės specifikacijos turėtų atitikti naujausias technologijas. Nustatant technines specifikacijas turėtų būti atsižvelgiama į Direktyvos 2005/44/EB taikymo patirtį ir į technikos pažangą. Techninėse specifikacijose turėtų būti deramai atsižvelgta į Vidaus vandenų ECDIS ekspertų grupės, UNECE ir CCNR atliktą darbą;

(8)

nuoroda šiame reglamente į UNECE standartus nesukuriamas precendentas būsimiems ES standartams, susijusiems su vidaus vandenų laivyba, UIP ir ECDIS. Komisija pradėjo UIP politikos įgyvendinimo vertinimą. Priklausomai nuo šio vertinimo rezultatų, kurie turėtų būti gauti 2014 m., Europos Komisijos Mobilumo ir transporto generalinio direktorato ir CCNR administraciniame susitarime galėtų būti numatyta parengti UIP srities standartus. Atsižvelgdama į šiuos rezultatus Komisija, prireikus, turėtų iš dalies pakeisti šį reglamentą;

(9)

remdamosi Direktyvos 2005/44/EB 12 straipsnio 2 dalimi valstybės narės turėtų imtis reikiamų priemonių, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo jo įsigaliojimo;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka komiteto, įkurto pagal 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 91/672/EEB dėl vidaus vandenų keliais krovinius ir keleivius vežančių laivų kapitonams išduotų nacionalinių pažymėjimų abipusio pripažinimo (2) 7 straipsnio nuostatas, nuomonę;

(11)

Direktyvos 2005/44/EB 12 straipsnio 2 dalyje nustatoma, kad techninės gairės ir specifikacijos įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Techninės vidaus vandenų navigacijos elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistemos (toliau – vidaus vandenų ECDIS) specifikacijos yra apibrėžtos priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. rugsėjo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 255, 2005 9 30, p. 152.

(2)  OL L 373, 1991 12 31, p. 29.


PRIEDAS

VIDAUS VANDENŲ NAVIGACIJOS ELEKTRONINIŲ ŽEMĖLAPIŲ RODYMO IR INFORMACIJOS SISTEMA

(Vidaus vandenų ECDIS)

TURINYS

1 SKIRSNIS. VIDAUS VANDENŲ ECDIS EKSPLOATAVIMO STANDARTAS

1.

Įžanga

2.

Nuorodos

3.

Kartografinių duomenų turinys, teikimas ir atnaujinimas

3.1.

Vidaus vandenų ENŽ duomenų turinys ir teikimas

3.2.

Atnaujinimai

4.

Informacijos pateikimas

4.1.

Vaizdo pateikimo reikalavimai

4.2.

Vaizdo nuotoliai (masteliai)

4.3.

Vaizdo padėties nustatymas ir orientavimas

4.4.

SENŽ duomenų rodymas

4.5.

Radiolokacinės informacijos rodymas

4.6.

Kitos navigacinės informacijos rodymas

4.7.

Spalvos ir sutartiniai ženklai

4.8.

Duomenų ir jų rodymo tikslumas

5.

Veikimas

5.1.

Informacijos režimas

5.2.

Navigacijos režimas

5.3.

Naudojimo ir valdymo elementai

6.

Jungimas su kita įranga

7.

Prietaisų rodmenys ir pavojaus signalai

7.1.

Standartinė bandymo įranga

7.2.

Gedimai

8.

Atsarginės priemonės

8.1.

Nepakankamas SENŽ rodymo ekrane tikslumas

8.2.

Defektai

9.

Energijos tiekimas navigacijos režimu

2 SKIRSNIS. VIDAUS VANDENŲ ENŽ DUOMENŲ STANDARTAI

1.

Įžanga

2.

Teorinis duomenų modelis

3.

Duomenų struktūra

4.

Vidaus vandenų ENŽ produkto specifikacija

5.

2 skirsnio apibrėžtys

2A SKIRSNIS. GAMINTOJŲ IR VANDENS KELIŲ KODAI (PAPILDANTYS IHO-S-62 ENŽ GAMINTOJŲ KODŲ REGISTRĄ)

3 SKIRSNIS. VIDAUS VANDENŲ ECDIS INFORMACIJOS PATEIKIMO STANDARTAS

1.

Įžanga

2.

Vidaus vandenų ECDIS informacijos pateikčių biblioteka

2.1.

Standarto S-52 ir vidaus vandenų ECDIS informacijos pateikčių bibliotekos sudedamosios dalys

2.2.

Informacijos paieškos lentelės

2.3.

Sąlyginio žymėjimo sutartiniais ženklais procedūros

2.4.

Spalvos

2.5.

Įspėjamųjų ženklų rodymas

4 SKIRSNIS. EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS IR REIKALAVIMAI, BANDYMŲ METODAI IR BŪTINIEJI BANDYMŲ REZULTATAI

1.

Įžanga

1.1.

Šio skirsnio dalykas

1.2.

Nuorodos į norminius dokumentus

2.

Veikimo režimai ir sistemos konfigūracija

2.1.

Veikimo režimai

2.2.

Sistemos konfigūracijos

2.2.1.

Nepriklausoma, su radaru nesujungta vidaus vandenų ECDIS įranga

2.2.2.

Vidaus vandenų ECDIS įranga, instaliuota lygiagrečiai su radaru ir su juo sujungta

2.2.3.

Vidaus vandenų ECDIS įranga, kai naudojamas bendras monitorius ir sistemai, ir su ja sujungtai radiolokacinei įrangai

2.2.4.

Navigacinė radiolokacinė įranga su integruotomis vidaus vandenų ECDIS funkcijomis

3.

Eksploatavimo savybių reikalavimai

3.1.

Techninės įrangos charakteristikos

3.2.

Programinės įrangos charakteristikos

3.3.

Valdymo komandos

3.4.

Vaizdo charakteristikos

3.4.1.

Vaizdo matmenys

3.4.2.

Vaizdo orientavimas

3.4.3.

Vaizdo skiriamoji geba

3.4.4.

Vaizdo spalvos

3.4.5.

Vaizdo skaistis

3.4.6.

Vaizdo atnaujinimas

3.4.7.

Vaizdo rodymo technologija

4.

Naudojimo funkcijos

4.1.

Veikimo režimas

4.2.

Išankstinis įrangos nustatymas (įrašymas/atkūrimas)

4.3.

SENŽ informacijos pateikimas

4.4.

Žemėlapio padėties nustatymas ir orientavimas

4.5.

Savojo laivo padėtis ekrane ir kurso linija

4.6.

Informacijos tankis

4.7.

Nuotoliai/nuotolio žiedai

4.8.

Vaizdo skaistis

4.9.

Vaizdo spalvos

4.10.

Pranešimas apie pasirinktą rodinį

4.11.

Matavimo priemonės

4.12.

Kapitono įvedami kartografiniai duomenys ir jų redagavimas

4.13.

SENŽ pakrovimas ir atnaujinimas

4.14.

Radiolokacinio atvaizdo pateikimas ir sanklota

4.15.

Tiesiogiai valdomos vidaus vandenų ECDIS funkcijos

4.16.

Nuolat matomi funkcijų parametrai

5.

Techninės priežiūros funkcijos

5.1.

Nekintama žemėlapio padėties korekcija

5.2.

Nekintama žemėlapio orientavimo korekcija

5.3.

Sąsajų konfigūracija

6.

Techninės įrangos bandymas ir privalomi pažymėjimai

6.1.

Suderinamumas su aplinkos reikalavimais

6.2.

Įrangos dokumentai

6.3.

Sąsajos

6.4.

Veikimo valdymo prietaisų ypatybės

6.5.

Vaizdo rodymo ypatybės

7.

Žemėlapio pateikimo, valdymo ir tinkamumo naudoti bandymas

7.1.

Bandomosios įrangos parengimas

7.2.

Veiksenos bandymas

7.3.

Rodinių (rodomų objektų) bandymas

7.4.

Nuo nuotolio priklausančio informacijos tankio (SCAMIN) bandymas

7.5.

Skaisčio kitimo bandymas

7.6.

Spalvų bandymas

7.7.

Matavimo funkcijų bandymas

7.8.

Žemėlapio atnaujinimo funkcijos bandymas

7.9.

Daugiau nei viename langelyje rodomų toje pačioje zonoje esančių rodinių bandymas

8.

Radiolokacinio atvaizdo pateikimo ir veikimo bandymas

8.1.

Parengimas

8.2.

Radiolokacinio atvaizdo be dengiamo žemėlapio sluoksnio bandymas

8.3.

Radiolokacinio atvaizdo su dengiančiu iš kitų laivų gautos informacijos sluoksniu ir dengiamo žemėlapio vaizdo sluoksniu bandymas

8.3.1.

Radiolokacinio atvaizdo sluoksnio bandymas

8.3.2.

Žemėlapio padėties ir orientavimo bandymas

8.3.3.

Mastelio atitikties bandymas

9.

Pavojaus signalų ir pranešimų bandymas

10.

Trikčių šalinimo priemonių bandymas

4A SKIRSNIS. PRIEMONĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOKYBEI UŽTIKRINTI

1.

Bendrieji reikalavimai

1.1.

Programinės įrangos projektavimo reikalavimai

1.2.

Įdiegimo reikalavimai

1.3.

Bandymo reikalavimai

1.4.

Trečiųjų šalių tiekiamoms sudėtinėms dalims keliami reikalavimai

1.5.

Papildomų paslaugų, naudojamų taikant navigacijos režimą, reikalavimai

1.6.

Kalba

1.7.

Naudotojams skirtų dokumentų reikalavimai

2.

Bandymo metodai ir būtinieji bandymų rezultatai

2.1.

Navigacijos režimo veikimo bandymas

2.1.1.

Eksploatavimo savybių reikalavimai

2.1.1.1.

Padėtis

2.1.1.2.

Kursas

2.1.2.

Jutiklių gedimas

2.1.3.

Eksploatacinio bandymo sąsaja

2.2.

Bendrieji programinės įrangos bandymai

2.2.1.

Įrangos dokumentai

2.2.2.

Patvarumo bandymas

3.

Sertifikuotų sistemų keitimas

3.1.

Bendrieji reikalavimai

3.2.

Techninės ir programinės įrangos keitimas

4B SKIRSNIS. SISTEMOS KONFIGŪRACIJOS (SCHEMOS)

5 SKIRSNIS. TERMINŲ ŽODYNAS

1 SKIRSNIS.   VIDAUS VANDENŲ ECDIS EKSPLOATAVIMO STANDARTAS

1.   ĮŽANGA

a)

Vidaus vandenų ECDIS padeda stiprinti vidaus vandenų laivybos saugą bei veiksmingumą ir kartu gerinti aplinkos apsaugą.

b)

Vidaus vandenų ECDIS, lyginant su tradiciniais navigacijos metodais ir informacijos gavimo būdais, sumažina laivavedžių darbo krūvį.

c)

Vidaus vandenų ECDIS gali būti suprojektuota taip, kad veiktų informacijos ir navigacijos režimu arba vien tiktai informacijos režimu.

d)

Kaip nurodyta šios techninės specifikacijos 4 skirsnyje, navigacijos režimu veikianti vidaus vandenų ECDIS (jos operacinės sistemos programinė įranga, taikomoji programinė įranga bei techninė įranga) privalo būti itin patikima ir būti aukšto parengties lygio, bent jau prilygti kitoms laivavedybos priemonėms.

e)

Vidaus vandenų ECDIS naudoja žemėlapių informaciją taip, kaip nurodyta šios techninės specifikacijos 2 ir 3 skirsniuose.

f)

Vidaus vandenų ECDIS padeda paprastai ir patikimai atnaujinti vidaus vandenų ENŽ.

g)

Vidaus vandenų ECDIS užtikrina, kad būtų teikiami tinkami pavojaus signalai arba pranešimai, susiję su rodoma informacija arba įrangos veikimo sutrikimais.

h)

Vidaus vandenų ECDIS privalo atitikti šį eksploatavimo standartą.

2.   NUORODOS

a)

Specialus Tarptautinės hidrografijos organizacijos (IHO) leidinys Nr. S-57 „IHO skaitmeninių hidrografinių duomenų perdavimo standartas“, 3.1 leidimas, 2 priedas, 2009 m. birželio mėn.

b)

Specialus IHO leidinys Nr. S-62 „ENŽ gamintojų kodai“, 2.5 leidimas, 2009 m. gruodžio mėn.

c)

Specialus IHO leidinys Nr. S-52 „ECDIS žemėlapių turinio ir rodymo aspektų specifikacijos“, 6 leidimas, 2010 m. kovo mėn., įskaitant

S-52 1 priedėlis „Elektroninių žemėlapių atnaujinimo rekomendacijos“, 3.0 leidimas, 1996 m. gruodžio mėn.

d)

Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) rezoliucija MSC.232(82) „Persvarstyti elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistemos (ECDIS) eksploatavimo standartai“, 2006 m. gruodžio mėn.

e)

IEC rekomendacija 61174, 3.0 leidimas „ECDIS – eksploatavimo taisyklės, bandymų metodai ir būtinieji bandymų rezultatai“, 2008–2009 m.

f)

ES Direktyvos 2006/87/EB IX priedo „Radiolokaciniams įrenginiams ir posūkio kampinio greičio indikatoriams taikomi reikalavimai“ III–VI dalys.

g)

IHO specialiojo leidinio Nr. S-32 1 priedėlis „Su ECDIS susijusių terminų žodynas“.

h)

UNECE 48 rezoliucijos „Rekomendacija dėl vidaus vandenų navigacijos elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistemos (vidaus vandenų ECDIS)“ 1 priedėlis „Vidaus vandenų ENŽ produkto specifikacija“ (2.3 leidimas), įskaitant 1.1 priedėlį „Vidaus vandenų ENŽ rodinių katalogas“ ir 1.2 priedėlį „Vidaus vandenų elektroninio navigacinio žemėlapio kodavimo vadovas“.

i)

UNECE 48 rezoliucijos „Rekomendacija dėl vidaus vandenų navigacijos elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistemos (vidaus vandenų ECDIS)“ 2 priedėlis „Vidaus vandenų ECDIS informacijos pateikčių bibliotekos būsena“ (2.3 leidimas).

3.   KARTOGRAFINIŲ DUOMENŲ TURINYS, TEIKIMAS IR ATNAUJINIMAS

3.1.   Vidaus vandenų ENŽ turinys ir teikimas

a)

Vidaus vandenų ECDIS naudojama naujausios laidos kartografinė informacija.

b)

Turi būti numatytos priemonės, neleidžiančios naudotojui keisti pirminį vidaus vandenų ENŽ turinį.

c)

Jei žemėlapis skirtas naudoti navigacijos režimu (žr. šio skirsnio 5.2 skyrių), į ENŽ įtraukiami bent šie rodiniai:

vandens kelio krantai (esant vidutiniam vandens lygiui),

priekrantės statiniai (pvz., buna, išilginė sulaikomoji damba, formuojanti sienelė, t. y. visi įrenginiai, kurie laikomi pavojingais laivybai),

šliuzų ir užtvarų kontūrai,

farvaterio ir (arba) laivybos kanalo ribos (jei jos nustatytos),

tam tikri farvateryje ir (arba) laivybos kanale esantys povandeniniai pavojai,

tam tikri ties farvateriu ir (arba) laivybos kanalu virš vandens lygio esantys pavojai, pvz., tiltai, virš vandens nutiesti kabeliai ir t. t.,

oficialūs laivybos keliaženkliai (pvz., plūdurai, bakenai, švyturiai, įspėjamieji ženklai),

vandens kelio ašis su joje pažymėtais kilometrais ir hektometrais arba myliomis,

uostų ir krovinių perkrovimo vietos,

navigacijai reikalingi duomenys apie vandens lygius,

nuorodos į išorės xml formato rinkmenas, kuriose pateikiamas ribojančių objektų, visų pirma šliuzų ir tiltų, darbo laikas.

d)

Jei žemėlapis skirtas naudoti navigacijos režimu (žr. šio skirsnio 5.2 skyrių), atitinkama kompetentinga valdžios institucija nusprendžia kiekvieno atskirai iš jo geografiniame atsakomybės rajone esančių vandens kelių arba uostų atžvilgiu, kurie iš pirmiau nurodytų rodinių patvirtinami. Atitinkama kompetentinga valdžios institucija paskelbia, kurie vidaus vandenų ENŽ pripažįstami tinkamais naudoti navigacijos režimu šios institucijos geografiniame atsakomybės rajone (smulkiau žr. šių techninių specifikacijų 2A skirsnį).

