4.9.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 235/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 851/2013

2013 m. rugsėjo 3 d.

kuriuo leidžiama vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir vaikų vystymusi bei sveikata, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 432/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 18 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1924/2006 nustatyta, kad maisto produktų sveikumo teiginiai draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalį priimtas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 (2), kuriuo sudarytas leidžiamų vartoti maisto produktų sveikumo teiginių, nesusijusių su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata, sąrašas;

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti sveikumo teiginius maisto tvarkymo subjektai turi teikti valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti reikalavimus atitinkančias paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) (toliau – Tarnyba) moksliniam vertinimui atlikti ir Komisijai bei valstybėms narėms susipažinti;

(4)

Komisija, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, sprendžia dėl leidimo vartoti sveikumo teiginius suteikimo;

(5)

siekiant skatinti inovacijas, sveikumo teiginiai, kurie grindžiami naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) dėl kurių pateiktas prašymas apsaugoti nuosavybės teises į duomenis, tvirtinami skubos tvarka;

(6)

gavus GlaxoSmithKline Services Unlimited paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, paprašyta, kad Tarnyba pateiktų nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su pakeistos sudėties rūgštinio nealkoholinio gėrimo poveikiu dantų demineralizacijai mažinti (Klausimas Nr. EFSA-Q-2010-00784) (3). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Dantis tausojantys gėrimai padeda išsaugoti dantis sveikus.“;

(7)

2010 m. gruodžio 16 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje remiantis pateiktais duomenimis padaryta išvada, kad nustatytas priežastinis ryšys tarp tipiškų įprastų vaisių sulčių vartojimo keturis kartus per dieną, tipiškų cukraus turinčių gėrimų (8–12 g cukrų/100 ml) vartojimo septynis kartus per dieną ir dantų demineralizacijos. Taip pat padaryta išvada, kad tų gėrimų pakeitimas dantis tausojančiais gėrimais gali padėti sumažinti dantų demineralizaciją;

(8)

pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis Komisija paprašė Tarnybos papildomos nuomonės, inter alia, dėl teigiamo poveikio darymo arba galimybės, kad jis bus daromas, vartotojams, kurie ne taip dažnai vartoja įprastas vaisių sultis ir tipiškus cukrų turinčius nealkoholinius gėrimus. 2011 m. liepos 8 d. nuomonėje (Klausimas Nr. EFSA-Q-2011-00781) (4) Tarnyba padarė išvadą, kad teigiamas poveikis dantų mineralizacijai palaikyti gali būti daromas žmonėms, kurie vartoja įprastas vaisių sultis arba cukraus turinčius nealkoholinius gėrimus, ir kurie taip pat dažnai vartoja kitus gėrimus ar maistą, kurių sudėtyje yra cukrų ir (arba) rūgščių, galinčių prisidėti prie dantų demineralizacijos, jei viena ar kelios įprastų vaisių sulčių ar cukrų turinčių nealkoholinių gėrimų porcijos pakeičiamos tokiu pačiu dantis tausojančio vaisių gėrimo porcijų skaičiumi. Taip pat patikslinta, kad teiginio „dantų demineralizacijos mažinimas“ reikšmė panaši į teiginio „dantų mineralizacijos palaikymas“ reikšmę. Taigi šią išvadą atitinkantis sveikumo teiginys, prie kurio nurodytos konkrečios vartojimo sąlygos, turėtų būti laikomas atitinkančiu Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimus ir įtrauktas į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, sudarytą Komisijos reglamentu (ES) Nr. 432/2012;

(9)

savo nuomonėje Tarnyba nurodė, kad ji nebūtų galėjusi padaryti išvadų neatsižvelgdama į penkiolikos tyrimų duomenis, kuriuos pareiškėjas deklaravo kaip saugomus nuosavybės teise. Minėti tyrimai yra:

Adams G., North M., De’Ath J. Pagrindinis tyrėjas – West NX. „Karštųjų gėrimų erozinio poveikio tyrimas“ („An investigation into the Erosive Effect of Hot Drinks“). GlaxoSmithKline ataskaita NHCMA0303, JK, 2004,

Adams G., North M. Pagrindinis tyrėjas – Duggal MS. „Dantų karioziškumo vystymasis. Modelis Nr. 3“ („Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #3“). GlaxoSmithKline ataskaita NHCMA0301, JK, 2003,

Adnitt C., Adams G., North M. Pagrindinis tyrėjas – Toumba KJ. „Dantų karioziškumo vystymasis. Modelis Nr. 4“ („Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #4“). GlaxoSmithKline ataskaita NHCMA0302, JK, 2005,