3.2.   Atnaujinimai

a)

Turi būti numatyta galimybė vidaus vandenų ECDIS priimti pagal suderintus standartus pateikiamus vidaus vandenų ENŽ duomenų atnaujinimus. Šie atnaujinimai SENŽ pritaikomi automatiškai. Jų įdiegimo tvarka neturi kliudyti tuo metu ekrane rodomam vaizdui.

b)

Vidaus vandenų ECDIS turi leisti rodyti atnaujinimus, kad kapitonas galėtų susipažinti su jų turiniu ir įsitikinti, jog jie įkelti į SENŽ.

c)

Turi būti numatyta galimybė vidaus vandenų ECDIS panaikinti automatinius vidaus vandenų ENŽ duomenų atnaujinimus.

d)

Pirminės vidaus vandenų ENŽ versijos jokiais atvejais neturi būti jungiamos su jų vėlesniais atnaujinimais.

e)

Vidaus vandenų ENŽ ir visi jo atnaujinimai ekrane turi būti parodomi nė kiek nepakenkiant jų informacijos turiniui.

f)

Vidaus vandenų ENŽ duomenys ir atnaujinimai turi aiškiai skirtis nuo kitos informacijos.

g)

Vidaus vandenų ECDIS turi būti užtikrinta, kad vidaus vandenų ENŽ ir visi jo atnaujinimai būtų tiksliai įkeliami į SENŽ.

h)

Vidaus vandenų ECDIS turi išsaugoti atnaujinimų įrašus kartu su nurodytu jų pritaikymo SENŽ laiku.

i)

Numatomame reise skirtų naudoti SENŽ turinys turi atitikti to reiso poreikius ir yra atnaujintas pagal reiso laiką.

4.   INFORMACIJOS PATEIKIMAS

4.1.   Vaizdo pateikimo reikalavimai

a)

Vaizdo pateikimo būdas turi užtikrinti, kad laivo vairinėje esant įprastam tiek dienos, tiek nakties meto apšvietimui, rodomą informaciją galėtų aiškiai matyti daugiau kaip vienas stebėtojas.

b)

Įrangoje, suprojektuotoje ir priimtoje veikti navigacijos režimu, pateikiamo žemėlapio vaizdo dydis turi būti ne mažesnis kaip 270 mm × 270 mm. Vaizdo dydis sistemai veikiant informacijos režimu nustatomas vadovaujantis ergonominiais sumetimais.

c)

Vaizdo dydžio reikalavimus turi atitikti tiek horizontalus, tiek vertikalus jo formatas.

4.2.   Vaizdo nuotoliai (masteliai)

a)

Informacijos režime (žr. šio skirsnio 5.1 skyrių) rekomenduojama taikyti navigacijos režimui priimtus nuotolius.

b)

Sistemai veikiant navigacijos režimu (žr. šio skirsnio 5.2 skyrių) leidžiami tiktai šių techninių specifikacijų 4 skirsnio 4.7 skyriuje nurodyti nuosekliai perjungiami nuotoliai (masteliai).

4.3.   Vaizdo padėties nustatymas ir orientavimas

a)

Sistemai veikiant informacijos režimu žemėlapio vaizdą ekrane leidžiama orientuoti įvairiai (žr. šio skirsnio 5.1 skyrių).

b)

Sistemai veikiant navigacijos režimu žemėlapio vaizdas privalo būti automatiškai nustatytas priekiu į viršų ir rodyti reliatyvųjį judėjimą, savojo laivo vietą rodant ekrano centre arba paslinktą nuo centro (žr. šio skirsnio 5.2 skyrių).

4.4.   SENŽ duomenų rodymas

a)

SENŽ duomenų rodymas skirstomas į šias tris rodymo kategorijas:

pagrindinio vaizdo,

standartinio vaizdo,

viso vaizdo.

Rodinių klasių priskyrimas rodymo kategorijoms išsamiai nurodytas šių techninių specifikacijų 2 priedėlio „Vidaus vandenų ECDIS informacijos pateikčių biblioteka“ informacijos paieškos lentelėse.

b)

Pagrindinio vaizdo kategorijos vaizde privalo būti matomi bent šie rodiniai:

vandens kelio krantai (esant vidutiniam vandens lygiui),

priekrantės statiniai (pvz., buna, išilginė sulaikomoji damba, formuojanti sienelė, t. y. bet kokie įrenginiai, kurie laikomi pavojingais laivybai),

šliuzų ir užtvarų kontūrai,

farvaterio ir (arba) laivybos kanalo ribos (jei jos nustatytos),

tam tikri farvateryje ir (arba) laivybos kanale esantys povandeniniai pavojai,

tam tikros ties farvateriu ir (arba) laivybos kanalu virš vandens lygio esančios pavojingos vietos, pvz., tiltai, virš vandens nutiesti kabeliai ir t. t.,

oficialūs laivybos keliaženkliai (pvz., plūdurai, švyturiai ir bakenai).

c)

Standartinio vaizdo kategorijos vaizde privalo būti matomi bent šie rodiniai:

pagrindiniame vaizde esantys objektai,

zonos, kuriose uždrausta plaukioti arba kuriose plaukiojimas apribotas,

prieplaukos, skirtos komercinės laivybos laivams (krovininiams ir keleiviniams),

kilometrų ir hektometrų arba mylių žymėjimas krantuose.

d)

Viso vaizdo kategorijos vaizde turi būti rodomi visi vidaus vandenų SENŽ esantys rodiniai, prireikus taip pat atskirai.

e)

Įjungta vidaus vandenų ECDIS turi pradėti rodyti standartinio informacijos tankio vaizdą nuotolyje, atitinkančiame SENŽ apimamą rajoną.

f)

Turi būti įmanoma bet kuriuo metu vienu operatoriaus veiksmu vidaus vandenų ECDIS perjungti į standartinio informacijos tankio vaizdą.

g)

Vidaus vandenų ECDIS turi aiškiai ir nepertraukiamai rodyti informacijos, kuria naudojamasi, tankį ekrane.

h)

Laikinė kintamoji ENŽ gylio informacija turi būti rodoma nepriklausomai nuo trijų pirmiau minėtų vaizdo rodymo kategorijų.

4.5.   Radiolokacinės informacijos rodymas

a)

Sistemai veikiant navigacijos režimu radiolokaciniam atvaizdui priskiriamas didžiausias vaizdo rodymo pirmenybės laipsnis; jį leidžiama pateikti tiktai reliatyviajam judėjimui rodyti, vaizdą nustatant priekiu į viršų. Jei naudojama sistema patvirtinta ir kaip jūrų laivybos ECDIS, joje leidžiama įdiegti ir tikrojo judėjimo rodymą bei vaizdo orientacijos šiaure į viršų rodymą. Jei tokia sistema naudojama laivui plaukiojant Europos vidaus vandenų keliais, o vaizdas jos ekrane pateikiamas tikrojo judėjimo režimu ir (arba) yra orientuotas šiaure į viršų, laikoma, kad ji veikia informacijos režimu.

b)

Dengiamas SENŽ išdėstymu, nuotoliu ir orientacija turi atitikti radiolokacinį atvaizdą. Turi būti įmanoma radiolokacinį atvaizdą ir padėties jutiklio teikiamą informaciją apie laivo padėtį koreguoti atsižvelgiant į antenos padėties, iš kurios laivas valdomas, paklaidos informaciją.

c)

Dengiantis radiolokacinis atvaizdas turi atitikti minimalius reikalavimus, nurodytus šių techninių specifikacijų 4 skirsnio 4.14 skyriuje.

d)

Dengiantis radiolokacinis atvaizdas gali apimti ir papildomą navigacinę informaciją. Tačiau visa papildoma navigacinė informacija ir sutartiniai ženklai, žymintys stebimus objektus ir jų vietos pasikeitimą, jokiu būdu neturi neigiamai paveikti pirminio turinio radiolokatoriaus ekrane rodymo.

4.6.   Kitos navigacinės informacijos rodymas

a)

Tiek vidaus vandenų ECDIS, tiek papildomos navigacinės informacijos atveju naudojamasi ta pačia nuorodų sistema.

b)

Turi būti įmanoma rodyti ekrane paties kapitono nustatytą laivo padėtį.

c)

Kapitonui turi būti leista pasirinkti saugos ribas.

d)

Jei saugos ribos pažeidžiamos, vidaus vandenų ECDIS turi apie tai pranešti.

4.7.   Spalvos ir sutartiniai ženklai

a)

Spalvos ir sutartiniai ženklai, naudojami SENŽ informacijai pateikti, turi bent atitikti šių techninių specifikacijų 3 skirsnio taisykles. Leidžiama naudoti ir papildomas, naudotojo pasirinktas sutartinių ženklų grupes.

b)

Rodyti TJO rezoliucijos MSC.232(82) 3 priedėlyje pateiktiems navigaciniams elementams ir parametrams naudojamos kitokios spalvos ir sutartiniai ženklai, nei 4.7 dalies a punkte minimos spalvos ir ženklai.

4.8.   Duomenų ir jų rodymo tikslumas

a)

Pateikiamų apskaičiuotų duomenų tikslumas neturi priklausyti nuo rodymo ypatybių ir turi atitikti SENŽ tikslumą.

b)

Jei vaizdavimui naudojamas mažesnis rodymo nuotolis, negu leidžia vidaus vandenų ENŽ duomenų tikslumas, vidaus vandenų ECDIS turi apie tai pranešti (nurodyti, kad viršijamas mastelis).

c)

Visų apskaičiavimų, kuriuos atlieka vidaus vandenų ECDIS, tikslumas neturi priklausyti nuo duomenų išvesties įrenginio veikimo charakteristikų ir turi atitikti SENŽ tikslumą.

d)

Ekrane brėžiami pelengai ir atstumai, arba pelengai ir atstumai, išmatuojami tarp jau pažymėtų rodinių, turi būti ne mažesnio tikslumo, negu leidžia ekrano skiriamoji geba.

5.   VEIKIMAS

5.1.   Informacijos režimas

a)

Informacijos režimas turi būti taikomas tiktai informacijai gauti, o ne navigacijai.

b)

Informacijos režimu leidžiamas visoks žemėlapio orientavimas, sukimas, mastelio keitimas ir vaizdo kadravimas. Vis dėlto rekomenduojama naudotis tais pačiais nustatytais nuotoliais, kaip ir taikant navigacijos režimą, žemėlapį orientuojant:

šiaure į viršų arba

pagal faktinės padėties farvaterio ašį, arba

pagal faktinį laivo kursą.

c)

Turi būti įmanoma rankiniu būdu paslinkti žemėlapį ekrane išilgai farvaterio ašies, sutampančios su vertikaliąja ekrano ašimi.

d)

Vidaus vandenų ECDIS leidžiama prijungti prie laivo padėties nustatymo jutiklio tam, kad žemėlapio vaizdas ekrane slinktų automatiškai ir atitiktų besikeičiančią faktinę aplinką (operatoriaus nustatytu nuotoliu).

e)

Informacija apie kitų laivų padėtį ir kryptį, gauta ryšio priemonėmis (pvz., per automatinę atpažinimo sistemą, angl. AIS), turi būti rodoma tik jeigu ji yra nauja (beveik tikralaikė) ir tiksli. Kitų laivų padėtis ir kryptis neturi būti ekrane žymimos

nei nukreipto trikampio sutartiniu ženklu,

nei tikru laivo kontūru (pagal mastelį),

jei negalima sužinoti apie šių kitų laivų kursą. Rekomenduojama tam naudoti bendro pobūdžio sutartinį ženklą.

Rekomenduojamos šios laiko petrūkio vertės (iš IEC 62388):

Laivo kategorija

Nominalus pranešimų intervalas

Maksimali laiko pertrūkio vertė

Nominalus pranešimų intervalas

Maksimali laiko pertrūkio vertė

A klasė

A klasė

B klasė

B klasė

Laivo inkaras nuleistas arba laivas prišvartuotas ir juda ne didesniu kaip 3 mazgų greičiu (B klasės laivas – ne didesniu kaip 2 mazgų greičiu)

3 min

18 min

3 min

18 min

Laivo inkaras nuleistas arba laivas prišvartuotas ir juda ne didesniu kaip 3 mazgų greičiu

10 s

60 s

3 min

18 min

Laivas veikia SOLAS režimu ir juda 0–14 mazgų greičiu

10 s

60 s

30 s

180 s

Laivas veikia SOLAS režimu, juda 0–14 mazgų greičiu ir keičia kursą

3 1/3 s

60 s

30 s

180 s

Laivas veikia SOLAS režimu ir juda 14–23 mazgų greičiu

6 s

36 s

30 s

180 s

Laivas veikia SOLAS režimu, juda 14–23 mazgų greičiu ir keičia kursą

2 s

36 s

30 s

180 s

Laivas veikia SOLAS režimu ir juda didesniu nei 23 mazgų greičiu

2 s

30 s

30 s

180 s

Laivas veikia SOLAS režimu, juda didesniu nei 23 mazgų greičiu ir keičia kursą

2 s

30 s

30 s

180 s

Laivas veikia vidaus vandenų kelių laivams taikomu režimu

2–10 s

60 s

AIS orientyrai turėtų būti žymimi kaip pasenę, jei judančių laivų padėties informacija yra senesnė kaip 30 sekundžių.

Gali būti parodyta per vidaus vandenų AIS gauta informacija apie ketinimą (mėlynas ženklas) arba kitų laivų mėlynų kūgių skaičių, signalų būseną, įspėjimus apie oro sąlygas (EMMA) ir vandens lygį. Informacija apie ketinimą (mėlynas ženklas) gali būti parodyta simbolio dešinėje pusėje tik jei žinomas laivo kursas. Jeigu neturima informacijos apie kursą, parodoma tik informacija be krypties. Šioje lentelėje pateikiamas ekrano vaizdo pavyzdys:

Mėlyno ženklo būsenos 0–2 ir pavojingų prekių rodymas

Mėlynas ženklas

Neprijungta arba nėra

Nenustatyta

Nustatyta

Mėlyni kūgiai

ne

1–3

ne

1–3

ne

1–3

Kursas

Ne

Sutartinis ženklas

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Taip

Sutartinis ženklas

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Tikrasis pavidalas

Image

Image

Image

Image

Image

Image

5.2.   Navigacijos režimas

a)

Sistemai veikiant navigacijos režimu vidaus vandenų ECDIS vaizdas jungiamas su savojo laivo radiolokacine informacija. Šią radiolokacinę informaciją turi būti įmanoma aiškiai atskirti nuo SENŽ informacijos.

b)

Sujungtas vaizdas turi atitikti radaro naudojimo vidaus vandenyse reikalavimus, nurodytus šių specifikacijų 4 skirsnio 4.14 skyriuje.

c)

Žemėlapis ir radiolokacinis atvaizdas turi sutapti dydžiu, išdėstymu ir orientavimu pagal ribas, nurodytas šių techninių specifikacijų 4 skirsnio 3.4 ir 8.3.2 skyriuose.

d)

Sujungtas vaizdas turi būti pateikiamas tik nukreiptas priekiu į viršų. Kitokie orientavimo būdai leidžiami tiktai naudojantis sistemomis, turinčiomis papildomą jūrų laivybos ECDIS tipo patvirtinimą. Jei tokia sistema naudojama laivui plaukiojant Europos vidaus vandenų keliais, o vaizdas jos ekrane pateikiamas tikrojo judėjimo režimu ir (arba) yra orientuotas šiaure į viršų, laikoma, kad ji veikia informacijos režimu.

e)

Operatorius turi turėti galimybę patikslinti nuokrypio vertes tarp laivo padėties jutiklio ir radaro antenos padėčių taip, kad SENŽ vaizdas sutaptų su radiolokaciniu atvaizdu.

f)

Turi būti įmanoma vienu operatoriaus veiksmu laikinai iš ekrano pašalinti arba ECDIS informaciją, arba radiolokacinę informaciją.

g)

Laivo padėtis turi būti gaunama iš nuolat ją nustatančios sistemos, kurios tikslumas atitinka saugios laivybos reikalavimus.

h)

Jei duomenų apie laivo padėtį teikimas iš padėties nustatymo sistemos nutrūksta, navigacijos režimu veikianti ECDIS turi apie tai pranešti. Navigacijos režimu veikianti ECDIS taip pat turi pakartoti (bet tik parodydama) bet kurį jai iš padėties nustatymo sistemos atsiųstą pavojaus signalą arba pranešimą.

i)

Padėties nustatymo sistema ir SENŽ turi remtis tais pačiais geodeziniais atskaitos objektais.

j)

Sistemai veikiant navigacijos režimu šio skirsnio 3.1.c skyriuje nurodyti duomenys turi būti nuolat matomi ir jų neturi užstoti kiti objektai.

k)

Informaciją apie kitų laivų padėtį ir kryptį, gautą kitomis nei per savojo laivo radarą ryšio priemonėmis, leidžiama rodyti tiktai tada, jei ji yra nauja (beveik tikralaikė) ir atitinka tikslumo reikalavimus, kuriais paremta taktinė ir operatyvinė navigacija. Iš kartotuvo gauta savojo laivo padėties informacija nerodoma.

l)

Kadangi informacija apie kitus laivus ir jų vietos pasikeitimą (gaunama, pvz., per AIS) naudinga planuojant laivų prasilenkimą, bet visai nereikalinga jiems prasilenkiant, ekrane rodomi laivų padėties nustatymo ir sekimo AIS sutartiniai ženklai neturi trukdyti matyti radiolokacinį atvaizdą laivams prasilenkiant ir todėl neturi būti rodomi. Pageidautina, kad taikomoji programa leistų kapitonui nustatyti sritį, kurioje sutartinis ženklas nerodomas.

m)

Kitų laivų padėtį ir kryptį rodyti ekrane

nukreipto trikampio sutartiniu ženklu arba

tikru laivo kontūru (pagal mastelį)

leidžiama tiktai tais atvejais, jei žinomi šių kitų laivų kursai. Visais kitais atvejais turi būti naudojamas nespecifinis sutartinis ženklas (tam rekomenduojamas aštuonkampis; apskritimas negali būti naudojamas objektams, sertifikuotiems pagal jūrų laivybos standartus).

n)

Informacija, kad kitas laivas plaukioja su mėlynais kūgiais arba žiburiais, gali būti parodyta skirtinga laivo simbolio spalva. Mėlynų kūgių/žiburių skaičius parodomas tiktai pranešime apie pasirinktą rodinį.

o)

Informacija apie kito laivo ketinimą prasilenkti dešiniuoju bortu (mėlynas ženklas) gali būti parodyta dešinėje nukreipto trikampio simbolio arba kontūro pagal mastelį pusėje tik jei žinomas šio laivo kursas. Jeigu neturima informacijos apie kursą, parodoma tik informacija be krypties.

p)

Informacija apie AIS bazinių stočių, AIS pagalbinių navigacijos priemonių (angl. Aids to Navigation, ATON) ir AIS paieškos ir gelbėjimo siųstuvų (angl. Search and Rescue Transmitters, SART) padėtį gali būti parodyta, jeigu sutartiniai ženklai gali būti atskirti nuo kitų sutartinių ženklų (pvz., IEC 62288 (1 leidimas) A.1 lentelės sutartinių ženklų 2.10 ir 2.11).

5.3.   Naudojimo ir valdymo elementai

a)

Vidaus vandenų ECDIS projektuojama pagal ergonomikos principus ir taip, kad sistemos naudotojui būtų lengva ir patogu.

b)

Vidaus vandenų ECDIS įranga privalo turėti minimalų naudojimo ir valdymo elementų skaičių (žr. šių techninių specifikacijų 4 skirsnį).

c)

Naudojimo ir valdymo elementai bei prijungtų jutiklių indikatoriai gali būti įtraukti į vidaus vandenų ECDIS.

d)

Standartinius nustatymus ir naudotojo pasirinktus nustatymus turi būti įmanoma nesunkiai atnaujinti.

6.   JUNGIMAS SU KITA ĮRANGA

a)

Vidaus vandenų ECDIS neturi trikdyti kitos prie jos prijungtos įrangos veikimo. Prie vidaus vandenų ECDIS prijungta pasirinktinė įranga taip pat neturi pabloginti šios sistemos veikimo.

b)

Vidaus vandenų ECDIS turi gebėti teikti informaciją kitoms, pvz., elektroninių pranešimų, sistemoms.

c)

Turi būti laikomasi tam tikrų prijungiamos įrangos valdymo prietaisų ir indikatorių reikalavimų.

7.   PRANEŠIMAI IR PAVOJAUS SIGNALAI

7.1.   Standartinė bandymo įranga

Vidaus vandenų ECDIS privalo turėti automatines arba ranka valdomas priemones laive atlikti pagrindinių funkcijų bandymus. Gedimų atvejais turi būti parodytas defektinis sistemos modulis.

7.2.   Gedimai

Apie vidaus vandenų ECDIS veikimo sutrikimus sistema turi pranešti tinkamu pavojaus signalu arba pranešimu (žr. šių techninių specifikacijų 4 skirsnio 9 skyrių).

8.   ATSARGINĖS PRIEMONĖS

8.1.   Nepakankamas SENŽ išdėstymo ekrane tikslumas

Jei sistemai veikiant navigacijos režimu SENŽ padėties nustatymas ekrane neatitinka radiolokacinio atvaizdo daugiau negu leidžiama pagal šių techninių specifikacijų 4 skirsnio 5.1 ir 5.2 skyriuose nurodytas ribas, SENŽ rodymas turi išsijungti automatiškai.

8.2.   Defektai

a)

Jei vidaus vandenų ECDIS turi akivaizdų defektą, sistema turi apie tai pranešti tinkamu pavojaus signalu (žr. šių techninių specifikacijų 4 skirsnio 4.16 ir 9 skyrius).

b)

Siekiant užtikrinti, kad dėl vidaus vandenų ECDIS gedimo nesusidarytų kritinė situacija, turi būti priemonės saugiai perimti vidaus vandenų ECDIS atliekamas funkcijas.

9.   ENERGIJOS TIEKIMAS NAVIGACIJOS REŽIMU

Vidaus vandenų ECDIS turi turėti atskirą saugikliais apsaugotą energijos tiekimo šaltinį.

2 SKIRSNIS.   VIDAUS VANDENŲ ENŽ DUOMENŲ STANDARTAI

1.   ĮŽANGA

a)

Šiame vidaus vandenų ENŽ duomenų standarte aprašomos techninės specifikacijos, skirtos

keistis skaitmeniniais hidrografiniais duomenimis tarp nacionalinių vidaus vandens kelių valdžios institucijų ir

platinti jas gamintojams, laivų kapitonams ir kitiems naudotojams.

b)

Šis vidaus vandenų ENŽ duomenų standartas skirtas naudoti rengiant vidaus vandenų ENŽ. Duomenys turi būti perkeliami ir platinami taip, kad nebūtų prarasta jokia jų dalis.

c)

Šio vidaus vandenų ENŽ duomenų standarto pagrindas yra IHO skaitmeninių hidrografinių duomenų perdavimo standartas, specialus leidinys Nr. 57, 3.1 leidimas, priedas Nr. 2 (toliau – S-57), su visais priedėliais ir priedais (žr. palyginimo lentelę 1 priedėlyje šių vidaus vandenų ECDIS techninių specifikacijų pabaigoje).

d)

Šiame duomenų standarte aprašomi būtini S-57 papildymai ir išaiškinimai bei S-57 pritaikymas vidaus vandenų ECDIS taikomosiose programose.

e)

Šiame duomenų standarte pateikiama nuoroda į galiojančius standartus ir reglamentus, nurodytus 1 skirsnio 2.h dalyje.

2.   TEORINIS DUOMENŲ MODELIS

Vidaus vandenų ENŽ teoriniam duomenų modeliui taikomas S-57 2 dalyje pateiktas teorinis duomenų modelio aprašas.

3.   DUOMENŲ STRUKTŪRA

Vidaus vandenų ENŽ duomenų struktūrai taikomas S-57 3 dalyje pateiktas duomenų struktūros aprašas.

4.   VIDAUS VANDENŲ ENŽ PRODUKTO SPECIFIKACIJA

Vidaus vandenų ENŽ produkto specifikacija – tai specifikacijų rinkinys, skirtas suteikti galimybę žemėlapių sudarytojams parengti nuoseklų vidaus vandenų ENŽ, o įrangos gamintojams – veiksmingai panaudoti šiuos duomenis vidaus vandenų ECDIS, atitinkančiai Vidaus vandenų ECDIS eksploatavimo standartą (šių techninių specifikacijų 1 skirsnis).

Visiems taikomųjų programų gamintojams turi būti sudaryta galimybė pasinaudoti ENŽ duomenimis. Vidaus vandenų ENŽ rengiami laikantis taisyklių, nustatytų UNECE rezoliucijoje dėl vidaus vandenų ECDIS, minėtoje 1 skirsnio 2.h dalyje; jų kodavimui naudojama:

a)

vidaus vandenų ENŽ rodinių katalogas ir

b)

nurodytame Vidaus vandenų ENŽ kodavimo vadove aprašytos taisyklės.

Oficialus vidaus vandenų ENŽ rengiamas vadovaujantis naujausia duomenų standarto, įskaitant produkto specifikaciją, versija. Oficialus vidaus vandenų ENŽ, parengtas pagal vidaus vandenų ECDIS standarto 1.02 leidimą ir prieš įsigaliojant šioms techninėms specifikacijoms, toliau galioja iki naujų oficialių vidaus vandenų ENŽ leidinių išleidimą, kaip nurodyta šiose techninėse specifikacijose.

5.   2 SKIRSNIO APIBRĖŽTYS

Terminų apibrėžtis galima rasti šiuose dokumentuose:

a)

IHO skaitmeninių hidrografijos duomenų perdavimo standarto S-57, nurodyto 1 skirsnio 2.a paragrafo 1 dalies 5 punkte.

b)

S-32 1 priedėlio „Su ECDIS susijusių terminų žodynas“, nurodyto 1 skirsnio 2.g dalyje.

c)

Šių techninių specifikacijų 5 skirsnyje pateikiamame terminų žodyne.

2A SKIRSNIS.   GAMINTOJŲ IR VANDENS KELIŲ KODAI (KURIAIS PAPILDOMAS IHO-S-62 ENŽ GAMINTOJŲ KODŲ REGISTRAS)

Vidaus vandenų ENŽ gamintojų kodai ir registracijos tvarka yra nurodyti IHO S-62.

Administracijos arba privačios įmonės, kurios rengia vidaus vandenų ENŽ ir kurios dar nėra paminėtos IHO-S-62, taip pat administracijos arba privačios įmonės, kurios nusprendžia rengti vidaus vandenų ENŽ, IHO S-100 registre http://registry.iho.int/s100_gi_registry/home.php įregistruoja gamintojo kodą.

Kadangi vien gamintojo kodo nepakanka, kad būtų galima spręsti, ar vidaus vandenų ENŽ yra tinkamas naudoti navigacijos režimu, Direktyvos 2005/44/EB 8 straipsnyje nurodytos kompetentingos valdžios institucijos savo oficialioje interneto svetainėje tvarko ir skelbia atnaujinamą oficialių vidaus vandenų ENŽ, pripažintų tinkamais naudoti navigacijos režimu jų geografiniame atsakomybės rajone, sąrašą. Šiame sąraše nurodomas langelio rinkmenos pavadinimas, žemėlapio apimamo vidaus vandens kelio ruožas, leidinio numeris, išleidimo data ir tuo metu galiojančio žemėlapio naujinimo rinkmenų sąrašas ir šių naujinimų išleidimo datos. Į šį sąrašą turi būti įtraukti visi vidaus vandenų ENŽ, kurių langelis atitinka reikalavimus dėl būtiniausios informacijos ir kurie yra pripažinti tinkamais naudoti navigacijos režimu.

Kompetentingų valdžios institucijų pranešime pagal Direktyvos 2005/44/EB 8 straipsnio reikalavimus turi būti pateikta informacija apie geografinį atsakomybės rajoną ir oficiali kompetentingų valdžios institucijų interneto svetainė. Apie visus pasikeitimus valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

Vandens kelių kodai, rekomenduojami naudoti vidaus vandenų ENŽ rinkmenų pavadinimuose:

Vandens kelio kodas

Vandens kelio pavadinimas

Pastaba

BA

Balatonas (Balaton)

 

BK

Boudewijn Kanaal

 

BSK

Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal

įskaitant Westhafenkanal ir Charlottenburger Verbindungskanal

BZ

Beneden Zeeschelde

 

D

Dunojus (Danube)

įskaitant Sulinos atšaką

DA

Dunojaus Kilijos (Chilia) atšaka

 

DB

Dunare Borcea

 

DCC

Danube Cernovoda canal

 

DE

Dortmund-Ems Kanal

 

DD

Desna

 

DN

Dnipro

 

DNP

Prypiat

 

DNS

Sula

 

DNV

Vorskla

 

DR

Drava (Drava)

 

DUK

Ráckevei-Duna

 

DUM

Mosoni-Duna

 

DUS

Szentendrei-Duna

 

DV

Senasis Dunojus (Dunarea Veche)

 

EL

Elbė (Elbe)

 

EH

Elbe-Havel-Kanal

 

EMS

Ems

 

ES

Elbe-Seiten-Kanal

 

EV

Estuaire Vaart

laivyba estuarijoje tarp Zeebrugge ir Nyderlandų sienos

GA

Sf. Gheorghe-Arm

 

HO

Havel-Oder-Wasserstraße

įskaitant Westoder

KGT

Kanaal Gent-Terneuzen

 

MA

Mainas (Main)

 

MD

Main-Donau-Kanal

 

ME

Mueritz-Elde- Wasserstraße

 

ML

Mittelland-Kanal

 

MO

Mozelis (Mosel)

 

NE

Nekaras (Neckar)

 

NOK

Nord-Ostsee-Kanal

 

OD

Oder

 

OL

Oltas (Olt)

 

PK

Plassendale Kanaal

 

RH

Reinas (Rhine)

 

RHK

Rhein-Herne-Kanal

 

RL

Nederrijn/Lek

 

RU

Ruhr

 

SA

Sava (Sava)

 

SE

Schelde

 

SI

Sió- csatorna

 

SL

Saale

 

SO

Spree-Oder-Wasserstraße

 

SR

Zaras (Saar)

šiuo metu naudojamas SA; naujame leidime bus pakeistas į SR

TI

Tisa (Tisza)

 

UH

Untere Havel-Wasserstraße

 

UWE

Unterweser

nuo km Uwe 0,00

WA

Valis (Waal)

 

WE

Mittelweser

iki 366,65 km/UWe 0,00

Papildomus vandens kelių kodus galima įregistruoti http://ienc.openecdis.org.

3 SKIRSNIS.   VIDAUS VANDENŲ ECDIS INFORMACIJOS PATEIKIMO STANDARTAS

1.   ĮŽANGA

a)

Šiame vidaus vandenų ECDIS informacijos pateikimo standarte aprašomos techninės specifikacijos, kurios turi būti naudojamos pateikiant vidaus vandenų ECDIS duomenis. Duomenys turi būti pateikiami taip, kad nebūtų prarasta jokia jų dalis.

b)

Šis informacijos pateikimo standartas paremtas IHO dokumentu „S-52. ECDIS kartografinio turinio ir rodymo taisyklių specifikacija“, 6 leidimas, 2010 m. kovo mėn., su visais jo priedėliais ir priedais (žr. 1 priedėlį).

c)

Šiame informacijos pateikimo standarte aprašomi būtini S-52 papildymai ir išaiškinimai bei S-52 pritaikymas vidaus vandenų ECDIS taikomosiose programose.

d)

Šis informacijos pateikimo standartas apima nuorodą į 1 skirsnio 2.i dalyje nurodytus taikomus standartus ir reglamentus.

e)

Terminų apibrėžtys pateiktos:

IHO-S-57 1 dalies 5 punkte,

S-32 1 priedėlyje „Su ECDIS susijusių terminų žodynas“,

šių vidaus vandenų ECDIS techninių specifikacijų 5 skirsnyje „Vidaus vandenų ECDIS terminų žodynas“.

2.   VIDAUS VANDENŲ ECDIS INFORMACIJOS PATEIKČIŲ BIBLIOTEKA

S-57 duomenų rinkiniuose nėra jokios informacijos apie tai, kokiu būdu duomenys turi būti pateikiami. Žemėlapis pateikiamas jį tiesiogiai generuojant vidaus vandenų ECDIS taikomojoje programoje. Šiuo tikslu vidaus vandenų ECDIS taikomoji programa naudoja kompiuteriui suprantamas sutartinių ženklų komandas atskirai kiekvienam ekrane rodomam rodiniui. Pateikiant ENŽ, IHO standartas S-52 yra privalomas. Standarte S-52 yra visos taisyklės, reikalingos ENŽ išreikšti sutartiniais ženklais ir parodyti ekrane.

Kadangi ENŽ rodiniai, požymiai ir jų vertės buvo išplėsti, kad apimtų ir vidaus vandenų ENŽ, S-52 standartą prireikė išplėsti tam, kad būtų galima parodyti ir specifinius vidaus laivybos rodinius. Visi plėtiniai taikomi IHO ECDIS informacijos pateikčių bibliotekos 3.4 leidimui (S-52 A priedas).

2.1.   Standarto S-52 ir vidaus vandenų ECDIS informacijos pateikčių bibliotekos sudedamosios dalys

2.1.1.