Broughton J., North M., Roman L. Pagrindinis tyrėjas – Toumba KJ. „Dantų karioziškumo vystymasis. Modelis Nr. 5“ („Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #5“). GlaxoSmithKline ataskaita NHCMA0401, JK, 2006,

De’Ath J., North M., Smith S. Pagrindinis tyrėjas – Ong TJ. „Bendras užkoduotas keturių krypčių susijęs tyrimas dviejų vaisinių gėrimų sudėčių poveikiui, lyginant su teigiamu kontroliniu mėginiu (sacharozė) ir neigiamu kontroliniu mėginiu (sorbitolis), dantų apnašų pH tirti“ („A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque“). GlaxoSmithKline ataskaita N1760182, JK, 2002a,

De’Ath J., North M., Smith S. Pagrindinis tyrėjas – Jackson R. „Bendras užkoduotas keturių krypčių susijęs tyrimas dviejų vaisinių gėrimų sudėčių poveikiui, lyginant su teigiamu kontroliniu mėginiu (sacharozė) ir neigiamu kontroliniu mėginiu (sorbitolis), dantų apnašų pH tirti“ („A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque“). GlaxoSmithKline ataskaita N1760183, JK, 2002b,

De’Ath J., North M., Smith S. Pagrindinis tyrėjas – Preston A. „Bendras užkoduotas keturių krypčių susijęs tyrimas dviejų vaisinių gėrimų sudėčių poveikiui, lyginant su teigiamu kontroliniu mėginiu (sacharozė) ir neigiamu kontroliniu mėginiu (sorbitolis), dantų apnašų pH tirti“ („A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque“). GlaxoSmithKline ataskaita N1760184, JK, 2002c,

De’Ath J., Moohan M., Smith S. Pagrindinis tyrėjas – Toumba KJ. „Bendras užkoduotas keturių krypčių susijęs tyrimas dviejų vaisinių gėrimų sudėčių poveikiui, lyginant su teigiamu kontroliniu mėginiu (sacharozė) ir neigiamu kontroliniu mėginiu (sorbitolis), dantų apnašų pH tirti“ („A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque“). GlaxoSmithKline ataskaita N1010201, JK, 2003,

De’Ath J., Moohan M., Smith S. Pagrindinis tyrėjas – Ong TJ. „Bendras užkoduotas keturių krypčių susijęs tyrimas dviejų vaisinių gėrimų sudėčių poveikiui, lyginant su teigiamu kontroliniu mėginiu (sacharozė) ir neigiamu kontroliniu mėginiu (sorbitolis), dantų apnašų pH tirti“ („A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque“). GlaxoSmithKline ataskaita N1010199, JK, 2003a,

Gard’ner K., Moohan M., Smith S. Pagrindinis tyrėjas – Jackson R. „Bendras užkoduotas keturių krypčių susijęs tyrimas dviejų vaisinių gėrimų sudėčių poveikiui, lyginant su teigiamu kontroliniu mėginiu (sacharozė) ir neigiamu kontroliniu mėginiu (sorbitolis), dantų apnašų pH tirti“ („A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque“). GlaxoSmithKline ataskaita N1010200, JK, 2003b,

Hollas M., McAuliffe T., Finke M. Pagrindinis tyrėjas – West NX. „Modifikuoto juodųjų serbentų gėrimo poveikio dantų emaliui, kai dantys papildomai valomi ir kai jie nevalomi, tyrimas“ („An investigation into the effect of a modified blackcurrant drink on tooth enamel with and without additional tooth brushing“). GlaxoSmithKline ataskaita NMA0501, JK, 2005,

May R. ir Hughes JM. Pagrindinis tyrėjas – Toumba KJ. „Bendras užkoduotas penkių krypčių susijęs tyrimas trijų naujų vaisinių gėrimų sudėčių poveikiui, lyginant su teigiamu kontroliniu mėginiu (sacharozė) ir neigiamu kontroliniu mėginiu (sorbitolis), dantų apnašų pH tirti“ („A single blind, five-way crossover study to investigate the effect of three new formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque“). GlaxoSmithKline ataskaita N1010068, JK, 1998c,

May R. ir Moohan M. Pagrindinis tyrėjas – Duggal MS. „Bendras užkoduotas trijų krypčių susijęs tyrimas naujos vaisinio gėrimo sudėties poveikiui, lyginant su teigiamu kontroliniu mėginiu (sacharozė) ir neigiamu kontroliniu mėginiu (sorbitolis), vaikų dantų apnašų pH tirti“ („A single blind, three-way crossover study to investigate the effect of a new formulation of fruit drink in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque in children“). GlaxoSmithKline ataskaita N1010104, JK, 1999,