Pagrindinės S-52 informacijos pateikčių bibliotekos sudedamosios dalys yra šios:

sutartinių ženklų, linijų stilių ir užpildų stilių biblioteka,

spalvų kodavimo schema su IHO spalvų lentelėmis dienos, sutemų ir nakties metui,

sutartiniais ženklais išreikštų komandinių žodžių, iš kurių gali būti surenkamos kompiuteriui suprantamos komandos, rinkinys. Iš šių žodžių surenkama sutartinių ženklų komanda, kuri paskui apdorojama, kad ENŽ rodiniai būtų išreikšti sutartiniais ženklais,

sąlyginių sutartiniais ženklais išreikštų procedūrų, skirtų tinkamiems sutartiniams ženklams parinkti, esant aplinkybėms, kai sprendimą priimti turi laivavedys, rinkinys (pvz., saugos kontūras) arba kai reikia pavaizduoti sudėtinius sutartinius ženklus (pvz., plūdurus ir bakenas su topo ženklais),

informacijos paieškos lentelių, susiejančių ENC rodinių aprašą su atitinkamomis sutartiniais ženklais išreikštomis komandomis, rinkinys, atsižvelgiant į tai, ar:

šis ryšys yra visiškai tiesioginis, t. y. ar esama tiesioginės sąsajos tarp rodinio aprašo ir jo pateikimo, pvz., plūduro arba sausumos ploto. Šiuo atveju iš informacijos paieškos lentelės matoma sutartiniais ženklais išreikšta komanda, skirta pavaizduoti sutartinį ženklą, ploto užpildą ar linijos stilių,

šis ryšys yra sąlyginis, t. y. priklausomas nuo aplinkybių, pvz., kalbant apie tam tikrų gylių rajoną, kurio užpildo spalva priklausytų nuo pasirinkto saugos kontūro. Šiuo atveju informacijos paieškos lentelė sprendimą pasirinkti perduoda sąlyginei sutartinių ženklų raiškos procedūrai, kuri vėliau parenka atitinkamas sutartiniais ženklais išreikštas komandas.

2.1.2.

Vidaus vandenų ECDIS naudojami visi S-52 standarto komponentai ir jo išplėstosios dalys:

informacijos paieškos lentelėse,

sutartinių ženklų bibliotekoje,

sąlyginio žymėjimo sutartiniais ženklais procedūrose.

Išplėstosios standarto dalys aprašytos 1 skirsnio 2.i dalyje nurodytos UNECE rezoliucijos dėl vidaus vandenų ECDIS 2 priedėlyje „Vidaus vandenų ECDIS informacijos pateikčių biblioteka“.

2.2.   Informacijos paieškos lentelės

2.2.1.

Visoms geometrinėms rūšims (taškui, linijai, plotui) skirtos atskiros informacijos paieškos lentelės. Kiekvieno informacijos paieškos lentelės įrašo elementai:

a)

rodinių klasės 6 rašmenų kodas (akronimas);

b)

požymių kombinacija;

c)

sutartinių ženklų komandos;

d)

rodymo prioritetas, 0–9 (palyginamas su brėžinio sluoksniais);

e)

radaro kodas;

f)

rodymo kategorija (pagrindinis vaizdas, standartinis, visi kiti);

g)

„peržvalgos grupė“, tikslesnis rodinių klasifikavimas, lyginant su rodymo kategorijomis.

1   pvz.

Informacijos paieškos lentelės įrašo pavyzdys

"LNDMRK","CATLMK17|","SY(TOWERS01)","7","O","OTHER","32250"

Šiuo atveju rodinys LNDMRK rodomas 7 prioriteto sutartiniu ženklu TOWERS01, jei požymis CATLMK lygus 17. Rodinys dengia radiolokacinį atvaizdą.

Skirtinguose langeliuose tos pačios naudojimo paskirties toje pačioje zonoje esantys rodiniai, pateikiami pagal informacijos paieškos lentelių įvestis.

2.2.2

Informacijos pateikčių bibliotekoje yra penkios informacijos paieškos lentelės:

popierinių žemėlapių taškų sutartiniai ženklai,

supaprastinti taškų sutartiniai ženklai,

linijų sutartiniai ženklai,

paprasti plotų ribų sutartiniai ženklai,

apibendrinti plotų ribų sutartiniai ženklai.

2.3.   Sąlyginio žymėjimo sutartiniais ženklais procedūros

Sąlyginio žymėjimo sutartiniais ženklais procedūros sukurtos tiems rodiniams, kurių žymėjimas sutartiniais ženklais:

priklauso nuo taikomosios programos nustatymo, pvz., saugos kontūro,

priklauso nuo kitų rodinių, pvz., topo ženklų ir jų struktūros,

pernelyg sudėtingas, kad jį būtų galima nustatyti tiesioginiame informacijos paieškos lentelės įraše.

Sąlyginio žymėjimo sutartiniais ženklais procedūros, kurios turi būti pakeistos arba įdiegtos į vidaus vandenų ECDIS, papildant S-52 standarto sąlyginio žymėjimo sutartiniais ženklais procedūras, aprašytos 1 skirsnio 2.i dalyje nurodytos UNECE rezoliucijos dėl vidaus vandenų ECDIS 2 priedėlyje „Vidaus vandenų ECDIS informacijos pateikčių biblioteka“.

2.4.   Spalvos

ECDIS naudojamos spalvos nustatytos taikant absoliutų, nuo monitoriaus nepriklausomą metodą (CIE koordinačių sistemoje). Taip užtikrinama, kad ECDIS žemėlapiai atrodytų vienodai skirtingų tiekėjų monitorių ekranuose. Programinė įranga spalvoms kalibruoti, kuria privalo naudotis gamintojas, CIE vertes paverčia RGB vertėmis.

Įprastiniai šiame sektoriuje naudojami komerciniai displėjai laikomi atitinkančiais šiuos reikalavimus.

Kadangi laivo tiltelyje apšvietimas kinta, būtina, kad informacija būtų pateikiama įvairaus skaisčio; kiekvienam skaisčio laipsniui yra atskira spalvų lentelė.

Vaizduojamų spalvų schema pasirenkama vadovaujantis ergonominiais ir fiziologiniais veiksniais, o įvairiaspalvių duomenų rodymas ekrane neturi sukelti spalvų maišymosi, kai rodomi duomenys uždengia vienas kitą.

2.5.   Įspėjamųjų ženklų rodymas

Upės krantuose išdėstyti įspėjamieji ženklai rodomame žemėlapyje pateikiami nespecifiniais sutartiniais ženklais (notmark01, notmark02 ir notmark03). Tai netaikoma ant tiltų esantiems įspėjamiesiems ženklams.

Tam, kad būtų įmanoma išsamiai parodyti sutartinį ženklą, panašų į esantį realiame pasaulyje, reikalingos papildomos taikomosios programos ir visapusiška informacija apie naudotojo pasirinktus įspėjamuosius ženklus, susijusius su pavaizduotais objektais.

Ant tiltų išdėstyti įspėjamieji ženklai sutartiniais ženklais išreiškiami atsižvelgiant į tilto padėtį.

Atstumas arba greitis įspėjamuosiuose ženkluose negali būti nurodyti skaičiumi, bet tik bendrą taisyklę arba informaciją nurodančiu sutartiniu ženklu.

4 SKIRSNIS.   EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS IR REIKALAVIMAI, BANDYMŲ METODAI IR BŪTINIEJI BANDYMŲ REZULTATAI

1.   ĮŽANGA

1.1.   Šio skirsnio dalykas

Šiame skirsnyje patikslinami šių techninių specifikacijų 1 skirsnio minimalūs reikalavimai ir aprašomos techninės įrangos, programinės įrangos, funkcijų, eksploatavimo ir rodymo bei jungimo su kita laive esančia įranga bandymo procedūros ir būtinieji bandymų rezultatai.

1.2.   Nuorodos į norminius dokumentus

Papildant šių techninių specifikacijų 1 skirsnio 2 skyriaus nuorodas, toliau pateikiamos nuorodos į šiuos norminius dokumentus:

EN 60945 (2002)

Jūrų laivybos navigacinė įranga. Bendrieji reikalavimai – Bandymo įranga ir būtinieji bandymų rezultatai

IEC 61174, 3.0 leidimas

ECDIS – Eksploatavimo taisyklės ir reikalavimai, bandymų metodai ir būtinieji bandymų rezultatai

ISO 9000 (2005)

Valdymo kokybės ir patikimumo kokybės standartas

ES direktyva 2006/87/EB

IX priedas, III–VI dalys. Radiolokaciniams įrenginiams ir posūkio kampinio greičio indikatoriams taikomi reikalavimai

CCNR sprendimas 2008-II-11

Reino laivybos policijos reglamentų ir Reglamento dėl Reino upe plaukiojančių laivų tikrinimo pakeitimas, susijęs su minimalių Reino upe plaukiojančių laivų radiolokacinės įrangos ir posūkio kampinio greičio indikatorių bandymų sąlygų reikalavimų ir jų įrengimo pakeitimas, siekiant prisitaikyti prie Europos direktyvų dėl elektromagnetinio suderinamumo ir atitinkamų europinių ir pasaulinių standartų ir pertvarkyti Centrinės komisijos reglamentus, įskaitant 1 ir 2 priedėlius, įsigaliojo 2009 12 01.

ES direktyva 1999/5/EB

Radijo ryšio įranga, telekomunikacijų terminalo įranga ir jų atitikties savitarpio pripažinimas

2.   VEIKIMO REŽIMAI IR SISTEMOS KONFIGŪRACIJA

2.1.   Veikimo režimai

a)

Vidaus vandenų ECDIS techninėse specifikacijose skiriami du veikimo režimai: navigacijos režimas ir informacijos režimas.

b)

Vidaus vandenų ECDIS, suprojektuota veikti navigacijos režimu, turi atitikti šių techninių specifikacijų reikalavimus ir navigacinės raciolokacinės įrangos ir laivo posūkio kampinio greičio indikatorių standartus, patvirtintus atitikties bandymais.

c)

Vidaus vandenų ECDIS įrangos, suprojektuotos veikti vien informacijos režimu, atžvilgiu šio 4 skirsnio reikalavimai laikytini rekomendacijomis.

2.2.   Sistemos konfigūracijos

2.2.1.   Nepriklausoma, su radaru nesujungta vidaus vandenų ECDIS įranga

Tokios konfigūracijos sistemą įmanoma naudoti tiktai informacijos režimu (žr. 4B skirsnio 1 pav.).

2.2.2.   Vidaus vandenų ECDIS įranga, instaliuota lygiagrečiai su radaru ir su juo sujungta

Tokia konfigūracija leidžia sistemą naudoti tiek informacijos, tiek navigacijos režimu (žr. 4B skirsnio 2 pav.).

2.2.3.   Vidaus vandenų ECDIS įranga, kai naudojamas bendras monitorius ir sistemai, ir su ja sujungtai radiolokacinei įrangai

Šiuo atveju radiolokacinės įrangos monitorius naudojamas taip pat su vidaus vandenų ECDIS įranga. Būtinas toks monitorius, kurio grafiniai parametrai atitiktų abiejų įrangų vaizdo signalus, ir vaizdo jungiklis, leidžiantis greitai perjungti vaizdo signalų šaltinius (žr. 4B skirsnio 3 pav.).

Tokia konfigūracija leidžia sistemą naudoti tiek informacijos, tiek navigacijos režimu.

2.2.4.   Navigacinė radiolokacinė įranga su integruotomis vidaus vandenų ECDIS funkcijomis

Tai radiolokacinis įrenginys su funkcionaliai integruota vidaus vandenų ECDIS, kurią galima naudoti tiek informacijos, tiek navigacijos režimu (žr. 4B skirsnio 4 pav.).

3.   EKSPLOATAVIMO SAVYBIŲ REIKALAVIMAI

3.1.   Techninės įrangos charakteristikos

a)

Vidaus vandenų ECDIS projektuojama ir gaminama taip, kad kokybiškai ir patikimai veiktų laive paprastai esančiomis aplinkos sąlygomis. Be to, ji neturi trukdyti veikti kitai ryšių ir navigacinei įrangai.

b)

Šio skirsnio 2.2.4 skyriuje aprašytoje konfigūracijoje visi vairinėje sumontuoti vidaus vandenų ECDIS įrangos komponentai turi atitikti reikalavimus, skirtus b klasės „nuo atmosferos poveikio apsaugotai“ įrangai, kaip nurodyta standarte EN 60945 – išskyrus įrangos bandymo temperatūros reikalavimą, kuri gali būti nuo 0 °C iki + 40 °C (nors pagal standartą EN 60945 ši temperatūra turėtų būti nuo – 15 °C iki + 55 °C), jei šiose techninėse specifikacijose nenustatyta kitaip. Šio skirsnio 2.2.2 ir 2.2.3 skyriuose aprašytos konfigūracijos turi atitikti CE reikalavimus.

3.2.   Programinės įrangos charakteristikos

Vidaus vandenų ECDIS programinė įranga, skirta sistemos įrangai valdyti, vaizdui pateikti ir jos tinkamam veikimui užtikrinti, projektuojama, tobulinama, montuojama ir išbandoma laikantis programinės įrangos reikalavimų, kurie yra aprašyti šių techninių specifikacijų 4A skirsnyje.

3.3.   Valdymo komandos

a)

Sistemos valdymas turi būti paprastas, atitinkantis jos paskirtį ir atitikti žmogaus ir technikos sąveikos standartus.

b)

Valdymo prietaisų turi būti kuo mažiau, ne daugiau nei būtina.

c)

Draudžiama taikyti belaidį nuotolinį valdymą.

d)

Jungiklis „įjungti/išjungti“ turi veikti ir būti įrengtas taip, kad nebūtų įmanoma jo įjungti arba išjungti netyčia.

e)

Valdymo prietaisus žymintys sutartiniai ženklai turi būti mažiausiai 4 mm aukščio ir būti įžiūrimi visomis galinčiomis vairinėje susidaryti sąlygomis.

f)

Turi būti įmanoma iki reikiamo lygmens sureguliuoti valdymo prietaisų skaistį ir apšvietimą.

3.4.   Vaizdo charakteristikos

3.4.1.   Vaizdo matmenys

Sistemai veikiant navigacijos režimu mažiausias žemėlapio ir radiolokacinio atvaizdo dydis turi būti bent 270 mm × 270 mm.

3.4.2.   Vaizdo orientavimas

a)

Stačiakampį ekraną galima įrengti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, su sąlyga, kad laikomasi anksčiau nurodytų vaizdo matmenų.

b)

Kadangi paprastai vidaus vandens kelių laivo vairinėje vietos yra nedaug ir laivas paprastai plaukia pagal farvaterio ašį, ekraną rekomenduojama įrengti taip, kad vaizdas būtų rodomas vertikaliai.

3.4.3.   Vaizdo skiriamoji geba

Vaizdo skiriamoji geba 1 200 m atstumu turi būti 5 m. Tai reiškia, kad vienas pikselis turi atitikti 2,5 m × 2,5 m dydžio vaizduojamą plotą, t. y. trumpojoje vaizdo kraštinėje turi būti apie 1 000 pikselių.

3.4.4.   Vaizdo spalvos

Sistema turi būti tinkama rodyti ergonominiu atžvilgiu dienai ir nakčiai patvirtintas spalvų kombinacijas.

3.4.5.   Vaizdo skaistis

Vaizdo skaistį turi būti įmanoma reguliuoti kiekvienam nustatytam naudojimo lygiui (apšvietimo atžvilgiu). Tai ypač svarbu žemiausiam lygiui nakties metu.

3.4.6.   Vaizdo atnaujinimas

a)

Vaizdo atnaujinimo dažnis neturi būti mažesnis už radiolokacinio atvaizdo atnaujinimo dažnį (≥ 24 vaizdai per minutę).

b)

Vaizdo skaistis tarp dviejų vienas po kito rodomų jo atnaujintų vaizdų neturi svyruoti.

c)

Vaizdą rodant rastrinio skleidimo būdu, kadro atsikartojimo dažnis neturi būti mažesnis už 60 Hz.

3.4.7.   Vaizdo rodymo technologija

Pageidautina naudoti tokias vaizdo rodymo sistemas, kurios būtų nejautrios magnetiniams laukams, galintiems susidaryti vidaus laivybos laivo vairinėje.

4.   NAUDOJIMO FUNKCIJOS

4.1.   Veikimo režimas

a)

Jei įranga pritaikyta veikti abiem režimais, turi būti įmanoma navigacijos ir informacijos režimus perjungti.

b)

Taikomas veikimo režimas turi būti parodytas.

c)

Atitinkamomis priemonėmis turi būti užtikrinta, kad nebūtų galimybės netyčia perjungti naudojamą navigacijos režimą.

4.2.   Išankstinis įrangos nustatymas (įrašymas/atkūrimas)

a)

Įjungiama veikti vidaus vandenų ECDIS įranga turi pradėti rodyti iš anksto nustatyto vidutinio skaisčio vaizdą, kuris neakintų tamsoje ir būtų įžiūrimas šviesioje aplinkoje.

b)

Kitų parametrų vertės turėtų būti tokios, kaip prieš sistemos išjungimą arba paimtos iš atmintyje išsaugotų nustatymų.

4.3.   SENŽ informacijos pateikimas

a)

Nesvarbu, kokia yra pasirinkta spalvų lentelė, radiolokacinis atvaizdas turi būti aiškiai atskiriamas nuo žemėlapio vaizdo.

b)

Faktinis radiolokacinis atvaizdas gali būti pateikiamas tiktai vienspalvis.

c)

Pateikiama kartografinė informacija neturi uždengti svarbių radiolokacinio atvaizdo dalių arba pabloginti jų rodymą. Tai turi užtikrinti atitinkamos įrašai informacijos paieškos lentelėse (žr. šių techninių specifikacijų 3 skirsnio 2.2 skyriaus laukelį „radaro kodas“).

d)

Sistemai veikiant navigacijos režimu žemėlapis ir radiolokacinis atvaizdas pateikiami to paties mastelio.

e)

Kurso linija turi būti visada matoma.

f)

Papildomai leidžiama įvesti savojo laivo kontūrą ir saugos kontūrą.

4.4.   Žemėlapio orientavimas, padėties nustatymas ir keitimas

a)

Navigacijos režimu leidžiamas tiktai „reliatyviojo judėjimo, priekiu į viršų“ žemėlapio orientavimas ir savojo laivo vietos pateikimas „centre“ arba „paslinkta iš centro“, kaip reikalaujama radiolokacinio atvaizdo atveju.

b)

Informacijos režimu rekomenduojama žemėlapį orientuoti bent „pagal šiaurę“, „lygiagrečiai su vandens kelio ašimi“ ir naudotis laivo padėties nustatymo funkcija. Prijungus laivo padėties nustatymo sistemos jutiklį, rodoma žemėlapio dalis bus automatiškai jame paslenkama pagal besikeičiančią savojo laivo padėtį.

4.5.   Savojo laivo padėtis ekrane ir kurso linija

a)

Navigacijos režimu savojo laivo padėtis visada turi būti matoma vaizduojamame plote, nesvarbu, ar ji būtų „centre“ ar „paslinkta iš centro“, kaip nurodyta CCNR radarų reikalavimuose.

b)

Iš vaizdo centro iki jo viršaus nubrėžta laivo kurso linija, kuri visada turi būti matoma, rodo savojo laivo kursą.

4.6.   Informacijos tankis

Sistemos informacijos tankis reguliuojamas bent trimis padėtimis: „minimumas“, „standartas“ ir „visa informacija“. Pastarojoje padėtyje prireikus ekrane rodomi visi kiti rodiniai, papildantys informaciją, ekrane rodomą standartinėje padėtyje. Visų atitinkamų vaizde matomų rodinių apibrėžtys pateiktos „Eksploatavimo standarte“ ir „Informacijos pateikimo standarte“ (įskaitant „Vidaus vandenų ECDIS informacijos pateikčių biblioteką“) (šių techninių specifikacijų 1 ir 3 skirsniai).

4.7.   Nuotoliai / nuotolio žiedai

a)

Sistemai veikiant navigacijos režimu pagal radiolokacijos taisykles nustatomi tokie nuotoliai ir nuotolio žiedai:

Nuotolis

Nuotolio žiedai

500 m

100 m

800 m

200 m

1 200 m

200 m

1 600 m

400 m

2 000 m

400 m

4 000 m

800 m

b)

Leidžiami ir didesni, ir mažesni nuotoliai, su mažiausiai keturiais, daugiausiai su šešiais žiedais.

c)

Navigacijos režimu veikianti vidaus vandenų ECDIS įranga turi turėti anksčiau lentelėje nurodytais pastoviais intervalais išdėstytus žiedus ir mažiausiai vieną kintamojo nuotolio žymeklį (angl. Variable Range Marker, VRM).

d)

Turi būti įmanoma atskirai įjungti ir išjungti pastovaus ir kintamojo nuotolio žymeklius; be to, ekrane jie turi būti vienas nuo kito aiškiai atskiriami.

e)

VRM padėčiai ir ją atitinkančiam ekrane rodomam atstumui taikomas vienodas kitimo laipsnis ir vienoda skiriamoji geba.

f)

VRM ir elektroninio pelengo linijos (EPL, angl. Electronic Bearing Line) funkcijas leidžiama papildomai atlikti žymekliu, kai atstumas iki žymeklį atitinkančio taško vaizde ir jo pelengas parodomi skaitmenimis.

g)

Sistemai veikiant informacijos režimu, rekomenduojami tokie patys nuotoliai.

4.8.   Vaizdo skaistis

a)

Vaizdo skaistį turi būti įmanoma reguliuoti iki naudojimui reikalingo lygmens. Tai visų pirma svarbu, kai sistema naudojama tamsoje.

b)

Žemėlapio ir radiolokacinio atvaizdo skaisčiai reguliuojami atskirais valdymo prietaisais.

c)

Kadangi aplinkos apšvietimas šviesią dieną ir tamsią naktį smarkiai skiriasi, be meniu esančių spalvų lentelių, privaloma turėti ir papildomą priemonę pagrindiniam vaizdo skaisčiui reguliuoti.

4.9.   Vaizdo spalvos

Sistema privalo palaikyti bent į IHO-S-52 Informacijos pateikčių bibliotekos 4 ir 13 skirsnius įtrauktas spalvų kombinacijas (spalvų lenteles) šviesiai dienai, balto fono dienai, juodo fono dienai, sutemoms ir nakčiai.

4.10.   Pranešimas apie pasirinktą rodinį

a)

Navigacijos režimu turi būti įmanoma gauti tekstinę ir (arba) grafinę informaciją, susijusią su žemėlapyje matomais naudotojo pasirinktais rodiniais.

b)

Ši papildoma tekstinė ir (arba) grafinė informacija neturi trukdyti stebėti ekrane rodomo navigacinio žemėlapio vandens kelio vaizdo.

4.11.   Matavimo priemonės

a)

Reikalingos atstumų ir pelengų matavimo priemonės.

b)

Jų skiriamoji geba ir tikslumas turi bent prilygti ekrane rodomo vaizdo skiriamajai gebai ir tikslumui, bet neturi suponuoti geresnės kokybės, negu leidžia žemėlapio duomenys.

4.12.   Kapitono įvedami kartografiniai duomenys ir jų redagavimas

a)

Vidaus vandenų ECDIS įranga turi leisti laivo kapitonui įvesti, išsaugoti, modifikuoti ir pašalinti papildomą kartografinę informaciją (kapitono savi rodiniai).

b)

Turi būti įmanoma šias savas įvestis į žemėlapį atskirti nuo SENŽ duomenų ir jos neturi uždengti radiolokacinio atvaizdo arba pabloginti jo rodymą.

4.13.   SENŽ įkėlimas ir atnaujinimas

a)

Bet kokia su žemėlapių įkėlimu ir atnaujinimu susijusi rankiniu būdu atliekama veikla turi būti įmanoma tik kai sistema veikia ne navigacijos režimu.

b)

Automatinis atnaujinimas neturi pabloginti navigacinio vaizdo rodymo.

c)

Turi būti įdiegta grįžimo į ankstesnę padėtį funkcija, leidžianti atkurti paskutinį prieš tai naudotą veikimo derinį.

4.14.   Radiolokacinio atvaizdo pateikimas ir sanklota

a)

Sistemai veikiant navigacijos režimu rodyti radiolokacinį atvaizdą privaloma.

b)

Ekrane rodomo radiolokacinio atvaizdo dydis, skiriamoji geba ir požymiai turi atitikti atitinkamus radarams taikomus reikalavimus.

c)

Radiolokacinio atvaizdo rodymo neturi bloginti kitas rodomo vaizdo turinys (žr. taip pat šio skirsnio 4.3 skyriaus c dalį).

d)

Skirtingų informacijos sluoksnių sanklota leidžiama su sąlyga, kad laikomasi funkcinių reikalavimų.

e)

Informacijos apie kitų laivų vietas ir jų pasirinktą kryptį sluoksnį naudoti leidžiama tik jei:

ši informacija yra nauja (beveik tikralaikė) ir

informacijos amžius neviršija maksimalių laiko pertrūkio verčių, nurodytų 1 skirsnio „Vidaus vandenų ECDIS eksploatavimo standartas“ 5.1 dalies e punkto lentelėje. Simboliai žymimi kaip pasenę, jei informacija judančių laivų atveju yra senesnė kaip 30 sekundžių. Savojo laivo padėties informacija nerodoma, jeigu ji gauta iš kartotuvo.

f)

Dengianti informacija apie kitų laivų vietas ir pasirinktą kryptį, gauta naudojantis padėties nustatymo ir sekimo prietaisais, turi būti neberodoma nuo tam tikro naudotojo nustatomo nuotolio.

g)

Kitų laivų padėtį ir kryptį rodyti ekrane

nukreipto trikampio sutartiniu ženklu arba

tikru laivo kontūru (pagal mastelį)

leidžiama tiktai tais atvejais, jei žinomi šių kitų laivų kursai. Visais kitais atvejais tam turi būti naudojamas nespecifinis sutartinis ženklas (tam rekomenduojamas aštuonkampis; apskritimas turi būti naudojamas vien kranto objektams).

h)

Turi būti įmanoma vienu lengvai prieinamu valdymo elementu arba vienoje meniu vietoje išjungti žemėlapio ir bet kurio kito informacijos sluoksnio rodymą, kad būtų rodomas tiktai radiolokacinis atvaizdas.

i)

Jeigu vidaus vandenų ECDIS įrangos kokybės kontrole nustatoma, jog neįmanoma žemėlapio orientuoti ir (arba) išdėstyti ekrane taip tiksliai, kaip reikalaujama šiose techninėse specifikacijose, ekrane turi pasirodyti pavojaus signalas ir žemėlapio rodymas turi išsijungti automatiškai.

4.15.   Tiesiogiai valdomos vidaus vandenų ECDIS funkcijos

a)

Turi būti užtikrinta tiesioginė šių valdymo funkcijų prieiga:

NUOTOLIO

SKAISČIO

SPALVŲ

INFORMACIJOS TANKIO

b)

Kiekvienai šių funkcijų skiriamas arba atskiras valdymo elementas arba atskiros meniu vietos, kurios turi būti išdėstytos aukščiausiame meniu lygyje ir turi būti visada matomos.

4.16.   Nuolat matomi funkcijų parametrai

Visada turi būti matomi šių funkcijų parametrai:

faktinio NUOTOLIO

jutiklių BŪKLĖS (radaro sureguliavimo, padėties kokybės, pavojaus signalų)

pasirinkto VANDENS LYGIO (jei žinomi)

pasirinkto SAUGAUS GYLIO (jei žinomi)

pasirinkto INFORMACIJOS TANKIO

5.   TECHNINĖS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOS

Techninės priežiūros funkcijos nuo neteisėtos prieigos apsaugomos slaptažodžiu arba kitokiu tinkamu būdu ir turi būti neprieinamos sistema veikiant navigacijos režimu.

5.1.   Nekintama žemėlapio padėties korekcija

a)

Pagal radarams taikomus reikalavimus savojo laivo padėtis rodoma ekrano „centre“ arba „paslinkta iš centro“. Žemėlapio išdėstymas turi atitikti radiolokacinį atvaizdą. Laikant, kad įvedama informacija apie tikrąją laivo padėtį, nekintamas faktinės radaru nustatomos laivo padėties ir radiolokatoriaus atvaizdo centro skirtumas neturi būti didesnis kaip 1 m.

b)

Turi būti įmanoma koreguoti nukrypimo paklaidą (atstumą tarp padėties jutiklio ir radaro jutiklio padėčių).

5.2.   Nekintama žemėlapio orientavimo korekcija

a)

Skirtumas tarp kurso linijos orientavimo ir laivo išilginės ašies neturi būti didesnis kaip ± 1,0 laipsnis.

b)

Nustatoma vienoda žemėlapio ir radiolokacinio atvaizdo padėtis. Nekintama krypties paklaida tarp kurso linijos ir žemėlapio padėties turi būti mažesnė kaip ± 0,5 laipsnio.

5.3.   Sąsajų konfigūracija

a)

Turi būti įmanoma keisti prijungiamų jutiklių, agentų ir signalų siuntėjų konfigūraciją (agentas elektros dydžius paverčia kitokiais fiziniais dydžiais (pvz., optiniais). Agentas yra jutiklio priešprieša).

b)

Sąsajos turi atitikti esamas sąsajų specifikacijas, pvz., standartą NMEA 01/83, bei posūkio kampinio greičio indikatoriams skirtas sąsajų specifikacijas (20 mV/laipsn./min.).

6.   TECHNINĖS ĮRANGOS BANDYMAS IR PRIVALOMI PAŽYMĖJIMAI

a)

Bandymą sudaro bandomosios įrangos palyginimas su šių techninių specifikacijų reikalavimais.

b)

Patvirtintas įrangos bandymas bei patvirtinti ir dokumentais pagrįsti bandymo rezultatai priimami be pakartotinių bandymų.

6.1.   Suderinamumas su aplinkos reikalavimais

a)

Kaip aprašyta šio skirsnio 2.2.4 skyriuje vidaus vandenų ECDIS įranga turi atitikti EN 60945 standarto aplinkos sąlygų (oro drėgmės, vibracijos ir temperatūros) reikalavimus; reikalavimai temperatūros atžvilgiu sumažinti pagal šio skirsnio 3.1 skyriaus nuostatas) ir elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus.

b)

Įrangos tiekėjas arba jo atstovas privalo pateikti pripažintos laboratorijos išduotą atitikties deklaraciją.

6.2.   Įrangos dokumentai

Patikrinama, ar techniniai dokumentai yra sukomplektuoti, ar atitinka paskirtį ir yra suprantami, ar jų pakanka įrangai tinkamai sumontuoti, konfigūruoti ir naudoti.

6.3.   Sąsajos

a)

Visos sąsajos turi būti tiksliai ir išsamiai dokumentuotos.

b)

Elektros grandinės turi būti suprojektuotos taip, kad veiktų be gedimų (mechanikos ir elektronikos atžvilgiu) ir nedarytų neigiamo poveikio prijungtai įrangai.

6.4.   Veikimo valdymo prietaisų ypatybės

Visi veikimo valdymo prietaisai patikrinami ergonomiško ir veiksmingo naudojimo atžvilgiu ir turi atitikti šių techninių specifikacijų reikalavimus.

6.5.   Vaizdo rodymo ypatybės

Vaizdo rodymo įranga turi atitikti visus šių techninių specifikacijų vaizdo dydžio, rodomų spalvų, skiriamosios gebos ir vaizdo skaisčio kitimo reikalavimus.

7.   ŽEMĖLAPIO PATEIKIMO, VALDYMO IR TINKAMUMO NAUDOTI BANDYMAS

7.1.   Bandomosios įrangos parengimas

Bandomoji įranga montuojama, surenkama ir prijungiama taip, kaip nurodyta montavimo vadove. Įjungus įrangą, įkeliamas bandomasis SENŽ.

7.2.   Veikimo režimų bandymas

Paeiliui įjungiami ir išbandomi visi eksploatavimo vadove aprašyti veikimo režimai. Privaloma laikytis šio skirsnio 4 skyriaus reikalavimų.

7.3.   Rodinių (rodomų objektų) bandymas

Išbandoma, ar visi į bandomąjį SENŽ įtraukti rodiniai matomi ir tiksliai rodomi. Šiam bandymui informacijos tankis nustatomas į padėtį „Visi rodiniai“. Sistema turi gebėti rodyti bent pagrindinius rodinius, nurodytus „Vidaus vandenų ECDIS informacijos pateikimo standarte“ (šių techninių specifikacijų 3 skirsnis). Leidžiama naudoti ir papildomas, naudotojo pasirinktas sutartinių ženklų grupes.

Jeigu sutartiniai ženklai, kurie skiriasi nuo 1 skirsnio 2.i dalyje nurodytos UNECE rezoliucijos dėl vidaus vandenų ECDIS 2 priedėlio „Vidaus vandenų ECDIS informacijos pateikčių biblioteka“, naudojami bet kokiai kartografinei informacijai perteikti,

jie turi būti įskaitomi,

jų prasmė turi būti aiški ir nedviprasmiška,

jie turi būti pakankamo dydžio, kad būtų matomi iš nominalaus stebėjimo atstumo.

Į ECDIS informacijos pateikčių biblioteką įtraukti sutartiniai ženklai turi būti aiškiai atskirti nuo informacijos pateikčių bibliotekos sutartinių ženklų.