May R., Darby-Dowan A., Smith S. Pagrindinis tyrėjas – Curzon M. „Bendras užkoduotas penkių krypčių susijęs sveikų savanorių tyrimas vaisinio gėrimo naujos apelsinų ir naujos braškių sudėties poveikiui, lyginant su juodųjų serbentų vaisiniu gėrimu ir dviem kontroliniais tyrimais, dantų apnašų pH tirti“ („A single blind, five-way crossover healthy volunteer study to investigate the effect of a new orange and a new strawberry formulation of fruit drink in comparison to a blackcurrant fruit drink and two control treatments on the pH of dental plaque“). GlaxoSmithKline ataskaita N1010021, JK, 1998a,

May R. ir Hughes JM. Pagrindinis tyrėjas – Duggal MS. „Bendras užkoduotas penkių krypčių susijęs tyrimas trijų naujų vaisinių gėrimų sudėčių poveikiui, lyginant su teigiamu kontroliniu mėginiu (sacharozė) ir neigiamu kontroliniu mėginiu (sorbitolis), dantų apnašų pH tirti“ („A single blind, five-way crossover study to investigate the effect of three new formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH of dental plaque“). GlaxoSmithKline ataskaita N1010067, JK, 1998b;

(10)

Komisija įvertino visą pareiškėjo pateiktą su pagrindimu susijusią informaciją ir laiko, kad Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 21 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai įvykdyti dėl visų penkiolikos tyrimų, kurių duomenis pareiškėjas deklaravo kaip saugomus nuosavybės teise. 2013 m. birželio 12 d. raštu pareiškėjas informavo Komisiją apie kai kuriuos jo įmonės struktūros ir vietos pakeitimus. Todėl pareiškėjas oficialiai paprašė, kad nuosavybės teisių į duomenis apsauga būtų suteikiama GlaxoSmithKline Services Unlimited ir jos filialams, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Jungtinė Karalystė. Todėl laikantis Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų vėlesnis pareiškėjas penkerius metus nuo leidimo suteikimo datos negali remtis minėtuose tyrimuose pateiktais moksliniais duomenimis ir kita informacija;

(11)

gavus Kraft Foods Europe - Biscuits R&D paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, paprašyta, kad Tarnyba pateiktų nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su lėtai virškinamo krakmolo maisto produktuose su krakmolu poveikiu glikeminiam atsakui po valgio mažinti (klausimas Nr. EFSA-Q-2010-00966) (5). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Lėtai virškinamame krakmole yra angliavandenių, kurie reguliariai palaipsniui absorbuojami ir išskiriami. Jie prisideda prie silpnesnio glikeminio atsako po valgio.“;

(12)

2011 m. liepos 21 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad nustatytas priežastinis ryšys tarp lėtai virškinamo krakmolo grūdų produktuose vartojimo, palyginti su greitai virškinamo krakmolo vartojimu, ir silpnesnio glikeminio atsako po valgio. Taigi šią išvadą atitinkantis sveikumo teiginys turėtų būti laikomas atitinkančiu Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimus ir įtrauktas į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, sudarytą Reglamentu (ES) Nr. 432/2012;

(13)

savo nuomonėje Tarnyba nurodė, kad, siekiant nustatyti šio konkretaus teiginio vartojimo sąlygas, reikėjo atlikti keturis tyrimus, kurių duomenis pareiškėjas deklaravo kaip saugomus nuosavybės teise. Minėti tyrimai yra:

Brand-Miller JC., Holt S., Atkinson F., Fuzellier G. ir Agnetti V. „Atsako po valgio į du grūdų produktus, valgomus vienus arba kaip sudėtinio maisto dalis, nustatymas“ („Determination of the postprandial responses to two cereal foods eaten alone or as part of a mixed meal“), 2006,

Laville M., Rabasa-Lhoret R., Normand S. ir Braesco V. „Dviejų rūšių grūdų produktuose esančių angliavandenių apykaitos rezultatų vertinimas“ („Measurement of metabolic outcome of carbohydrates of two types of cereal products“), 2005,

Rabasa-Lhoret R., Peronnet F., Jannot C., Fuzellier G. ir Gausseres N. „Keturių grūdų produktų, kuriuos sveiki moteriškos lyties tiriamieji asmenys vartojo kaip dalį pusryčių, metabolinės charakteristikos“ („Metabolic fate of four cereal products consumed as part of a breakfast by healthy female subjects“), 2007,