7.4.   Nuo nuotolio priklausančio informacijos tankio (SCAMIN) bandymas

a)

Bandoma, ar SCAMIN funkcijos (mažiausias mastelis, kuriuo vidaus vandenų ECDIS ekrane gali parodyti objektą) įdiegtos teisingai.

b)

Šiam bandymui naudojamas nuotolis, kuriuo turi būti matomas atitinkamas objektas iš SCAMIN sąrašo (žr. UNECE rezoliucijos dėl vidaus vandenų ECDIS, minėtos 1 skirsnio 2.h dalyje, 1.1 priedėlį „Vidaus vandenų ENŽ rodinių katalogą“ ir IHO-S-52 „Informacijos pateikčių bibliotekos naudotojo vadovo“ 8.4 skyrių).

7.5.   Skaisčio kitimo bandymas

Vidaus vandenų ECDIS įranga turi veikti tamsioje patalpoje, o vaizdo skaistis turi būti nustatytas mažiausiu lygiu. Rodinių skaistis neturi viršyti 15 cd/m2, o fono skaistis turi būti ne didesnis kaip 0,5 cd/m2.

7.6.   Spalvų bandymas

Paeiliui išbandomos visos naudotojui pasirinkti skirtos S-52 spalvų lentelės, ar jos atitinka techninių specifikacijų reikalavimus.

7.7.   Matavimo funkcijų bandymas

a)

Visi skaitmenimis išreikštos elektroninio pelengo linijos (EPL) krypties ir kintamojo nuotolio žymeklio (VRM) dydžiai turi tiksliai atitikti analogines EPL ir VRM padėtis ekrane (arba atitikti žymeklio koordinates).

b)

Skaitmeninio vaizdo skiriamoji geba ir kitimo laipsnis turi būti toks pat, kaip ir analoginių EPL ir VRM dydžių skiriamoji geba ir kitimo laipsnis.

7.8.   Žemėlapio atnaujinimo funkcijos bandymas

Prieš kiekvieną bandymo etapą ir po jo įkeltų SENŽ ir atnaujintų žemėlapių versijų numeriai atkuriami, kaip aprašyta eksploatavimo vadove, ir parodomi ekrane.

1 etapas. Bandomojo SENŽ įkėlimas

2 etapas. Bandomojo SENŽ atnaujinimas

3 etapas Grįžimo į ankstesnę padėtį funkcijos bandymas

4 etapas. Naujo SENŽ įkėlimas

Turi būti įmanoma po žemėlapio atnaujinimo atkurti ir parodyti visus susijusius rodinius.

7.9.   Daugiau nei viename langelyje rodomų toje pačioje zonoje esančių rodinių bandymas

a)

Išbandoma, ar matomi ir ar tiksliai rodomi visi į bandomąjį SENŽ ir papildomą bandomąjį SENŽ dengiantį sluoksnį įtraukti rodiniai. Šiam bandymui informacijos tankis nustatomas į padėtį „Visi rodiniai“.

b)

Jeigu yra keli skirtingų gamintojų langeliai, skirti naudoti tuo pačiam tikslu toje pačioje zonoje, turi būti išbandyta, ar įmanoma pasirinkti rodyti vieną ar daugiau iš šių konkrečių langelių.

8.   RADIOLOKACINIO ATVAIZDO PATEIKIMO IR VEIKIMO BANDYMAS

8.1.   Parengimas

a)

Bandymui atlikti įrangos gamintojas arba tiekėjas pateikia serijinės gamybos sąsają, skirtą patvirtinamai įrangai (t. y. bandomajai įrangai), kuri leidžia taikyti tokius pačius faktinius (kaip standarto NMEA 01/83 sekoje) vaizdo išdėstymo ekrane ir kurso linijos parametrus, kokie naudojami žemėlapiui išdėstyti ir orientuoti.

b)

Bandant naudojama atskaitos sistema, kurios vaizdo išdėstymo ir kurso linijos parametrai lyginami su bandomosios įrangos atitinkamais parametrais.

c)

Bandomoji įranga prijungiama prie bet kurio tipo patvirtintos radiolokacinės įrangos (tiekėjo nuožiūra).

d)

Radiolokacinis atvaizdas pagal nuotolį ir pelengo liniją suderinamas su kurso linija.

8.2.   Radiolokacinio atvaizdo be dengiamo žemėlapio sluoksnio bandymas

a)

Jei vidaus vandenų ECDIS įranga rodo radiolokacinį atvaizdą, o radaras valdomas iš radiolokacinės įrangos (4B skirsnio, 2 ir 3 pav.), vidaus vandenų ECDIS įrangoje rodomas radiolokacinis atvaizdas laikomas radiolokacinės įrangos elemento „antriniu atvaizdu“. Šiuo atveju radiolokacinis atvaizdas turi atitikti radiolokacinės įrangos ir posūkio kampinio greičio indikatorių vaizdo ir jo rodymo reikalavimus.

b)

Jei bandomoji įranga yra radiolokacinis įrenginys su integruotomis vidaus vandenų ECDIS funkcijomis (4B skirsnis, 4 pav.), privaloma laikytis visų radiolokacinės įrangos ir posūkio kampinio greičio indikatorių standartų reikalavimų.

8.3.   Radiolokacinio atvaizdo su dengiančiu iš kitų laivų gautos informacijos sluoksniu ir dengiamo žemėlapio vaizdo sluoksniu bandymas

Vidaus vandenų ECDIS įranga instaliuojama etaloninėje aplinkoje. Ji gali būti reali (laive) arba imituojama. Informacija apie kitų laivų vietas ir pasirinktą kryptį (pagal vidaus vandenų automatinio identifikavimo sistemos (AIS) technines specifikacijas) įkeliama įvairiems informacijos senumo atvejams.

8.3.1.   Radiolokacinio atvaizdo sluoksnio bandymas

a)

Žemėlapio vaizdas neturi pabloginti radiolokacinio atvaizdo kokybės (žr. šio skirsnio 4.3 skyriaus c dalį).

b)

Informacijos apie kitų laivų vietas ir jų pasirinktą kryptį sluoksnis rodomas tik jei:

ši informacija yra nauja (beveik tikralaikė) ir

informacijos amžius neviršija maksimalių laiko pertrūkio verčių, nurodytų 1 skirsnio „Vidaus vandenų ECDIS eksploatavimo standartas“ 5.1 dalies e punkto lentelėje. Simboliai žymimi kaip pasenę, jei informacija judančių laivų atveju yra senesnė kaip 30 sekundžių. Savojo laivo padėties informacija nerodoma, jeigu ji gauta iš kartotuvo.

c)

Informacijos apie kitų laivų padėtį ir kryptį, gautos naudojantis buvimo vietos nustatymo ir sekimo prietaisais, sluoksnis turi būti neberodomas nuo tam tikro naudotojo nustatomo nuotolio.

d)

Kitų laivų padėtį ir kryptį

nukreipto trikampio sutartiniu ženklu arba

tikru laivo kontūru (pagal mastelį)

leidžiama rodyti tiktai jei žinomi šių kitų laivų kursai. Visais kitais atvejais tam turi būti naudojamas nespecifinis sutartinis ženklas (tam rekomenduojamas aštuonkampis, o apskritimas turi būti naudojamas tik kranto objektams).

e)

Turi būti įmanoma vienu lengvai prieinamu valdymo elementu arba vienoje meniu vietoje išjungti žemėlapio ir bet kurio kito informacijos sluoksnio rodymą, kad būtų rodomas tiktai radiolokacinis atvaizdas.

f)

Žemėlapio vaizdas turi būti atnaujinamas ne vėliau nei radiolokacinis atvaizdas.

8.3.2.   Žemėlapio padėties ir orientavimo bandymas

a)

Nekintama žemėlapio išdėstymo ekrane paklaida visiems nuotoliams iki 2 000 m turi būti mažesnė už ± 5 m.

b)

Nekintamas padėties pagal azimutą skirtumas tarp radaro ir žemėlapio vaizdų turi būti mažesnis nei ± 0,5 laipsnio.

c)

Šių parametrų koregavimas turi būti rodomas techninės priežiūros būsenoje.

d)

Dinaminis žemėlapio padėties nuokrypis, kai laivo posūkio kampinis greitis mažesnis už 60 laipsn./min, turi būti mažesnis už kaip ± 3 laipsnius.

e)

Šie bandymai atliekami vizualiai arba įvertinant išmatuojamus duomenis.

8.3.3.   Mastelio atitikties bandymas

Norint patikrinti, ar žemėlapio mastelis atitinka radiolokacinio atvaizdo mastelį, žemėlapyje esanti informacija turi būti sutikrinta su gerai žinomais atskaitos taškais.

9.   PAVOJAUS SIGNALŲ IR PRANEŠIMŲ BANDYMAS

a)

Bandomi tiek pačios vidaus vandenų ECDIS įrangos teikiami, tiek su ECDIS sujungtų jutiklių perduodami pavojaus signalai.

b)

Bandymų procedūra apima šias situacijas:

kai vidaus vandenų ECDIS įrangoje yra klaidų (standartinėje bandymo įrangoje, angl. built-in test equipment),

kai nėra laivo padėties nustatymo sistemos signalo,

kai nėra radaro signalo,

kai nėra posūkio kampinio greičio signalo,

kai nėra kurso linijos signalo,

kai radiolokacinio atvaizdo neįmanoma suderinti su žemėlapiu.

10.   TRIKČIŲ ŠALINIMO PRIEMONIŲ BANDYMAS

a)

Šis bandymas turi parodyti, kaip vidaus vandenų ECDIS įranga sureaguotų į bet kurios jos vidinės ar išorinės sudedamosios dalies gedimą ir kokių veiksmų tokiu atveju turėtų imtis operatorius.

b)

Papildomai pasitikrinama, ar priemonės, kurių turėtų imtis operatorius, pakankamai išsamiai ir tinkamai aprašytos eksploatavimo vadove.

4A SKIRSNIS.   PRIEMONĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOKYBEI UŽTIKRINTI

1.   BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Nuo programinės įrangos, naudojamos sistemai veikiant navigacijos režimu, tiesiogiai priklauso navigacijos sauga. Navigacinių sistemų tiekėjai privalo užtikrinti, kad visos programinės įrangos sudedamosios dalys, kurios naudojamos navigacijos režimu, sudarytų sąlygas saugiai laivybai visose situacijose.

1.1.   Programinės įrangos projektavimo reikalavimai

Programinės įrangos sudedamosios dalys projektuojamos taikant nustatytus programinės įrangos projektavimo metodus. Projekto specifikacijoje turi būti nurodyta, kaip programinės įrangos projekte atsižvelgta į saugos reikalavimus.

Privaloma pateikti programinės įrangos modelio vadovą, kuriame turi būti nurodyti kodų rašymo modelis, dokumentavimo modelis, dalijimas į programinius modulius, konfliktinių situacijų analizė ir programinės įrangos sudedamųjų dalių bandymo būdai. Kiekvienai programinės įrangos sudedamajai daliai privaloma turėti dokumentą su jame aprašyta jos specifikacija ir struktūra.

1.2.   Diegimo reikalavimai

Programinės įrangos modulius įdiegia kvalifikuoti programuotojai, išmanantys programų sudarymo ir saugos reikalavimus.

Jei navigacinės sistemos programinę įrangą kuria daugiau nei vienas programuotojas, turi būti naudojamasi versijų kontrolės sistema, užtikrinančia, jog programoje bus išvengta konfliktinių situacijų.

Įranga įdiegiama laikantis projekto specifikacijos reikalavimų ir atsižvelgiant į programinės įrangos projekto vadovo nurodymus. Be to, diegiant reikia atkreipti dėmesį į dažnai pasitaikančias diegimo problemas (priklausomai nuo programavimo kalbos). Dalykai, į kuriuos turi būti atkreiptas dėmesys, apima (sąrašas nebaigtinis):

nulinės rodyklės valdymą,

kintamuosius be pradinės vertės,

verčių srities patikrinimą,

masyvo dydžio patikrinimą,

atminties priskyrimą ir išlaisvinimą,

išimčių tvarkymą.

Jei duomenys apdorojami lygiagrečiai, (pvz., to paties tipo serijomis, užduotimis arba procesais), kontrolė, kuria siekiama išvengti problemų, turi būti užtikrinama diegimo metu. Dalykai, į kuriuos turi būti atkreiptas dėmesys, apima (sąrašas nebaigtinis):

duomenų kanalų būklę,

pakartotinio įėjimo į programą problemas,

prioritetinę apgrąžą,

aklavietes.

1.3.   Bandymo reikalavimai

Pagal modelio specifikaciją išbandomi programinės įrangos moduliai. Bandymų rezultatai palyginami su modelio rekomendacijomis ir įregistruojami bandymų protokoluose.

Bandomi tiek moduliai, tiek sistemos. Navigacinės sistemos veikimo stabilumui užtikrinti navigacinės sistemos tiekėjai privalo atlikti visapusiškus imitavimu pagrįstus jos bandymus. Imitavimo įranga turi sudaryti sąlygas išsamiam navigacinės aplinkos modeliavimui, įskaitant būtinus išorės jutiklius.

1.4.   Trečiųjų šalių tiekiamoms sudėtinėms dalims keliami reikalavimai

Trečiųjų šalių sudėtinės dalys (originalios įrangos gamintojo produktai) apima programinę įrangą, kurią sukūrė ne navigacinės sistemos tiekėjas. Joms priskiriamos (tačiau jomis neapsiribojama)

statiškai arba dinamiškai susietos bibliotekos,

šaltinio arba objekto kodą sudarančios kompiuterizuotos projektavimo ir inžinerijos priemonės,

operacinės sistemos.

Trečiųjų šalių programinės įrangos sudedamosios dalys pasirenkamos vadovaujantis bendraisiais saugos reikalavimais. Navigacinės sistemos tiekėjas privalo įrodyti arba pateikdamas priimtinus kokybės pažymėjimus, arba atlikdamas didelio masto ir patikimus sudedamųjų dalių bandymus, kad trečiųjų šalių pagamintos sudedamosios dalys atitinka aukštus saugiai laivybai vykdyti būtinus reikalavimus.

1.5.   Papildomų paslaugų, naudojamų taikant navigacijos režimą, reikalavimai

Navigacinės sistemos gali būti pritaikytos ir papildomų navigacijos režimui naudingų paslaugų teikimui. Šios paslaugos neturi trukdyti sistemai veikti navigacijos režimu.

Navigacinės sistemos tiekėjas yra atsakingas už papildomą bandymų įrangą, reikalingą siekiant patikrinti sąsajos specifikacijas, protokolo specifikacijas ir atlikti atitikties vidaus vandenų ECDIS techninėms specifikacijoms bandymus.

1.6.   Kalba

Papildomos patvirtinto tipo vidaus vandenų ECDIS nacionalinės versijos pakartotinai pateikiamos tipo patvirtinimui, siekiant patikrinti naudotojo sąsajos vertimą.

1.7.   Naudotojams skirtų dokumentų reikalavimai

Dokumentuose (vadovuose) turi būti išsami informacija apie navigacinės sistemos montavimą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Naudotojui skirta informacija turi būti pateikta aiškiai, suprantamai ir be nereikalingų techninių terminų. Naudotojo vadovas turi būti paskelbtas bent anglų, prancūzų, vokiečių ir olandų kalbomis. Techninius dokumentus užtenka pateikti anglų kalba.

2.   BANDYMO METODAI IR BŪTINIEJI BANDYMŲ REZULTATAI

2.1.   Navigacijos režimo veikimo bandymas

2.1.1.   Eksploatavimo savybių reikalavimai

Navigacinė sistema turi teikti patikimai nustatytą laivo padėtį ir kursą. Be to, sistema turi tikrinti, ar padėties ir kurso nustatymo tikslumas atitinka reikalavimus.

Laivo padėties ir kurso duomenys apskaičiuojami ir rodomi to paties atskaitos taško atžvilgiu; paprastai tai turi būti radaro antenos centras. Nauja laivo padėtis nustatoma ne rečiau nei kiekvieną kartą apsisukant radaro antenai.

2.1.1.1.   Padėtis

Navigacinė sistema turi nustatyti ir rodyti laivo padėtį. Įprastinėmis eksploatavimo sąlygomis turi būti laikomas šių minimalių reikalavimų:

a)

Nustatyta laivo padėtis neturi vidutiniškai daugiau kaip 5 m nukrypti nuo tikrosios laivo padėties, kartu sudėjus visas sistemingąsias paklaidas.

b)

Standartinis nuokrypis σ turi būti mažesnis kaip 5 m ir jį turi sudaryti vien atsitiktinės paklaidos.

c)

Sistema turi gebėti ne vėliau kaip per 30 sekundžių nustatyti didesnius už 3 σ nuokrypius.

Šie rezultatai patikrinami ir patvirtinami ne mažiau kaip 60 minučių trunkančiu bandymu realiomis sąlygomis.