Vinoy S., Aubert R. ir Chapelot D. „Grūdų produktas, kuriame daug lėtai išskiriamos gliukozės, didina sotumo jausmą ir mažina glikeminį atsaką ir insulino kiekį“ („A cereal product high in slowly available glucose increases subsequent satiety feelings and decreases glucose and insulin responses“), 2000;

(14)

Komisija įvertino visą pareiškėjo pateiktą su pagrindimu susijusią informaciją ir laiko, kad Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 21 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai įvykdyti dėl minėtų tyrimų, kurių duomenis pareiškėjas deklaravo kaip saugomus nuosavybės teise. 2012 m. spalio 1 d. raštu pareiškėjas informavo Komisiją apie restruktūrizavimo procesą, kurio metu Kraft Foods group atskyrė savo veiklą sukurdama dvi naujas visiškai nepriklausomas grupes, iš kurių viena – Mondelēz International group. Kadangi nuo 2012 m. spalio 1 d.Kraft Foods Europe - Biscuits R&D priklauso Mondelēz International group, pareiškėjas oficialiai paprašė, kad nuosavybės teisių į duomenis apsauga būtų suteikiama Mondelēz International group. Todėl laikantis Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų vėlesnis pareiškėjas penkerius metus nuo leidimo suteikimo datos negali remtis minėtuose tyrimuose pateiktais moksliniais duomenimis ir kita informacija;

(15)

gavus Barry Callebaut Belgium nv paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su kakavos flavanolių poveikiu nuo endotelio priklausomai vazodilatacijai (klausimas Nr. EFSA-Q-2012-00002) (6). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Kakavos flavanoliai padeda palaikyti nuo endotelio priklausomą vazodilataciją, kuri padeda palaikyti sveiką kraujotaką.“;

(16)

2012 m. liepos 17 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba padarė išvadą, kad nustatytas priežastinis ryšys tarp kakavos flavanolių vartojimo ir deklaruojamo poveikio. Taigi šią išvadą atitinkantis sveikumo teiginys turėtų būti laikomas atitinkančiu Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimus ir įtrauktas į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, sudarytą Reglamentu (ES) Nr. 432/2012;

(17)

savo nuomonėje Tarnyba nurodė, kad ji nebūtų galėjusi padaryti išvadų neatsižvelgdama į vieną su žmonėmis atliktą eksperimentinį tyrimą, kurio duomenis pareiškėjas deklaravo kaip saugomus nuosavybės teise. Minėtas tyrimas – Grassi D., Desideri G., Necozione S., Di Giosia P., Cheli P., Barnabei R., Allegaert L., Bernaert H. ir Ferri C., 2011. „Kakavos vartojimas dozėmis gerina tėkmės sukeltą dilataciją, didina arterijų standumą ir mažina kraujospūdį sveikuose tiriamuosiuose asmenyse“ („Cocoa consumption dose-dependently improves flow-mediated dilation and arterial stiffness and decreases blood pressure in healthy subjects“);

(18)

Komisija įvertino visą pareiškėjo pateiktą su pagrindimu susijusią informaciją ir laiko, kad Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 21 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai įvykdyti dėl šio tyrimo, kurio duomenis pareiškėjas deklaravo kaip saugomus nuosavybės teise. Taigi laikantis tame straipsnyje nustatytų sąlygų vėlesnis pareiškėjas penkerius metus nuo leidimo suteikimo datos negali remtis minėtame tyrime pateiktais moksliniais duomenimis ir kita informacija;

(19)

vienas iš Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 tikslų yra užtikrinti, kad sveikumo teiginiai būtų teisingi, aiškūs ir patikimi bei naudingi vartotojui ir kad to siekiant būtų atsižvelgiama į teiginių formuluotę ir pateikimą. Todėl, jei pareiškėjo vartojamų teiginių tekstas turi tą pačią prasmę vartotojui, palyginti su jau leidžiamais vartoti sveikumo teiginiais, kadangi nurodomas tas pats maisto produkto kategorijos, maisto produkto ar vienos iš jo sudedamųjų dalių ir sveikatos ryšys, šiems teiginiams turėtų būti taikomos tokios pačios vartojimo sąlygos, kaip nurodytos šio reglamento priede;

(20)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 20 straipsnį teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikumą registras, kuriame yra visi leidžiami vartoti sveikumo teiginiai, turėtų būti atnaujintas, atsižvelgiant į šį reglamentą;

(21)

kadangi pareiškėjai prašo apsaugoti nuosavybės teises į duomenis, tikslinga apriboti tų teiginių vartojimą ir leisti pareiškėjams juos vartoti penkerių metų laikotarpį. Vis dėlto leidimo vartoti tuos teiginius suteikimas individualiam veiklos vykdytojui netrukdo kitiems pareiškėjams teikti paraiškų dėl leidimo vartoti tuos pačius teiginius, jei paraiška pagrįsta kitais duomenimis ir tyrimais, nei saugomi pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 21 straipsnį;

(22)

nustatant šiame reglamente pateiktas priemones apsvarstytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 6 dalį Komisijos gautos pareiškėjų ir visuomenės atstovų pastabos;

(23)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 432/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(24)

buvo konsultuotasi su valstybėmis narėmis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento priede išvardyti sveikumo teiginiai įtraukiami į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalyje.