2.1.1.2.   Kursas

Navigacinė sistema turi nustatyti ir rodyti laivo kursą. Turi būti laikomasi šių minimalių reikalavimų:

a)

Nustatytas vidutinis kurso kampas neturi daugiau kaip 1 laipsniu skirtis nuo radaru nustatytos kurso linijos krypties, kartu sudėjus visas sistemingąsias paklaidas. Laivo kurso linijos nuokrypis nuo radaro kurso linijos turi būti mažesnis nei 1 laipsnis.

b)

Standartinis nuokrypis σ turi būti mažesnis kaip 2 laipsniai ir jį turi sudaryti vien atsitiktinės paklaidos.

Šie rezultatai patikrinami ir patvirtinami ne mažiau kaip 60 minučių trunkančiu bandymu realiomis sąlygomis.

2.1.2.   Jutiklių gedimas

Navigacinė sistema turi nuolatinės prijungties režimu (angl. online) tikrinti, ar tinkamai nustatoma laivo padėtis ir kursas. Kilusios problemos turi būti nustatomos ne vėliau kaip per 30 sekundžių. Veikimo sutrikimo atveju sistema turi pranešti naudotojui apie kilusią problemą ir jos galimas pasekmes navigacijai.

Jei įsijungia kritinis jutiklio pavojaus signalas, kad padėtis arba kursas neatitinka reikalaujamo tikslumo, navigacijos žemėlapis turi būti išjungtas.

2.1.3.   Eksploatacinio bandymo sąsaja

Navigacinės sistemos tiekėjas atitikties bandymui navigacines sistemas aprūpina standartine NMEA standarto sąsaja, kuri perduoda navigacinės sistemos naudojamą informaciją apie laivo padėtį ir kursą. Ši informacija koduojama NMEA sakiniais, žinomais kaip GGA ir HDT. Papildomi sakiniai, tokie kaip RMC, ROT ir VTG, yra priimtini.

Šios sekos siunčiamos ne rečiau kaip kartą per sekundę, geriau – kas 0,1 sekundės. Padėtis ir kursas turi atitikti šio skirsnio 2.1.1.1 ir 2.1.1.2 skyriuose nustatytus reikalavimus.

2.2.   Bendrieji programinės įrangos bandymai

2.2.1.   Įrangos dokumentai

Kartu su visomis įrengiamomis navigacinėmis sistemomis pateikiami šie dokumentai:

naudotojo vadovas,

montavimo vadovas,

priežiūros vadovas.

Priėmimo procedūros metu pateikiami šie dokumentai ir rinkmenos (galutiniam naudotojui jų pateikti nereikia):

modelio specifikacija,

programinės įrangos stiliaus vadovas,

trečiųjų šalių tiekiamų programinės įrangos sudedamųjų dalių pažymėjimai bei bandymų ir modeliavimo protokolai.

Turi būti įmanoma išsamiai patikrinti, ar pateikiami dokumentai ir rinkmenos atitinka vidaus vandenų ECDIS technines specifikacijas.

2.2.2.   Patvarumo bandymas

Atliekamas navigacinės sistemos patvarumo bandymas, ją nenutrūkstamai 48 valandas naudojant įprastinėmis eksploatavimo sąlygomis. Kad būtų galima patikrinti darbines charakteristikas ir galimybes, sistemoje jos veikimo metu turi būti įrengtos standartinės sąsajos. Sistemos stebėjimo metu neturi atsirasti jokių sistemos nestabilumo, atminties praradimo arba darbinių charakteristikų pablogėjimo per tam tikrą laiką požymių. Navigacinių sistemų, kurioms veikiant navigacijos režimu palaikomas papildomų paslaugų teikimas, atveju, turi būti pateikta tam būtina bandymo įranga, įskaitant visus dokumentus, nurodytus šio skirsnio 1.7 skyriuje.

3.   SERTIFIKUOTŲ SISTEMŲ KEITIMAS

3.1.   Bendrieji reikalavimai

Laive įrengtos navigacinės sistemos funkcionalumu turi prilygti valdžios institucijų sertifikuotai sistemai. Kiekvienai navigacinei sistemai jos tiekėjas pateikia pareiškimą, kuriame konstatuojama, kad ji atitinka vidaus vandenų ECDIS technines specifikacijas ir funkcionalumu prilygsta sertifikuotai sistemai.

Kompetentinga valdžios institucija turi teisę bet kurio metu patikrinti, ar vidaus vandenų ECDIS atitinka reikalavimus.

3.2.   Techninės ir programinės įrangos keitimas

Navigacinės įrangos tiekėjui leidžiama keisti programinę ir techninę įrangą su sąlyga, kad sistema ir toliau atitinka vidaus vandenų ECDIS įrangai keliamus reikalavimus. Keitimus privaloma išsamiai dokumentuoti ir šie dokumentai, kartu su paaiškinimu, kaip keitimai paveiks navigacinę sistemą, pateikiami kompetentingai valdžios institucijai. Kompetentinga valdžios institucija, jei mano esant būtina, gali pareikalauti iš dalies arba visiškai pakeisti atitikties pažymėjimą. Tai taikoma ir patvirtintai vidaus vandenų ECDIS, jei joje naudojama kitokia nacionaline operacinės sistemos versija.

Šiais keitimais nedaromas poveikis sistemos pažymėjimo galiojimui ir apie juos užtenka pranešti kompetentingai valdžios institucijai:

nedideliais trečiųjų šalių tiekiamų sudedamųjų dalių keitimais (pvz., operacinės sistemos arba bibliotekos atnaujinimais),

lygiaverčių arba geresnių techninės įrangos sudedamųjų dalių (pvz., greitesnio mikroprocesoriaus, naujesnių lustų, lygiaverčių grafikos plokščių ir t. t.) panaudojimu,

nedideliais pirminio programos teksto arba dokumentavimo pakeitimais.

4B SKIRSNIS.   SISTEMOS KONFIGŪRACIJOS (SCHEMOS)

1   pvz.

Nepriklausoma, su radaru nesujungta vidaus vandenų ECDIS įranga

Image

2   pvz.

Vidaus vandenų ECDIS įranga, instaliuota lygiagrečiai su radaru ir su juo sujungta

Image

3   pvz.

Vidaus vandenų ECDIS įranga, kai naudojamas bendras monitorius ir sistemai, ir su ja sujungtai radiolokacinei įrangai

Image

4   pvz.

Navigacinė radiolokacinė įranga su integruotomis vidaus vandenų ECDIS funkcijomis

Image

5 SKIRSNIS.   TERMINŲ ŽODYNAS

Tekste pateiktiems terminams ir santrumpoms apibrėžti naudojami šaltiniai

1.

TJO rezoliucija MSC.232(82)

2.

IHO S-52 ir IHO S-32 1 priedėlis „Su ECDIS susijusių terminų žodynas“

3.

IHO S-57 (ypač 1 dalies „Bendroji įžanga“ 5 punktas „Apibrėžtys“)

4.

Vidaus vandenų ECDIS techninės specifikacijos

4.1.

1 skirsnis. Vidaus vandenų ECDIS eksploatavimo standartas

4.2.

2 skirsnis. Vidaus vandenų ENŽ duomenų standartai

4.3.

2a skirsnis. Gamintojų ir vandens kelių kodai

4.4.

3 skirsnis. Vidaus vandenų ECDIS informacijos pateikimo standartas

4.5.

4 skirsnis. Eksploatavimo taisyklės ir reikalavimai, bandymų metodai ir būtinieji bandymų rezultatai, įskaitant jo 4A ir 4B skirsnius

5.

IENC domenas S-100 registre

6.

Vidaus vandenų ENŽ IEHG produkto specifikacija

7.

Vidaus vandenų ENŽ IEHG rodinių katalogas

8.

IEC gairės 61174, 3.0 leidimas

9.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/87/EB (1) IX priedo „Radiolokaciniams įrenginiams ir posūkio kampinio greičio indikatoriams taikomi reikalavimai“ III–VI dalys

10.

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 414/2007 dėl techninių upių informacijos paslaugų (UIP) planavimo, įgyvendinimo ir naudojimo gairių (2)

Rodinių ir požymių apibrėžtys gali būti sudarytos pagal UNECE rezoliucijoje dėl vidaus vandenų ECDIS, nurodytoje 1 skirsnio 2.h dalyje, vidaus vandenų ENŽ rodinių katalogą.

Terminas arba santrumpa

Apibrėžtis

Šaltinis

Akronimas

Rodinio/požymio 6 rašmenų kodas

3

AIS (angl. Automatic Identification System)

Automatinio identifikavimo sistema. Automatinė ryšio palaikymo ir identifikavimo sistema, sukurta laivybos saugai padidinti, kuria prisidedama prie efektyvios laivų eismo tarnybų veiklos ir padedama tvarkyti pranešimus iš laivų bei vykdyti operacijas tarp laivų bei tarp laivų ir kranto.

2

Maksimalus informacijos tankis

Maksimalus SENŽ informacijos tankis (visame ekrane) – didžiausias SENŽ informacijos kiekis. Šiuo atveju, be standartinės informacijos ekrane, prireikus atskirai rodomi visi kiti objektai.

4.1

Požymis (angl. attribute)

Apibrėžta objekto savybė (pvz., šviesos kategorija, sektorių ribos, šviesos charakteristikos ir pan.).

3

Nukopijuotas požymis

S-57/S-100 požymiai (su išsamiu jų verčių sąrašu), išplėsti pagal vidaus vandenų ECDIS reikalavimus. Visi nauji požymiai pavadinti kaip jų šaltiniai, bet parašyti smulkiu šriftu.

7

CCNR/ZKR

Centrinė laivybos Reinu komisija – tarptautinė komisija, sudaryta Manheimo konvencijos pagrindu. Šiuo metu jos narės yra Belgija, Nyderlandai, Prancūzija, Šveicarija ir Vokietija. Patys svarbiausi ir nuolatiniai CCNR tikslai:

 

Reino ir Europos vidaus vandenų laivybos klestėjimas,

 

aukšto vidaus vandenų laivybos ir su ja susijusių sričių saugos lygio palaikymas.

 

Langelis (kartografinis langelis)

Langelis – geografinis plotas su vidaus vandenų ENŽ duomenimis.

3

CIE spalvų kalibravimas

Patvirtinimo, kad IHO S-52 nurodytos spalvos tiksliai rodomos ECDIS ekrane, tvarka.

2

Kaupiamasis rodinys

Rodinio, į kurį įtraukta informacija apie kitų rodinių ryšius, rūšis.

3

Duomenų kompiliacijos mastelis

Mastelis, kuriuo kartografinė informacija atitinka IHO žemėlapių tikslumo reikalavimus. Jį nustato gamintojo hidrografijos biuras ir jis užkoduojamas ENŽ.

6

Atskaitos objektas

Parametrų grupė, tiksliai nusakanti atskaitos paviršių arba atskaitos koordinačių sistemą, naudojamus geodeziniam sutikrinimui apskaičiuojant žemės paviršiaus taškų koordinates. Paprastai atskaitos objektai yra apibrėžiami atskirai kaip horizontalūs ir vertikalūs atskaitos objektai. Kad atskaitos objektus galima būtų naudoti praktiškai, reikia vieno ar daugiau aiškiai matomų taškų su to atskaitos objekto koordinatėmis.

2

Horizontalus atskaitos objektas

Parametrų grupė, tiksliai apibūdinanti atskaitos objektą horizontaliam geodeziniam sutikrinimui – paprastai atskaitos elipsoido dydžiai ir padėtis (horizontalus atskaitos objektas turi būti WGS 84 elipsoidas).

6

Vertikalus atskaitos objektas

Paviršius, nuo kurio matuojamas aukštis ir (arba) gylis (išmatuotas vandens telkinių gylis ir aukštis potvynio metu). Aukščiui paprastai naudojamas lygus (ekvipotencinis), maždaug vidutinio jūros lygio paviršius, gyliui daugeliu atvejų naudojamas atoslūgio lygis.

6

Diferencinė globalinė padėties nustatymo sistema (DGPS)

GPS atmaina, kurios patikimumas ir tikslumas pagerinami iš žinomoje sausumos vietoje įrengto GPS stebėjimo imtuvo (veikiančio diferenciniu būdu) siunčiant kintantį tikslinimo pranešimą. Šie patikslinimai automatiškai priimami GPS imtuvu laive ir panaudojami tikslesnei laivo vietai apskaičiuoti.

4

Pagrindinis vaizdas

Mažiausias informacijos tankis – minimali pateikiama SENŽ informacija, kurios negali sumažinti operatorius; ją sudaro informacija, privaloma bet kuriuo metu visose geografinėse zonose ir bet kokiomis aplinkybėmis.

1

Vaizdo mastelis

Santykis tarp ekrane rodomo atstumo ir atstumo žemės paviršiuje, normalizuotas ir išreikštas santykiu, pvz., 1:10 000.

2

EPL

Elektroninio pelengo linija (angl. Electronic Bearing Line)

4.5

ECDIS

Elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistema (ECDIS) – navigacinės informacijos sistema, kurią su tinkamomis atsarginės kopijos darymo priemonėmis galima laikyti atitinkančia naujausius jūrlapiams pagal 1974 m. SOLAS konvencijos V/19 ir V/27 reglamentus, su pakeitimais, taikomus reikalavimus, rodanti iš sistemos elektroninio navigacinio žemėlapio (SENŽ) atrinktą informaciją, taip pat informaciją apie padėtį, gaunamą iš navigacinių jutiklių, skirtą padėti laivavedžiams planuoti maršrutą ir jį stebėti ir, prireikus, rodanti papildomą su navigacija susijusią informaciją.

1

Briauna

Vienmatis erdvinis objektas, kurio vieta nustatoma dvi ar daugiau koordinačių poras (arba pagal du sujungtus taškus) ir pasirinktinius interpoliacijos parametrus.

3

Elektroninis žemėlapis

Labai platus terminas, skirtas įvardyti duomenims, programinei įrangai bei elektroninei sistemai, gebančiai rodyti ekrane kartografinę informaciją. Elektroninis žemėlapis gali būti tapatus SOLAS reikalavimus atitinkančiam popieriniam žemėlapiui (tačiau gali ir nebūti).

2

ENŽ

Elektroninis navigacinis žemėlapis – standartizuoto turinio, struktūros ir formato duomenų bazė, pagal valdžios institucijų įgaliotų hidrografijos tarnybų leidimą parengta naudoti su ECDIS. ENŽ yra pateikta visa saugiai navigacijai būtina kartografinė informacija, be to, gali būti pateikta popierinio žemėlapio turinį papildančios informacijos, laikytinos reikalinga saugiai laivybai (pvz., plaukimo kryptys).

1

ENŽ langelis

ENŽ duomenų geografinis suskirstymas platinimo tikslu.

8

Išvardijimas

Su požymiu siejama specifinė kokybinė arba kiekybinė savybė (pvz., „vedlinis farvaterio švyturys“, švietimo ribų kampo dydis, šviesos spalvą apibūdinantis kodas, žr. požymis).

7

Duomenų mainų formatas

Duomenų struktūros ir tvarkos specifikacija, skirta duomenų mainams tarp kompiuterinių sistemų palengvinti.

2

Duomenų mainų komplektas

Visų pavienės paskirties duomenų (pvz., apie tam tikrą produktą) perduoti skirtų rinkmenų komplektas. Pavyzdžiui, ENŽ produkto specifikacijoje nustatomas duomenų mainų komplektas, į kurį įtraukta viena katalogo rinkmena ir bent viena duomenų rinkinio rinkmena.

2

Rodinys (angl. feature)

Atpažįstamos informacijos rinkinys. Rodinys gali turėti požymius ir gali būti susijęs su kitais rodiniais.

Viso objekto arba jo dalies pateikimas skaitmeniniu būdu pagal jo ypatybes (požymius), formą ir (pasirinktinai) santykį su kitais rodiniais (pvz., skaitmeninis švyturio švietimo sektoriaus aprašas, kuriame, be kita ko, pateikiama sektoriaus ribos, šviesos spalva, matomumo nuotolis ir t. t. bei ryšį, jei jo esama, su švyturio bokštu).

2

Rodinių katalogas

Išsamus šiuo metu identifikuotų rodinių, požymių ir išvardijimų, leidžiamų naudoti vidaus vandenų ENŽ, sąrašas.

7

Nukopijuotas rodinys

S-57 rodiniai (su išsamiu jų požymių rinkiniu), išplėsti pagal vidaus vandenų ECDIS reikalavimus. Visi nauji rodiniai pavadinti kaip jų šaltiniai, bet parašyti smulkiu šriftu.

7

Rodinių duomenų žodynas

Rodinių duomenų žodyne išsamiai apibūdinti atskirų rodinių rinkiniai bei požymiai, kuriuos galima naudoti geografinei informacijai konkrečiomis aplinkybėmis aprašyti.

Rodinių duomenų žodynas gali būti naudojamas rodinių katalogui parengti.

 

Rinkmena

Nustatytas specifiniam tikslui surinktų S-57 įrašų komplektas. Rinkmenos turinys ir struktūra aprašomi produkto specifikacijoje.

2

Geografinis rodinys

Rodinio, kuriam suteiktos realaus pasaulio objektą apibūdinančios savybės, rūšis.

2

Pirminis geometrinis elementas

Vienas iš trijų pagrindinių geometrinio vaizdavimo būdų: taškas, linija arba plotas.

2

Kursas

Kryptis, kuria nukreipta išilginė laivo ašis, paprastai išreiškiama kampu, matuojamu laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi nuo šiaurės iki 360 laipsnių (kursas gali būti tikrasis, magnetinis arba kompaso).

2

Vaizdas priekiu į viršų

Ekrane (radaro arba ECDIS) rodomas vaizdas, orientuotas taip, kad laivo kurso linija visada yra nukreipta į viršų. Šitokia orientacija atitinka iš laivo tiltelio matomą laivo kursą (kryptį). Dėl tokios orientacijos gali tekti dažnai pasukti vaizdo turinį. Dėl laivo kurso pasikeitimų arba atsitiktinių kurso svyravimų šis nestabilizuotas orientavimo būdas gali tapti neįskaitomu.

2

IEC

Tarptautinė elektrotechnikos komisija (angl. International Electrotechnical Commission) – tarptautinė (nevyriausybinė) organizacija, išleidžianti pasaulinius elektros ir elektroninės technikos standartus, kurių paskirtis – skatinti tarptautinį verslą.

2

IHO

Tarptautinė hidrografijos organizacija (angl. International Hydrographic Organization). Ji koordinuoja nacionalinių hidrografijos tarnybų veiklą, skatina standartų taikymą ir konsultuoja besivystančias šalis hidrografinių tyrimų ir jūrų laivybos žemėlapių bei leidinių leidybos srityse.

2

IHO registras

IHO geoerdvinės informacinės infrastruktūros registras. Registras – tai informacinė sistema, kurioje saugomi įrašai. S-100 atveju IHO tvarko registrą, kuriame galima saugoti įvairius su hidrografija susijusios informacijos įrašus.

5

(IHO-) S-32, 1 priedėlis

Hidrografijos žodynas – Su ECDIS susijusių terminų žodynas.

2

(IHO-) S-52

Žemėlapių turinio ir rodymo ECDIS aspektų specifikacijos.

2

(IHO-) S-52, 1 priedėlis

Elektroninio navigacinio žemėlapio atnaujinimo rekomendacija.

2

(IHO-) S-57

IHO skaitmeninių hidrografijos duomenų perdavimo standartas.

3

(IHO-) S-57, A priedėlis

IHO objektų katalogas.

3

(IHO-) S-57, B priedėlis

ENŽ produkto specifikacijos.

3

(IHO-) S-62

ENŽ gamintojų kodai.

 

TJO

Tarptautinė jūrų organizacija (IMO), anksčiau vadinta TJKO (IMCO); tai specializuota Jungtinių Tautų agentūra, atsakinga už jūrų laivybos saugą, navigacijos efektyvumą ir jūrų aplinkos teršimo prevenciją.

2

Informacijos režimas

Vidaus vandenų ECDIS naudojimas tiktai informacijos tikslu be radiolokacinio atvaizdo sluoksnio.

4.1

Vidaus vandenų AIS

Vidaus vandenų navigacijai skirta AIS, galinti veikti kartu su (jūrų laivybos) AIS (techniškai tai gali būti įmanoma pakeitus (jūrų laivybos) AIS ir išplėtus jos funkcijas.

 

Vidaus vandenų ECDIS

Vidaus vandenų laivybai skirta elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistema, rodanti informaciją, atrinktą iš vidaus vandenų sistemos elektroninio navigacinio žemėlapio (vidaus vandenų SENŽ) ir pasirinktinai kitų navigacinių jutiklių teikiamą informaciją.

4.1

Vidaus vandenų ENŽ

Vidaus vandenų elektroninis navigacinis žemėlapis – pagal turinį, sandarą ir formatą standartizuota duomenų bazė, skirta naudoti su vidaus vandenų keliais plaukiančiuose laivuose naudojamomis vidaus vandenų elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistemomis. Vidaus vandenų ENŽ išduoda kompetentinga valdžios institucija (arba jie išduodami jos pavedimu) ir atitinka standartus, pirmą kartą parengtus Tarptautinės hidrografijos organizacijos (IHO) ir patikslintus Vidaus vandenų ENŽ derinimo grupės. Vidaus vandenų ENŽ yra pateikta visa saugiai navigacijai vidaus vandenų keliais būtina kartografinė informacija, be to, gali būti pateikta popierinio žemėlapio turinį papildančios informacijos (pvz., plaukimo kryptys, kompiuterio skaitomi veiklos grafikai ir kt.), laikytinos reikalinga saugiai laivybai ir reiso planavimui.

4.1

Vidaus vandenų ENŽ domenas

Domenas IHO geoerdvinės informacinės infrastruktūros registre, skirtas su vidaus vandenų ENŽ susijusiems įrašams.

5

Vidaus vandenų SENŽ

Vidaus vandenų sistemos elektroninis navigacinis žemėlapis – duomenų bazė, gaunama vidaus vandenų ECDIS transformuojant vidaus vandenų ENŽ, kad šis tiktų naudoti, taip pat tinkamomis priemonėmis ir kitais laivavedžio pridedamais duomenimis jį atnaujinant. Būtent šią duomenų bazę faktiškai naudoja vidaus vandenų ECDIS kurdama rodomą vaizdą ir vykdydama kitas navigacijos funkcijas. Vidaus vandenų SENŽ taip pat gali būti iš kitų šaltinių gautos informacijos.

4.1

INT 1

Tarptautinis žemėlapis Nr. 1. IHO leidžiamuose tarptautiniuose žemėlapiuose naudotini sutartiniai ženklai, santrumpos ir terminai (žemėlapio naudotojui teikiama žemėlapiuose naudojamų sutartinių ženklų, santrumpų ir terminų, surinktų pagal IHO žemėlapių specifikacijas, santrauka).

Jame pateikiami rodinių ir požymių aprašymai. Gali būti laikomas kaip nuoroda į popierinių žemėlapių sutartinius ženklus.

2

Sujungtas vaizdas

„Priekiu į viršų, reliatyviojo objektų judėjimo“ vaizdas, kurį sudaro vidaus vandenų SENŽ ir jį masteliu, išdėstymu ir padėtimi atitinkančio radiolokacinio atvaizdo sluoksnis.

4.1

Informacijos paieškos lentelė

Lentelė, kurioje paaiškinama, kaip SENŽ objektus sieti su taško, linijos ar ploto sutartiniais ženklais, ir nurodomos vaizdo pirmumo, radaro pirmumo, TJO kategorijos bei pasirinktinės peržvalgos grupės pasirinktys.

2

M-4

Pateikiamos jūrlapių sudarymo IHO specifikacijos, valstybių narių visuotiniam naudojimui priimti sutartiniai ženklai bei santrumpos ir tarptautinių žemėlapių (angl. INT Charts) taisyklės.

Taip pat pateikiami rodinių ir požymių apibūdinimo įrašai.

3

Metaobjektas

Rodinys, apimantis informaciją apie kitus rodinius.

2

Navigacijos režimas

Vidaus vandenų ECDIS naudojimas vesti laivui, kai radiolokacinis atvaizdas užkloja sistemos rodomą vaizdą.

4.1

Vaizdas „šiaurė viršuje“

Informacija ekrane (radaro arba ECDIS) rodoma taip, kad šiaurės kryptis būtų viršuje.

2

Kita navigacinė informacija

Į SENŽ neįtraukta navigacinė informacija (pvz., radiolokacinė informacija, kurią gali rodyti ECDIS).

2

Mastelio viršijimas

Duomenys rodomi didesniu masteliu negu tas, kuriam jie buvo atrinkti.

2

Savasis laivas

Terminas, reiškiantis laivą, kuriame veikia ECDIS.

2

Savojo laivo saugos kontūras

Su savuoju laivu susijęs kontūras, kurį laivavedys pasirenka iš SENŽ pateikiamų kontūrų; jis ECDIS naudojamas ekrane atskirti saugius vandenis nuo nesaugių ir įjungti signalą, įspėjantį apie pavojų užplaukti ant seklumos.

2

ECDIS eksploatavimo standartas

Standartas, parengtas pagal TJO reikalavimus, skirtas apibūdinti navigacinių prietaisų ir kitos įrangos, privalomos pagal SOLAS konvenciją, minimalius eksploatavimo reikalavimus.

TJO priimtas 2006 m. gruodžio 5 d. ir paskelbtas kaip MSC.232(82).

2

Pranešimas apie pasirinktą rodinį

Atsakymas, gautas pateikus užklausą duomenų bazėje dėl papildomos informacijos apie taško, linijos arba ploto sutartinį ženklą, kurios iš paties sutartinio ženklo ekrane nematyti.

2

ECDIS informacijos pateikčių biblioteka

Daugiausia skaitmeniniu būdu išreikštų specifikacijų rinkinys, sudarytas iš sutartinių ženklų bibliotekų, spalvų schemų, informacijos paieškos lentelių ir taisyklių, susiejančių kiekvieną SENŽ rodinį ir požymį su atitinkama jų pateiktimi ECDIS ekrane. IHO paskelbta kaip jos specialaus leidinio Nr. 52 (S-52) A priedas.

2

Produkto specifikacija

Bendrų specifikacijų konkreti grupė kartu su atitinkamomis taisyklėmis, pritaikyta naudoti perduodant duomenis.

(ENŽ produkto specifikacija tiksliai nusako ENŽ turinį, struktūrą ir kitas jo privalomas dalis.)

2

(Radaro) veikimo nuotolis

Atstumas nuo radaro antenos. Vidaus vandenų laivyboje turi būti įmanoma nuosekliai perjungti radaro veikimo nuotolius taip, kaip nurodyta CCNR radiolokacijos taisyklėse.

9

Reliatyviojo judėjimo rodymas

Reliatyviojo judėjimo rodymo metodu pateikiama kartografinė informacija ir radiolokaciniai taikiniai, kurių vieta kinta laivo padėties ekrane atžvilgiu.

2

Maršruto planavimas

ECDIS funkcija ekrane rodyti numatomo maršruto sritį, kad būtų galima pasirinkti ir pažymėti plaukimo maršrutą ir pažymėti svarbius jo taškus bei navigacines pastabas.

1

Funkcija SCAMIN

Mažiausias mastelis, kuriuo dar galima parodyti tam tikrą rodinį (pvz., ECDIS rodomame vaizde).

3

SENŽ

Sistemos elektroninis navigacinis žemėlapis (angl. System Electronic Navigational Chart) – duomenų bazė, gaunama ECDIS transformavus elektroninį navigacinį žemėlapį (ENŽ), kad jis tiktų naudoti, tinkamomis priemonėmis jį atnaujinus ir laivavedžiui pridėjus kitų duomenų. Būtent šią duomenų bazę ECDIS faktiškai naudoja kurdama rodomą vaizdą ir atlikdama kitas navigacines funkcijas. Į SENŽ taip pat gali būti įtraukta informacijos iš kitų šaltinių.

2

Erdvinis objektas

Objektas, perteikiantis padėties nustatymo informaciją apie realaus pasaulio objektus.

2

Standartinis vaizdas

Standartinis informacijos tankis – numatytasis SENŽ informacijos, kuri turi būti matoma, kai ECDIS parodo žemėlapį pirmą kartą, kiekis.

4.1

(Laivo) buvimo vietos nustatymas ir sekimas

Informacijos apie laivo padėtį palaikymo funkcija kartu (jei reikalinga) su informacija apie krovinius ir siuntas (jų vietos nustatymas) ir

informacijos apie laivo vietą, prireikus su informacija apie krovinį, siuntas ir įrangą (jų vietos nustatymas) atkūrimo funkcija.

10

Tikrojo judėjimo rodymas

Rodomas vaizdas, kai tiek savojo laivo, tiek kiekvieno radaro taikinio padėtis kinta pagal tikrojo judėjimo eigą, o visos kartografinės informacijos padėtis išlieka nekintama.

2

Naudotojo pasirinkti nustatymai

Galimybė pasirinkti vaizdo rodymo ir valdymo įrangos nustatymą ir išsaugoti jį įrangos atmintyje.

4.1

VRM

Kintamojo nuotolio žymeklis (angl. Variable Range Marker)

4.5

WGS 84

Pasaulinė geodezinė sistema – JAV gynybos departamento sukurta sistemos NAVSTAR-GPS, teikiančios galimybę stebėti Žemės paviršių ir jo objektus, geodezinė bazė. IHO rekomenduoja šią pasaulinę geodezinę atskaitos objektų sistemą naudoti hidrografijoje bei kartografijoje.

6


(1)  OL L 389, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 105, 2007 4 23, p. 1.

1 priedėlis

Jūrų laivybos ECDIS standarto ir vidaus vandenų ECDIS techninių specifikacijų struktūrų palyginimas

(Jūrų laivybos) ECDIS

Vidaus vandenų ECDIS

ATVIRAS ECDIS FORUMAS

http://ienc.openecdis.org

TJO dokumentas MSC.232(82). ECDIS persvarstyti eksploatavimo standartai, 2006 m.

1 skirsnis.

Eksploatavimo standartai

 

1 priedėlis.

Norminiai dokumentai

2 priedėlis.

SENŽ duomenys, kurie gali būti pateikti vykdant maršruto planavimą ir maršruto stebėseną

3 priedėlis.

Navigaciniai elementai ir parametrai

4 priedėlis.

Ypatingų aplinkybių zonos

5 priedėlis.

Pavojaus signalai ir indikatoriai

6 priedėlis:

Dubliavimo reikalavimai

7 priedėlis.

RCDS veiksena

IHO dokumentas S-57. Skaitmeninių hidrografinių duomenų perdavimo standartas, 3.1 leidimas, priedas Nr. 2, 2009 m. birželio mėn.

2 skirsnis.

Vidaus vandenų ENŽ duomenų standartai

 

1 dalis.

Bendroji įžanga

2 dalis.

Teorinis duomenų modelis

3 dalis.

Duomenų struktūra

A priedėlis.

IHO objektų katalogas

Vidaus vandenų ENŽ rodinių katalogas

Įžanga

 

1 skyrius.

Objektų klasės

2 skyrius.

Požymiai

B priedas.

Požymių ir (arba) objektų klasių tarpusavio nuorodos

 

B priedėlis.

Produkto specifikacijos

Vidaus vandenų ENŽ produkto specifikacija

B.1 priedėlis.

ENŽ produkto specifikacija

A priedas.

Naudojimasis ENŽ objektų katalogu

Vidaus vandenų ENŽ kodavimo vadovas

B priedas.

CRC kodavimo pavyzdys

 

B.2 priedėlis.

IHO objektų katalogo duomenų žodyno produktų specifikacija

IHO dokumentas S-62. ENŽ gamintojų kodai, 2.5 leidimas, 2009 m. gruodžio mėn.

2a skirsnis.

Gamintojų ir vandens kelių kodai

Atviras ECDIS forumas (https://http://registry.iho.int/s100_gi_registry/home.php):

Gamintojų ir vandens kelių kodai

(Neįtraukti į ECDIS technines specifikacijas)

IHO dokumentas S-52. ECDIS jūrlapių turinio ir rodymo taisyklės,

3 skirsnis.

Informacijos pateikimo standartas

 

6 leidimas, 2010 m. kovo mėn.

Vidaus vandenų ECDIS informacijos pateikčių biblioteka

A priedas.

IHO ECDIS informacijos pateikčių biblioteka

Informacijos paieškos lentelės

B priedas.

Pirminio spalvotų displėjų kalibravimo procedūra

Sutartiniai ženklai

C priedas.

Displėjų kalibravimo išlaikymo procedūra

Sąlyginio žymėjimo sutartiniais ženklais procedūros

1 priedėlis.

Elektroninio jūrlapio atnaujinimo rekomendacijos

 

A priedas.

Apibrėžtys ir santrumpos

B priedas.

Esama popierinių jūrlapių atnaujinimo praktika

D priedas.

Duomenų apimties apskaičiavimas

IEC 61174 3.0 leidimas. „ECDIS – eksploatavimo taisyklės ir reikalavimai, bandymų metodai ir būtinieji bandymų rezultatai, 2008–2009 m.

4 skirsnis.

Eksploatavimo taisyklės ir reikalavimai, bandymų metodai ir būtinieji bandymų rezultatai

 

4A skirsnis.

Priemonės programinės įrangos kokybei užtikrinti

4B skirsnis.

Sistemos konfigūracijos

S-32 1 priedėlis. Hidrografijos žodynas – Su ECDIS susijusių terminų žodynas

5 skirsnis.

Terminų žodynas