2.   1 dalyje nurodytus teiginius leidžiama vartoti tik pareiškėjams penkerių metų laikotarpiui po šio reglamento įsigaliojimo. Pasibaigus minėtam laikotarpiui tuos sveikumo teiginius laikantis teiginiams nustatytų sąlygų gali vartoti bet kuris maisto tvarkymo subjektas.

2 straipsnis

Paraiškose pateiktus mokslinius duomenis ir kitą informaciją, kuriuos pareiškėjai deklaravo kaip saugomus nuosavybės teise ir kurių nepateikus sveikumo teiginiai nebūtų leisti vartoti, leidžiama vartoti tik pareiškėjams penkerių metų laikotarpį nuo šio reglamento įsigaliojimo datos, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų.

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 432/2012 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. rugsėjo 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo (OL L 136, 2012 5 25, p. 1).

(3)  EMST leidinys (2010 m.); 8(12):1884.

(4)  EMST leidinys (2011 m.); 9(7):2293.

(5)  EMST leidinys (2011 m.); 9(7):2292.

(6)  EMST leidinys (2012 m.); 10(7):2809.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 432/2012 priede abėcėlės tvarka įterpiami šie įrašai:

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija

Teiginys

Teiginio vartojimo sąlygos

Maisto produkto vartojimo sąlygos ir (arba) apribojimai ir (arba) papildomi teiginiai ar perspėjimai

EMST leidinio numeris

EMST vertinti pateikto konsoliduoto sąrašo įrašo atitinkamas numeris

„Pakeistos sudėties nealkoholinis rūgštinis gėrimas, kuriame yra:

mažiau nei 1 g fermentuojamų angliavandenių 100 ml gėrimo (cukrų ir kitų angliavandenių, išskyrus poliolius),

0,3–0,8 mmol kalcio 1 rūgštiklio molekulinėje masėje

ir kurio pH yra 3,7–4,0.

Vietoj rūgštinių gėrimų su cukrumis, tokių kaip ir gaiviųjų gėrimų (kurių 100 ml paprastai yra 8–12 g cukrų), vartojant pakeistos sudėties gėrimus padedama palaikyti dantų mineralizaciją (1).

Norint vartoti teiginį, pakeistos sudėties rūgštiniai gėrimai turi atitikti teiginiu apibūdinamo maisto produkto aprašymą.

2010;8(12):1884

Lėtai virškinamas krakmolas

Vartojant produktus, kuriuose yra daug lėtai virškinamo krakmolo, gliukozės koncentracija kraujyje po valgio padidėja mažiau nei vartojant produktus, kuriuose lėtai virškinamo krakmolo yra mažai (2).

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame virškinami angliavandeniai suteikia ne mažiau kaip 60 % visos energijos ir kuriame ne mažiau kaip 55 % tų angliavandenių sudaro virškinamas krakmolas, kurio bent 40 % yra lengvai virškinamas krakmolas.

2011;9(7):2292

Kakavos flavanoliai

Kakavos flavanoliai padeda palaikyti kraujagyslių elastingumą, kuris padeda palaikyti normalią kraujotaką (3).

Vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 200 mg kakavos flavanolių.

Teiginys gali būti vartojamas tik su kakavos gėrimais (iš kakavos miltelių) arba juoduoju šokoladu, kuriuos vartojant gaunama kakavos flavanolių norma per parą yra ne mažiau kaip 200 mg ir kurių polimerizacijos laipsnis 1–10.

2012;10(7):2809


(1)  Leidžiama vartoti nuo 2013 m. rugsėjo 24 d. penkerių metų laikotarpį tik GlaxoSmithKline Services Unlimited ir jos filialams, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Jungtinė Karalystė.

(2)  Leidžiama vartoti nuo 2013 m. rugsėjo 24 d. penkerių metų laikotarpį tik Mondelēz International group, Three Parkway North Deerfield, IL 60015, Jungtinės Amerikos Valstijos.

(3)  Leidžiama vartoti nuo 2013 m. rugsėjo 24 d. penkerių metų laikotarpį tik Barry Callebaut Belgium nv., Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgija.“